Uvjeti kori?tenja za web-mjesta kojima upravlja dioni?ko dru?tvo Mars Obitelj tvrtki

Datum stupanja na snagu: December, 2013.

Dobro do?li! Dioni?ko dru?tvo Mars i njegove partnerske tvrtke (zajedno, ?Mars” ili ?mi” ili ?nas”) nude ovom i drugim web-mjestima, web stranice, aplikacije, igre, miniaplikacije i usluge na mre?i I mobilne (zajedni?ki, ?Marsova mjesta”) Nadamo se da ?e vam Marsova web-mjesta biti informativna i zabavna.

Uvjeti kori?tenja i na?a pravila o za?titi privatnosti koja se nalaze na?www.Mars.com/privacy?(zajedno, ti ?uvjeti") opisuju uvjete pod kojima vam Mars nudi pristup Marsovim mjestima.

Prije pristupanja i kori?tenja Marsovih mjesta, pa?ljivo pro?itajte ove uvjete jer predstavljaju pravni ugovor izme?u vas i tvrtke Mars. KORI?TENJEM MJESTA TVRTKE MARS, SLA?ETE SE S OVIM UVJETIMA I POTVR?UJETE DA STE SPOSOBNI I ZAKONSKI MJERODAVNI RADITI TO ISTO

VA?NA NAPOMENA:?Ti uvjeti sadr?e dodjele resursa koje ograni?avaju na?u odgovornost prema vama i tra?e od vas rje?avanje bilo kakvih nesuglasica s nama kroz zavr?nu i obvezuju?u presudu na bazi pojedinca a ne kao dio bilo kakve grupe ili akcije predstavnika. Za vi?e informacija pogledajte ?ODRICANJE OD JAMSTAVA I OGRANI?ENJE ODGOVORNOSTI” (Section [8]) I ?RJE?AVANJE NESUGLASICA” (Section [10]) u nastavku.

AKO SE NE SLA?ETE S BILO KOJIM DIJELOM TIH UVJETA NEMOJTE KORISTITI MJESTA TVRTKE MARS.

 1. PROMJENE UVJETA

  Datum stupanja na snagu naveden je na vrhu ove web stranice. Te uvjete ne namjeravamo ?esto mijenjati ali zadr?avamo pravo da to napravimo. Obavijestit ?emo vas o bilo kakvoj promijeni materijala tako ?to ?emo objaviti obavijest na ovoj web stranici. Kada god je mogu?e, o promjenama ?emo vas obavijestiti unaprijed. Ne unosimo promjene koje imaju retroaktivni u?inak ako nismo zakonski primorani. Nastavak kori?tenja Marsovih web-mjesta nakon datuma stupanja na snagu zna?i va?e prihva?anje izmijenjenih uvjeta. Izmijenjeni uvjeti zamjenjuju sve prethodne verzije uvjeta. Iz tog razloga, preporu?ujemo vam da pregledate te uvjete svaki put kada pristupite ili koristite Marsova mjesta te da ispi?ete primjerke ovih uvjeta za vlastitu evidenciju.

 2. DODATNI UVJETI

  Odre?enim uslugama koje nude Marsova mjesta, poput aplikacija za mobitele, kla?enja, ponuda natjecanja i ostalih usluga mo?e se upravljati dodatnim uvjetima koji su udru?eni s njima. Morate pristati na dodatne uvjete prije kori?tenja takvih usluga. Ti uvjeti i svi dodatni uvjeti jednako se primjenjuju. Ako je neki dodatni uvjet neopozivo neuskla?en s dodjelama resursa tih uvjeta, prevladava dodatni uvjet.

 3. MARSOV SADR?AJ

  Mars zadr?ava puno i potpuno pravo na sve informacije i materijale prilo?ene ili prijavljene kroz ili na Mars mjestima, uklju?uju?i bilo kakve umjetnine, grafike, tekstove, video i audiozapise, isje?ke, za?titne znakove, logotipe i ostale sadr?aje (zajedni?ki naziv ?Marsov sadr?aj”).

  Ako se sla?ete s ovim uvjetima ( kao i sa bilo kojim dodatnim uvjetima vezanim za poseban Marsov sadr?aj), mo?ete preuzimati, ispisivati i/ili kopirati Marsov sadr?aj samo za svoju osobnu upotrebu.

  Ako od Marsa za to ne dobijete pismeno odobrenje, ne smijete:

  • Uklju?ivati Marsov sadr?aj u bilo koji drugi rad (poput svog vlastitog web-mjesta) ili koristiti Marsov sadr?aj u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe;

  • Kopirati, izmjenjivati, reproducirati, prilago?avati, poni?tavati, vr?iti obrnuti in?enjering, distribuirati, la?irati, ponovno objavljivati, u?itavati, prikazivati, objavljivati, oda?iljati, prenositi, odobravati ili prodavati Marsov sadr?aj u bilo kojem obliku ili bilo kakvim sredstvima;

  • Mijenjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, za?titnim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasni?tva koja mogu biti dio Marsovog sadr?aja; ili

  • Dubinske veze na bilo koje od Marsovih mjesta (tj. veza na bilo koju stranicu koja nije po?etna stranica jednog od Marsovih mjesta).

 4. VA?E PRIJAVE

  S vremena na vrijeme Mars mo?e ponuditi podru?ja gdje vi i ostali korisnici mo?ete objavljivati ili poslati informacije, fotografije, grafike, kreativne prijedloge, ideje, zabilje?ke, zamisli, informacije, procjene ili druge materijale o ili na Marsove sadr?aje (zajedni?ki naziv ?Prilozi”). Slanjem, objavljivanjem ili prijenosom priloga tvrtki Mars (i/ili na?im imenovanima) ili bilo kojem podru?ju Marsovih mjesta, dozvoljavate tvrtki Mars i na?im imenovanima svjetsko, ne-isklju?ivo, podlicencno (kroz vi?e slojeva), prenosivo, bez naknade, neograni?eno i neopozivo pravo na kori?tenje, reproduciranje, podlicenciranje (kroz vi?e slojeva), distribuiranje, stvaranje sadr?aja nastalih na temelju va?ih, izvo?enje i uvo?enje va?ih priloga u svim trenutno poznatim medijima ili onim koji ?e kasnije nastati, u bilo koju svrhu, komercijalnu ili drugo, bez ikakve nov?ane kompenzacije. Drugim rije?ima, tvrtka Mars ima automatsko pravo koristiti va?e prilo?eno – uklju?uju?i reproduciranje, otkrivanje, objavljivanje ili emitiranje va?ih priloga, bilo gdje, bilo kada na bilo kojem mediju u bilo koju svrhu. Pod nikakvim okolnostima nemate pravo na nikakvu isplatu ako Mars koristi va?e priloge. Svi se prilozi smatraju javnim i bez vlasnika.

  Vi ste odgovorni za va?e objavljene priloge. Objavom priloga predstavljate i jam?ite da:

  • Posjedujete ili kontrolirate sva prava na va?e priloge, uklju?uju?i bez ograni?enja sva autorska prava i za?titne znakove;

  • Su va?i prilozi istiniti i to?ni;

  • Va?i prilozi ne povre?uju prava drugih osoba ili jedinki poput prava na privatnost ili publicitet; i

  • Va?i prilozi su u skladu s primijenjenim zakonima, pravilima i regulativama.

  Priznajete i sla?ete se da tvrtka Mars ima pravo (ali ne i obavezu) na izmjenu, uklanjanje ili odbijanje objavljivanja ili dopu?tanja objavljivanja svih priloga. Mars ne preuzima odgovornost i ne pretpostavlja obavezu prema va?im prilozima ili prilozima tre?ih osoba.

  Mars vam strogo preporu?uje da u svojim prilozima ne otkrivate osobne informacije jer su na taj na?in dostupne drugim korisnicima . Tvrtka Mars nije odgovorna za informacije koje ste odlu?ili podijeliti u svojim prilozima.

 5. KORI?TENJE MARSOVIH MJESTA

  KAKO BISTE SMJELI KORISTITI MARSOVA MJESTA MORATE IMATI NAJMANJE 13 GODINA. Pristupanjem, kori?tenjem i/ili prilaganjem informacija kroz ili na Marsova mjesta zastupate ?injenicu da nemate manje od 13 godina. AKO STE U DOBI IZME?U 13 GODINA I DOBI PUNOLJETNOSTI PREMA MJESTU STANOVANJA, MARS MJESTA MO?ETE KORISTITI SAMO UZ PRISUTSTVO RODITELJA ILI ZAKONSKOG SKRBNIKA

  AKO STE RODITELJ ILI ZAKONSKI SKRBNIK I ODOBRAVATE PRISTUP I KORI?TENJE MARSOVIH MJESTA MALOLJETNOM DJETETU, PRISTAJETE BITI VEZANI TIM UVJETIMA U SVOJE I U IME MALOLJETNOG DJETETA. Preporu?ujemo da istra?ite javno dostupne za?tite roditeljske kontrole ( poput hardvera, softvera ili usluga za filtriranje) koje vam mogu pomo?i u ograni?avanju pristupa sadr?ajima koji se smatraju ?tetnima za maloljetnike.

  Kori?tenjem Marsovih mjesta, ne smijete:

  • Izraditi la?ni identitet ili predstavljati neku osobu, uklju?uju?i la?no predstavljanje kao Marsova slu?bena osoba ili predstavnik, slavna ili javna osoba;

  • Prenositi na ili kroz Marsova mjesta bilo kakve reklame, zauzimanja, bezvrijednu po?tu, ne?eljen ili neovla?ten reklamni ili promotivni sadr?aj (ako tvrtka Mars nije pisanim putem izrijekom dozvolila).

  • Poku?ati remetiti ili prekidati rad Marsovih mjesta (tj. hakirati Marsove poslu?itelje ili ra?une Marsovih dru?tvenih medija);

  • Ograni?avati ili prije?iti neku osobu u kori?tenju I u?ivanju u Marsovim mjestima;

  • Koristiti programe za slanje ne?eljene po?te, mre?ne ili druge robote, struga?e ili druga automatizirana sredstva za pristupanje Marsovim mjestima ili prenijeti bilo kakav virus, crva, trojanski softver ili ostale zlonamjerne softvere na ili kroz Mars mjesta;

  • Izmjenjivati, prilago?avati, podlicencirati, prevoditi, prodavati, podvrgavati obrnutom in?enjeringu, rastavljati ili ras?lanjivati bilo koji dio Marsovih mjesta;

  • La?irati ili kopirati bilo koji dio bilo kojeg Marsovog mjesta ako za to nemate pismeno odobrenje;

  • Objavljivati ili emitirati bilo koje sadr?aje ili sudjelovati u aktivnostima i pona?anjima koja su la?na, zavaravaju?a, nezakonita, uvredljiva, razaraju?a, ?tetna ili neugodna (na na?in koji odre?uje tvrtka Mars); ili

  • Pomagati osobi upletenoj u aktivnostima opisanim gore.

  Mars vam smije prema svojoj procjeni ukinuti pristup Marsovim mjestima bez prethodnog upozorenja o kr?enju gore navedenih pravila.

  Ako pristupite i koristite Marsova mjesta na svom pametnom telefonu, tabletu ili drugom mobilnom ure?aju, morate imati uslugu be?i?nog interneta preko Wi-Fija ili sudjeluju?eg pru?atelja mobilnih usluga. Neke usluge mogu zahtijevati mogu?nost razmjene tekstnih poruka (SMS ili MMS). Sla?ete se da ste samo vi odgovorni za sve naknade poruka i podataka prema svom pru?atelju usluge. Te naknade mogu uklju?ivati standardne i nagradne naknade za SMS i mogu biti jednokratne ili ponavljaju?e. Va? pru?atelj usluga izdaje ra?une i napla?uje sve naknade. Kontaktirajte svog pru?atelja mobilnih usluga za plan odre?ivanja cijena i detalje. Mars nije odgovoran za bilo kakva ka?njenja u primanju tekstnih poruka jer je dostava poruka predmet u?inkovitog prijenosa va?eg pru?atelja mobilnih usluga.

 6. WEB-MJESTA TRE?IH OSOBA

  Mjesto mo?e sadr?avati veze na web-mjesta i usluge tre?ih osoba., uklju?uju?i dru?tvene medije (zajedni?ki naziv ?Povezana mjesta”). Povezana mjesta nisu pod kontrolom Marsa i Mars nije odgovoran za povezana mjesta ili bilo koje informacije ili sadr?aje sa ili proiza?le iz povezanih mjesta. Uklju?ivanje veze ne obuhva?a odobrenje povezanih mjesta od strane tvrtke Mars ili bilo kakvu vezu s operaterima povezanog mjesta. Mars ne istra?uje, ne provjerava valjanost i ne nadzire povezana mjesta. Mars osigurava veze na povezana mjesta samo za vas. Povezanim mjestima pristupate na vlastitu odgovornost.

 7. PRIVATNOST/SIGURNOST

  Pobrinite se da detaljno pro?itate na?a Pravila o za?titi privatnosti kako biste doznali informacije koje Mars prikuplja na Marsovim mjestima te na?in na koji ih obra?ujemo.

  Bez ograni?avanja uvjeta Pravila o za?titi privatnosti, prihva?ate da Mars ne mo?e i ne ?eli jam?iti da ?e kori?tenje Marsovih mjesta i/ili informacija koje ste nam dali preko Marsovih mjesta biti privatne ili sigurne. Mars nije obavezan niti odgovoran za bilo kakvo pomanjkanje privatnosti ili sigurnosti koju mo?ete iskusiti. Odgovorni ste za primjenu mjera predostro?nosti i sigurnosti koje najbolje odgovaraju va?oj situaciji i namjeni na Marsovim mjestima. Mars zadr?ava pravo da u bilo koje doba mo?e otkriti sve informacije za koje smatra da su potrebne da bi se zadovoljile potrebe zakona, regulativa, pravnih procesa ili vladinih zahtjeva.

 8. ODRICANJE OD JAMSTAVA I OGRANI?ENJA ODGOVORNOSTI

  Tvrtka Mars jam?i da je pravomo?no pristupila tim uvjetima te da ima zakonsko pravo na to. Vi jam?ite da ste pravomo?no pristupili tim uvjetima i imate zakonsko pravo na to.

  OSIM AKO NIJE IZRIJEKOM NAVEDENO OVDJE, MARSOVA MJESTA SU ?KAKVA JESU” I ?KAKO DOSTUPNA” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRI?ITOG ILI PRETPOSTAVLJENOG.?Mars se posebno odri?e svih jamstava i uvjeta, uklju?uju?i sva pretpostavljena jamstva i uvjete utr?ivosti, prikladnost za odre?enu svrhu, naslova, jamstva na nekr?enje prava, slobode od o?te?enja, neprekidnog kori?tenja i svih pretpostavljenih jamstava proiza?lih iz kori?tenja trgovine. Mars ne jam?i da ?e (a) Marsova mjesta zadovoljiti va?e zahtjeve, (b) rad Marsovih mjesta biti neprekinut ili bez ra?unalnih virusa ili ostalih ?tetnih komponenti ili da ?e (c) pogre?ke biti ispravljene. Bilo kakav pisani ili usmeni savjet koji ste dobili od tvrtke Mars ili njenih ovla?tenih agenata ne stvara nikakva jamstva. NEKE NADLE?NOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJU?ENJA PRETPOSTAVLJENIH JAMSTAVA ?TO ZNA?I DA SE NEKA ILI SVA OD GORE NAVEDENIH ISKLJU?ENJA NE ODNOSE NA VAS.

  KORI?TENJE MARSOVIH MJESTA NA VLASTITU ODGOVORNOST

  SLA?ETE SE DA NI U KOM SLU?AJU TVRTKA MARS NIJE ODGOVORNA (Y) ZA BILO KAKVA O?TE?ENJA, UKLJU?UJU?I IZRAVNA, NEIZRAVNA, POSEBNA, IZNIMNA, SLU?AJNA, POSLJEDI?NA ILI KAZNENA O?TE?ENJA (UKLJU?UJU?I, ALI NIJE OGRANI?ENO NA NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORISTI, PODATAKA ILI ZARADE ILI PREKIDA POSLOVANJA), ?AK I AKO JE UZROKOVANO POD TEORIJOM ODGOVORNOSTI, BILO DA PROIZLAZI IZ BILO KAKVE VEZE S TIM UVJETIMA ILI UGOVORA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI SUDA (UKLJU?UJU?I NEMAR I SL.) ?AK I KAD JE TVRTKA MARS UPOZORENA NA MOGU?NOST TAKVOG O?TE?ENJA ILI (Z) ZA BILO KAKVE ?ALBE, ZAHTJEVE ILI ?TETE KOJE PROIZLAZE ILI SU U VEZI S VA?IM KORI?TENJEM MARSOVIH MJESTA. Prethodno odricanje odgovornosti se ne primjenjuje do mjere koju zabranjuje prikladan zakon.

  Priznajete i sla?ete se da su gore navedena ograni?enja odgovornosti zajedno s ostalim dodjelama resursa u tim uvjetima koja ograni?avaju odgovornost osnovni uvjeti kojim vam tvrtka Mars ne?e voljno odobriti prava navedena u tim uvjetima ve? za slaganje s gore navedenim ograni?enjima odgovornosti.

 9. OD?TETA

  Sla?ete se s naknadom ?tete i branjenjem tvrtke Mars i njenih voditelja, narednika, zaposlenika i agenata od svih gubitaka, odgovornosti, efektivnih ili nerije?enih ?albi, radnji, ?teta, tro?kova, tro?kova obrane i razumnih naknada odvjetnika tre?ih osoba protiv tvrtke Mars a proizlaze iz va?eg kori?tenja Marsovih mjesta ili kr?enja tih uvjeta, prava tre?ih osoba ili primjenjivog zakona. Tvrtka Mars zadr?ava pravo, o vlastitom ra?unu, pretpostavljati isklju?ivu obranu i kontrolu svih dolje navedenih predmeta od?tete. U svakom slu?aju, svaka nagodba koja utje?e na prava i obaveze tvrtke Mars ne mogu se donijeti bez prethodno napisanog odobrenja

 10. RJE?AVANJE SPOROVA

  Ti uvjeti su upravljani i napravljeni te sprovedeni u skladu s unutarnjim zakonima dr?ave Delaware, bez u?inka na na?ela sukoba zakona te dr?ave, te se ve?u na dosada?nje stranke u SAD-u i ?irom svijeta. Vi i tvrtka Mars sla?ete se da se sporazum ujedinjenih naroda o ugovorima (United Nations Convention on Contracts) za me?unarodnu trgovinu robom ne odnosi ne interpretaciju i ustrojstvo ovih uvjeta

  VI I TVRTKA MARS SLA?ETE SE DA ?E SVE ?ALBE BITI RIJE?ENE VEZANOM PRESUDOM NA NA?IN OPISAN U OVOM ODJELJKU [10] I DA SE VI I MARS ODRI?ETE SVAKOG PRAVA DONO?ENJA TAKVIH ?ALBI PRED SUD.

  NADALJE, SLA?ETE SE DA SE ?ALBE PROTIV ONOG DRUGOG MOGU PODNIJETI SAMO NA OSNOVI POJEDINCA A NE KAO TU?ITELJ ILI ?LAN NEKOG ZNA?AJNOG REDA ILI ZASTUPNIK RADNJE ILI POSTUPKA. OSTALA PRAVA KOJA BISTE IMALI U SLU?AJU IZLASKA NA SUD, POPUT PRISTUPA SAZNANJIMA, TAKO?ER MOGU BITI NEDOSTUPNA ILI OGRANI?ENA U PRESUDI.

  Bilo kakav spor izme?u vas i tvrtke Mars i njenih agenata, zaposlenika, narednika, upravitelja, predsjednika, nasljednika, upu?enika, podru?nica ili pridru?enih dru?tava (zajedni?ki u slu?bi ovog odjeljka [11], ?grupa Mars”) koji proizlaze ili su vezani uz uvjete i njihovo tuma?enje ili kr?enje, prekid ili valjanosti istih, veze koje proizlaze iz tih uvjeta, uklju?uju?i sporove oko valjanosti, raspona ili ovr?nosti ovog sporazuma do presude (zajedni?ki "Pokriveni sporovi") rije?it ?e se vezanom presudom u ameri?koj dr?avi New York rukovo?eni ameri?kom udrugom za sporazume (American Arbitration Association) u skladu s me?unarodnim pravilima o sporazumu (International Arbitration Rules) utjecajnim od datuma stupanja na snagu. Prije pokretanja arbitra?nog postupka, strana koja ga zapo?inje drugu stranu ?e pismenim putem obavijestiti o tome najmanje 60 dana unaprijed. Tvrtka Mars ?e takvu obavijest poslati putem po?te ili e-po?te koriste?i informacije o kontaktu u Marsovoj datoteci i tako?er morate takvu obavijesti i vi poslati tvrtki Mars, Incorporated, na adresu: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Pla?anje svih dokumentiranja, administracije i naknada arbitra vodit ?e se pravilima ameri?ke udruge za sporazume (AAA). Ako, me?utim, uspijete dokazati da ?e tro?kovi arbitra?nog postupka biti previsoki u usporedbi s tro?kovima parnice, tvrtka Mars ?e platiti onoliko tro?kova dokumentiranja, administracije i arbitra, koliko arbitar smatra potrebnim kako biste vi izbjegli prekomjerne tro?kove. Ako arbitar odlu?i da je tvrdnja/tvrdnje koju poku?avate dokazati arbitra?nim postupkom neozbiljna, sla?ete se s isplatom novca tvrtki Mars koji je uplatila u va?e ime, a koji ste ina?e obavezni platiti prema pravilima ameri?ke udruge za sporazume (AAA).

  Prema pravilima ameri?ke udruge za sporazume (AAA), bit ?e odabran jedan arbitar. Arbitra?ni postupak vodit ?e se na engleskom jeziku. Arbitar ?e imati pravo dodijeliti bilo kakvu olak?icu koja je prema zakonu va?e?a na sudu ili u pravi?nosti i svaki pravorijek arbitra bit ?e zavr?na rije? koja obvezuje obje strane te se mo?e unijeti kao odluka u svakoj vjerodostojnoj pravnoj nadle?nosti. Me?utim, arbitar ne?e imati pravo pravorijeka na kaznene ili primjerne ?tete, prava kojeg se svaka strana ovim putem odri?e. Arbitar ?e primijeniti prikladan zakon i dodjele resursa tih uvjeta i u slu?aju nepo?tivanja istog smatrat ?e se pretjeranim arbitrarnim autoritetom i razlogom za sudskim razmatranjem. Odluka arbitra mora biti obja?njena pismenim putem i zadr?ana u tajnosti. Tvrtka Mars i vi sla?ete se da ?e svaki pokriveni spor biti predan u arbitra?ni postupak samo na bazi pojedinca. Ni tvrtka Mars niti vi nemate pravo pokretati pokriveni spor u arbitra?ni postupak kao skupina, predstavnik ili preko privatnog odvjetnika te arbitar ne?e imati ovlasti postupiti na bazi skupine, predstavnika ili privatnog odvjetnika. Ako se bilo kakva dodjela resursa sporazuma o presudi u ovom odjeljku [10] smatra neprovedivom, neprovediva dodjela resursa bit ?e postro?ena i sprovest ?e se ostali uvjeti arbitra?e (ali ni u kojem slu?aju kao arbitra?a skupine, predstavnika ili privatnog odvjetnika). Bez obzira na bilo koji ustav ili zakon u suprotnosti, obavijest o svakoj ?albi nastaloj iz ili vezanoj uz te uvjete mora se napisati unutar godine dana nakon nastanka razloga za ?albu ili zauvijek biti odbijena. U svrhe ovog odjeljka [10], ti uvjeti i vezani poslovi predmet su i vo?eni saveznim arbitra?nim zakonom (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec.). 1-16 (FAA)

  Napomena:?Prihva?anjem tih uvjeta, izri?ito se sla?ete da su sve ?albe i radnje koje imate protiv tvrtke Mars prema zakonima bilo kojeg nadle?nog organa van Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava, ovim putem odba?ene, uklju?uju?i bez ograni?enja sve ?albe ili radnje u vlastitoj dr?avi te da se va?e mjesto i primjenjivi zakoni za sve sporove nalaze u Sjedinjenim Dr?avama prema uvjetima ovog odjeljka [Section 10].

 11. PREKID

  Ovi se uvjeti automatski prekidaju onda kada se prestanete pridr?avati bilo kojeg od njih. Tvrtka Mars mo?e prekinuti ili izmijeniti va? pristup Marsovim mjestima, bez prethodne najave u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. Primjerice,mo?e vam biti uskra?en pristup Marsovim mjestima bez prethodne najave ako smatramo da nemate barem 13 godina.

  Prekid ne?e ograni?avati ostala prava i pravna sredstva tvrtke Mars. Odjeljak [11], zajedno s odjeljcima [3, 8, 9, 10 and 15], na snazi su i nakon prekida tih uvjeta.

 12. PRAVNA PITANJA; POREZI

  Odgovorni ste za pridr?avanje svih primjenjivih zakona. Tvrtka Mars zadr?ava pravo na ograni?enje dostupnosti Marsovih mjesta i/ili Marsovog sadr?aja svim osobama ili zemljopisnim podru?jima u bilo koje doba. Svaki softver na Marsovim mjestima daljnji je predmet kontrole izvoza Sjedinjenih Dr?ava. Nijedan se softver ne smije preuzimati ili izvoziti ili ponovno izvoziti: (a) u (dr?avljaninu ili stanovniku) Kubu, Irak, Libiju, Sjevernu Koreju, Iran, Siriju ili bilo koju drugu dr?avu imenovanu preko sponzora i/ili u uredu dr?avne riznice kontrole strane imovine Sjedinjenih Dr?ava (United States Treasury's Office of Foreign Assets Control); ili (b) bilo kome na popisu posebno imenovanih narodnosti odjela ameri?ke riznice (U.S. Treasury Department) ili tablici odbijenih narud?bi odjela ameri?kog gospodarstva (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Preuzimanjem ili kori?tenjem bilo kojeg softvera, zastupate i jam?ite da niste locirani ili pod kontrolom, ili dr?avljanin ili stanovnik bilo koje takve dr?ave ili na nekom takvom popisu.

  Samo vi ste odgovorni za sve du?nosti, poreze, pristojbe ili naknade (uklju?uju?i sve prodaje, kori?tenje ili uskra?ivanje poreza) nametnute ili u vezi s kori?tenjem Marsovih mjesta prema svim oporezuju?im tijelima.

 13. OBAVIJEST STANOVNICIMA KALIFORNIJE

  Pod odjeljkom 1789.3 kalifornijskog gra?anskog zakonika, stanovnici Kalifornije imaju pravo na informacije posebnih prava klijenata:

  Pru?atelj web-mjesta je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Kako biste predali ?albu vezanu uz web-mjesto ili kako biste dobili daljnje informacije vezane uz kori?tenje web-mjesta, po?aljite pismo adresirano na pravni odjel (Legal Department) na gornjoj adresi ili kontaktirajte tvrtku Mars putem e-po?te na [email protected] (u liniju predmeta umetnite “California Resident Request”). Tako?er mo?ete kontaktirati jedinicu za pomo? kod ?albi (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs) pisanim putem na adresi 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, ili telefonskim putem na 916.445.1254 ili 800.952.5210.

 14. ?ALBE NA POVREDE AUTORSKIH PRAVA

  Odgovaramo na obavijesti o navodnim povredama prema pravilima zakona Sjedinjenih Dr?ava o autorskim pravima (U.S. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), uklju?uju?i uklanjanje ili onemogu?avanje pristupa materijalu za koji se smatra da je predmet te povrede.

  Ako imate valjane razloge vjerovati kako je va? rad kopiran na na?in da sa?injava povredu autorskih prava ili da su naru?ena va?a prava intelektualnog vlasni?tva na ili preko Marsovih mjesta, po?aljite svoju ?albu ili obavijest o povredi imenovanom DMCA agentu na:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Molimo da ne ?aljete bilo kakve druge korespondencije ili zahtjeve na?em DMCA agentu. Na? DMCA agent odgovorit ?e samo na one obavijesti ili zahtjeve koji su u skladu sa zahtjevima odjela DMCA. Provjerite www.copyright.gov za vi?e informacija.

 15. OSTALO

  • Ti uvjeti, zajedno s na?im Pravila o za?titi privatnosti, sadr?e cijeli sporazum tvrtke Mars i vas s obzirom na predmete sadr?ane ovdje i nema obe?anja, pogodbi ili preuzetih obaveza osim onih izri?ito navedenih ovdje.

  • Ti se uvjeti (i) prilago?avaju dobrobiti tvrtke Mars te va?oj i va?im nasljednicima i imenovanima, za svakoga posebno; I (ii) tvrtka Mars ih mo?e pripisati ali ne i vi bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke Mars.

  • Ako dodjele resursa tih uvjeta postanu neprovedive ili nevaljane, preostale dodjele resursa nastavit ?e s jednakim u?inkom kao da ove prethodne nisu bile unesene ovdje.

  • Ako tvrtka Mars ne uspije ili vi ne uspijete provesti bilo koji od uvjeta i druga strana ne name?e taj uvjet, nemogu?nost nametanja u svakoj prilici ne?e sa?injavati odricanje bilo kojeg uvjeta i ne sprje?ava provedbu istog u nekoj drugoj prilici.

  • Ni?ta sadr?ano u ovim uvjetima ne?e smatrati vas ili tvrtku Mars agentom ili predstavnikom onog drugog ili kao zdru?ene poduzetnike ili partnere.

  • Ako tvrtka Mars ili vi niste u mogu?nosti po?tivati obavezu pod tim uvjetima iz bilo kojeg razloga izvan razumne kontrole strane koja poziva tu dodjelu resursa, djelovanje pogo?ene stranke produ?it ?e se za period odgode ili nemogu?nosti djelovanja zbog takvih okolnosti.

  • Zaglavlja i naslovi ovdje sadr?ani su samo zbog prikladnosti.

  • Ti uvjeti i vezana dokumentacija bit ?e koncipirani na engleskom jeziku. Dok su odre?eni tekstovi u tim uvjetima dostupni i na drugim jezicima (bilo da ih je prevela osoba ili ra?unalni softver), verzija na engleskom jeziku prevladava.

   Pitanja?

   Kontaktirajte?nas.

   A?urirano u sije?nju 2021

?

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看