Podmínky pou?ívání internetovych stránek provozovanych spole?ností The Mars, Incorporated

Skupina spole?ností

Datum nabytí ú?innosti: December 2013

Vítejte! Spole?nost Mars, Incorporated, a její pobo?ky (spole?ně ?Mars“ nebo ?my“ nebo ?nás“) nabízí tyto a jiné internetové stránky, aplikace, hry, pom?cky a internetové a mobilní slu?by (souhrnně ?Stránky Mars“). Doufáme, ?e pro vás budou internetové stránky Mars pou?né a zábavné.

Následující Podmínky pou?ívání a na?e Zásady ochrany osobních údaj? ulo?ené na adrese ?www.Mars.com/privacy (souhrnně tyto ?Podmínky“) popisují podmínky, za nich? vám spole?nost Mars nabízí p?ístup na internetové stránky Mars.

Tyto podmínky si p?ed tím, ne? k internetovym stránkám Mars získáte p?ístup a budete je pou?ívat, d?kladně p?e?těte, proto?e p?estavují zákonnou dohodu mezi spole?ností Mars a vámi. POU?íVáNíM INTERNETOVYCH STRáNEK SPOLE?NOSTI MARS VYJAD?UJETE SOUHLAS S TěMITO PODMíNKAMI A POTVRZUJETE, ?E JSTE SCHOPNI A Z PRáVNíHO HLEDISKA ZP?SOBILí TAK U?INIT

D?LE?ITá POZNáMKA:?Tyto Podmínky obsahují ustanovení, která omezují na?e závazky v??i vám a vy?adují, abyste jakykoli spor s námi ?e?ili kone?nou a závaznou arbitrá?í na individuálním základě, a ne v rámci skupinové nebo zástupné ?aloby. Více informací najdete v ?ástech ?Z?EKNUTí SE ZáRUK A OMEZENí ODPOVěDNOSTI“ (Oddíl [8]) a ?ROZHODOVáNí SPOR?“ (Oddíl [10]) uvedenych dále.

POKUD S KTEROUKOLI ?áSTí TěCHTO PODMíNEK NESOUHLASíTE, PAK PROSíM NEPOU?íVEJTE STRáNKY MARS.

 1. ZMěNY PODMíNEK

  Datum nabytí ú?innosti těchto Podmínek je uvedeno v horní ?ásti těchto internetovych stránek. Nemáme v úmyslu měnit tyto Podmínky p?íli? ?asto, nicméně si vyhrazujeme právo u?init tak. Jakoukoli vyznamnou změnu vám oznámíme uve?ejněním upozornění na této internetové stránce. Pokud to bude mo?né, oznámíme vám změny p?edem. Neprovádíme změny, které mají zpětny ú?inek, pokud to od nás není ze zákona vy?adováno.

  Dal?ím pou?íváním internetovych stránek Mars po datu nabytí ú?innosti vyjad?ujete sv?j souhlas se změněnymi podmínkami. Změněné Podmínky nahrazují v?echny p?edchozí verze Podmínek. Z tohoto d?vodu vás vybízíme, abyste si Podmínky prohlédli poka?dé, kdy? p?istupujete na internetové stránky Mars nebo kdy? je pou?íváte, a abyste si tyto Podmínky vytiskli a ulo?ili do svych záznam?.

 2. DODATE?Né PODMíNKY

  Pro ur?ité slu?by nabízené na internetovych stránkách Mars nebo jejich prost?ednictvím, nap?íklad mobilní aplikace, zákaznické loterie, nabídkové soutě?e a dal?í slu?by, mohou platit dodate?né podmínky, které jsou p?edkládány spole?ně s nimi. P?ed pou?itím těchto slu?eb musíte vyjád?it souhlas s těmito dodate?nymi podmínkami. Tyto podmínky a jakékoli dodate?né podmínky mají stejnou platnost. Pokud některá dodate?ná podmínka je nezměnitelně nekonzistentní s jakymkoli ustanovením těchto Podmínek, pak je rozhodující dodate?ná podmínka.

 3. OBSAH STRáNEK MARS

  Spole?nost Mars má v plném vlastnictví ve?keré informace a materiály, které jsou poskytovány na internetovych stránkách Mars nebo jsou na tyto stránky odesílány, v?etně ve?kerych vytvarnych ?ástí, grafik, text?, video a audio klip?, obchodních zna?ek, log a dal?ího obsahu (souhrnně ?Obsah stránek Mars“).

  Pokud souhlasíte s těmito Podmínkami (a také s ve?kerymi dodate?nymi podmínkami, které se vztahují ke specifickému obsahu stránek Mars), pak m??ete stahovat, tisknout anebo kopírovat obsah stránek Mars, a to vylu?ně k vlastnímu osobnímu pou?ití.

  Pokud vám spole?nost Mars nedá písemné povolení, pak nesmíte:

  • Za?lenit jakykoli obsah stránek Mars do jakéhokoli jiného díla (nap?íklad vlastní internetové stránky) nebo pou?ívat obsah stránek Mars jakymkoli ve?ejnym ?i komer?ním zp?sobem;

  • Jakymkoli zp?sobem nebo jakymikoli prost?edky kopírovat, upravovat, reprodukovat, p?izp?sobovat, zpětně analyzovat, distribuovat, sestavovat, znovu uve?ejňovat, nahrávat, zobrazovat, vystavovat, odesílat, p?ená?et, licencovat nebo prodávat obsah stránek Mars;

  • Měnit jakákoli upozornění na autorská práva, obchodní známky nebo jiná du?evní vlastnická práva, která mohou byt sou?ástí obsahu stránek Mars; nebo

  • ?P?ímy odkaz“ na jakoukoli ze stránek Mars (nap?íklad odkaz na jakoukoli jinou stránku, ne? na domovskou stránku některé ze stránek Mars).

 4. VA?E P?íSPěVKY

  Vedle ?ádostí o zaměstnání m??e spole?nost Mars ?as od ?asu nabízet oblasti, kam vy a dal?í u?ivatelé m??ete na stránkách Mars vystavit nebo jinak odeslat informace, fotografie, grafiky, kreativní návrhy, nápady, poznámky, p?edstavy, informace, hodnocení ?i jiné materiály (souhrnně ?P?íspěvky“). Odesláním, umístěním nebo p?enesením p?íspěvk? spole?nosti Mars (anebo na?im zmocněnc?m) nebo do jakékoli oblasti stránek Mars poskytujete spole?nosti Mars nebo na?im zmocněnc?m celosvětově platné, nevyhradní, podlicen?ní (prost?ednictvím více vrstev), p?enositelné, nehonorované, trvalé, neodvolatelné právo pou?ívat, reprodukovat, podlicencovat (prost?ednictvím více vrstev), distribuovat, vytvá?et odvozená díla, provádět a importovat p?íspěvky do jakychkoli známych nebo později vyvinutych médií, pro jakykoli ú?el jakéhokoli druhu, ani? by vám byla u?iněna kompenzace. Jinymi slovy, spole?nost Mars má automatické právo pou?ívat va?e p?íspěvky – v?etně reprodukování, zve?ejňování, vydávání ?i vysílání va?ich p?íspěvk? – kdekoli, kdykoli, v jakémkoli médiu a pro jakykoli ú?el. Za ?ádnych okolností nemáte nárok na úhradu, pokud spole?nost Mars pou?ije některy z va?ich p?íspěvk?. V?echny p?íspěvky jsou pova?ovány za ned?věrné a nechráněné vlastnickymi právy.

  Za své p?íspěvky nesete sami odpovědnost. Umístěním p?íspěvku potvrzujete a zaru?ujete, ?e:

  • Vlastníte ?i jinak kontrolujete ve?kerá práva na vá? p?íspěvek, v?etně bez omezení v?ech autorskych práv a obchodních zna?ek;

  • Vá? p?íspěvek je pravdivy a p?esny;

  • Vá? p?íspěvek neporu?uje práva ?ádné jiné osoby ?i entity, nap?íklad práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti v publikovanych materiálech; a

  • Vá? p?íspěvek je v souladu s platnymi zákony, p?edpisy a na?ízeními.

  Uznáváte a souhlasíte s tím, ?e spole?nost Mars má právo (nikoli v?ak povinnost) p?íspěvek změnit, odstranit nebo odmítnout jeho umístění nebo povolit umístění jakéhokoli p?íspěvku. Spole?nost Mars nep?ebírá odpovědnost ani na sebe nebere záruky za jakykoli p?íspěvek, ktery umístíte vy nebo jakákoli t?etí strana.

  Spole?nost Mars vás d?razně vybízí, abyste ve svych p?íspěvcích nezve?ejňovali ?ádné osobní informace, proto?e osobní informace ve va?ich p?íspěvcích mohou vidět a pou?ít dal?í lidé. Spole?nost Mars nenese odpovědnost za informace, které se ve svych p?íspěvcích rozhodnete sdělit.

 5. POU?íVáNí INTERNETOVYCH STRáNEK MARS

  POU?íVAT INTERNETOVé STRáNKY SPOLE?NOSTI MARS MOHOU OSOBY, KTERYM JE MINIMáLNě T?INáCT LET (13). P?ístupem a pou?íváním jakychkoli stránek Mars anebo umís?ováním p?íspěvk? na tyto stránky nebo jejich prost?ednictvím potvrzujete, ?e nejste mlad?í 13 let.

  POKUD JE VáM OD T?INáCTI (13) LET DO NABYTí PLNOLETOSTI PLATNé V MíSTě VA?EHO BYDLI?Tě, M??ETE STRáNKY MARS POU?íVAT POUZE POD DOHLEDEM SVéHO RODI?E NEBO ZáKONNéHO ZáSTUPCE.

  POKUD JSTE RODI? NEBO ZáKONNY ZáSTUPCE A SOUHLASíTE S TíM, ABY VA?E NEZLETILé DíTě MěLO P?íSTUP NA INTERNETOVé STRáNKY SPOLE?NOSTI MARS A POU?íVALO JE, VYJAD?UJETE SOUHLAS S TíM, ?E SE NA VáS A VA?E NEZLETILé DíTě VZTAHUJí TYTO PODMíNKY. Vybízíme vás, abyste prozkoumali komer?ně dostupné mo?nosti ochrany v rámci rodi?ovské kontroly (nap?íklad mo?nosti po?íta?ového hardware, software ?i slu?by filtrování), které vám pomohou omezit p?ístup k materiál?m, které jsou pro nezletilé pova?ovány za ?kodlivé.

  P?i pou?ívání internetovych stránek Mars nebudete:

  • Vytvá?et fale?nou identitu ani se za nikoho vydávat, ani nebudete nepravdivě tvrdit, ?e jste zmocněnec nebo zástupce spole?nosti Mars, nebo vyznamná ?i ve?ejně známá osoba;

  • Odesílat na internetové stránky Mars nebo jejich prost?ednictvím ?ádné reklamy, nábory, nevy?ádanou po?tu nebo jiny nevy?ádany ?i nepovoleny komer?ní ?i propaga?ní obsah (pokud od spole?nosti Mars nemáte vyslovny písemny souhlas);

  • Naru?ovat nebo se pokou?et o naru?ení ?ádného fungování internetovych stránek Mars (nap?íklad hackingem do server? spole?nosti Mars nebo do ú?t? sociálních médií spole?nosti Mars);

  • Omezovat jakoukoli jinou osobu v pou?ívání a vyu?ívání internetovych stránek Mars ani jí v tom bránit;

  • Pou?ívat spambot, bot net nebo jiny bot, scraper nebo jiny automatizovany prost?edek pro p?ístup na stránky Mars nebo p?ená?et viry, ?ervy, Trojské koně ?i jiny malware na internetové stránky Mars nebo jejich prost?ednictvím;

  • Upravovat, p?izp?sobovat, podlicencovat, p?ekládat, prodávat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozdělovat jakoukoli ?ást jakychkoli internetovych stránek spole?nosti Mars;

  • ?Vytvá?et rámy“ nebo ?zrcadlení“ jakékoli ?ásti jakychkoli internetovych stránek spole?nosti Mars, pokud nemáte p?edchozí písemné povolení od spole?nosti Mars;

  • Umís?ovat nebo p?ená?et jakykoli materiál nebo se podílet na jakémkoli jiném po?ínání nebo aktivitě, které jsou podvodné, zavádějící, nezákonné, urá?livé, rozvratné, ?kodlivé nebo jinak závadné (jak stanovuje spole?nost Mars); nebo

  • Pomáhat jakékoli osobě ve kterékoli z ?inností popsanych vy?e.

  Spole?nost Mars má právo dle vlastního uvá?ení rozhodnout o ukon?ení va?eho p?ístupu na internetové stránky Mars bez oznámení kv?li poru?ení vy?e uvedenych pravidel.

  Pokud máte p?ístup na internetové stránky Mars nebo je pou?íváte ve va?em smartphonu, tabletu nebo jiném mobilním za?ízení, musíte mít bezdrátovou slu?bu p?es Wi-Fi nebo zú?astněného poskytovatele mobilních slu?eb. Ur?ité slu?by vy?adují mo?nost zasílání textovych zpráv (SMS nebo MMS). Souhlasíte s tím, ?e nesete plnou odpovědnost za ve?keré poplatky za zprávy a data, které vám vzniknou ze strany poskytovatele mobilních slu?eb. Tyto poplatky mohou zahrnovat platby za standardní a prémiové SMS a m??e se jednat o jednorázové nebo opakující se poplatky. Ve?keré poplatky jsou ú?továny va?ím poskytovatelem mobilních slu?eb a jemu jsou splatné. Ohledně poplatk? a podrobnych informací kontaktujte svého poskytovatele mobilních slu?eb. Spole?nost Mars nenese odpovědnost za zpo?dění v p?ijímání textovych zpráv, proto?e doru?ení je podmíněno ú?innym p?enosem od va?eho poskytovatele mobilních slu?eb.

 6. INTERNETOVé STRáNKY T?ETíCH STRAN

  Internetová stránka m??e obsahovat odkazy na internetové stránky a slu?by t?etích stran, v?etně sociálních médií (souhrnně ?Odkazované stránky“). Odkazované stránky nejsou pod dohledem spole?nosti Mars, a ta tudí? nenese odpovědnost za odkazované stránky ani informace ?i materiály, které obsahují, ani za jakoukoli formu informací p?enesenych z jakychkoli odkazovanych stránek. Za?lenění odkazu neznamená, ?e spole?nost Mars schvaluje odkazovanou stránku nebo ?e je v jakémkoli spojení s operátorem odkazované stránky. Spole?nost Mars nezkoumá, neově?uje ani nemonitoruje odkazované internetové stránky. Spole?nost Mars poskytuje odkazy na odkazované internetové stránky pouze pro va?e pohodlí. Na odkazované stránky p?istupujete na vlastní riziko.

 7. OCHRANA OSOBNíCH úDAJ?/ZABEZPE?ENí

  Ur?itě si d?kladně p?e?těte na?e Zásady ochrany osobních údaj?, abyste se dozvěděli, jaké informace spole?nost Mars na stránkách Mars shroma??uje a jak tyto informace zpracováváme.

  Bez omezení podmínek na?ich Zásad ochrany osobních údaj? chápete, ?e spole?nost Mars nezaru?uje ani nem??e zaru?it, ?e va?e pou?ívání internetovych stránek Mars anebo informace, které prost?ednictvím internetovych stránek Mars poskytnete, budou ochráněny nebo zabezpe?eny. Spole?nost Mars není odpovědná ani neru?í za nedostate?nou ochranu osobních údaj? nebo zabezpe?í, které m??ete za?ít. Za pou?ívání preventivních a bezpe?nostních opat?ení nejlépe vyhovujících va?í situaci a zamy?lenému pou?ívání internetovych stránek Mars nesete odpovědnost sami. Spole?nost Mars si vyhrazuje právo kdykoli zve?ejnit jakékoli informace, které bude pokládat za nezbytné pro vyhovění jakémukoli platnému zákonu, na?ízení, soudnímu ?ízení ?i vládnímu po?adavku.

 8. Z?EKNUTí SE ZáRUK A OMEZENí ODPOVěDNOSTI

  Spole?nost Mars zaru?uje, ?e právoplatně p?istupuje na tyto Podmínky a má právní moc tak u?init. Vy zaru?ujete, ?e právoplatně p?istupujete na tyto Podmínky a máte právní moc tak u?init.

  S VYJIMKOU VY?E UVEDENéHO JSOU INTERNETOVé STRáNKY POSKYTOVáNY ?TAK, JAK JSOU“ A ?TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKéKOLI ZáRUKY, VYJáD?ENé, ANI IMPLIKOVANé.Spole?nost Mars se vyslovně z?íká ve?kerych záruk a podmínek jakéhokoli druhu, v?etně v?ech implikovanych záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu ú?elu, zákonného nároku, neporu?ení práva, absence závad, nep?etr?itého pou?ívání a ve?kerych záruk implikovanych z jakéhokoli zp?sobu jednání nebo obchodních zvyklostí. Spole?nost Mars nezaru?uje, ?e (a) internetové stránky Mars splní va?e po?adavky, (b) provoz internetovych stránek Mars bude nep?eru?en nebo bude bez vir? ?i závad nebo ?e (c) závady budou opraveny. Jakékoli ústní nebo písemné sdělení poskytnuté spole?ností Mars nebo jejími oprávněnymi zástupci neustanovuje ani nebude ustanovovat ?ádnou záruku. NěKTERé PRáVNí SYSTéMY NEUMO??UJí ODEP?ENí NEP?íMYCH ZáRUK, CO? ZNAMENá, ?E NěKTERá NEBO V?ECHNA VY?E UVEDENá ODMíTNUTí SE VáS NEMUSí TYKAT.

  POU?íVáNí INTERNETOVYCH STRáNEK MARS JE NA VLASTNí RIZIKO.

  SOUHLASíTE S TíM, ?E V ?áDNéM P?íPADě SPOLE?NOST MARS NEBUDE ODPOVěDNá (Y) ZA ?áDNé ?KODY, V?ETNě P?íMYCH, NEP?íMYCH, ZVLá?TNíCH, TYPICKYCH, NáHODNYCH, NáSLEDNYCH NEBO REPRESIVNíCH ?KOD (V?ETNě, NIKOLI V?AK POUZE OBSTARáNí NáHRADNíHO ZBO?í NEBO SLU?EB, ZTRáTA POU?íVáNí, DAT NEBO ZISK? NEBO P?ERU?ENí PODNIKáNí), AV?AK ZP?SOBENYCH A V RáMCI JAKéKOLI TEORIE ODPOVěDNOSTI, A? U? VZNIKLé JAKYMKOLI ZP?SOBEM VE SPOJENí S TěMITO PODMíNKAMI A A? U? V RáMCI SMLOUVY, OBJEKTIVNí ODPOVěDNOSTI NEBO OB?ANSKOPRáVNíHO DELIKTU (V?ETNě NEDBALOSTI ?I JINAK), I V P?íPADě, ?E SPOLE?NOST MARS BYLA UPOZORNěNA NA MO?NOST TAKOVé ?KODY NEBO (Z) KV?LI JAKéHOKOLI JINéHO NáROKU, PO?ADAVKU NEBO ?KODY JAKKOLI VYPLYVAJíCí NEBO VZNIKAJíCí Z VA?EHO POU?íVáNí INTERNETOVYCH STRáNEK MARS NEBO V SOUVISLOSTI S NíM. Vy?e uvedené z?eknutí se odpovědnosti se nebude vztahovat na oblast zakázanou platnymi zákony.

  Potvrzujete a souhlasíte, ?e vy?e uvedená omezení odpovědnosti a dal?í ustanovení v těchto Podmínkách, která omezují odpovědnost, jsou d?le?ité podmínky a ?e spole?nost Mars nebude ochotna udělit vám práva vyjád?ená v těchto podmínkách, ani? byste souhlasili s vy?e uvedenymi omezeními odpovědnosti.

 9. OD?KODNěNí

  Souhlasíte s od?kodněním a obhajobou spole?nosti Mars a jejích ?editel?, vedoucích pracovník?, zaměstnanc? a zástupc? p?ed ve?kerymi ztrátami, odpovědnostmi, skute?nymi ?i nevy?e?enymi nároky, ?alobami, ?kodami, vydaji, náklady na obhajobu a p?imě?enymi poplatky advokát?m vznesenymi proti spole?nosti Mars jakoukoli t?etí stranou, vzniklymi v d?sledku va?eho pou?ívání internetovych stránek Mars, nebo jakéhokoli poru?ení těchto Podmínek, práva t?etí strany nebo platnych zákon?. Spole?nost Mars si vyhrazuje právo p?evzít vyhradní obhajobu a kontrolovat ve?keré zále?itosti, které budou za těchto podmínek p?edmětem od?kodnění. V ?ádném p?ípadě ?ádná dohoda, která bude mít vliv na práva nebo povinnosti spole?nosti Mars, nem??e byt uzav?ena bez p?edchozího písemného schválení spole?ností Mars.

 10. ?E?ENí SPOR?

  Tyto Podmínky se ?ídí a jsou vykládány a prosazovány v souladu s interními zákony státu Delaware, ani? by do?lo k uplatnění zásad práva takového státu, a jsou závazné pro strany v tomto dokumentu ve Spojenych státech a po celém světě. Vy i spole?nost Mars souhlasíte s tím, ?e na interpretaci ?i sestavení těchto Podmínek se nevztahuje úmluva OSN o smlouvách v mezinárodní koupi zbo?í.

  VY I SPOLE?NOST MARS SOUHLASíTE S TíM, ?E VE?KERé NáROKY BUDOU VY?E?ENY ZáVAZNOU ARBITRá?í ZP?SOBEM SPECIFIKOVANYM V TOMTO ODDíLE [10] A ?E VY I SPOLE?NOST MARS SE Z?íKáTE V?ECH PRáV P?EDLO?IT TYTO NáROKY P?ED JAKYKOLI SOUD.

  VY I SPOLE?NOST MARS DáLE SOUHLASíTE S TíM, ?E KA?Dá ZE STRAN M??E P?EDLO?IT SV?J NáROK V??I DRUHé STRANě POUZE NA INDIVIDUáLNíM ZáKLADě A NE JAKO ?ALUJíCí NEBO ?LEN SKUPINY V DOMNěLé SKUPINOVé NEBO ZáSTUPNé ?ALOBě ?I PROCESU. NEDOSTUPNá NEBO OMEZENá MOHOU BYT V RáMCI ARBITRá?E TAKé DAL?í PRáVA, KTERá BYSTE MěLI, POKUD BYSTE ?LI P?ED SOUD, NAP?íKLAD P?íSTUP KE V?EM FAKT?M.

  Jakykoli spor mezi vámi a spole?ností Mars a jejími zástupci, zaměstnanci, vedoucími pracovníky, ?editeli, p?edstaviteli, nástupci, nabyvateli, pobo?kami ?i filiálkami (souhrnně pro ú?ely tohoto oddílu [11] ?Strany Mars“) vyplyvající a související s těmito podmínkami a jejich interpretací nebo poru?ením, ukon?ením jejich platnosti, vztahy vyplyvajícími z těchto Podmínek, v?etně spor? o platnost, rozsah ?i vymahatelnost této dohody na arbitrá?i (souhrnně ?Projednávané spory“) budou ?e?eny závaznou arbitrá?í ve státě New York vedené Americkym svazem pro arbitrá? (American Arbitration Association, AAA) v souladu s mezinárodními pravidly pro arbitrá?e platnymi v dany den. P?ed zahájením arbitrá?e musí iniciující strana dát druhé straně nejméně 60 dní p?edem písemné oznámení svého záměru po?ádat o arbitrá?ní ?ízení. Spole?nost Mars p?edlo?í takové oznámení po?tou nebo e-mailem s vyu?itím kontaktních informací v evidenci spole?nosti Mars a vy musíte takové oznámení zaslat po?tou na adresu Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Platba v?ech registrací, ?ízení a poplatk? rozhodce se bude ?ídit pravidly AAA. Pokud v?ak budete schopni prokázat, ?e náklady na arbitrá? budou neúnosné ve srovnání s náklady na soudní spor, spole?nost Mars zaplatí za registraci, ?ízení a poplatky rozhodce tolik, kolik rozhodce bude pova?ovat za nezbytné, aby se zabránilo tomu, ?e by náklady na arbitrá? byly pro vás neúnosné. Pokud rozhodce rozhodne, ?e nárok(y), které v arbitrá?i uplatňujete, jsou neod?vodněné, pak souhlasíte s tím, ?e spole?nosti Mars uhradíte ve?keré poplatky v souvislosti s arbitrá?í, které za vás spole?nost Mars zaplatila, co? byste jinak byli povinni zaplatit v rámci pravidel AAA.

  V souladu s pravidly komer?ní arbitrá?e bude vybrán jeden rozhodce. Arbitrá? bude vedena v angli?tině. Rozhodce bude oprávněn udělit jakékoli úlevy dostupné u soudu v rámci zákona nebo podle práva spravedlnosti a jakékoli rozhodnutí rozhodce bude kone?né a závazné pro ka?dou ze stran a m??e byt vyneseno jako rozsudek u jakéhokoli soudu p?íslu?né jurisdikce. Rozhodce v?ak nebude mít pravomoc rozhodnout o p?iznání náhrady ?kody plnicí penální funkci nebo exemplární zvy?enou náhradou ?kody, co? je právo, kterého se ka?dá s uvedenych stran z?íká. Rozhodce pou?ije p?íslu?né zákony a ustanovení těchto Podmínek, a pokud tak neu?iní, bude to pova?ováno za p?ekro?ení autority arbitra a bude to oprávněnym d?vodem pro soudní p?ezkoumání. Rozhodnutí rozhodce musí obsahovat písemné vysvětlení a musí z?stat d?věrné. Spole?nost Mars a vy souhlasíte s tím, ?e jakykoli kryty spor bude p?edlo?en arbitrá?i pouze na individuální bázi.Ani spole?nost Mars ani vy nemáte oprávnění ?e?it smír?ím ?ízením ?ádny kryty spor jako skupinovou nebo zástupnou ?alobu ?i ?alobu ob?anskym zmocněncem a rozhodce nebude oprávněn postupovat na základě skupinové nebo zástupné ?aloby nebo ?aloby ob?anskym zmocněncem. Pokud jakékoli ustanovení dohody pro ?e?ení sporu smír?ím ?ízením v tomto oddíle [10] je shledáno právně nevymahatelnym, bude právně nevymahatelné ustanovení odděleno a zbyvající podmínky arbitrá?e budou vymáhány (nikoli v?ak v p?ípadě, ?e p?jde o skupinovou ?i zástupnou ?alobu ?i ?alobu ob?anskym zmocněncem). Bez ohledu na jakékoli opa?né ustanovení ?i zákon musí byt jakykoli nárok vznikly nebo související s těmito Podmínkami p?edlo?en do jednoho (1) roku od chvíle, kdy takovy nárok vznikl, jinak bude natrvalo proml?en. Pro ú?ely tohoto oddílu [10] budou tyto Podmínky a související zápisy podléhat Federálnímu zákonu o arbitrá?ích (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. ?ást 1-16 (FAA).

  Upozorňujeme: Vyjád?ením souhlasu s těmito Podmínkami vyslovně souhlasíte s tím, ?e jakychkoli nárok? nebo ?alob, které byste na základě zákon? jurisdikce mimo Spojené státy jinak vzná?eli proti spole?nosti Mars, se tímto vzdáváte, v?etně, bez omezení, jakychkoli nárok? nebo ?alob na základě zákon? va?í země, a ?e jediné místo a platné zákony pro jakékoli spory jsou podle podmínek v této ?ásti [Section 10] ve Spojenych státech

 11. UKON?ENí POU?íVáNí

  Tyto Podmínky automaticky kon?í, pokud nedodr?íte jakoukoli jejich podmínku. Spole?nost Mars m??e kdykoli z jakéhokoli d?vodu ukon?it nebo upravit vá? p?ístup na internetové stránky Mars, a? u? na základě upozornění, nebo bez něj. P?ístup na internetové stránky Mars vám m??e byt bez oznámení odep?en nap?íklad v p?ípadě, ?e se spole?nost Mars domnívá, ?e vám není alespoň 13 let.

  Ukon?ení neomezí ?ádné z práv ?i právních prost?edk? spole?nosti Mars. Tento oddíl [11] a také oddíly [3, 8, 9, 10 a 15], budou v platnosti i po ukon?ení těchto Podmínek.

 12. SOUDNí P?íSLU?NOST; DANě

  Jste odpovědní za dodr?ování v?ech platnych zákon?. Spole?nost Mars si vyhrazuje právo kdykoli a ve kterékoli zeměpisné oblasti omezit dostupnost internetovych stránek Mars anebo obsah stránek Mars jakékoli osobě. Jakykoli software na internetovych stránkách Mars dále podléhá kontrolám pro export ve Spojenych státech. ?ádny software se nesmí stahovat ?i jinak exportovat ?i opětovně exportovat: (a) do (nebo jakémukoli ob?anovi ?i obyvateli) Kuby, Iráku, Lybie, Severní Korey, íránu, Syrie ?i jiné země ur?ené sponzorem anebo ú?adem pro kontrolu zahrani?ních aktiv Ministerstva financí Spojenych stát? (Office of Foreign Assets Control); nebo (b) kterémukoli ob?anovi nebo rezidentovi, kte?í jsou na seznamu speciálně ur?enych a blokovanych osob (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí Spojenych stát? nebo na seznamu osob, s nimi? je zakázáno obchodování (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojenych stát?. Stahováním nebo pou?íváním jakéhokoli software potvrzujete a zaru?ujete, ?e nejste rezidenty ?ádné takové země, nejste pod správou takové země nebo ob?anem ?i rezidentem ?ádné takové země nebo ?e nejste uvedeni na ?ádném takovém seznamu.

  Jste odpovědni za jakékoli a ve?keré závazky, daně ?i poplatky (v?etně v?ech daní za prodej, pou?ívání a srá?kovych daní) uvalenych jakymkoli daňovym orgánem na pou?ívání nebo v souvislosti s pou?ívání internetovych stránek Mars.

 13. OZNáMENí REZIDENT?M KALIFORNIE

  Na základě Ob?anského zákoníku pro Kalifornii, ?ást 1789.3, mají rezidenti Kalifornie nárok na následující informaci o specifickych spot?ebitelskych právech:

  Poskytovatelem internetovych stránek je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Pro podání stí?nosti ohledně internetovych stránek nebo pro získání dal?ích informací ohledně pou?ívání těchto stránek za?lete dopis na vědomí ?Legal Department“ na vy?e uvedenou adresu nebo kontaktujte spole?nost Mars e-mailem na adrese [email protected] (v P?edmětu uve?te ?California Resident Request” (?ádost rezidenta Kalifornie)). M??ete také písemně kontaktovat Complaint Assistance Unit sekce Division of Consumer Services oddělení pro stí?nosti Department of Consumer Affairs na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na ?ísle 916.445.1254 nebo 800.952.5210.

 14. STí?NOSTI NA PORU?ENí AUTORSKYCH PRáV

  Reagujeme na oznámení údajného poru?ení autorskych práv, jak to vy?aduje zákon USA o digitálních autorskych právech Digital Millennium Copyright Act (?DMCA“), v?etně odstranění nebo zakázání p?ístupu k materiálu, o něm? je konstatováno, ?e je p?edmětem poru?ení autorskych práv.

  Pokud se v dobré ví?e domníváte, ?e va?e dílo bylo na internetovych stránkách Mars nebo jejich prost?ednictvím kopírováno zp?sobem, jen? p?edstavuje poru?ení autorskych práv, nebo pokud byla jinak poru?ena va?e práva na du?evní vlastnictví, za?lete svou stí?nost nebo oznámení o poru?ení autorskych práv ur?enému zástupci DMCA ve spole?nosti Mars na adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Na?emu zástupci DMCA nezasílejte ?ádnou jinou korespondenci ani dotazy. Ná? zástupce DMCA bude odpovídat pouze na oznámení a dotazy, které odpovídají po?adavk?m DMCA. Více informací najdete na adrese www.copyright.gov.

 15. R?ZNé

  1. Tyto Podmínky spole?ně s na?imi Zásadami ochrany osobních údaj?obsahují ve?keré dohody mezi spole?ností Mars a vámi s ohledem na zále?itosti zde obsa?ené a neexistují ?ádné jiné sliby, smlouvy nebo opat?ení ne? ty, které jsou zde vyslovně stanoveny.

  2. Tyto Podmínky (i) nabyvají platnost ve prospěch spole?nosti Mars a ve vá? prospěch a budou závazné pro spole?nost Mars i vás a p?ípadně va?e nástupce a nabyvatele; a (ii) mohou byt stanoveny spole?ností Mars, ale vy nem??ete stanovit, pokud s tím p?ed tím spole?nost Mars nevyslovila písemny souhlas.

  3. Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude nevymahatelné nebo neplatné, z?stanou ostatní ustanovení v platnosti se stejnou ú?inností, jako by sem taková nevymahatelná ?i neplatná ustanovení nebyla vlo?ena.

  4. Pokud spole?nost Mars neprovede nebo pokud vy neprovedete jakoukoli z těchto podmínek a druhá strana tuto podmínku nebude vymáhat, nevymáhání p?i jakékoli p?íle?itosti nebude p?edstavovat z?eknutí se jakékoli podmínky a nebude bránit vymáhání p?i jakékoli jiné p?íle?itosti.

  5. Nic z obsahu těchto Podmínek nebude posuzováno jako základ pro to, ?e spole?nost Mars nebo vy jste zástupcem nebo p?edstavitelem druhé strany nebo ?e jste jako spole?ny podnik nebo partne?i.

  6. Pokud spole?nosti Mars nebo vám bude bráněno v plnění jakékoli povinnosti vyplyvající z těchto Podmínek nebo je strany nebudou schopny plnit kv?li jakékoli p?í?ině mimo rozumnou kontrolu, strany uplatňují toto ustanovení, bude vykon dot?ené strany roz?í?en po období zpo?dění nebo neschopnosti plnit kv?li takovym okolnostem.

   ?

  7. HEAD a nadpisy zde obsa?ené slou?í pouze pro pohodlnou orientaci.

  8. Tyto podmínky a ve?keré související dokumenty budou sepsány v angli?tině. I kdy? budou některé ?ásti textu těchto Podmínek dostupné v jinych jazycích ne? v angli?tině (a? u? budou p?elo?eny některou osobou ?i vylu?ně po?íta?ovou aplikací), anglická verze je rozhodující.

Máte nějaké otázky?

Prosím?kontaktujte nás

Aktualizováno v lednu 2021

?

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看