?ροι χρ?ση? ιστοτ?πων υπ? τη διαχε?ριση? του ομ?λου τη? Mars Incorporated

Ημερομην?α ?ναρξη? ισχ?ο?: Δεκ?μβριο? 2013

Καλ?? ?ρθατε! Η Mars, Incorporated και οι συνδεδεμ?νε? με αυτ?ν εταιρ?ε? (που στο εξ?? αποκαλο?νται συλλ?βδην, ?Mars? ? ?εμε??? ? ?εμ???) προσφ?ρει αυτ?ν και ?λλου? ιστ?τοπου?, ιστοσελ?δε?, εφαρμογ??, παιχν?δια, γραφικ? στοιχε?α (widget) και υπηρεσ?ε? online και κινητ?? τηλεφων?α? (που στο εξ?? θα αποκαλο?νται συλλ?βδην, οι ?Τοποθεσ?ε? τη? Mars?). Ελπ?ζουμε ?τι θα βρε?τε τι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars ενημερωτικ?? και ψυχαγωγικ??.

Οι παρακ?τω ?ροι χρ?ση? και η πολιτικ? απορρ?του μα? βρ?σκονται στη διε?θυνση?www.Mars.com/privacy?(συλλ?βδην, αυτο? οι ??ροι?) και περιγρ?φουν του? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει? β?σει των οπο?ων η Mars σ?? παρ?χει πρ?σβαση στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars.

Πριν να προσπελ?σετε και να χρησιμοποι?σετε τι? Τοποθεσ?ε? Mars, διαβ?στε προσεκτικ? αυτο?? του? ?ρου? δι?τι συνιστο?ν ν?μιμη συμφων?α αν?μεσα σε εσ?? και τη Mars.?ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Μ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:?Οι ?ροι αυτο? περι?χουν διατ?ξει? που περιορ?ζουν την ευθ?νη μα? προ? εσ?? και απαιτε?ται απ? εσ?? να επιλ?ετε κ?θε διαφορ? που προκ?πτει μεταξ? μα? μ?σω οριστικ?? και δεσμευτικ?? διαιτησ?α? σε ατομικ? β?ση και ?χι ω? μ?ρο? οποιασδ?ποτε ομαδικ?? ? συλλογικ?? αγωγ??. Παρακαλο?με δε?τε τη ?ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ? (Εν?τητα [8]) και ?ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ? (Εν?τητα [10]) παρακ?τω για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?.

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ

  Η Ημερομην?α ?ναρξη? Ισχ?ο? αυτ?ν των ?ρων ορ?ζεται στην αρχ? τη? παρο?σα? ιστοσελ?δα?. Δεν ?χουμε πρ?θεση να αλλ?ζουμε του? ?ρου? αυτο?? πολ? συχν?, αλλ? επιφυλασσ?μαστε του δικαι?ματο? να το πρ?ττουμε. Θα σα? ενημερ?νουμε για οποιαδ?ποτε ουσι?δη αλλαγ? αναρτ?ντα? ανακο?νωση στην παρο?σα ιστοσελ?δα. ?ποτε ε?ναι δυνατ?, θα σα? ενημερ?νουμε προκαταβολικ? για τι? αλλαγ?? μα?. Δεν κ?νουμε αλλαγ?? που ?χουν αναδρομικ? ισχ? εκτ?? αν ε?μαστε υποχρεωμ?νοι απ? το ν?μο για κ?τι τ?τοιο.

  Η συνεχιζ?μενη χρ?ση απ? εσ?? των Τοποθεσι?ν τη? Mars μετ? την Ημερομην?α ?ναρξη? Ισχ?ο? συνιστ? αποδοχ? απ? εσ?? των τροποποιημ?νων ?ρων. Οι τροποποιημ?νοι ?ροι υπερισχ?ουν ?λων των προηγο?μενων εκδ?σεων των ?ρων. Για τον λ?γο αυτ?, σα? παροτρ?νουμε να εξετ?ζετε αυτο?? του? ?ρου? σε κ?θε πρ?σβαση ? χρ?ση των Τοποθεσι?ν τη? Mars απ? σα? και να εκτυπ?νετε αντ?γραφο αυτ?ν των ?ρων για τα αρχε?α σα?.

 2. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

  Ορισμ?νε? υπηρεσ?ε? που παρ?χονται απ? ? μ?σω των Τοποθεσι?ν τη? Mars, ?πω? εφαρμογ?? για φορητ?? συσκευ??, κληρ?σει? λαχν?ν, προσφορ?? διαγωνισμ?ν και ?λλε? υπηρεσ?ε?, μπορε? να δι?πονται απ? πρ?σθετου? ?ρου? και προ?ποθ?σει? που παρουσι?ζονται σε συνδυασμ? με αυτο??. Πρ?πει να συμφων?σετε με του? πρ?σθετου? ?ρου? πριν χρησιμοποι?σετε αυτ?? τι? υπηρεσ?ε?. Οι ?ροι αυτο? και οποιοιδ?ποτε πρ?σθετοι ?ροι ισχ?ουν ισοδ?ναμα. Αν ?να? επιπλ?ον ?ρο? ε?ναι αν?κκλητα ασ?μβατο? με οποιαδ?ποτε δι?ταξη των ?ρων αυτ?ν, ο επιπλ?ον ?ρο? θα υπερισχ?ει.

 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ MARS

  Η Mars διατηρε? τη συνολικ? και πλ?ρη κυρι?τητα ?λων των πληροφορι?ν και του υλικο? που παρ?χονται ? υποβ?λλονται στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars, συμπεριλαμβανομ?νων των σχεδ?ων (artwork), γραφικ?ν, κειμ?νου, οπτικ?ν και ηχητικ?ν κλιπ, εμπορικ?ν σημ?των, λογοτ?πων και ?λλου περιεχομ?νου (που στο εξ?? θα αποκαλο?νται συλλ?βδην, ?Περιεχ?μενο τη? Mars?).

  Αν συμφωνε?τε με αυτο?? του? ?ρου? (καθ?? και με οποιουσδ?ποτε επιπλ?ον ?ρου? και προ?ποθ?σει? που σχετ?ζονται με συγκεκριμ?νο Περιεχ?μενο τη? Mars), τ?τε μπορε?τε να λ?βετε, εκτυπ?σετε ?/και αντιγρ?ψετε το Περιεχ?μενο τη? Mars αποκλειστικ? για τη δικ? σα?, προσωπικ? χρ?ση.

  Tenzij Mars u schriftelijke toestemming geeft om dit te doen, worden u de volgende verboden opgelegd:

  • Η ενσωμ?τωση οποιουδ?ποτε Περιεχομ?νου τη? Mars σε ?λλα ?ργα (?πω? τον δικ? σα? ιστ?τοπο) ? η χρ?ση του Περιεχομ?νου τη? Mars καθ' οιονδ?ποτε δημ?σιο ? εμπορικ? τρ?πο,

  • Η αντιγραφ?, τροποπο?ηση, αναπαραγωγ?, προσαρμογ?, αποσυμπ?ληση, διανομ?, πλαισ?ωση, αναδημοσ?ευση, αποστολ?, προβολ?, αν?ρτηση, διαβ?βαση, μεταφορ?, αδειοδ?τηση ? π?ληση Περιεχομ?νου τη? Mars σε οποιαδ?ποτε μορφ? ? με οποιοδ?ποτε μ?σο,

  • Η αλλαγ? οποιωνδ?ποτε εκ των ανακοιν?σεων σχετικ? με τα πνευματικ? δικαι?ματα, τα εμπορικ? σ?ματα ? ?λλα δικαι?ματα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? που ενδ?χεται να ε?ναι μ?ρο? του Περιεχομ?νου τη? Mars, ?

  • Η δημιουργ?α σ?νδεση? με εσωτερικ?? σελ?δε?, ?deep link?, σε οποιαδ?ποτε Τοποθεσ?α τη? Mars (δηλαδ? σ?νδεσμο? σε οποιαδ?ποτε σελ?δα, εκτ?? τη? αρχικ??, μια? Τοποθεσ?α? τη? Mars).

 4. ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΑΣ

  Π?ρα απ? τι? αιτ?σει? για θ?σει? εργασ?α?, η Mars ενδ?χεται, κατ? καιρο??, να προσφ?ρει περιοχ?? ?που εσε?? και ?λλοι χρ?στε? μπορε?τε να αναρτ?τε ? να υποβ?λλετε με ?λλον τρ?πο πληροφορ?ε?, φωτογραφ?ε?, γραφικ?, δημιουργικ?? προτ?σει?, ιδ?ε?, σημει?σει?, ?ννοιε?, πληροφορ?ε?, αξιολογ?σει? ? ?λλο υλικ? σε σχ?ση με ? στι? Τοποθεσ?ε? Mars (που στο εξ?? θα αποκαλο?νται συλλ?βδην, ?Υποβολ???). Αποστ?λλοντα?, αναρτ?ντα? ? διαβιβ?ζοντα? Υποβολ?? στη Mars (?/και στου? εντεταλμ?νου? μα?) ? σε οποιαδ?ποτε περιοχ? των Τοποθεσι?ν τη? Mars, παραχωρε?τε στη Mars και στου? εντεταλμ?νου? μα? ?να παγκοσμ?α? κλ?μακα?, μη αποκλειστικ?, υποαδειοδοτο?μενο (μ?σω πολλαπλ?ν τρ?των μερ?ν), μεταβιβ?σιμο, χωρ?? υποχρ?ωση καταβολ?? δικαιωμ?των εκμετ?λλευση?, διαρκ??, αν?κκλητο δικα?ωμα χρ?ση?, αναπαραγωγ??, υποαδειοδ?τηση? (μ?σω πολλαπλ?ν τρ?των), διανομ??, δημιουργ?α? παραγ?γων ?ργων απ? τι? Υποβολ??, εκτ?λεση? και εισαγωγ?? των Υποβολ?ν σα? σε οποιαδ?ποτε μ?σα, τα οπο?α ε?ναι γνωστ? επ? του παρ?ντο? ? θα αναπτυχθο?ν μετ?πειτα, για οποιονδ?ποτε λ?γο, εμπορικ? ? ?λλο, χωρ?? αποζημ?ωση προ? εσ??. Με ?λλα λ?για, η Mars ?χει αυτ?ματο δικα?ωμα να χρησιμοποι?σει τι? Υποβολ?? σα? -- καθ?? και να προβε? σε αναπαραγωγ?, αποκ?λυψη, δημοσ?ευση ? αναμετ?δοση τη? Υποβολ?? σα?-- οπουδ?ποτε, οποτεδ?ποτε και με οποιοδ?ποτε μ?σο για οποιονδ?ποτε λ?γο. Σε καμ?α περ?πτωση δεν δικαιο?στε πληρωμ?, ε?ν η Mars χρησιμοποι?σει μ?α απ? τι? Υποβολ?? σα?. ?λε? οι Υποβολ?? θεωρο?νται μη εμπιστευτικ?? και μη αποκλειστικ??.

  Ε?στε υπε?θυνοι για τι? Υποβολ?? σα?. Με την αν?ρτηση μια? Υποβολ??, δηλ?νετε και εγγυ?στε ?τι:

  • ?χετε στην κατοχ? σα? ? στον ?λεγχ? σα? τα δικαι?ματα τη? Υποβολ?? σα?, συμπεριλαμβανομ?νων, χωρ?? περιορισμ?, ?λων των πνευματικ?ν δικαιωμ?των και εμπορικ?ν σημ?των,

  • Η Υποβολ? σα? ε?ναι αληθ?? και ακριβ??,

  • Η Υποβολ? σα? δεν παραβι?ζει τα δικαι?ματα κανεν?? φυσικο? ? νομικο? προσ?που, ?πω? δικαι?ματα περ? απορρ?του και δημοσι?τητα?, και

  • Η Υποβολ? σα? συμμορφ?νεται με του? εφαρμοστ?ου? ν?μου?, καν?νε? και κανονισμο??.

  Αναγνωρ?ζετε και συμφωνε?τε ?τι η Mars ?χει το δικα?ωμα (αλλ? ?χι την υποχρ?ωση) να τροποποι?σει, αφαιρ?σει ? αρνηθε? να αναρτ?σει ? να επιτρ?ψει την αν?ρτηση οποιασδ?ποτε Υποβολ??. Η Mars δεν φ?ρει και δεν αναλαμβ?νει καμ?α ευθ?νη για οποιαδ?ποτε Υποβολ? αναρτ?τε εσε?? ? τρ?τοι.

  Η Mars σ?? συνιστ? να μην αποκαλ?πτετε καν?να προσωπικ? στοιχε?ο στι? Υποβολ?? σα? δι?τι ?λλα ?τομα μπορο?ν να δουν και να χρησιμοποι?σουν τα προσωπικ? σα? στοιχε?α απ? τι? Υποβολ?? σα?. Η Mars δεν φ?ρει ευθ?νη για πληροφορ?ε? που επιλ?γετε να κοινοποι?σετε μ?σω των Υποβολ?ν σα?.

 5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS. Με την πρ?σβαση, χρ?ση ?/και υποβολ? πληροφορι?ν σε οποιαδ?ποτε Τοποθεσ?α τη? Mars ? μ?σω αυτ?ν, δηλ?νετε ?τι δεν ε?στε κ?τω των 13 ετ?ν.

  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ? ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΑΣ.

  ΑΝ ΕΙΣΤΕ Ο ΓΟΝΕΑΣ ? ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΑΣ. Σα? παροτρ?νουμε να ερευν?τε μ?τρα προστασ?α? γονε?κο? ελ?γχου που διατ?θενται στο εμπ?ριο (?πω? υλικ? υπολογιστ?ν, λογισμικ? ? υπηρεσ?ε? φιλτραρ?σματο?) που μπορε? να σα? βοηθ?σουν να περιορ?σετε την πρ?σβαση σε υλικ? που θεωρε?ται βλαβερ? για αν?λικου?.

  ?ταν χρησιμοποιε?τε τι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars, σα? απαγορε?εται:

  • Να δημιουργ?σετε ψευδ? ταυτ?τητα ? να υποδυθε?τε οποιοδ?ποτε ?τομο, καθ?? και να υποδε?ξετε ψευδ?? ?τι ε?στε στ?λεχο? η εκπρ?σωπο? τη? Mars, δι?σημο ? δημ?σιο πρ?σωπο,

  • Να διαβιβ?σετε στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars ? μ?σω αυτ?ν οποιαδ?ποτε διαφ?μιση, προσ?λκυση προσφορ?? ? ανεπιθ?μητη αλληλογραφ?α ? ?λλο αυτ?κλητο ? μη εξουσιοδοτημ?νο εμπορικ? ? περιεχ?μενο προωθητικο? χαρακτ?ρα (εκτ?? αν επιτρ?πεται ρητ? και γραπτ?? απ? τη Mars),

  • Να διακ?ψετε ? να προσπαθ?σετε να διακ?ψετε την καλ? λειτουργ?α των Τοποθεσι?ν τη? Mars (π.χ., με κακ?βουλη επ?θεση στου? διακομιστ?? τη? Mars ? στου? λογαριασμο?? κοινωνικ?ν μ?σων τη? Mars),

  • Να περιορ?σετε ? να εμποδ?σετε οποιοδ?ποτε ?λλο ?τομο απ' το να χρησιμοποι?σει ? να απολα?σει τι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars,

  • Να χρησιμοποι?σετε spambot, bot net ? ?λλο bot, scraper ? ?λλα αυτοματοποιημ?να μ?σα για να προσπελ?σετε τι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars ? να μεταδ?σετε οποιονδ?ποτε ι?, worm, Trojan ? ?λλο λογισμικ? κακ?βουλη? λειτουργ?α? σε ? μ?σω των Τοποθεσι?ν τη? Mars,

  • Να τροποποι?σετε, προσαρμ?σετε, υποαδειοδοτ?σετε, μεταφρ?σετε, πωλ?σετε, αποσυμπιλ?σετε, ανακατασκευ?σετε οποιοδ?ποτε τμ?μα του πηγα?ου ? αντικειμενικο? κ?δικα οποιασδ?ποτε Τοποθεσ?α? τη? Mars,

  • Να ?πλαισι?σετε? ? να ?κατοπτρ?ζετε? οποιοδ?ποτε μ?ρο? οποιασδ?ποτε Τοποθεσ?α? τη? Mars, εκτ?? αν ?χετε προηγο?μενη γραπτ? εξουσιοδ?τηση απ? τη Mars,

  • Να αναρτ?σετε ? να μεταδ?σετε οποιοδ?ποτε υλικ? ? να ?χετε οποιαδ?ποτε ?λλη συμπεριφορ? ? δραστηρι?τητα που ε?ναι ψευδ??, παραπλανητικ?, παρ?νομη, προσβλητικ?, διασπαστικ?, βλαπτικ? ? αν?ρμοστη καθ' οιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο (?πω? καθορ?ζεται απ? τη Mars), ?

  • Να βοηθ?σετε οποιοδ?ποτε ?τομο να προβε? σε οποιαδ?ποτε απ? τι? προαναφερθε?σε? δραστηρι?τητε?.

  Η Mars διατηρε? στη διακριτικ? τη? ευχ?ρεια να τερματ?σει την πρ?σβασ? σα? στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars χωρ?? προειδοπο?ηση για οποιαδ?ποτε παραβ?αση των παραπ?νω καν?νων.

  Αν ?χετε πρ?σβαση και χρησιμοποιε?τε τι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars στο ?ξυπνο τηλ?φων? σα?, το tablet σα? ? ?λλη φορητ? συσκευ?, πρ?πει να ?χετε υπηρεσ?α ασ?ρματου δικτ?ου μ?σω Wi-Fi ? συμμετ?χοντα π?ροχο δικτ?ου κινητ?? τηλεφων?α?. Ορισμ?νε? υπηρεσ?ε? μπορε? να απαιτο?ν δυνατ?τητα αποστολ?? μηνυμ?των κειμ?νου (SMS ? MMS). Συμφωνε?τε ?τι ε?στε ο μοναδικ?? υπε?θυνο? για ?λε? τι? χρε?σει? μηνυμ?των και δεδομ?νων με τι? οπο?ε? θα επιβαρυνθε?τε απ? τον π?ροχο κινητ?? τηλεφων?α? σα?. Οι χρε?σει? αυτ?? μπορε? να περιλαμβ?νουν κανονικ?? και premium χρε?σει? για SMS και μπορε? να ε?ναι ?παξ ? επαναλαμβαν?μενε? χρε?σει?. ?λε? οι χρε?σει? χρε?νονται απ? τον π?ροχο κινητ?? τηλεφων?α? σα? και ε?ναι πληρωτ?ε? σε αυτ?ν. Επικοινων?στε με τον π?ροχο κινητ?? τηλεφων?α? σα? για τα προγρ?μματα τιμολ?γηση? και σχετικ?? λεπτομ?ρειε?. Η Mars δεν φ?ρει ευθ?νη για οποιαδ?ποτε καθυστ?ρηση στη λ?ψη οποιουδ?ποτε μην?ματο? κειμ?νου δι?τι η παρ?δοση εξαρτ?ται απ? την αποτελεσματικ? μετ?δοση απ? το π?ροχο κινητ?? τηλεφων?α? σα?.

 6. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

  Η Τοποθεσ?α ενδ?χεται να περι?χει συνδ?σμου? σε ιστ?τοπου? και υπηρεσ?ε? τρ?των, συμπεριλαμβανομ?νων κοινωνικ?ν μ?σω (που στο εξ?? θα αποκαλο?νται συλλ?βδην, ?Συνδε?μενε? τοποθεσ?ε??). Οι Συνδε?μενε? τοποθεσ?ε? δεν υπ?γονται στον ?λεγχο τη? Mars και η Mars δεν ε?ναι υπε?θυνη για τι? Συνδε?μενε? Τοποθεσ?ε? ? για οποιαδ?ποτε πληροφορ?α ? υλικ? σ' αυτ??, ? οποιαδ?ποτε μορφ? μετ?δοση? που λαμβ?νεται απ? οποιαδ?ποτε Συνδε?μενη Τοποθεσ?α. Η συμπερ?ληψη εν?? συνδ?σμου δεν σημα?νει υποστ?ριξη απ? τη Mars τη? Συνδε?μενη? Τοποθεσ?α? ? οποιονδ?ποτε συσχετισμ? με του? διαχειριστ?? τη? Συνδε?μενη? Τοποθεσ?α?. Η Mars δεν διερευν?, επαληθε?ει ? παρακολουθε? τι? Συνδε?μενε? Τοποθεσ?ε?. Η Mars παρ?χει συνδ?σμου? σε Συνδε?μενε? Τοποθεσ?ε? μ?νο για λ?γου? δικ?? σα? ευκολ?α?. Η πρ?σβαση στι? Συνδε?μενε? Τοποθεσ?ε? γ?νεται με δικ? σα? ευθ?νη.

 7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Βεβαιωθε?τε ?τι ?χετε διαβ?σει προσεκτικ? την?Πολιτικ? απορρ?του?που τηρο?με για να μ?θετε για τι? πληροφορ?ε? που συλλ?γει η Mars στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars και τον τρ?πο επεξεργασ?α? αυτ?ν.

  Χωρ?? περιορισμ? των ?ρων τη? πολιτικ?? απορρ?του που τηρο?με, κατανοε?τε ?τι η Mars δεν εγγυ?ται και δεν δ?ναται να εγγυηθε? ?τι η χρ?ση σα? των Τοποθεσι?ν τη? Mars ?/καιοι πληροφορ?ε? που παρ?χετε εσε?? μ?σω των Τοποθεσι?ν τη? Mars θα διατηρο?νται εμπιστευτικ?? ? ασφαλε??. Η Mars δεν ε?ναι υπε?θυνη ο?τε φ?ρει ευθ?νη προ? εσ?? για την ?λλειψη προστασ?α? απορρ?του ? ασφ?λεια? που ενδ?χεται να αντιμετωπ?σετε. Ε?στε υπε?θυνοι για τη χρ?ση προληπτικ?ν μ?τρων προστασ?α? και ασφ?λεια? που ε?ναι πιο κατ?λληλα για την κατ?στασ? σα? και την προοριζ?μενη χρ?ση των Τοποθεσι?ν τη? Mars. Η Mars επιφυλ?σσεται, αν? π?σα στιγμ?, του δικαι?ματο? να αποκαλ?πτει οποιαδ?ποτε πληροφορ?α ?ταν η Mars το κρ?νει απαρα?τητο προκειμ?νου να συμμορφωθε? με οποιαδ?ποτε εφαρμοστ?α νομοθεσ?α, κανονισμ?, δικαστικ? διαδικασ?α ? κυβερνητικ? α?τημα.

 8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

  Η Mars εγγυ?ται ?τι η Mars ?χει συν?ψει ?γκυρα αυτο?? του? ?ρου? και ?χει την νομικ? εξουσ?α να το πρ?ξει. Εγγυ?στε ?τι ?χετε συν?ψει ?γκυρα αυτο?? του? ?ρου? και ?χετε την νομικ? εξουσ?α να το πρ?ξετε.

  ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΩΣ ΑΝΩ, ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ?ΩΣ ΕΧΟΥΝ? ΚΑΙ ?ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ? ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ ? ΣΙΩΠΗΡΗ.?Η Mars αποποιε?ται κ?θε εγγ?ηση και προ?π?θεση οποιουδ?ποτε τ?που, συμπεριλαμβανομ?νων ?λων των σιωπηρ?ν εγγυ?σεων και προ?ποθ?σεων εμπορευσιμ?τητα?, καταλληλ?τητα? για συγκεκριμ?νο σκοπ?, κυρι?τητα?, μη προσβολ?? δικαιωμ?των, απουσ?α? ελαττωμ?των, αδι?κοπη? χρ?ση? και ?λων των εγγυ?σεων που υπονοο?νται απ? οποιαδ?ποτε εμπορικ? συνδιαλλαγ? ? χρ?ση. Η Mars δεν εγγυ?ται ?τι (α) οι Τοποθεσ?ε? τη? Mars θα καλ?πτουν τι? απαιτ?σει? σα?, (β) η λειτουργ?α των Τοποθεσι?ν τη? Mars θα ε?ναι αδι?κοπη ? χωρ?? ιο?? ? σφ?λματα ? (γ) τα σφ?λματα θα διορθ?νονται. Οποιαδ?ποτε προφορικ? ? γραπτ? συμβουλ? που παρ?χεται απ? τη Mars ? του? εξουσιοδοτημ?νου? αντιπροσ?που? τη? δεν συνιστ? και δεν θα συνιστ? οποιαδ?ποτε εγγ?ηση. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ? ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MARS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΑ)ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, ? ΕΠΙΣΥΡΟΥΣΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ? ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ? ΚΕΡΔΩΝ ? ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, ? ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ? ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η MARS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ? (ΒΒ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ? ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ? ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ? ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS. Η ω? ?νω δ?λωση αποπο?ηση? ευθ?νη? δεν θα ισχ?ει στον βαθμ? που απαγορε?εται απ? το εφαρμοστ?ο δ?καιο.

  Αναγνωρ?ζετε και συμφωνε?τε ?τι οι ω? ?νω περιορισμο? ευθ?νη? σε συνδυασμ? με οποιεσδ?ποτε ?λλε? διατ?ξει? στου? παρ?ντε? ?ρου? που περιορ?ζουν την ευθ?νη συνιστο?ν ουσιαστικο?? ?ρου? και ?τι η Mars δεν θα προτ?θεται να σα? παραχωρ?σει τα δικαι?ματα που παρατ?θενται στου? παρ?ντε? ?ρου?, παρ? μ?νο αν συμφων?σετε με του? ω? ?νω περιορισμο?? ευθ?νη?.

 9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  Συμφωνε?τε να αποζημι?σετε και να υπερασπιστε?τε τη Mars και τα μ?λη του διοικητικο? συμβουλ?ου, τα στελ?χη, του? υπαλλ?λου? και του? αντιπροσ?που? τη? απ? και κατ? κ?θε απ?λεια?, ευθ?νη?, πραγματικ?? ? εκκρεμο?? αξ?ωση?, αγωγ??, αποζημ?ωση?, εξ?δου, κ?στου? υπερ?σπιση? και ε?λογη? δικηγορικ?? αμοιβ?? που εγε?ρονται κατ? τη? Mars απ? οποιονδ?ποτε τρ?το και προκ?πτουν απ? τη χρ?ση σα? των Τοποθεσι?ν τη? Mars ? οποιαδ?ποτε παραβ?αση των παρ?ντων ?ρων, των δικαιωμ?των τρ?των ? του εφαρμοστ?ου δικα?ου. Η Mars επιφυλ?σσεται του δικαι?ματο?, με δικ? τη? επιβ?ρυνση, να αναλαμβ?νει την αποκλειστικ? υπερ?σπιση και ?λεγχο οποιουδ?ποτε ζητ?ματο? που υπ?κειται σε αποζημ?ωση σ?μφωνα με την παρο?σα. Εν π?ση περιπτ?σει, καμ?α συμφων?α συμβιβασμο? που επηρε?ζει τα δικαι?ματα ? τι? υποχρε?σει? τη? Mars δεν επιτρ?πεται να συναφθε? χωρ?? την προηγο?μενη γραπτ? ?δεια τη? Mars.

 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Οι παρ?ντε? ?ροι δι?πονται απ? και ερμηνε?ονται και επιβ?λλονται σ?μφωνα με την εσωτερικ? νομοθεσ?α τη? Πολιτε?α? του Ντελαγου?αρ, χωρ?? να παραχωρε?τε ισχ? στι? αρχ?? σ?γκρουση? ν?μων τη? εν λ?γω πολιτε?α?, και ε?ναι δεσμευτικο? για του? συμβαλλ?μενου? τη? παρο?σα? στι? ΗΠΑ και παγκοσμ?ω?. Εσε?? και η Mars συμφωνε?τε ?τι η Σ?μβαση των Ηνωμ?νων Εθν?ν σχετικ? με τι? Συμβ?σει? για τη Διεθν? Π?ληση Αγαθ?ν δεν εφαρμ?ζεται για την ερμηνε?α ? την κατ?ρτιση των παρ?ντων ?ρων.

  Η καταγγελ?α δεν περιορ?ζει καν?να απ? τα ?λλα δικαι?ματα και ?νδικα μ?σα τη? Mars. Η παρο?σα Εν?τητα [11], σε συνδυασμ? με τι? Εν?τητε? [3, 8, 9, 10 και 15], θα ισχ?ουν και μετ? την καταγγελ?α των παρ?ντων ?ρων.

  ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MARS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ [10] ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MARS ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MARS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ? ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ? ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ? ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ? ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

  Οποιαδ?ποτε διαφορ? αν?μεσα σε εσ?? και τη Mars και του? αντιπροσ?που?, του? εργαζομ?νου?, τα στελ?χη, τα μ?λη του διοικητικο? συμβουλ?ου, του? εντολε??, διαδ?χου?, εκδοχε??, θυγατρικ?? εταιρ?ε? ? συνδεδεμ?νε? εταιρ?ε? (που στο εξ?? θα αποκαλο?νται για του? σκοπο?? τη? παρο?σα? Εν?τητα? [11], ?Μ?λη τη? Mars?) ?πω? προκ?πτει ? σχετ?ζεται με του? παρ?ντε? ?ρου? και η ερμηνε?α του? ? η παραβ?αση, η καταγγελ?α ? η εγκυρ?τητα του?, οι σχ?σει? που προκ?πτουν απ? του? παρ?ντε? ?ρου?, καθ?? και οι διαφορ?? σχετικ? με την εγκυρ?τητα, το πλα?σιο εφαρμογ?? ? τη δυνατ?τητα εφαρμογ?? τη? παρο?σα? συμφων?α? σε διαιτησ?α (που στο εξ?? θα αποκαλο?νται συλλ?βδην, ?Καλυπτ?μενε? Διαφορ???) θα επιλ?ονται με δεσμευτικ? διαιτησ?α στην Πολιτε?α Ν?α? Υ?ρκη? των ΗΠΑ υπ? την επ?βλεψη τη? Αμερικανικ?? ?νωση? Διαιτησ?α? (AAA) σ?μφωνα με του? Διεθνε?? Καν?νε? Διαιτησ?α? που ισχ?ουν στη δεδομ?νη ημερομην?α. Πριν να ξεκιν?σει οποιαδ?ποτε διαιτησ?α, το μ?ρο? που ?χει εκκιν?σει τη διαδικασ?α θα δ?νει στο ?λλο μ?ρο? γραπτ? κοινοπο?ηση τη? πρ?θεσ?? του να υποβ?λει α?τημα διαιτησ?α? τουλ?χιστον 60 ημ?ρε? εκ των προτ?ρων. Η Mars θα παρ?χει την εν λ?γω κοινοπο?ηση μ?σω ταχυδρομε?ου ? μ?σω e-mail χρησιμοποι?ντα? τα στοιχε?α επικοινων?α? που υπ?ρχουν στο αρχε?ο τη? Mars και εσε?? πρ?πει να παρ?χετε την εν λ?γω κοινοπο?ηση ταχυδρομικ?? στη Mars, Incorporated, Υπ?ψη: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Η πληρωμ? ?λων των εξ?δων υποβολ??, επ?βλεψη? και διαιτησ?α? δι?πεται απ? του? καν?νε? τη? AAA. Αν, ωστ?σο, μπορε?τε να αποδε?ξετε ?τι το κ?στο? τη? διαιτησ?α? θα ε?ναι απαγορευτικ? σε σ?γκριση με τα ?ξοδα δικαστικ?? διαδικασ?α?, η Mars θα καταβ?λει για τα ?ξοδα υποβολ??, διο?κηση? και διαιτησ?α? το ποσ? που ορ?ζεται αναγκα?ο απ? τον διαιτητ? για να μην ε?ναι απαγορευτικ? το κ?στο? τη? διαιτησ?α? για εσ??. Αν ο διαιτητ?? καθορ?σει ?τι οι απαιτ?σει? που διεκδικε?τε στη διαιτησ?α ε?ναι ασ?μαντε?, συμφωνε?τε να αποζημι?σετε τη Mars για το συνολικ? ποσ? των εξ?δων που σχετ?ζονται με τη διαιτησ?α το οπο?ο κατ?βαλε η Mars εκ μ?ρου? σα?, το οπο?ο διαφορετικ? θα ?πρεπε να καταβ?λλετε εσε?? σ?μφωνα με του? καν?νε? τη? ΑΑΑ.

  ?να? μ?νο διαιτητ?? θα επιλεχθε? σ?μφωνα με του? Καν?νε? Εμπορικ?? Διαιτησ?α? τη? AAA. Η διαιτησ?α θα διεξαχθε? στην αγγλικ? γλ?σσα. Ο διαιτητ?? θα ?χει το δικα?ωμα να επιδικ?σει ?ποια αποζημ?ωση θα ?ταν διαθ?σιμη στο δικαστ?ριο νομικ?? ? εθιμικ?? και οποιαδ?ποτε κρ?ση του διαιτητ? θα ε?ναι οριστικ? και δεσμευτικ? για αμφ?τερα τα μ?ρη και ενδ?χεται να καταχωρηθε? ω? απ?φαση σε οποιοδ?ποτε δικαστ?ριο αρμ?δια? δικαιοδοσ?α?. Ο διαιτητ??, ωστ?σο, δεν θα ?χει το δικα?ωμα να επιβ?λει ποινικ?? ? παραδειγματικ?? αποζημι?σει?, δικα?ωμα το οπο?ο αποποιο?νται αμφ?τερα τα μ?ρη με την παρο?σα. Ο διαιτητ?? θα εφαρμ?σει το εφαρμοστ?ο δ?καιο και τι? διατ?ξει? των παρ?ντων ?ρων και η παρ?λειψη τη? εφαρμογ?? αυτ?ν θα θεωρε?ται υπ?ρβαση τη? διαιτητικ?? εξουσ?α? και β?σιμη αιτιολογ?α για δικαστικ? επανεξ?ταση. Η απ?φαση του διαιτητ? πρ?πει να συνοδε?εται απ? γραπτ? επεξ?γηση και να παραμ?νει εμπιστευτικ?. Η Mars και εσε?? συμφωνε?τε ?τι οποιαδ?ποτε Καλυπτ?μενη Διαφορ? θα υποβ?λλεται σε διαιτησ?α μ?νο σε ατομικ? β?ση.Ο?τε η Mars ο?τε εσε?? ?χετε δικα?ωμα σε διαιτησ?α οποιασδ?ποτε Καλυπτ?μενη? Διαφορ?? στα πλα?σια ομαδικ?? ? συλλογικ?? αγωγ?? ? αγωγ?? ιδιωτικο? συνηγ?ρου και ο διαιτητ?? δεν θα ?χει την εξουσ?α να προβε? σε γενικ? β?ση ομαδικ?? ? συλλογικ?? αγωγ?? ? αγωγ?? ιδιωτικο? συνηγ?ρου.?Αν οποιαδ?ποτε δι?ταξη τη? συμφων?α? για διαιτησ?α στην παρο?σα Εν?τητα [10] διαπιστωθε? ?τι ε?ναι μη εφαρμοστ?α, η μη εφαρμ?σιμη δι?ταξη θα αποκ?πτεται και οι εναπομε?ναντε? ?ροι διαιτησ?α? θα ε?ναι εφαρμοστ?οι (αλλ? σε καμ?α περ?πτωση δεν θα υπ?ρχει γενικ? διαιτησ?α για ομαδικ? ? συλλογικ? αγωγ? ? αγωγ? ιδιωτικο? συνηγ?ρου). Ανεξ?ρτητα απ? οποιοδ?ποτε θ?σπισμα ? ν?μο για το αντ?θετο, απαιτε?ται κοινοπο?ηση οποιασδ?ποτε αγωγ?? που προκ?πτει ? σχετ?ζεται με του? παρ?ντε? ?ρου? εντ?? εν?? (1) ?του? απ? την ?γερση τη? εν λ?γω αγωγ?? διαφορετικ? θα παραγρ?φεται για π?ντα. Για του? σκοπο?? τη? παρο?σα? Εν?τητα? [10], οι παρ?ντε? ?ροι και σχετικ?? συναλλαγ?? θα υπ?γονται και θα δι?πονται απ? τον Ομοσπονδιακ? Ν?μο περ? Διαιτησ?α?, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA).

  Σημε?ωση:?Συμφων?ντα? με του? παρ?ντε? ?ρου?, συμφωνε?τε ρητ? ?τι δια τη? παρο?σα? παραιτε?στε απ? οποιεσδ?ποτε αξι?σει? ? αγωγ?? που ενδ?χεται υπ? ?λλε? συνθ?κε? να ?χετε κατ? τη? Mars υπ? νομοθεσ?α οποιασδ?ποτε δικαιοδοσ?α? εκτ?? των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομ?νων, χωρ?? περιορισμ?, οποιωνδ?ποτε αξι?σεων ? αγωγ?ν υπ? τη νομοθεσ?α τη? χ?ρα? σα?, και επ?ση? συμφωνε?τε ?τι μοναδικ? τοποθεσ?α σα? και εφαρμοστ?ο δ?καιο για τυχ?ν διαφορ?? ε?ναι στι? ΗΠΑ σ?μφωνα με του? ?ρου? στην παρο?σα [Εν?τητα 10].

 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  Οι παρ?ντε? ?ροι καταγγ?λλονται αυτομ?τω? με τη μη συμμ?ρφωσ? σα? προ? οποιονδ?ποτε ?ρο ? προ?π?θεση που ορ?ζεται σ' αυτο??. Η Mars ?χει δικα?ωμα να διακ?ψει ? να τροποποι?σει την πρ?σβασ? σα? στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars με ? χωρ?? προειδοπο?ηση προ? εσ?? οποιαδ?ποτε στιγμ? και για οποιονδ?ποτε λ?γο. Για παρ?δειγμα, η πρ?σβαση στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars μπορε? να απορριφθε? χωρ?? προειδοπο?ηση αν η Mars θεωρε? ?τι ε?στε κ?τω των 13 ετ?ν.

  Η καταγγελ?α δεν περιορ?ζει καν?να απ? τα ?λλα δικαι?ματα και ?νδικα μ?σα τη? Mars. Η παρο?σα Εν?τητα [11], σε συνδυασμ? με τι? Εν?τητε? [3, 8, 9, 10 και 15], θα ισχ?ουν και μετ? την καταγγελ?α των παρ?ντων ?ρων.

 12. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΟΡΟΙ

  Ε?στε υπε?θυνοι για τη συμμ?ρφωση με ?λου? του? εφαρμοστ?ου? ν?μου?. Η Mars διατηρε? το δικα?ωμα να περιορ?σει τη διαθεσιμ?τητα των Τοποθεσι?ν τη? Mars ?/και του Περιεχομ?νου Mars σε οποιοδ?ποτε ?τομο ? γεωγραφικ? περιοχ? οποτεδ?ποτε. Οποιοδ?ποτε λογισμικ? στι? Τοποθεσ?ε? τη? Mars υπ?κειται επιπλ?ον σε ελ?γχου? εξαγωγ?ν των ΗΠΑ. Δεν επιτρ?πεται η λ?ψη ? με ?λλον τρ?πο εξαγωγ? ? επανεξαγωγ? οποιουδ?ποτε λογισμικο?: (α) προ? (? σε πολ?τη ? κ?τοικο των εξ?? χωρ?ν) Κο?βα, Ιρ?κ, Λιβ?η, Β?ρεια Κορ?α, Ιρ?ν, Συρ?α ? οποιαδ?ποτε ?λλη χ?ρα που ορ?ζεται απ? τον Χορηγ? ?/και την Υπηρεσ?α Ελ?γχου Αλλοδαπ?ν Περιουσιακ?ν Στοιχε?ων του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν των ΗΠΑ, ? (β) προ? οποιονδ?ποτε στη λ?στα Ειδικ? Ορισμ?νων Υπηκ?ων του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν των ΗΠΑ ? στον Π?νακα Εντολ?ν ?ρνηση? του Υπουργε?ου Εμπορ?ου των ΗΠΑ. Λαμβ?νοντα? ? χρησιμοποι?ντα? οποιοδ?ποτε λογισμικ?, δηλ?νετε και εγγυ?στε ?τι δεν βρ?σκεστε σε τοποθεσ?α, ? υπ? τον ?λεγχο, ? ?τι δεν ε?στε υπ?κοο? ? κ?τοικο? οποιασδ?ποτε τ?τοια? χ?ρα? ? σε οποιαδ?ποτε τ?τοια λ?στα.

  Ε?στε αποκλειστικ? υπε?θυνοι για ?λου? ανεξαιρ?τω? του? δασμο??, φ?ρου?, τ?λη ? ?ξοδα (μεταξ? των οπο?ων φ?ρων π?ληση?, χρ?ση? ? παρακρ?τηση?) που επιβ?λλονται ? συνδ?ονται με τη χρ?ση τη? Τοποθεσ?α? τη? Mars απ? οποιαδ?ποτε φορολογικ? αρχ?.

 13. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

  Σ?μφωνα με το ?ρθρο 1789.3 του Αστικο? Κ?δικα τη? Καλιφ?ρνια, οι κ?τοικοι τη? Καλιφ?ρνια δικαιο?νται την παρακ?τω ενημ?ρωση που αφορ? δικαι?ματα καταναλωτ?ν:

  Ο π?ροχο? του ιστ?τοπου ε?ναι η εταιρε?α:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Για την υποβολ? καταγγελ?α? σχετικ? με τον ιστ?τοπο ? προκειμ?νου να λ?βετε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τη χρ?ση του ιστ?τοπου, αποστε?λετε επιστολ? υπ?ψη του Νομικο? Τμ?ματο? ?Legal Department? στην παραπ?νω διε?θυνση ? επικοινων?στε με τη Mars μ?σω e-mail στη διε?θυνση [email protected] (καταχωρ?ντα? ?California Resident Request? στη γραμμ? θ?ματο?). Μπορε?τε επ?ση? να επικοινων?σετε με την Υπηρεσ?α Αρωγ?? Καταγγελι?ν του Τμ?ματο? Υπηρεσι?ν Καταναλωτ? του Τμ?ματο? Υποθ?σεων Καταναλωτ? γραπτ?? στη διε?θυνση 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, ? τηλεφωνικ?? στο 916.445.1254 ? στο 800.952.5210.

 14. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Απαντο?με σε κοινοποι?σει? ισχυριζ?μενων παραβι?σεων σ?μφωνα με τι? απαιτ?σει? του Digital Millennium Copyright Act (Ν?μο? Πνευματικ?ν Δικαιωμ?των Ψηφιακ?ν ?ργων ΗΠΑ, ?DMCA?), συμπεριλαμβανομ?νη? τη? αφα?ρεση? ? απενεργοπο?ηση? πρ?σβαση? σε υλικ? που αποτελε? το ισχυριζ?μενο θ?μα τη? δραστηρι?τητα? παραβ?αση?.

  Αν θεωρε?τε καλ? τη π?στει ?τι το ?ργο σα? ?χει αντιγραφε? με τρ?πο που συνιστ? παραβ?αση πνευματικ?ν δικαιωμ?των ? ?τι τα δικαι?ματα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? σα? ?χουν παραβιαστε? με ?λλο τρ?πο στι? ? μ?σω των Τοποθεσι?ν τη? Mars, παρακαλο?με αποστε?λετε την αξ?ωσ? σα? ? την κοινοπο?ηση παραβ?αση? στον εντεταλμ?νο εκπρ?σωπο τη? Mars για θ?ματα DMCA στη διε?θυνση:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Μην αποστ?λλετε ?λλη αλληλογραφ?α ? ερωτ?ματα στον αντιπρ?σωπ? μα? για θ?ματα DMCA. Ο αντιπρ?σωπ?? μα? για θ?ματα DMCA θα απαντ? μ?νο σε κοινοποι?σει? και ερωτ?ματα που συμμορφ?νονται με τι? απαιτ?σει? του DMCA. Παρακαλο?με ανατρ?ξτε στη διε?θυνση www.copyright.gov για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?.

 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Οι παρ?ντε? ?ροι, μαζ? με την?Πολιτικ? Απορρ?του?Απορρ?του μα?, περι?χουν τη συνολικ? συμφων?α μεταξ? σ?? και τη? Mars αναφορικ? με τα θ?ματα που περι?χονται στην παρο?σα και δεν υπ?ρχουν ?λλε? υποσχ?σει?, περιοριστικο? ?ροι ? δεσμε?σει? εκτ?? απ? αυτ?? που δηλ?νονται ρητ? στην παρο?σα.

  2. Οι παρ?ντε? ?ροι (i) ισχ?ουν προ? ?φελο? και ε?ναι δεσμευτικο? για εσ?? και τη Mars και του? διαδ?χου? και εκδοχε?? σα?, αντ?στοιχα και (ii) μπορο?ν να εκχωρηθο?ν απ? τη Mars, αλλ? εσε?? δεν επιτρ?πεται να του? εκχωρ?σετε χωρ?? την προηγο?μενη ρητ? γραπτ? συνα?νεση τη? Mars.

  3. Αν οποιαδ?ποτε δι?ταξη των παρ?ντων ?ρων ε?ναι ? καταστε? μη εφαρμοστ?α ? ?κυρη, οι υπ?λοιπε? διατ?ξει? θα εξακολουθο?ν να ?χουν την ?δια ισχ? ω? αν η εν λ?γω μη εφαρμοστ?α ? ?κυρη δι?ταξη δεν ε?χε συμπεριληφθε? σ' αυτ??.

  4. Αν η Mars ? εσε?? δεν τηρ?σετε οποιονδ?ποτε ?ρο απ? του? παρ?ντε? και το ?λλο μ?ρο? δεν εφαρμ?σει τον εν λ?γω ?ρο, η μη τ?ρηση τη? εφαρμογ?? σε οποιαδ?ποτε περ?πτωση δεν συνιστ? παρα?τηση απ? οποιονδ?ποτε ?ρο και δεν θα εμποδ?σει εφαρμογ? σε οποιαδ?ποτε ?λλη περ?πτωση.

  5. Καν?να απ? τα στοιχε?α που περι?χονται στου? παρ?ντε? ?ρου? δεν θα θεωρε?ται ?τι καθιστ? τη Mars ? εσ?? αντιπρ?σωπο του ?λλου μ?ρου? ? ετα?ρου? κοινοπραξ?α? ? συν?ταιρου?.

  6. Αν η Mars ? εσε?? εμποδ?ζεστε απ' το να επιτελ?σετε ? αδυνατε?τε να επιτελ?σετε οποιαδ?ποτε υποχρ?ωση υπ? του? παρ?ντε? ?ρου? λ?γω οποιασδ?ποτε αιτ?α? εκτ?? του ε?λογου ελ?γχου του μ?ρου? που εγε?ρει την παρο?σα δι?ταξη, η απ?δοση του μ?ρου? που επηρε?ζεται θα εκτε?νεται για την περ?οδο τη? καθυστ?ρηση? ? τη? ανικαν?τητα? εκτ?λεση? λ?γω αυτ?ν των περιστ?σεων.

   ?

  7. Οι κεφαλ?δε? και οι επεξηγ?σει? που περι?χονται στην παρο?σα παρ?χονται μ?νο για λ?γου? ευκολ?α?.

  8. Οι ?ροι αυτο? και ?λα τα σχετικ? στοιχε?α τεκμηρ?ωση? θα συντ?σσονται στα αγγλικ?. Παρ?τι συγκεκριμ?νο κε?μενο απ? του? παρ?ντε? ?ρου? μπορε? να ε?ναι διαθ?σιμο σε ?λλε? γλ?σσε? εκτ?? των αγγλικ?ν (ε?τε μεταφρασμ?νο απ? μεταφραστ? ε?τε αποκλειστικ? απ? λογισμικ? υπολογιστ?), υπερισχ?ει η ?κδοση στην αγγλικ? γλ?σσα.

Ερωτ?σει?;

Παρακαλο?με?επικοινων?στε μαζ? μα?
.
Ενημερ?θηκε τον Ιανου?ριο του 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看