A Mars Incorporated vállalatcsoport weboldalainak Felhasználási feltételei

Hatálybalépés ideje: 2013. December

üdv?z?ljük!

A Mars Incorporated és társvállalatai (együttesen ?Mars” vagy ?mi”, illetve ezek ragozott alakjai) a jelen weboldalt és egyéb weboldalakat, weblapokat, alkalmazásokat, játékokat, widget-eket, valamint online és mobil szolgáltatásokat (együttesen ?Mars-weboldalak”) kínálja. Reméljük, hogy ?n tartalmasnak és szórakoztatónak találja a Mars-weboldalakat.

A k?vetkez? Felhasználási feltételek és a?www.Mars.com/privacy?oldalon található adatvédelmi szabályzatunk (együttesen ?Feltételek”) leírja azokat a feltételeket, amelyeknek megfelel?en a Mars lehet?vé teszi ?nnek a Mars weboldalaihoz való hozzáférést.

A Mars weboldalainak elérése és használata el?tt, kérjük, olvassa el alaposan a jelen Feltételeket, mert a tartalmuk jogi megállapodást képez a Mars és ?n k?z?tt.?A MARS WEBOLDALAINAK HASZNáLATáVAL ?N BELEEGYEZIK A JELEN FELTéTELEKBE, éS KIJELENTI, HOGY ?N JOGILAG ILLETéKES éS CSELEKV?KéPES E TáRGYBAN.

FONTOS MEGJEGYZéS:?A jelen Feltételek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek korlátozzák az ?nnel szemben fennálló felel?sségünket, valamint el?írják, hogy bármely, velünk fennálló jogvitát végleges és k?telez? érvény? d?nt?bírósági eljárás keretében kell rendezni, és nem lehet pert indítani egyéb bíróságon sem egyénileg, sem pertársaság keretében. Kérjük, hogy további tájékoztatásért tekintse meg alább a ?JóTáLLáS KIZáRáSA éS A FELEL?SSéG KORLáTOZáSA” ( [8]. rész), valamint a ?JOGVITáK RENDEZéSE” ( [10]. rész) cím? részeket.

HA ?N NEM éRT EGYET A JELEN FELTéTELEK BáRMELY RéSZéVEL, KéRJüK, NE HASZNáLJA A MARS WEBOLDALAIT.

 1. A FELTéTELEK VáLTOZáSA

  A jelen Feltételek hatályba lépésének napja a jelen weboldal tetején található. Nem áll szándékunkban a jelen Feltételek gyakori frissítése, de fenntartjuk magunknak az erre vonatkozó jogot. A jelent?s változásokról értesítjük ?nt úgy, hogy a jelen weboldalon értesítést helyezünk el. Lehet?ség szerint el?re értesítjük ?nt a változásokról. Nem végzünk olyan módosítást, amelynek visszamen?leges hatálya van, kivéve, ha az t?rvényi k?telezettségb?l ered.

  Amennyiben ?n a hatálybalépés napja után folytatólagosan használja a Mars-weboldalakat, úgy az a módosított Feltételek elfogadásának min?sül. A módosított Feltételek felülbírálják a jelen Feltételek ?sszes korábbi változatát. Ezen okból kifolyólag javasoljuk, hogy a Mars-weboldalak elérése vagy használata el?tt mindig tekintse át a jelen Feltételeket, és referencia céljából nyomtassa ki a Feltételek egy példányát.

 2. KIEGéSZíT? FELTéTELEK

  A Mars-weboldalak által vagy azokon kínált bizonyos szolgáltatásokra – például mobilalkalmazásokra, nyereményjátékokra, versenyajánlatokra és egyéb szolgáltatásokra – további feltételek lehetnek érvényesek, amelyeket azokkal együtt ismertetünk. E szolgáltatások használata el?tt ?nnek el kell fogadnia a kiegészít? feltételeket. A jelen Feltételek és az ?sszes további feltétel egyetemlegesen érvényes. Ha egy kiegészít? feltétel ellentmond a jelen Feltételek bármely rendelkezésének, a kiegészít? feltétel lesz érvényes.

 3. MARS TARTALOM

  A Mars fenntartja a teljes k?r? jogot a Mars-weboldalakon vagy azokon keresztül biztosított, illetve azokon keresztül elküld?tt ?sszes információra és anyagra, beleértve bármilyen m?alkotást, grafikát, sz?veget, video- és audioklipeket, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmat (együttesen ?Mars-tartalom”).

  Ha ?n elfogadja a jelen Feltételeket (valamint minden kiegészít? feltételt az adott Mars-tartalommal kapcsolatban), kizárólag személyes felhasználás céljából let?ltheti, kinyomtathatja és/vagy lemásolhatja a Mars-tartalmat.

  Kivéve, amikor a Mars ett?l eltér? írásbeli engedélyt ad, ?n NEM teheti meg a k?vetkez?ket:

  • A Mars-tartalom beillesztése bármely más alkotásba (például saját weboldalába), vagy a Mars-tartalom bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi jelleg? felhasználása;

  • A Mars-tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, adaptálása, visszafejtése, terjesztése, átszerkesztése, újbóli k?zzététele, felt?ltése, megjelenítése, k?zzététele, továbbítása, engedélyezése vagy értékesítése bármely formában, bármilyen eszk?zzel;

  • A Mars-tartalomban esetlegesen szerepl? szerz?i joggal, védjegyekkel vagy egyéb szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos értesítések módosítása; vagy

  • Bármely Mars-weboldalra mutató ?mélyhivatkozás” (azaz k?zvetlen hivatkozás a Mars valamely aloldalára, a kezd?oldal megkerülésével).

 4. AZ ?N áLTAL BEKüLD?TT ANYAGOK

  Az állásajánlatokon kívül a Mars id?r?l id?re olyan területeket kínál, ahol ?n és a t?bbi felhasználó információkat, fényképeket, grafikákat, kreatív javaslatokat, ?tleteket, megjegyzéseket, elgondolásokat, tájékoztatást, értékeléseket vagy egyéb anyagokat tehetnek k?zzé, vagy küldhetnek el a Mars weboldalain vagy azokon keresztül (együttesen ?Beküld?tt anyagok”). Azzal, hogy ?n beküld ilyen anyagokat a Mars (és/vagy illetékesei) részére, illetve k?zzéteszi vagy továbbítja ?ket a Mars weboldalainak bármely területén, ?n az egész világra érvényes, nem kizárólagos, (t?bb szinten keresztül is) továbbengedélyezhet?, átruházható, jogdíjmentes, ?r?k?s, visszavonhatatlan jogot ad a Marsnak és képvisel?inek az ?n által beküld?tt anyagok használatára, sokszorosítására, továbbengedélyezésére (t?bb szinten keresztül is), forgalmazására, a származékos alkotások létrehozására, el?adására és importálására bármely k?zegben, amely már ismert, vagy kés?bb lesz kifejlesztve, mindezt térítésmentesen, bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra. Más szóval, a Mars automatikusan jogosult az ?n által beküld?tt anyagok használatára – beleértve az ?n által beküld?tt anyagok sokszorosítását, k?zzétételét vagy sugárzását – bárhol, bármikor, bármilyen k?zegen és bármilyen célra. ?n semmilyen k?rülmények k?z?tt sem jogosult díjazásra, ha a Mars felhasználja az ?n által beküld?tt anyagokat. Minden beküld?tt anyag nem bizalmasnak és nem saját tulajdonban lév?nek tekintend?.

  ?n felel az ?n által beküld?tt anyagokért. Beküld?tt anyag k?zzététele esetén ?n kijelenti, és garantálja a k?vetkez?ket:

  • ?n birtokolja, vagy egyéb módon kezeli a beküld?tt anyagokkal kapcsolatos jogokat, beleértve, de nem kizárólag, az ?sszes szerz?i jogot és védjegyet;

  • Az ?n beküld?tt anyaga valódi és pontos;

  • Az ?n által beküld?tt anyagok nem sértik meg más személyek vagy entitások jogait, mint például az adatvédelemmel és a nyilvánossággal kapcsolatos jogokat; és

  • Az ?n által beküld?tt anyagok megfelelnek a hatályos t?rvényeknek, szabályoknak és el?írásoknak.

  ?n tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Mars vállalatnak jogában áll (de nem k?teles) a beküld?tt anyagokat módosítani, eltávolítani vagy k?zzétételüket megtagadni, illetve engedélyezni. A Mars nem vállal felel?sséget az ?n vagy harmadik személy által beküld?tt anyagokért.

  A Mars nyomatékosan javasolja, hogy ne osszon meg személyes adatokat a beküld?tt anyagokban, mivel mások láthatják, és felhasználhatják az ?n által beküld?tt anyagokban szerepl? személyes adatokat. A Mars nem vállal felel?sséget az ?n által a beküld?tt anyagokban k?zzétett információkért.

 5. A MARS-WEBOLDALAK HASZNáLATA

  A MARS-WEBOLDALAK HASZNáLATáHOZ BE KELL T?LTENIE 13. (TIZENHARMADIK) éLETéVéT. Azáltal, hogy információkat ér el, használ, illetve küld be a Mars-weboldalakra vagy azokon keresztül, ?n kijelenti, hogy bet?lt?tte 13. életévét.

  HA ?N 13 (TIZENHáROM) éVESNéL ID?SEBB, DE FIATALABB, MINT A LAKóHELYE SZERINTI NAGYKORúSáG éLETKORA, A MARS-WEBOLDALAKAT KIZáRóLAG SZüL?JE VAGY T?RVéNYES GYáMJA FELüGYELETéVEL HASZNáLHATJA.

  HA ?N SZüL? VAGY T?RVéNYES GYáM, éS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY KISKORú GYERMEKE ELéRJE, éS HASZNáLJA A MARS-WEBOLDALAKAT, ?N EGYETéRT AZZAL, HOGY A JELEN FELTéTELEK ?NRE éS KISKORú GYERMEKéRE K?TELEZ? éRVéNY?EK. Javasoljuk, hogy nézzen utána a kereskedelmi forgalomban kapható szül?i felügyeleti rendszereknek (például számítógépes hardver, szoftver vagy sz?r?szolgáltatások), amelyek segítséget nyújtanak a kiskorúak számára károsnak min?sül? anyagokhoz való hozzáférés korlátozásában.

  A Mars-weboldalak használata során ?n nem teheti a k?vetkez?ket:

  • Hamis személyazonosság létrehozása, vagy visszaélés mások személyazonosságával, beleértve azt is, hogy a Mars tisztségvisel?jének vagy képvisel?jének, sztárnak vagy k?ztiszteletben álló személynek adja ki magát;

  • A Mars-weboldalakra vagy azokon keresztül bármilyen hirdetést, kérelmet, levélszemetet vagy egyéb kéretlen vagy jogosulatlan kereskedelmi vagy promóciós tartalmat küld (kivéve, ha arra a Mars kifejezett, írásbeli engedélyt adott);

  • A Mars-weboldalak szabályos m?k?désének akadályozása vagy ennek kísérlete (pl. a Mars szervereinek vagy k?z?sségi hálózati fiókjainak felt?rése);

  • Korlátoz vagy megakadályoz más személyeket a Mars-weboldalak használatában és élvezetében;

  • Spam robot, botnet vagy más robot, ?scraper” (Ford. meg.: az ún. scraperek webtartalmakat lopnak, amelyeket aztán jogtalanul felhasználnak) vagy egyéb automatikus eszk?z használata a Mars-weboldalak eléréséhez, illetve vírusok, férgek, trójai falovak vagy egyéb kártev?k elhelyezése a Mars-weboldalakon vagy továbbítása azokon keresztül;

  • A Mars-weboldalak bármelyikének vagy azok bármely részének módosítása, adaptálása, továbbengedélyezése, lefordítása, értékesítése, visszafejtése, lebontása vagy alkotóelemeikre bontása;

  • A Mars-weboldalak bármely részének átszerkesztése (?framing”) vagy ?tükr?zése”, kivéve, ha erre a Mars el?zetes írásos engedélyt adott;

  • Olyan anyag k?zzététele vagy továbbítása, vagy részvétel olyan viselkedésben vagy cselekedetben, amely hamis, megtéveszt?, t?rvénytelen, támadó, romboló, káros vagy - a Mars saját belátása szerint - egyéb módon kifogásolható; vagy

  • Bármely személy támogatása a fenti tevékenységekben.

  A Mars a fenti szabályok megszegése esetén, saját belátása szerint, értesítés nélkül megszüntetheti az ?n Mars-weboldalakhoz való hozzáférését.

  ?n elérheti, és használhatja a Mars-weboldalakat okostelefonján, táblagépén vagy egyéb mobileszk?z?n, de ehhez ingyenes Wi-Fi-re vagy mobilszolgáltató által biztosított vezeték nélküli internetre van szüksége. Bizonyos szolgáltatásokhoz sz?veges üzenet (SMS vagy MMS) funkció szükséges. ?n vállalja a saját mobilszolgáltatója által ?nnek kiszámlázott ?sszes üzenet- és adatforgalmi díj megfizetését. Ezek a k?ltségek normál és emeltdíjas SMS-eket is magukba foglalhatnak, valamint lehetnek egyszeriek vagy ismétl?d?ek. Minden díjat az ?n mobilszolgáltatója számláz ki, és a díjakat is feléjük kell megfizetni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával, ha a díjszabások és további részletek érdeklik. A Mars nem vállal felel?sséget a sz?veges üzenetek továbbításában tapasztalható késésekért, mivel a kézbesítés a mobilszolgáltató hatékony adatátvitelét?l is függ.

 6. HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

  A Mars weboldalai tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira, beleértve a k?z?sségi hálózatokat is (együttesen ?Linkelt oldalak”). A linkelt oldalak a Mars ellen?rzési k?rén kívül állnak, és a Mars nem felel a linkelt oldalakért, illetve az azokon lév? információkért vagy anyagokért, illetve bármely linkelt oldalról kapott bármilyen formájú adatátvitelért. A linkek beillesztése nem vonja maga után, hogy a Mars jóváhagyta a linkelt oldalt, illetve kapcsolatban állna a linkelt oldal üzemeltet?ivel. A Mars nem k?veti, ellen?rzi vagy figyeli a linkelt oldalakat. A Mars kizárólag kényelmi szempontból biztosít hivatkozásokat a linkelt oldalakra. A linkelt oldalakhoz való hozzáférés az ?n saját felel?sségére t?rténik.

 7. ADATVéDELEM/BIZTONSáG

  Feltétlenül olvassa el alaposan?Adatvédelmi szabályzatunkat, amelyb?l megtudhatja, hogy a Mars-weboldalak milyen információkat gy?jtenek, és azokat hogyan használják fel.

  Az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek korlátozása nélkül ?n elfogadja, hogy a Mars nem garantálja, és nem garantálhatja, hogy a Mars-weboldalak és/vagy a Mars-weboldalakon keresztül ?nnek szolgáltatott információ magánjelleg? vagy biztonságos. A Mars nem vállal felel?sséget ?n felé az ?n által tapasztalt, adatvédelemmel vagy biztonsággal kapcsolatos hiányosságokért. ?n felel?s az ?n helyzetének és a Mars-weboldalak használatához legjobban megfelel? óvintézkedések és biztonsági intézkedések alkalmazásáért. A Mars mindig fenntartja a jogot bármilyen információ k?zzétételére, ahogyan azt a Mars szükségesnek ítéli a hatályos t?rvények, szabályozások, jogi eljárások vagy kormányzati el?írások betartásához.

 8. FELEL?SSéG KIZáRáSA éS KORLáTOZáSA

  A Mars garantálja, hogy a jelen Feltételeket t?rvényesen és jogképesen léptette hatályba. ?n is garantálja, hogy a jelen Feltételeket t?rvényesen és jogképesen fogadta el.

  ETT?L ELTéR? KIFEJEZETT EL?íRáS HIáNYáBAN, A MARS-WEBOLDALAKAT ?AHOGY VAN” éS ?AHOGY ELéRHET?” ALAPON BIZTOSíTJUK, KIFEJEZETT VAGY HALLGATóLAGOS GARANCIA NéLKüL.

  A Mars kifejezetten kizárja saját felel?sségét mindenfajta garancia és feltétel vonatkozásában, beleértve minden olyan hallgatólagos garanciát és feltételt, amely az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, jogcímre, sérelemmentességre, hibáktól való mentességre, zavartalan használatra vonatkozik, valamint azokat a garanciákat is, amelyek bármilyen ügyletre vagy kereskedelmi használatra vonatkoznak. A Mars nem garantálja, hogy (a) a Mars-weboldalak megfelelnek az ?n k?vetelményeinek, (b) a Mars-weboldalak üzemeltetése zavartalan, vírusmentes vagy hibamentes lesz, illetve (c) a hibákat kijavítják. Semmilyen, a Mars vagy megbízott ügyn?kei által adott szóbeli vagy írásbeli tanácsra nem adunk garanciát. EGYES JOGHATóSáGOK NEM TESZIK LEHET?Vé A T?RVéNYI SZAVATOSSáG KIZáRáSáT, EZéRT LEHETSéGES, HOGY A FELEL?SSéG KIZáRáSáVAL KAPCSOLATOS FENTI RENDELKEZéSEK NEM MINDEGYIKE VONATKOZIK ?NRE.

  ?N A MARS-WEBOLDALAKAT SAJáT KOCKáZATáRA HASZNáLJA.

  ?N ELFOGADJA, HOGY A MARS CéGET NEM TERHELI FELEL?SSéG (Y) SEMMILYEN KáRéRT, BELEéRTVE A K?ZVETLEN, K?ZVETETT, KüL?NLEGES, , VéLETLENSZER?, K?VETKEZMéNYES VAGY BüNTET?JOGI KáROKAT éS BüNTETéS JELLEG? KáRTéRíTéSEKET (BELEéRTVE, DE NEM KIZáRóLAGOSAN A HELYETTESíT? TERMéKEK VAGY SZOLGáLTATáSOK BESZERZéSéT, A HASZNáLHATóSáG, AZ ADATOK VAGY A NYERESéG ELVESZTéSéT, ILLETVE AZ üZLETMENET MEGSZAKADáSáT), AMELYEKET A MARS BáRMILYEN MóDON OKOZOTT, FüGGETLENüL ATTóL, HOGY A FELEL?SSéG A JELEN FELTéTELEKB?L SZáRMAZIK-E, VAGY E FELTéTELEKHEZ KAPCSOLóDóAN, AKáR SZERZ?DéSBEN, OBJEKTíV/KORLáTLAN FELEL?SSéGGEL VAGY SZERZ?DéSEN KíVüLI KáROKOZáSSAL (MAGáNJOGI VéTKES CSELEKMéNNYEL) KAPCSOLATBAN (BELEéRTVE A HANYAGSáGOT VAGY EGYEBEKET IS) MERüLT FEL, AKKOR IS, HA A MARS éRTESíTéST KAPOTT AZ ILYEN JELLEG? KáROK LEHET?SéGéR?L; ILLETVE (Z) EGYéB OLYAN K?VETELéSéRT, IGéNYéRT VAGY KáRéRT, AMELY A MARS-WEBOLDALAK HASZNáLATáBóL ERED, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATOS. A fent említett felel?sség-kizárás csak a hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékig érvényes.

  ?n tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felel?sség fenti kizárásai - a jelen Feltételek egyéb, felel?sséget korlátozó rendelkezéseivel együtt - alapvet? feltételeknek min?sülnek, és a Mars csak akkor hajlandó ?nnek megadni a jelen Feltételekben meghatározott jogokat, ha ?n beleegyezik a felel?sség fenti korlátozásaiba.

 9. KáRTALANíTáS

  ?n vállalja, hogy kártalanítja és a károk ellen megvédi a Mars céget, illetve annak igazgatóit, tisztségvisel?it, alkalmazottait és ügyn?keit az ?sszes veszteséggel, felel?sséggel, tényleges vagy függ?ben lév? k?veteléssel, eljárásokkal, károkkal, kiadásokkal, jogi k?ltségekkel és ésszer? ügyvédi díjakkal szemben, amelyeket a Mars vállalattal szemben harmadik felek támasztottak, illetve a Marstól kívánnak behajtani ?n miatt a Mars-weboldalak használatával, illetve a jelen Feltételek, harmadik felek jogai vagy a hatályos t?rvények megszegésével kapcsolatban. A Mars fenntartja magának a jogot, hogy saját k?ltségén és kizárólagosan megvédje magát, és intézkedjen bármely olyan ügyben, amelyben – a jelen Feltételek alapján - kártérítést k?vetelhet. Semmilyen esetben sem k?thet? olyan megállapodás a Mars el?zetes írásbeli jóváhagyása nélkül, amely befolyásolja a Mars jogait vagy k?telezettségeit.

 10. JOGVITáK RENDEZéSE

  A jelen Feltételek értelmezésére és alkalmazására Delaware állam t?rvényei vonatkoznak, anélkül, hogy bármely, említett állam jogszabályaival való ellentmondást figyelembe kellene venni, és jelen Feltételek k?telez? érvény?ek a felekre az Amerikai Egyesült államokban és világszerte. ?n és a Mars megállapodnak abban, hogy az ENSZ által elfogadott??Nemzetk?zi árukereskedelmi szerz?désekr?l szóló egyezmény”?nem vonatkozik a jelen Feltételek értelmezésére vagy ?sszeállítására.

  ?N éS A MARS VáLLALJáK, HOGY AZ ?SSZES JOGVITáT K?TELEZ? éRVéNNYEL D?NT?BíRóSáG úTJáN, A JELEN FELTéTELEK [10]. RéSZéBEN MEGHATáROZOTT MóDON RENDEZIK, VALAMINT ?N éS A MARS LEMONDANAK ARRóL A JOGUKRóL, HOGY EZEKET A JOGVITáKAT PERES úTON, RENDES BíRóSáGON RENDEZZéK.

  ?N éS A MARS VáLLALJáK TOVáBBá, HOGY MINDKéT FéL A MáSIKKAL SZEMBEN KIZáRóLAG EGYEDI ALAPON éRVéNYESíTI K?VETELéSEIT, éS PANASZáVAL NEM LéP FEL CSOPORT VAGY PERTáRSASáG TAGJAKéNT. EGYéB JOGOK, AMELYEK AKKOR ILLETNéK MEG ?NT, HA BíRóSáGHOZ FORDULNA, PéLDáUL PERIRATOKBA VALó BETEKINTéS, A D?NT?BíRóSáGI ELJáRáS SORáN NEM áLLNAK RENDELKEZéSRE, VAGY KORLáTOZOTTAK.

  Az ?n és a Mars, valamint ügyn?kei, alkalmazottai, tisztségvisel?i, igazgatói, megrendel?i, jogutódjai, engedményesei, leányvállalatai vagy társvállalatai (együttesen a jelen [11]. rész céljára ?Mars-felek”) k?z?tti bármilyen olyan jogvita esetén, amely a jelen Feltételekb?l és azok értelmezéséb?l, illetve megsértéséb?l, megsz?néséb?l vagy érvényességéb?l ered, a jelen Feltételekb?l származó jogviszonyokat – beleértve a jelen megállapodás érvényességével, hatályával vagy alkalmazásával kapcsolatos és d?nt?bíróság elé tárt jogvitákat – (együttesen ?jogviták”) k?telez?en az USA New York-i D?nt?bírósága rendezi, amely az Amerikai D?nt?bíróságok Sz?vetségénél (American Arbitration Association, AAA) van nyilvántartva a mindenkor hatályos Nemzetk?zi D?nt?bírósági Szabályoknak megfelel?en. D?nt?bírósági eljárás indítása el?tt a kezdeményez? fél k?teles legalább 60 nappal el?re, írásban értesíteni a másik felet a d?nt?bírósági eljárással kapcsolatos szándékáról. A Mars az ilyen értesítéseket postai úton vagy e-mailben juttatja el az ?n Marsnál nyilvántartott címére, ?n pedig k?teles az ilyen jelleg? értesítéseket postai úton a k?vetkez? címre elküldeni: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  A panasz benyújtásával és az adminisztrációval kapcsolatos k?ltségekre, valamint a d?nt?bíráskodás díjára vonatkozóan az AAA szabályait kell alkalmazni. Ha azonban ?n be tudja bizonyítani, hogy a d?nt?bírósági eljárás k?ltsége a rendes bírósági per k?ltségeihez képest túl nagy, emiatt korlátozza ?nt jogaiban, a Mars hajlandó olyan arányban megtéríteni ?nnek a panasz benyújtásával és az adminisztrációval kapcsolatos k?ltségeket, valamint a d?nt?bíráskodás díját, amennyi ahhoz szükséges, hogy a d?nt?bírósági eljárás k?ltsége ne akadályozza ?nt jogai érvényesítésében. Ha a d?nt?bíróság úgy ítéli meg, hogy az ?n d?nt?bírósági eljárás keretében támasztott k?vetelései jelentéktelenek, ?n vállalja, hogy megtéríti a Mars számára az ?sszes olyan d?nt?bírósági eljárással kapcsolatos k?ltséget, amelyet a Mars fizetett az ?n nevében, és amelyeket egyébként ?nnek kellett volna megfizetnie az AAA szabályainak megfelel?en.

  Egyetlen d?nt?bíró lesz kinevezve az AAA Kereskedelmi D?nt?bírósági Szabályzata szerint. A d?nt?bírósági eljárás angol nyelven zajlik. A d?nt?bíró a jogszabályok vagy az ?equity” jogrendszer alapján saját hatásk?rében d?nti el a vitás kérdést. Ez a d?ntés joger?s és mindkét félre k?telez? érvény? lesz, és az adott joghatóság bármely illetékes bíróságán ítéletnek min?sül. A d?nt?bíró azonban nem ítélhet meg büntet?jogi vagy büntetés jelleg? kártérítést, és mindkét fél ezúton lemond minden erre vonatkozó jogról. A d?nt?bíró k?teles alkalmazni a hatályos jogszabályok és a jelen Feltételek rendelkezéseit. Ha nem így tesz, az a d?nt?bírói hatásk?r túllépésének min?sül, és ilyenkor jogorvoslatért a rendes bírósághoz lehet fordulni. A d?nt?bíró k?teles írásbeli indoklást csatolni a d?ntéséhez, amely indoklás bizalmas jelleg? marad. A Mars és ?n vállalják, hogy bármely jogvitát kizárólag egyéni alapon nyújtanak be a d?nt?bírósághoz.?Sem a Mars, sem ?n nem jogosult bármely jogvitát csoportos, képviseleti vagy magánügyvéd által képviselt eljárás keretében orvosolni, és a d?nt?bíró nem jogosult eljárni csoportos, képviseleti vagy magánügyvéd által képviselt eljárásban.Ha a megállapodás bármely, a jelen [10]. részében foglalt, a d?nt?bírósági eljárással kapcsolatos rendelkezése végrehajthatatlan, a végrehajthatatlan rendelkezés érvénytelenné válik, de a d?nt?bírósági eljárással kapcsolatos t?bbi rendelkezés végrehajtható marad (azonban, semmi esetre sem lehet eljárni csoportos, képviseleti vagy magánügyvéd által képviselt eljárásban). Bármely ellentétes el?írás vagy jogszabály dacára, a jelen Feltételekb?l ered? vagy azokkal kapcsolatos bármely k?vetelésr?l szóló értesítést annak felmerülését?l számított 1 (egy) éven belül kézbesíteni kell, vagy az ?r?kre érvényét veszti. A jelen [10]. rész értelmében, a jelen Feltételekre és a kapcsolódó ügyletekre az USA D?nt?bíráskodásra vonatkozó sz?vetségi t?rvénye 9. cikkelye érvényes és irányadó. 1-16 (FAA).

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy?a jelen Feltételek elfogadásával ?n ezennel kifejezetten lemond minden olyan k?vetelésér?l amely a Mars céggel szemben fennáll, illetve minden olyan peres eljárásról, amelyet a Mars cég ellen indíthatna az Amerikai Egyesült államokon kívüli bármely joghatóság t?rvényei alapján, beleértve, t?bbek k?z?tt, a saját országának t?rvényei alapján lehetséges k?veteléseket vagy eljárásokat, továbbá, ?n elfogadja, hogy bármely, a Marssal szemben felmerül? jogvitát kizárólag az Amerikai Egyesült államok jogszabályai, illetve jelen [10]. rész rendelkezései alapján rendez.

 11. MEGSZ?NéS

  A jelen Feltételek automatikusan megsz?nnek, amikor ?n megszegi bármely rendelkezésüket. A Mars el?zetes értesítéssel vagy anélkül bármikor, bármilyen okból kifolyólag megszüntetheti, vagy módosíthatja a Mars-weboldalakhoz való hozzáférést. Például, a Mars a weboldalaihoz való hozzáférést értesítés nélkül megtagadhatja, ha a Mars úgy véli, hogy ?n nem t?lt?tte be 13. életévét.

  A megsz?nés nem korlátozza a Mars egyéb jogait vagy jogorvoslatait. A jelen [11]. rész a [3, 8, 9, 10 és 15]. részekkel együtt a Feltételek megsz?nése után is érvényben marad.

 12. HATáSK?RI KéRDéSEK; ADóK

  ?n k?teles betartani az ?sszes hatályos jogszabályt. A Mars fenntartja a jogot a Mars-weboldalak és/vagy a Mars-tartalom elérhet?ségének korlátozására bármikor, bármely személynél vagy f?ldrajzi területen. Emellett, a Mars-weboldalakon lév? bármely szoftverre az Amerikai Egyesült államok exportszabályozása érvényes. Nem engedélyezett a szoftverek let?ltése vagy egyéb módon t?rtén? exportja vagy újbóli exportja: (a) a k?vetkez? országokba (illetve ezen országok állampolgárainak vagy lakóinak): Kuba, Irak, Líbia, észak-Korea, Irán, Szíria vagy bármely egyéb ország, amelyet a Szponzor és/vagy az USA Pénzügyminisztériuma, Külf?ldi Eszk?z?ket Felügyel? Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) megnevezett; vagy (b) bárkinek, aki az USA Pénzügyminisztériumának ?Specially Designated Nationals” (Kül?n kijel?lt állampolgárok) elnevezés? listáján vagy az USA Kereskedelmi Minisztériumának ?Table of Deny Orders” (rendelésmegtagadási) listáján szerepel. A szoftver let?ltésével vagy használatával ?n kijelenti és garantálja, hogy ?n ezeknek az országoknak nem állampolgára és nem lakója, nem áll azok ellen?rzése alatt, illetve nem szerepel a fenti listákon.

  ?n kizárólagosan felel bármilyen vám, adó vagy illeték megfizetéséért (beleértve bármilyen értékesítési-, használati- vagy forrásadót), amelyet a Mars-weboldalak használatával kapcsolatban bármely adóhatóság kivet.

 13. éRTESíTéS KALIFORNIA áLLAM LAKóINAK

  A Kaliforniai Polgári T?rvényk?nyv 1789.3 cikkelye értelmében Kalifornia állam lakói a k?vetkez? konkrét fogyasztói jogokról szóló tájékoztatásra jogosultak:

  A weboldal üzemeltet?je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Amennyiben panaszt kíván tenni a weboldallal kapcsolatban, illetve további tájékoztatást szeretne kapni a weboldal használatát illet?en, küldj?n levelet postai úton a fenti címre a ?Legal Department” osztálynak címezve, vagy vegye fel a kapcsolatot a Mars céggel e-mailben itt: [email protected] (a tárgy sorban tüntesse fel azt, hogy ?California Resident Request”, azaz kaliforniai lakos kérése). Kapcsolatba léphet az USA fogyasztóvédelmi hatóságával is, ha levelet ír a k?vetkez? címre: Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, illetve a telefonos elérhet?ség: +1 916.445.1254 vagy +1 800.952.5210.

 14. A SZERZ?I JOGOK MEGSéRTéSéVEL KAPCSOLATOS K?VETELéSEK

  Az állítólagos jogsértésekkel kapcsolatos észrevételekre az Amerikai Egyesült államok Millenniumi Digitális Szerz?i Jogi T?rvénye (?DMCA”) el?írásainak megfelel?en válaszolunk, beleértve azt, hogy eltávolítjuk, vagy letiltjuk a hozzáférést az olyan anyagokhoz, amelyek k?zzététele jogsértést jelent.

  Ha ?n jóhiszem?en vélelmezi, hogy saját alkotását oly módon másolták le, amely sérti a szerz?i jogokat, illetve bármilyen egyéb módon megsértették az ?n szellemi tulajdonjogait a Mars-weboldalakon vagy azokon keresztül, kérjük, küldje el jogsértéssel kapcsolatos panaszát vagy értesítését a Mars kijel?lt DMCA-ügyn?kének a k?vetkez? címre:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Kérjük, hogy DMCA-ügyn?künknek egyéb témájú levelet vagy érdekl?dést ne küldj?n. DMCA-ügyn?künk csak azokra az értesítésekre és megkeresésekre válaszol, amelyek megfelelnek a DMCA k?vetelményeinek. További információkért lásd a www.copyright.gov oldalt.

 15. EGYéB RENDELKEZéSEK

  1. A jelen Feltételek?Adatvédelmi szabályzatunkkal?együtt tartalmazzák a Mars és az ?n k?z?tt létrej?tt teljes megállapodást az itt szerepl? témák vonatkozásában, továbbá a jelen feltételeken kívül a Mars és az ?n k?z?tt egyéb k?telezettségvállalás, egyezség vagy megállapodás nincs.

  2. A jelen Feltételekben r?gzített jogok és k?telezettségek (i) vonatkoznak a Marsra és ?nre, valamint az ?n ?r?k?seire és jogutódaira; és (ii) a Mars átruházhatja ?ket, de ?n a Mars el?zetes kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül nem ruházhatja át ?ket.

  3. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlan vagy érvénytelen, illetve azzá válik, a fennmaradó rendelkezések továbbra is változatlanul érvényben maradnak, mintha a végrehajthatatlan vagy érvénytelen rendelkezést a sz?veg nem is tartalmazná.

  4. Ha a Mars vagy ?n megszeg egy feltételt, és a másik fél nem k?veteli meg az adott feltétel teljesítését, ez nem min?sül a feltételekr?l való végleges lemondásnak, és nem jelenti azt, hogy az adott feltétel teljesítését a j?v?ben nem k?vetelnék meg.

  5. A jelen Feltételek egyik pontja sem tekinthet? úgy, hogy a Mars vagy ?n egymás ügyn?kei vagy képvisel?i lennének, illetve vegyesvállalatot vagy partnerséget alkotnának.

  6. Ha a Mars vagy ?n nem tud eleget tenni a jelen Feltételekben szerepl? valamely k?telezettségének, illetve akadályoztatva van bármely olyan okból, amelyre a jelen rendelkezésre hivatkozó félnek nincs érdemi befolyása, az érintett félre kiszabott esetleges teljesítési határid? mindaddig meghosszabbodik, amíg a késedelem oka vagy az akadályoztatás fennáll.

  7. A jelen dokumentumban szerepl? címek és alcímek csupán tájékoztató jelleg?ek.

  8. A jelen Feltételek és az ?sszes kapcsolódó dokumentum sz?vege angol nyelven íródott. A jelen Feltételek bizonyos sz?vegei az angol nyelven kívül más nyelveken is elérhet?k (függetlenül attól, hogy ember vagy számítógépes szoftver fordította), de az irányadó az angol nyelv? változat.

Kérdései vannak?

Kérjük,?vegye fel velünk a kapcsolatot.

Frissítve 2021. január

?

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看