Korporācijas Mars pārvaldīto tīmek?a viet?u lieto?anas noteikumi
Uz?ēmumu saime

Spēkā stā?anās datums: 2013. gada December

Laipni lūdzam! Korporācija Mars un tā saistītie uz?ēmumi (kopā saukti ?Mars” vai ?mēs”) piedāvā ?o un citas tīmek?a vietnes, tīmek?a lapas, lietojumprogrammas, spēles, logrīkus un tie?saistes un mobilos pakalpojumus (kopā sauktas ?Mars vietnes”). Mēs ceram, ka Mars vietnes jums ??itīs interesantas un aizraujo?as.

Turpmāk minētajos lieto?anas noteikumos un mūsu konfidencialitātes politikā, kas atrodas tīmek?a vietnē?www.Mars.com/privacy?(kopā saukti ?noteikumi”), aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kas jāievēro, lai piek?ūtu Mars vietnēm.

Pirms piek?ūstat Mars vietnēm un tās lietojat, lūdzu, rūpīgi izlasiet ?os noteikumus, jo tie ir uzskatāmi par juridisku līgumu starp Mars un jums.?LIETOJOT MARS VIETNES, JūS PIEKRīTAT ?IEM NOTEIKUMIEM UN APSTIPRINāT, KA JūS VARAT TāS LIETOT UN ESAT JURIDISKI PILNTIESīGS TO DARīT.

SVARīGA PIEZīME.??ajos noteikumos ir iek?auti nosacījumi, ar kuriem tiek ierobe?otas mūsu saistības attiecībā pret jums un tiek noteikts, ka strīdi ar mums ir jārisina galīgā un saisto?ā ??īrējtiesā, pamatojoties uz individuālām prasībām, nevis kolektīvajām vai pārstāvības prasībām. Sīkāku informāciju skatiet tālāk punktos ?GARANTIJU ATRUNA UN SAISTīBU IEROBE?OJUMI” ([8.] ieda?a) un ?STRīDU RISINā?ANA” ([10.] ieda?a).

JA NEPIEKRīTAT KāDAM NO ?IEM NOTEIKUMIEM, LūDZU, NELIETOJIET MARS VIETNES.

 1. IZMAI?AS NOTEIKUMOS

  ?o noteikumu spēkā stā?anās datums ir norādīts ?īs tīmek?a lapas aug?pusē. Mēs negrasāmies bie?i mainīt ?os noteikumus, tomēr paturam tiesības to darīt. Mēs jūs informēsim par būtiskām izmai?ām, ievietojot pazi?ojumu ?ajā tīmek?a lapā. Ja vien iespējams, mēs jūs laicīgi informēsim par to, ka noteikumos tiks ieviestas izmai?as. Mēs neveicam izmai?as ar atpaka?ejo?u datumu, ja vien to nepieprasa tiesību akti.

  Ja turpināt lietot Mars vietnes pēc to spēkā stā?anās datuma, tas nozīmē, ka piekrītat izmai?ām ?ajos noteikumos. Mainītie noteikumi aizstāj visus iepriek?ējos noteikumu variantus. Tāpēc aicinām jūs pārskatīt ?os noteikumus ikreiz, kad piek?ūstat Mars vietnēm un tās lietojat, kā arī izdrukāt tos turpmākai uzzi?ai.

 2. PAPILDU NOTEIKUMI

  Da?us pakalpojumus, ko piedāvā ar Mars viet?u starpniecību, piemēram, mobilās lietojumprogrammas, totalizatorus, piedāvājumus, konkursus un citus pakalpojumus, var regulēt tiem pievienoti papildu noteikumi un nosacījumi. Pirms ?o pakalpojumu izmanto?anas jums ir jāpiekrīt minētajiem papildu noteikumiem. Gan ?os noteikumus, gan arī papildu noteikumus piemēro vienlīdzīgi. Ja kāds no papildu noteikumiem absolūti nesaskan ar ?iem noteikumiem, tad papildu noteikumam ir lielāks spēks.

 3. MARS SATURS

  Mars patur visas īpa?umtiesības uz visu informāciju un materiāliem, kas atrodas Mars vietnēs, ir pieejami ar to starpniecību vai tiek tajās iesniegti, tostarp mākslas darbi, grafiskie materiāli, teksti, video un audio klipi, pre?u zīmes, logotipi un cits saturs (kopā saukts ?Mars saturs”).

  Ja piekrītat ?iem noteikumiem (un visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz konkrētu Mars saturu), jūs drīkstat lejupielādēt, drukāt un/vai kopēt Mars saturu vienīgi personīgas lieto?anas nolūkos.

  Ja vien Mars nesniedz rakstisku at?auju, jūs nedrīkstat:

  • iek?aut Mars saturu citos darbos (piemēram, jūsu tīmek?a vietnē) vai izmantot Mars saturu sabiedriskiem vai komerciāliem nolūkiem;

  • nekādā veidā un ar nekādiem pa?ēmieniem kopēt, pārveidot, reproducēt, pielāgot, izplatīt, kadrēt, pārpublicēt, aug?upielādēt, attēlot, publicēt, pārsūtīt, pārvietot, licencēt un pārdot Mars saturu, kā arī pārveidot ar reversās in?enierijas metodi;

  • mainīt pazi?ojumus par autortiesībām, pre?u zīmēm vai citām intelektuālā īpa?uma tiesībām, kas var būt iek?auti Mars saturā;

  • veidot dzi?ās saites uz Mars vietnēm (piemēram, saiti uz tīmek?a lapām, nevis Mars viet?u mājas lapām).

 4. JūSU IEVIETOTā INFORMāCIJA

  Līdztekus darba pieteikumu sada?ai Mars var arī laiku pa laikam piedāvāt sada?as, kur jūs un citi lietotāji var publicēt vai kā citādi iesniegt Mars vietnēs informāciju, fotogrāfijas, grafiskos materiālus, rado?us ierosinājumus, idejas, piezīmes, koncepcijas, vērtējumus vai citus materiālus (kopā saukti ?iesniegtie materiāli”). Nosūtot, publicējot vai pārsūtot iesniegtos materiālus uz?ēmumam Mars (un/vai mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem) vai jebkurai Mars viet?u sada?ai, jūs bez atlīdzības pie??irat Mars un mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem starptautiskas, neekskluzīvas, apak?licencējamas (vairākos līme?os), pārvietojamas, bez autoratlīdzības, nepārtrauktas un neatce?amas tiesības jebkādos nolūkos — gan komerciālos, gan citos — izmantot, reproducēt, apak?licencēt (vairākos līme?os), izplatīt, atvasināt, izpildīt un importēt jūsu iesniegtos materiālus visos līdz ?im zināmajos un turpmāk radītajos pla?sazi?as līdzek?os, neprasot par to samaksu. Citiem vārdiem sakot, Mars automātiski pieder tiesības izmantot, tostarp reproducēt, izpaust, publicēt vai pārraidīt, jūsu iesniegtos materiālus jebkurā laikā un vietā, visos pla?sazi?as līdzek?os un jebkādiem nolūkiem. Jums nekādā gadījumā nav tiesību sa?emt atlīdzību, ja Mars izmanto kādu no jūsu iesniegtajiem materiāliem. Nevienu iesniegto materiālu neuzskata par konfidenciālu vai tādu, uz ko piederētu īpa?umtiesības.

  Jūs atbildat par saviem iesniegtajiem materiāliem. Publicējot iesniegtos materiālus, jūs demonstrējat un garantējat, ka:

  • jums pieder visas tiesības uz saviem iesniegtajiem materiāliem vai kā citādi tie atrodas jūsu valdījumā, iek?aujot visas autortiesības un pre?u zīmes bez ierobe?ojuma;

  • jūsu iesniegtie materiāli ir patiesi un precīzi;

  • jūsu iesniegtie materiāli nepārkāpj fizisku vai juridisku personu tiesības, piemēram, konfidencialitātes un publicitātes tiesības; un

  • jūsu iesniegtie materiāli atbilst spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, noteikumiem un reglamentam.

  Jūs apzināties un piekrītat, ka Mars ir tiesības (bet ne pienākums) mainīt, dzēst, aizliegt publicēt vai at?aut publicēt iesniegtos materiālus. Mars neatbild un neuz?emas saistības par jūsu vai tre?o pu?u publicētajiem iesniegtajiem materiāliem.

  Mars stingri iesaka neizpaust iesniegtajos materiālos savu personīgo informāciju, jo tā ir redzama citiem cilvēkiem, kuri to var izmantot. Mars neatbild par informāciju, ko jūs vēlaties izpaust ar iesniegto materiālu starpniecību.

 5. MARS VIET?U LIETO?ANA

  MARS VIETNES DRīKST LIETOT TIKAI PERSONAS VECUMā NO TRīSPADSMIT (13) GADIEM. Piek?ūstot informācijai, kā arī lietojot un/vai iesniedzot informāciju Mars vietnēs vai ar to starpniecību, jūs apliecināt, ka jums ir vismaz 13 gadi.

  JA JūS ESAT VECUMā NO TRīSPADSMIT (13) GADIEM LīDZ VECUMAM, KAS ATBILST VAIRUMAM JūSU MāJOK?A IEMīTNIEKU, JūS DRīKSTAT LIETOT MARS VIETNES TIKAI JūSU VECāKU VAI LIKUMīGā AIZBILD?A UZRAUDZīBā.

  JA JūS ESAT VECāKI VAI LIKUMīGAIS AIZBILDNIS UN AT?AUJAT SAVAM NEPILNGADīGAJAM BēRNAM PIEK?ūT MARS VIETNēM UN TāS LIETOT, JūS PIEKRīTAT IEVēROT ?OS NOTEIKUMUS GAN SAVā, GAN SAVA NEPILNGADīGā BēRNA VāRDā. Iesakām jums noskaidrot komerciāli pieejamos vecāku kontroles aizsardzības pasākumus (piemēram, datora aparatūru, programmatūru vai filtrē?anas pakalpojumus), kas var palīdzēt ierobe?ot piek?uvi saturam, kas var kaitēt nepilngadīgiem bērniem.

  Lietojot Mars vietnes, jūs nedrīkstat:

  • radīt viltus identitāti vai uzdoties par kādu citu personu, tostarp maldīgi norādīt to, ka esat Mars darbinieks vai pārstāvis, slavenība vai ievērojama persona;

  • pārsūtīt uz Mars vietnēm vai ar to starpniecību reklāmas, lūgumus pēc palīdzības, surogātpastu vai cita veida nevēlamu vai neat?autu komerciālu vai reklāmas saturu (ja vien nav sa?emta nepārprotama rakstiska at?auja no Mars);

  • pārtraukt vai mē?ināt pārtraukt Mars viet?u pareizu darbību (piemēram, uzlau?ot Mars serverus vai Mars sociālo pla?sazi?as līdzek?u kontus);

  • aizliegt vai traucēt citām personām lietot Mars vietnes;

  • izmantot surogātpasta botus, botu tīklus, citus botus, lapu satura izgū?anas vai citus automatizētus līdzek?us, lai piek?ūtu Mars vietnēm vai uz Mars vietnēm vai ar to starpniecību pārsūtītu vīrusus, tārpus, Trojas zirgus vai citu ?aunprātīgu programmatūru;

  • pārveidot, pielāgot, apak?licencēt, tulkot, pārdot, dekompilēt vai izjaukt Mars viet?u saturu, kā arī pārveidot ar reversās in?enierijas metodi;

  • kadrēt vai spogu?ot Mars viet?u saturu, ja vien Mars pirms tam nav sniedzis rakstisku at?auju;

  • publicēt vai pārsūtīt materiālus vai arī piekopt uzvedību vai rīcību, kas ir nepatiesa, maldino?a, nelikumīga, aizvainojo?a, uzbrūko?a, kaitīga vai kā citādi nepie?emama (kā to konstatē Mars);

  • palīdzēt citām personām piekopt iepriek? minēto uzvedību vai rīcību.

  Mars var vienpersoniski bez brīdinājuma aizliegt jums piek?ūt Mars vietnēm, ja jūs pārkāpjat kādu no iepriek? minētajiem noteikumiem.

  Ja piek?ūstat Mars vietnēm vai tās lietojat viedtālrunī, plan?etdatorā vai citā mobilajā ierīcē, ?im nolūkam ir vajadzīgs bezvadu interneta savienojums, ko nodro?ina vai nu Wi-Fi, vai attiecīgais mobilo sakaru operators. Da?iem pakalpojumiem ir jāizmanto teksta zi?ojumu (īszi?u vai MMS) funkcija. Jūs piekrītat, ka personīgi atbildat par visiem teksta zi?ojumu un datu tarifiem, kas ir jāmaksā mobilo sakaru operatoram. ?ajos tarifos var ietilpt standarta un paaugstinātas maksas īszi?as, kam ir noteikts vai nu vienreizējs, vai regulārs maksājums. Mobilo sakaru operators izraksta rē?inus par visām attiecīgajām summām, un tās ir jāapmaksā mobilo sakaru operatoram. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai uzzinātu tarifus un sīkāku informāciju. Mars neatbild par teksta zi?ojumu sa?em?anu ar aizkavē?anos, jo to piegāde ir atkarīga no mobilo sakaru operatora datu pārraides kvalitātes.

 6. TRE?O PU?U TīMEK?A VIETNES

  ?ajā vietnē var būt iek?autas saites uz tre?o pu?u tīmek?a vietnēm un pakalpojumiem, tostarp sociālajiem pla?sazi?as līdzek?iem (kopā sauktas ?saistītās vietnes”). Saistītās vietnes nav Mars pak?autībā, un Mars neatbild par saistītajām vietnēm, tajās iek?auto informāciju vai materiāliem un no tām pārsūtītu saturu. Ja Mars vietnēs ir iek?auta saistītā saite, tas nenozīmē, ka Mars to atbalsta vai ir kā saistīts ar tās pārvaldītājiem. Mars neveic saistīto viet?u izpēti, apstiprinā?anu vai uzraudzī?anu. Saites uz saistītajām vietnēm ir iek?autas vienīgi jūsu ērtībām. Jūs personīgi atbildat par piek?ū?anu saistītajām vietnēm.

 7. KONFIDENCIALITāTE UN DRO?īBA

  Lūdzu, rūpīgi izlasiet mūsu?konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu, kādu informāciju mēs apkopojam Mars vietnēs un kā to apstrādājam.

  Neierobe?ojot mūsu konfidencialitātes politikas noteikumus, jūs apzināties, ka Mars negarantē un nevar garantēt to, ka Mars viet?u lieto?ana un/vai sa?emtā informācija ar Mars viet?u starpniecību ir konfidenciāla vai dro?a. Mars neatbild un neuz?emas saistības pret jums par to, ka jums netiek nodro?ināta minētā konfidencialitāte un dro?ība. Jūs atbildat par tādu piesardzības un dro?ības pasākumu ievēro?anu, kas vislabāk atbilst jūsu konkrētajam gadījumam un paredzētajiem Mars viet?u lieto?anas nolūkiem. Mars vienmēr patur tiesības izpaust informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, lai apmierinātu spēkā eso?o tiesību aktu, noteikumu, tiesu procesu vai valdības prasības.

 8. GARANTIJU ATRUNA UN SAISTīBU IEROBE?OJUMI

  Mars garantē, ka ir likumīgi noslēdzis ?os noteikumus un ka uz?ēmumam ir juridisks spēks to darīt. Jūs garantējat, ka esat likumīgi noslēdzis ?os noteikumus un ka jums ir juridisks spēks to darīt.

  IZ?EMOT IEPRIEK? SKAIDRI NORāDīTOS GADīJUMUS, MARS VIETNES IR NODRO?INāTAS ?Kā IR” UN ?Kā PIEEJAMAS” BEZ JEBKāDA VEIDA TIE?āM VAI NETIE?āM GARANTIJāM.?Mars īpa?i noliedz visu veidu garantijas un nosacījumus, tostarp visas netie?ās garantijas un nosacījumus par piemērotību pārdo?anai, atbilstību noteiktam mēr?im, īpa?umtiesībām, tiesību aktu nepārkāp?anu, defektu neesamību un nepārtrauktu lieto?anu, kā arī visas netie?ās garantijas, kas radu?ās normālas darījumu veik?anas un tirdzniecības prakses rezultātā. Mars negarantē, ka: a) Mars vietnes atbilst jūsu prasībām ; b) Mars viet?u darbība notiek bez pārtraukumiem, k?ūdām un vīrusiem; c) k?ūdas tiek izlabotas. Mutiskus vai rakstiskus ieteikumus, ko sniedz Mars vai tā pilnvarotie a?enti, ne tagad, ne arī nākotnē nevar uzskatīt par garantijām. DA?āS JURISDIKCIJāS NAV AT?AUTI IZ?ēMUMI ATTIECīBā UZ NETIE?āM GARANTIJāM, TāPēC UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES DA?I VAI VISI IEPRIEK? MINēTIE IZ?ēMUMI.

  JūS PERSONīGI ATBILDAT PAR MARS VIET?U LIETO?ANU.

  JūS PIEKRīTAT, KA MARS NEKāDā GADīJUMā NEATBILD: Y) PAR KAITēJUMIEM, TOSTARP TIE?IEM, NETIE?IEM, SPECIāLIEM, NETī?IEM, IZRIETO?IEM VAI SODāMIEM KAITēJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI AIZVIETOJO?U PRE?U VAI PAKALPOJUMU IEGāDE, LIETO?ANAS IESPēJU, DATU VAI PE??AS ZAUDēJUMS VAI UZ?ēMēJDARBīBAS PāRTRAUK?ANA), LAI ARī Kā TIE RADU?IES UN LAI ARī KāDAS TEORēTISKAS SAISTīBAS UZ TIEM ATTIECINāTU, NESKATOTIES UZ TO, VAI TIE RADU?IES JEBKāDā SAISTīBā AR ?IEM NOTEIKUMIEM, VAI ARī LīGUMA, PILNAS ATBILDīBAS VAI CIVILTIESISKA KAITēJUMA (TOSTARP NOLAIDīBAS VAI CITāDU APSTāK?U) REZULTāTā, PAT JA MARS IR ZINāMS PAR ?āDU KAITēJUMU IESPēJAMīBU; Z) JEBKāDāM CITāM PRETENZIJāM, PRASīBāM VAI KAITēJUMIEM, KAS RODAS MARS VIET?U LIETO?ANAS REZULTāTā, SAISTīBā AR TO LIETO?ANU VAI IR TO LIETO?ANAS SEKAS. Iepriek? minētā saistību atruna nav piemērojama, ciktāl to aizliedz spēkā eso?ie tiesību akti.

  Jūs atzīstat un piekrītat, ka iepriek? minētie saistību ierobe?ojumi kopā ar citiem ?o noteikumu nosacījumiem, kas ierobe?o atbildību, ir būtiski noteikumi un ka Mars vēlas jums pie??irt ?ajos noteikumos minētās tiesības tikai tad, ja piekrītat iepriek? minētajiem saistību ierobe?ojumiem.

 9. ATLīDZINā?ANA

  Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus un nodro?ināt Mars un tā direktoru, darbinieku un a?entu aizstāvību pret visiem zaudējumiem, saistībām, eso?ajām un neizskatītajām pretenzijām, procesiem, kaitējumiem, izdevumiem, tiesu aizstāvības izmaksām un pamatotiem advokātu honorāriem, ko pret Mars izvirza tre?ās puses saistībā ar to, ka jūs neat?autā veidā lietojat Mars vietnes vai pārkāpjat ?os noteikumus, tre?o pu?u tiesības vai spēkā eso?os tiesību aktus. Mars patur tiesības vienpersoniski uz sava rē?ina uz?emties aizstāvību jebkurā lietā, uz kuru attiecas iepriek? minētā zaudējumu atlīdzība, un pārvaldīt ?o lietu. Puses nekādā gadījumā nedrīkst vienoties lietā, kas ietekmē Mars tiesības vai pienākumus, ja vien no Mars iepriek? nav sa?emta rakstiska piekri?ana.

 10. STRīDU RISINā?ANA

  ?os noteikumus regulē Delavēras ?tata iek?ējie tiesību akti, saska?ā ar kuriem noteikumi ir izstrādāti un ieviesti, ne?emot vērā ?ī ?tata kolīziju normu principus, un ?ie noteikumi ir saisto?i līgumslēdzējām pusēm Amerikas Savienotajās Valstīs un visā pasaulē. Jūs ar Mars vienojaties, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem pre?u pirkuma-pārdevuma līgumiem neattiecas uz ?o noteikumu interpretē?anu vai izstrādā?anu.

  JūS AR MARS VIENOJATIES, KA VISAS PRETENZIJAS TIEK RISINāTAS SAISTO?ā ??īRēJTIESā, IEVēROJOT KāRTīBU, KAS NOTEIKTA [10.] IEDA?ā, UN KA GAN JūS, GAN MARS ATSAKāS NO TIESīBāM IESNIEGT ?āDAS PRETENZIJAS VISPāRēJAS PIEKRITīBAS TIESā.

  TURKLāT JūS AR MARS VIENOJATIES, KA DRīKSTAT IESNIEGT VIENīGI INDIVIDUāLAS PRETENZIJAS VIENS PRET OTRU, NEVIS RīKOJOTIES Kā PRASīTāJS VAI KOLEKTīVA DALīBNIEKS JEBKāDā KOLEKTīVāS VAI PāRSTāVīBAS PRASīBAS LIETā VAI PROCESā. ??īRēJTIESā VAR NE?EMT VēRā VAI IEROBE?OT ARī CITAS TIESīBAS, KO VAR IZMANTOT VISPāRēJAS PIEKRITīBAS TIESā, PIEMēRAM, PIERāDīJUMU ATKLā?ANAS PROCESA PIEEJAMīBA.

  Visus strīdus starp jums un Mars, tā a?entiem, darbiniekiem, direktoriem, vadītājiem, pēcte?iem, juridiskajiem mantiniekiem, meitasuz?ēmumiem un saistītajiem uz?ēmumiem ([11.] ieda?as vajadzībām kopā sauktas ?Mars puses”), kas radu?ies ?o noteikumu dē?, saistībā ar tiem, tos interpretējot, pārkāpjot vai izbeidzot, attiecībā uz to derīgumu, saistībā ar attiecībām, kas izveidotas saistībā ar ?iem noteikumiem, tostarp strīdi par ?īs vieno?anās derīgumu, tvērumu vai piemērojamību ??īrējtiesai (kopā saukti ?attiecināmie strīdi”), risina ASV ?ujorkas ?tata saisto?ā ??īrējtiesā, ko administrē Amerikas ??īrējtiesu asociācija (American Arbitration Association — AAA) saska?ā ar tās starptautiskajiem ??īrējtiesu noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā datumā. Pirms lietas ierosinā?anas ??īrējtiesā tā puse, kas iesniedz pretenziju, vismaz 60 dienas iepriek? rakstiski pazi?o otrai pusei par savu nodomu ierosināt lietu. Mars nosūta pazi?ojumu pa pastu vai e-pastu, izmantojot jūsu norādīto kontaktinformāciju, kas glabājas Mars datubāzē, bet jums ?āds pazi?ojums ir jānosūta pa pastu uz adresi: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Dokumentu iesnieg?anas, administrē?anas un ??īrējtiesne?a honorāra izmaksas reglamentē AAA noteikumi. Tomēr, ja jūs varat apliecināt, ka ??īrējtiesas izmaksas ir pārāk augstas salīdzinājumā ar tiesas prāvas izmaksām, Mars sedz dokumentu iesnieg?anas, administrē?anas un ??īrējtiesne?a honorāra izmaksas tādā apmērā, kādu ??īrējtiesnesis uzskata par vajadzīgu, lai jums ??īrējtiesa neizmaksātu pārmērīgi dārgi. Ja ??īrējtiesnesis konstatē, ka jūsu iesniegtā(-ās) pretenzija(-as) nav vērā ?emama(-as), jūs piekrītat atlīdzināt Mars visus ??īrējtiesas izdevumus, ko Mars apmaksāja jūsu vietā un kas saska?ā ar AAA noteikumiem jums būtu bijis personīgi jāapmaksā.

  Saska?ā ar AAA komerciālās ??īrējtiesas noteikumiem tiek iecelts viens ??īrējtiesnesis. ??īrējtiesas process notiek ang?u valodā. ??īrējtiesnesis drīkst piespriest jebkādu tiesību aktos noteiktu vai taisnīgu kompensācijas veidu. ??īrējtiesne?a lēmums ir galīgs un saisto?s abām pusēm, un to var re?istrēt kā spriedumu jebkurā piekritīgā tiesā. Tomēr ??īrējtiesnesis nedrīkst pie?emt lēmumu par sodāmiem kaitējumiem, un abas puses ?ajā sakarā atsakās no ?ādām tiesībām. ??īrējtiesnesis piemēro spēkā eso?os tiesību aktus un ?o noteikumu nosacījumus, — ja tas netiek darīts, to uzskata par ??īrējtiesas pilnvaru pārkāp?anu un pamatu pārsūdzībai. ??īrējtiesne?a lēmumam ir jābūt izklāstītam rakstiski un konfidenciālam. Jūs ar Mars vienojaties, ka visus attiecināmos strīdus risina ??īrējtiesā, pamatojoties tikai uz individuālām prasībām.?Ne Mars, ne jums nav tiesību risināt attiecināmos strīdus ??īrējtiesā, pamatojoties uz kolektīvajām, pārstāvības vai privāta advokāta prasībām, un ??īrējtiesnesis nav pilnvarots izskatīt kolektīvās, pārstāvības vai privāta advokāta prasības.?Ja kādu no [10.] ieda?ā minētajiem vieno?anās nosacījumiem par ??īrējtiesu nevar īstenot, tas tiek atdalīts no noteikumiem, tomēr pārējie noteikumi par ??īrējtiesu tiek piemēroti (nekādā gadījumā nepie?aujot ??īrējtiesā izskatīt kolektīvās, pārstāvības vai privāta advokāta prasības). Pazi?ojums par pretenziju, kas radusies ?o noteikumu rezultātā vai saistībā ar tiem, jāiesniedz viena (1) gada laikā no brī?a, kad ?ī pretenzija ir radusies, citādi to vairs nedrīkst iesniegt, neskatoties uz to, vai pastāv statūti vai tiesību akti, kas ir pretrunā ar minēto. [10.] ieda?as nolūkos uz ?iem noteikumiem un saistītiem procesiem attiecas un tos reglamentē Federālais ??īrējtiesu likuma (ASV Kodeksa 9. sada?a) 1.–16. pants (FAA).

  ?emiet vērā!?Piekrītot ?iem noteikumiem, jūs skaidri apliecināt, ka ar ?o atsakāties no pretenzijām vai procesiem, ko jūs varētu ierosināt pret Mars saska?ā ar tiesību aktiem, kas nav Amerikas Savienoto Valstu jurisdikcijā, tostarp, bet ne tikai no pretenzijām vai procesiem saska?ā ar savas valsts tiesību aktiem, kā arī to, ka visu strīdu vienīgā risinā?anas vieta ir Amerikas Savienotās Valstis un ka tiek piemēroti tikai ASV spēkā eso?ie tiesību akti saska?ā ar [10. ieda?as] noteikumiem.

 11. IZBEIG?ANA

  Vieno?anās par ?iem noteikumiem automātiski tiek izbeigta, ja jūs neievērojat jebkuru no nosacījumiem. Mars drīkst jebkurā brīdī jebkāda iemesla dē? izbeigt vai mainīt jūsu piek?uvi Mars vietnēm, par to iepriek? vai nu brīdinot, vai nebrīdinot. Piemēram, piek?uve Mars vietnēm var būt aizliegta bez brīdinājuma, ja Mars uzskata, ka jums nav vismaz 13 gadu.

  Izbeig?ana neierobe?o pārējās Mars tiesības vai sodu piemēro?anu. Ja tiek izbeigta vieno?anās par ?iem noteikumiem, gan [11.] ieda?a, gan arī [3., 8., 9., 10. un 15.] ieda?a paliek spēkā.

 12. JURISDIKCIJAS JAUTāJUMI: NODOK?I

  Jūs atbildat par visu spēkā eso?o tiesību aktu ievēro?anu. Mars patur tiesības jebkurā laikā ierobe?ot Mars viet?u un/vai Mars satura pieejamību jebkurai personai vai ?eogrāfiskajam apgabalam. Mars tīmek?a vietnēs iek?autajai programmatūrai tiek piemērota Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontrole. Programmatūras lejupielāde vai cita veida eksports vai reeksports nav at?auts: a) Kubā, Irākā, Lībijā, Zieme?korejā, Irānā, Sīrijā vai jebkurā citā valstī, ko noteicis sponsors un/vai ASV Valsts kases departamenta ārvalstu aktīvu kontroles birojs (kā arī tas nav at?auts ?o valstu pilso?iem vai iedzīvotājiem); b) personām, kas ir iek?autas ASV Valsts kases īpa?i noteikto pilso?u sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Pasūtījuma aizliegumu sarakstā. Lejupielādējot vai lietojot ?o programmatūru, jūs demonstrējat un garantējat, ka neatrodaties kādā no ?īm valstīm, neesat to pak?autībā, neesat to pilsonis vai iedzīvotājs un neesat iek?auts ?ādā sarakstā.

  Jūs vienpersoniski atbildat par visām nodevām, nodok?iem un maksām (tostarp pārdo?anas vai akcīzes nodok?iem vai nodok?u ieturējumiem), ko nodok?u iestādes var piemērot par Mars viet?u lieto?anu vai saistībā ar to lieto?anu.

 13. PAZI?OJUMS KALIFORNIJAS IEDZīVOTāJIEM

  Saska?ā ar Kalifornijas Civilkodeksa 1789.3. pantu Kalifornijas iedzīvotājiem ir tiesības sa?emt īpa?u tālāk minēto informāciju par patērētāju tiesībām.

  ?o tīmek?a vietni nodro?ina:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Lai iesniegtu sūdzību par tīmek?a vietni vai sa?emtu sīkāku informāciju par tīmek?a vietnes lieto?anu, sūtiet vēstuli adresātam ?Legal Department” uz iepriek? minēto pasta adresi vai sazinieties ar Mars pa e-pasta adresi: [email protected] (tēmas rindi?ā norādot ?ādu tekstu: ?California Resident Request”).?Tāpat jūs varat sazināties ar klientu darījumu departamenta klientu pakalpojumu noda?as sūdzību atbalsta apak?noda?u, rakstot uz adresi: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 vai zvanot pa tālruni: 916.445.1254 vai 800.952.5210.

 14. PRETENZIJAS PAR AUTORTIESīBU PāRKāPUMIEM

  Mēs atbildam uz pazi?ojumiem par iespējamajiem pārkāpumiem atbilstīgi ASV Digitālās tūksto?gades autortiesību likuma (?DMCA”) prasībām, tostarp dzē?ot materiālus vai atspējojot piek?uvi materiāliem, kurus uzskata par veikto pārkāpumu objektu.

  Ja jūs labticīgi uzskatāt, ka, kopējot jūsu darbu, ir radies autortiesību pārkāpums vai kā citādi ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpa?uma tiesības Mars vietnēs vai ar to starpniecību, sūtiet savu sūdzību vai pazi?ojumu par pārkāpumu Mars īpa?ajam DMCA a?entam:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Lūdzu, nesūtiet DMCA a?entam citus pazi?ojumus vai pieprasījumus. Mūsu DMCA a?ents atbild vienīgi uz pazi?ojumiem un pieprasījumiem, kas atbilst DMCA prasībām. Sīkāku informāciju skatiet vietnē www.copyright.gov.

 15. DA?āDI

  1. ?ajos noteikumos apvienojumā ar mūsu?konfidencialitātes politikuir?iek?auta visa vieno?anās starp Mars un jums attiecībā uz ?eit izklāstītajiem jautājumiem, un nav spēkā citi apsolījumi, līgumi vai saistības, iz?emot tos, kas ?eit ir skaidri norādīti.

  2. ?ie noteikumi: i) kalpo Mars, jūsu un jūsu pēcte?u un juridisko mantinieku interesēm, kā arī ir saisto?i Mars, jums un jūsu pēcte?iem un juridiskajiem mantiniekiem; ii) ir tādi, ka tos drīkst pie??irt Mars, bet jūs tos nedrīkstat pie??irt bez iepriek?ējas nepārprotamas rakstiskas Mars at?aujas.

  3. Ja kāds no ?o noteikumu nosacījumiem ir vai k?ūst nepiemērojams vai nederīgs, pārējiem nosacījumiem joprojām ir tikpat liels spēks kā tad, ja ?āds nepiemērojams vai nederīgs nosacījums ?eit nebūtu bijis.

  4. Ja Mars vai jūs neievērojat kādu ?eit minētajiem noteikumiem un otra puse to nepiemēro, ?āda nepiemēro?ana nekādā gadījumā nenozīmē atteik?anos no noteikuma un neaizliedz noteikuma piemēro?anu citos gadījumos.

  5. Nekas no ?ajos noteikumos minētā nav jāsaprot tā, ka Mars vai jūs varētu būt otras puses a?ents vai pārstāvis vai abi kopā k?ūtu par kopuz?ēmumu vai partneriem.

  6. Ja Mars vai jūs nevarat veikt kādu ?ajos noteikumos minēto pienākumu vai arī tas ir liegts tāda iemesla dē?, ko nevar kontrolēt tā puse, kas piemēro ?o nosacījumu, ietekmētajai pusei tiek pie??irts pienākumu izpildes termi?a pagarinājums, kas atbilst aizkaves vai darbnespējas ilgumam minētā iemesla dē?.

  7. ?eit norādītie virsraksti un ieda?u nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībām.

  8. Visi noteikumi un saistītie dokumenti tiek izstrādāti ang?u valodā. Kaut arī atsevi??as ?o noteikumu teksta da?as var būt pieejamas arī citās valodās (tulkojums veikts ar tulkotāja vai datora programmatūras palīdzību), noteico?ais ir variants ang?u valodā.

Jums ir jautājumi?

Lūdzu,?sazinieties ar mums.

Atjaunināts 2021. gada janvārī

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看