?The Mars, Incorporated“ valdom? interneto svetaini? naudojimo s?lygos
?moni? grup?

?sigaliojimo data: 2013 m. December.

Sveiki! ?Mars, Incorporated“ ir jos susijusios ?mon?s (toliau kartu – ?Mars“ arba ?mes“, ?mūs?“ ir pan.) siūlo ?i? ir kitas interneto svetaines, tinklalapius, programas, ?aidimus, valdiklius ir internetines bei mobiliojo ry?io paslaugas (toliau kartu – ?Mars“ svetain?s). Tikim?s, kad ?Mars“ svetain?se rasite jums tinkamos informacijos ir pramog?.

Toliau pateiktose naudojimo s?lygose ir mūs? privatumo politikoje, kuri? rasite adresu?www.Mars.com/privacy, (toliau kartu – ?ios s?lygos) apra?omos s?lygos, kuriomis ?Mars“ siūlo jums naudotis ?Mars“ svetain?mis.

Prie? atidarydami ir pasiekdami ?Mars“ svetaines atid?iai perskaitykite ?ias s?lygas, nes tai yra teisinis susitarimas tarp ?Mars“ ir jūs?.?NAUDODAMI ?MARS“ SVETAINES SUTINKATE SU ?IOMIS S?LYGOMIS IR PATVIRTINATE, KAD ESATE TEIS?TAI VEIKSNUS TAI DARYTI.

SVARBI PASTABA:??iose s?lygose yra punkt?, ribojan?i? mūs? atsakomyb? prie? jus ir reikalaujan?i? spr?sti bet kokius jūs? gin?us su mumis galutiniame ir ?pareigojan?iame arbitra?o teisme individualiai, o ne pateikus grupin? ar atstovo ie?kin?. Daugiau informacijos ?r. toliau pateiktuose skyriuose GARANTIJOS PANEIGIMAS IR ATSAKOMYB?S APRIBOJIMAS ([8] skyrius) bei GIN?? SPRENDIMAS ([10] skyrius).

JEI NESUTINKATE SU KOKIOMIS NORS ?I? S?LYG? DALIMIS, NESINAUDOKITE ?MARS“ SVETAIN?MIS.

 1. S?LYG? PAKEITIMAI

  ?i? S?lyg? ?sigaliojimo data nustatyta ?io tinklalapio vir?uje. Mes neketiname keisti ?i? S?lyg? labai da?nai, bet pasiliekame teis? tai daryti. Apie bet kokius pakeitimus prane?ime jums paskelbdami prane?im? ?iame tinklalapyje. Kai ?manoma, prane?ime apie pakeitimus i? anksto. Nedarysime pakeitim?, kurie būt? taikomi atgaline data, nebent to reikalaut? ?statymai.

  Jei toliau naudosite ?Mars“ svetaines po ?sigaliojimo datos, tai reik? jūs? sutikim? su pataisytomis S?lygomis. Pataisytos S?lygos pakeis visas ankstesnes S?lyg? versijas. D?l ?ios prie?asties raginame jus per?iūr?ti ?ias S?lygas visada, kai prisijungiate prie ?Mars“ svetaini? ar jomis naudojat?s, ir atspausdinti ?i? S?lyg? kopij?.

 2. PAPILDOMOS S?LYGOS

  Kai kurios paslaugos, siūlomos ?Mars“ svetain?se ar per jas (pvz., mobiliosios programos, totalizatoriai, konkursai ir kitos paslaugos), gali būti reguliuojamos papildom? s?lyg?, kurios teikiamos kartu su jomis. Prie? naudodami ?ias paslaugas turite sutikti su papildomomis s?lygomis. ?ios S?lygos ir papildomos s?lygos tur?s vienod? gali?. Jei papildoma s?lyga visi?kai prie?tarauja kuriai nors ?i? S?lyg? nuostatai, galioja papildoma s?lyga.

 3. ?MARS“ TURINYS

  ?Mars“ pasilieka vis? teis? ? vis? informacij? ir med?iag?, pateikt? ?Mars“ svetain?se ar per jas arba pateikt? ? tas svetaines, ?skaitant bet kokius meno kūrinius, nuotraukas, tekst?, vaizdo ir garso ?ra?us, preki? ?enklus, logotipus ir kit? turin? (bendrai vadinama ?Mars“ turiniu).

  Jei sutinkate su ?iomis S?lygomis (ir su papildomomis s?lygomis, susijusiomis su specifiniu ?Mars“ turiniu), galite atsisi?sti, spausdinti ir (arba) kopijuoti ?Mars“ turin? tik asmeniniam naudojimui.

  Jei ?Mars“ nedav? ra?ytinio ?galiojimo, jūs negalite:

  • ?terpti ?Mars“ turinio ? kit? darb? (pvz., savo interneto svetain?) ar naudoti ?Mars“ turinio vie?ai ar komerciniais tikslais;

  • kopijuoti, modifikuoti, dauginti, perdirbti, vykdyti apgr??os in?inerij?, platinti, kadruoti, i? naujo i?leisti, ?kelti, rodyti, skelbti, si?sti, perduoti, licencijuoti ar parduoti ?Mars“ turinio bet kokia forma ar būdu;

  • keisti prane?imus apie autori? teises, preki? ?enklus ar kitokios intelektin?s nuosavyb?s teises, kuri gali būti ?Mars“ turinio dalis arba

  • ?d?ti giliojo saito ? kuri? nors i? ?Mars“ svetaini? (t. y. susieti su kitu ?Mars“ svetaini? puslapiu, o ne su pagrindiniu puslapiu).

 4. JūS? PATEIKTYS

  Be darbo skelbim? ?Mars“ kartais gali pasiūlyti sri?i?, kuriose jūs ir kiti naudotojai gali skelbti ar kitaip pateikti informacij?, nuotraukas, grafik?, kūrybinius pasiūlymus, id?jas, pastabas, s?vokas, informacij?, vertinimus ar kit? med?iag? apie ?Mars“ svetaines arba kuri skirta jose skelbti (bendrai – ?Pateiktys“). Si?sdami, skelbdami ar perduodami Pateiktis ?Mars“ (ir (arba) mūs? ?galiotiesiems atstovams) ar ? bet kokias ?Mars“ svetaini? vietas, jūs suteikiate ?Mars“ ir mūs? ?galiotiesiems atstovams visame pasaulyje nei?skirtin?, licencijuojam? (keliomis pakopomis), perduodam?, neatlygintin?, neterminuot?, neat?aukiam? teis? naudoti, dauginti, licencijuoti (keliomis pakopomis), platinti, kurti i?vestinius darbus, atlikti ir importuoti jūs? Pateiktis ? bet kuri? dabar ?inom? ar v?liau sukurt? medij? komerciniais arba kitais tikslais be atlygio jums. Kitaip tariant, ?Mars“ turi automatin? teis? naudoti jūs? Pateiktis – ?skaitant jūs? Pateik?i? dauginim?, atskleidim?, paskelbim? ar transliavim? – bet kur, bet kada, bet kurioje medijoje ir bet kokiu tikslu. Jokiomis s?lygomis jūs netur?site teis?s ? atlyg?, jei ?Mars“ naudos vien? jūs? Pateik?i?. Visos Pateiktys yra nekonfidencialios ir be nuosavyb?s teis?s.

  Esate patys atsakingi u? savo Pateiktis. Skelbdami Pateikt?, jūs atsakote ir garantuojate, kad:

  • jums priklauso teis?s ? Pateikt? ar kitokiu būdu jas valdote, ?skaitant (be apribojim?) visas autori? teises ir preki? ?enklus;

  • jūs? Pateiktis yra teisinga ir tiksli;

  • jūs? Pateiktis nepa?eid?ia kit? asmen? ar organizacij? teisi?, pvz., privatumo ir vie?umo teisi?; ir

  • jūs? Pateiktis atitinka galiojan?ius ?statymus, taisykles ir reglamentus.

  Jūs pripa??state ir sutinkate, kad ?Mars“ turi teis? (bet ne ?sipareigojim?) pakeisti, pa?alinti ar atsisakyti skelbti ar leisti skelbti bet koki? Pateikt?. ?Mars“ neprisiima atsakomyb?s u? jūs? ar tre?i?j? ?ali? paskelbt? Pateikt?.

  ?Mars“ primygtinai ragina jus neatskleisti asmenin?s informacijos savo Pateiktyse, nes kiti ?mon?s gali pamatyti j? ir panaudoti asmenin? informacij?, esan?i? jūs? Pateiktyse. ?Mars“ neatsako u? informacij?, kuri? paskelbiate Pateiktyse.

 5. ?MARS“ SVETAINI? NAUDOJIMAS

  KAD GAL?TUM?TE NAUDOTIS ?MARS“ SVETAIN?MIS, JUMS TURI BūTI MA?IAUSIAI TRYLIKA (13) MET?. Prisijungdami prie ?Mars“ svetaini?, naudodami jas ir (arba) pateikdami informacij? ? ?Mars“ svetaines ar per jas, patvirtinate, kad jums daugiau nei 13 met?.

  JEI JūS? AM?IUS YRA TARP TRYLIKOS (13) IR PILNAMETYST?S, NUSTATYTOS JūS? GYVENAMOJE VIETOJE, GALITE NAUDOTIS ?MARS“ SVETAIN?MIS TIK PRI?IūRIMI T?V? AR GLOB?J?.

  JEI JūS ESATE T?VAI AR GLOB?JAI IR NEPRIE?TARAUJATE, KAD JūS? NEPILNAMETIS VAIKAS PRISIJUNGT? PRIE ?MARS“ SVETAINI? IR JOMIS NAUDOT?SI, SUTINKATE LAIKYTIS ?I? S?LYG? ATSAKYDAMI U? SAVE IR SAVO NEPILNAMET? VAIK?. Mes raginame pasidom?ti rinkoje platinamomis t?v? kontrol? u?tikrinan?iomis apsaugos priemon?mis (pvz., kompiuteri? aparatine ?ranga, programine ?ranga ar filtravimo paslaugomis), galin?ios pad?ti apriboti prieig? prie med?iagos, kuri gali būti kenksminga nepilname?iams.

  Naudodamiesi ?Mars“ svetain?mis, neatliksite ?i? veiksm?:

  • nekursite netikros tapatyb?s ir neapsimesite kitu asmeniu ir neapsimesite, kad esate ?Mars“ tarnautojas ar atstovas, ??ymyb? ar vie?as asmuo;

  • ne?kelsite ? ?Mars“ svetaines ar per jas reklamos, pra?ym?, brukal? ar kito nepra?yto ar ne?galioto komercinio ar reklaminio turinio (nebent ?Mars“ tai ai?kiai leist? ra?tu);

  • netrukdysite ar nebandysite trukdyti tinkamo ?Mars“ svetaini? veikimo (pvz., ?silau?dami ? ?Mars“ serverius ar ?Mars“ socialini? medij? paskyras);

  • netrukdysite ar apribosite kitam asmeniui naudoti ir m?gautis ?Mars“ svetain?mis;

  • nenaudosite brukal? siuntimo program?, program? tinklo ar kit? analogi?k? program?, informacijos i?traukimo program? ar kit? automatizuot? priemoni?, skirt? pasiekti ?Mars“ svetaines ar perduoti virus?, kirmin?, Trojos arkl? ar kit? kenkimo programin? ?rang? ? ?Mars“ svetaines arba per jas;

  • nemodifikuosite, neperdirbsite, nelicencijuosite, neversite, neparduosite, netaikysite apgr??os in?inerijos metodikos, nedekompiliuosite ir nenaudosite deasemblerio priemoni? jokioms ?Mars“ svetaini? dalims;

  • nekadruosite ir nedubliuosite joki? ?Mars“ svetaini? dali? prie? tai negav? ra?ytinio ?Mars“ ?galiojimo;

  • neskelbsite ar nesi?site jokios med?iagos, nedalyvausite jokioje netinkamoje, neteis?toje, ??eid?ian?ioje, trikdan?ioje, kenkian?ioje ar u?gaulioje veikloje (kaip nustatyta ?Mars“) arba

  • nepad?site jokiems asmenims atlikti pirmiau apra?ytos veiklos.

  Jums pa?eidus i?vardytas taisykles, ?Mars“ turi teis? savo nuo?iūra nutraukti jūs? prieig? prie ?Mars“ svetaini? be i?ankstinio ?sp?jimo.

  Jei prisijungsite prie ?Mars“ svetaini? ir jomis naudosit?s savo i?maniajame telefone, plan?etiniame kompiuteryje ar kitame mobiliajame ?renginyje, jums reik?s prieigos prie belaid?io tinklo per ?Wi-Fi “ ar sutarties su mobiliojo ry?io operatoriumi. Kai kurioms paslaugoms reikalinga tekstini? ?inu?i? funkcija (SMS ar MMS). Jūs sutinkate, kad esate patys atsakingi u? visus ?inu?i? ir duomen? siuntimo mokes?ius, kuriuos jums priskai?iuos jūs? mobiliojo ry?io paslaug? teik?jas. ?ie mokes?iai gali apimti standartinius ir papildomus mokes?ius u? SMS ir gali būti vienkartiniai ar pasikartojantys. Visi mokes?iai mokami jūs? mobiliojo ry?io paslaug? teik?jui. Kreipkit?s ? savo mobiliojo ry?io paslaug? teik?j?, kad su?inotum?te tarif? planus ir i?sami? informacij?. ?Mars“ neatsako u? u?delst? tekstini? ?inu?i? gavim?, nes u? tai atsakingas jūs? mobiliojo ry?io paslaug? teik?jas.

 6. TRE?I?J? ?ALI? INTERNETO SVETAIN?S

  Svetain?je gali būti sait? ? tre?i?j? ?ali? interneto svetaines ir paslaugas, ?skaitant socialin? medij? (bendrai ?Susietosios svetain?s“). ?Mars“ nekontroliuoja susiet?j? svetaini? ir n?ra atsakinga u? susiet?sias svetaines, informacij? ar med?iagas jose bei duomenis, gautus i? susietosios svetain?s. Saito ?terpimas nerei?kia, kad ?Mars“ pritaria susietosioms svetain?ms ar yra susijusi su susiet?j? svetaini? operatoriais. ?Mars“ neanalizuoja, netikrina ar nestebi susiet?j? svetaini?. ?Mars“ pateikia saitus ? susiet?sias svetaines tik jūs? patogumui. Susiet?sias svetaines lankote savo pa?i? rizika.

 7. PRIVATUMAS / SAUGUMAS

  Būtinai atid?iai perskaitykite mūs??Privatumo politik?, kad su?inotum?te, koki? informacij? ?Mars“ renka ?Mars“ svetain?se ir kaip j? apdoroja.

  Neapsiribodami mūs? Privatumo politikos s?lygomis, jūs suprantate, kad ?Mars“ negarantuoja ir negali garantuoti, kad jūs? ?Mars“ svetaini? ir (arba) jūs? pateiktos informacijos naudojimas bus privatus ar saugus. ?Mars“ n?ra atsakinga jums u? bet koki? jūs? privatumo ar saugumo stok?. Jūs esate atsakingi u? atsargumo ir apsaugos priemoni?, kurios geriausiai atitinka jūs? situacij?, naudojim? ir ?Mars“ svetaini? naudojim? pagal paskirt?. ?Mars“ pasilieka teis? bet kuriuo metu atskleisti bet koki? informacij?, jei to reikia laikantis ?statym?, reglament?, teisinio proceso metu ar vykdant vyriausyb?s pra?ym?.

 8. GARANTIJ? PANEIGIMAI IR ATSAKOMYB?S APRIBOJIMAI

  ?Mars“ garantuoja, kad ?ias S?lygas i?leido teis?tai ir turi tam teisin? gali?. Jūs garantuojate, kad teis?tai pasira??te ?ias S?lygas ir turite tam teisin? gali?.

  ?MARS“ SVETAIN?S PATEIKIAMOS PAGAL PRINCIPUS ?KAIP YRA“, ?KAIP PASIEKIAMA“, BE JOKIOS AI?KIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, NEBENT PIRMIAU BūT? AI?KIAI NURODYTA PRIE?INGAI.?. ?Mars“ ai?kiai atsisako teikti bet kokias garantijas ir u?tikrinti bet kokias s?lygas, ?skaitant visas numanomas perkamumo, pritaikomumo konkre?iam tikslui, nuosavyb?s teisi?, nepa?eidimo, defekt? nebuvimo, naudojimo be trukd?i? garantijas ir visas garantijas, numanomas sudarant sandor? ar prekiaujant. ?Mars“ negarantuoja, kad a) ?Mars“ svetain?s atitiks jūs? reikalavimus, b) ?Mars“ svetaini? naudojimas bus be trukd?i?, virus? ir klaid? arba c) klaidos bus i?taisytos. ?Mars“ ar ?mon?s ?galiot?j? agent? pateiktos ?odin?s ar ra?ytin?s rekomendacijos n?ra ir nebus laikomos garantijomis. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEID?IA ATSISAKYTI ATSAKOMYB?S U? NUMANOM? GARANTIJ?. TAI REI?KIA, KAD KAI KURIOS AR VISOS I?IMTYS JUMS GALI BūTI NETAIKOMOS.

  ?MARS“ SVETAINES NAUDOJATE SAVO PA?I? RIZIKA.

  SUTINKATE, KAD JOKIAIS ATVEJAIS ?MARS“ NEBUS ATSAKINGA Y) U? JOKI? ?AL?, ?SKAITANT TIESIOGIN?, NETIESIOGIN?, SPECIALIAI SUKELT?, PAVYZDIN?, NETY?IN?, PASEKMIN? AR BAUD?IAM?J? (?SKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PREKI? AR PASLAUG? PAKAITAL? ?SIGIJIMU, NAUDOJIMO, DUOMEN? AR PELNO PRARADIMU AR VERSLO VEIKLOS SUTRUKDYMU), NESVARBU, KOKIU BūDU SUKELT?, PAGAL BET KOKI? ATSAKOMYB?S TEORIJ? AR DELIKT? (?SKAITANT APLAIDUM? IR KITA), NET JEI ?MARS“ BUVO ?SP?TA APIE TOKIOS ?ALOS GALIMYB?, AR Z) U? KITOK? IE?KIN?, REIKALAVIM? AR ?AL?, ATSIRADUSI? D?L ?MARS“ SVETAINI? NAUDOJIMO AR SUSIJUSI? SU TUO. ?is atsakomyb?s paneigimas netaikomas tada, kai tai draud?ia galiojantis ?statymas.

  Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad pirmiau pamin?ti atsakomyb?s apribojimai kartu su kitomis ?i? S?lyg? nuostatomis, kurios riboja atsakomyb?, yra esmin?s s?lygos, o ?Mars“ nesuteiks jums teisi?, nurodyt? ?iose S?lygose, jei nesutiksite su pateiktais atsakomyb?s apribojimais.

 9. ?ALOS ATLYGINIMAS

  Sutinkate atlyginti ?al? ir apsaugoti ?Mars“ ir jos direktorius, tarnautojus, darbuotojus ir agentus nuo vis? nuostoli?, atsakomybi?, faktini? ir gresian?i? ie?kini?, proces?, ?alos, i?laid?, gynimo i?laid? ir atlygio advokatui, susidariusi? d?l tre?iosios ?alies ?Mars“ pateikt? pretenzij?, atsiradusi? jums naudojant ?Mars“ svetaines ir pa?eidus ?ias S?lygas, tre?iosios ?alies teises ar galiojant? ?statym?. ?Mars“ pasilieka teis? savo i?laidomis imtis gynybos ir kontroliuoti proces?, d?l kurio reikia atlyginti ?al?. Bet kokiu atveju jokia kompensacija, susijusi su ?Mars“ teis?mis ar ?sipareigojimais, nebus i?mokama be ra?ytinio ?Mars“ pritarimo.

 10. GIN?? SPRENDIMAS

  ?ios S?lygos reguliuojamos ir sudarytos bei ?teisintos pagal Delavaro valstijos vidaus ?statymus, jos nepa?eid?ia ?ios valstijos gin?? sprendimo ?statym? ir galioja ?alims JAV ir visame pasaulyje. Jūs ir ?Mars“ sutinkate, kad Jungtini? Taut? tarptautinio preki? pirkimo ir pardavimo sutar?i? konvencija netaikoma ai?kinantis ar sudarant ?ias S?lygas.

  JūS IR ?MARS“ SUTINKATE, KAD VISI IE?KINIAI BUS NAGRIN?JAMI ARBITRA?O TEISME ?IAME [10] SKYRIUJE NURODYTU BūDU. JūS IR ?MARS“ ATSISAKOTE TEISI? PATEIKTI IE?KIN? KITIEMS TEISMAMS.

  JūS IR ?MARS“ TAIP PAT SUTINKATE, KAD GALITE TEIKTI IE?KINIUS VIENI PRIE? KITUS TIK INDIVIDUALIAI, O NE KAIP IE?KOVAI AR GRUP?S NARIAI TEIKDAMI TARIAMAI GRUPIN? AR ATSTOVO IE?KIN? AR INICIJUODAMI TEISMO PROCES?. KITOS TEIS?S, KURIAS TUR?TUM?TE TEISME, PVZ., PRIEIGA PRIE ?RODYM?, TAIP PAT GALI BūTI NEPRIEINAMOS AR APRIBOTOS ARBITRA?O TEISME.

  Visi gin?ai tarp jūs? ir ?Mars“ ir ?mon?s agent?, darbuotoj?, tarnautoj?, direktori?, vadov?, per?m?j?, teisi? per?m?j?, filial? ar susijusi? ?moni? (bendrai ?iame skyriuje [11] vadinam? ?Mars“ ?alimis), kil? d?l ?i? S?lyg? ar susij? su jomis ir j? interpretavimu arba pa?eidimu, nutraukimu ar galiojimu, santykiais, atsiradusiais d?l ?i? S?lyg?, ?skaitant gin?us d?l ?ios sutarties galiojimo, apimties ar vykdymo ir arbitra?o (bendrai vadinama ?Sprend?iami gin?ai“), bus sprend?iami pagal tuo metu galiojan?ias tarptautines arbitra?o taisykles JAV Niujorko valstijos arbitra?o teisme, kur? administruoja Amerikos arbitra?o asociacija (AAA). Prie? pateikdama ie?kin? arbitra?o teismui, pateikian?ioji ?alis turi ra?tu ?sp?ti kit? ?al? apie savo ketinim? kreiptis ? arbitra?? ma?iausiai prie? 60 dien?. ?Mars“ atsi?s tok? prane?im? pa?tu ar el. pa?tu naudodama turim? kontaktin? informacij?, o jūs turite atsi?sti pa?tu tok? prane?im? adresu: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Korespondencijos i?laidos, administravimo ir arbitra?o teismo mokes?iai bus nustatomi laikantis AAA taisykli?. Ta?iau jei ?rodysite, kad arbitra?o teismo i?laidos yra pernelyg didel?s, palyginti su bylos nagrin?jimo i?laidomis, ?Mars“ sumok?s toki? korespondencijos, administravimo ir arbitra?o teismo i?laid? dal?, kuri? arbitras nustatys, kad i?laidos jums nebūt? pernelyg didel?s. Jei arbitras nusprend?ia, kad jūs? ie?kinys (-iai) yra nerimtas (-i), jūs sutinkate atlyginti ?Mars“ visus su arbitra?o teismu susijusius mokes?ius, kuriuos ?Mars“ sumok?jo ir kuriuos pagal AAA taisykles tur?tum?te sumok?ti jūs.

  Pagal AAA komercinio arbitra?o teismo taisykles bus pasirinktas vienas arbitras. Arbitra?o teismas turi vykti angl? kalba. Arbitras tur?s gali? paskirti teisi? gynimo priemon?, galim? teisme pagal ?statym? ir teisingumo principus; ne?ali?kas arbitra?o teismo sprendimas bus galutinis ir ?pareigojantis abi ?alis, jis gal?s būti naudojamas kaip nuosprendis bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. Ta?iau arbitras netur?s galios paskirti baud?iam?j? ar ?sp?jam?j? priemoni?, ? kurias abi ?alys atsisako teisi? ?iuo dokumentu. Arbitras taikys galiojan?ius ?statymus ir ?i? S?lyg? nuostatas; to nesilaikymas laikomas arbitro ?galiojim? vir?ijimu ir taps pagrindu teisminei per?iūrai. Arbitro sprendimas turi tur?ti ra?ytin? paai?kinim? ir likti konfidencialus. ?Mars“ ir jūs sutinkate, kad bet koks gin?as bus pateikiamas arbitra?o teismui tik individualiai.?Nei ?Mars“, nei jūs neturite teis?s pateikti nagrin?ti sprend?iamo gin?o kaip grup?, atstovas ar privatus teisininkas, ir arbitras n?ra ?galiotas nagrin?ti bylos, pateiktos grup?s, atstovo ar privataus teisininko.?. Jei arbitra?o teismas pagal ?? skyri? [10] nustato, kad ka?kuri sutarties s?lyga neturi ie?kinin?s galios, ta s?lyga bus atskirta, ta?iau galios likusios arbitra?o teismo nuostatos (bet jokiu būdu nevyks grup?s, atstovo ar privataus teisininko pateikto ie?kinio nagrin?jimas arbitra?o teisme). Nepaisant kitoki? statuto ar ?statymo numatyt? termin?, su ?iomis S?lygomis susij?s ie?kinys turi būti i?nagrin?tas per vienerius (1) metus nuo jo pateikimo arba nutrauktas visam laikui. ?io skyriaus [10] tikslais ?ioms S?lygoms ir susijusioms operacijoms galios Federalinis arbitra?o ?statymas, 9 U.S.C. 1–16 skyr. (FAA).

  Atkreipkite d?mes?:?sutikdami su ?iomis S?lygomis jūs ai?kiai sutinkate, kad visi ie?kiniai ar kaltinimai, kuriuos jūs gal?tum?te pateikti ?Mars“ pagal u? JAV rib? esan?ios jurisdikcijos ?statymus, atmetami, ?skaitant ir neapsiribojant ie?kiniais ar kaltinimais pagal jūs? ?alies ar gyvenamosios vietos ?statymus; gin?ams pagal ?ias S?lygas galioja tik JAV ?statymai [10 skyrius].

 11. NUTRAUKIMAS

  ?i sutartis automati?kai nutraukiama, jei nesilaikote bet kurios i? jos s?lyg?. ?Mars“ bet kuriuo metu d?l ?vairi? prie?as?i? gali nutraukti arba modifikuoti jūs? prieigos prie ?Mars“ svetain?s s?lygas su ?sp?jimu arba be jo. Pavyzd?iui, prieiga prie ?Mars“ svetaini? gali būti u?drausta be ?sp?jimo, jei ?Mars“ mano, kad jūs jaunesni nei 13 met?.

  Nutraukimas neapribos kit? ?Mars“ teisi? ar priemoni?. ?is [11] skyrius ir [3, 8, 9, 10 ir 15] skyriai toliau galioja ir nustojus galioti ?ioms S?lygoms.

 12. JURISDIKCIJOS KLAUSIMAI MOKES?IAI

  Esate atsakingi u? galiojan?i? ?statym? laikym?si. ?Mars“ pasilieka teis? bet kuriuo metu apriboti prieig? prie ?Mars“ svetaini? ir (arba) ?Mars“ turinio bet kuriam asmeniui ar bet kurioje geografin?je vietov?je. Bet kuriai programinei ?rangai ?Mars“ svetain?se galioja JAV eksporto kontrol?s ?statymai. Negalima atsisi?sti ar kitokiu būdu eksportuoti ar pereksportuoti: a) ? Kub?, Irak?, Libij?, ?iaur?s Kor?j?, Iran?, Sirij? ar kit? ?statym? leid?j? ar JAV I?do departamento U?sienio turto kontrol?s biuro nustatyt? ?al? (arba jos pilie?iui ar gyventojui) ar b) JAV I?do departamento Pilie?i?, su kuriais draud?iamas verslas, s?ra?e ar JAV Prekybos departamento asmen?, kuriems pardavimas yra draud?iamas, lentel?je esantiems asmenims. Atsisi?sdami arba naudodami programin? ?rang?, jūs parei?kiate ir patvirtinate, kad jūs nesate vienoje i? ?i? ?ali?, nesate ?i? ?ali? kontroliuojami asmenys, ?i? ?ali? pilie?iai ar gyventojai ir nesate ?trauktas ? kur? nors i? min?t? s?ra??.

  Esate visi?kai atsakingi u? muitus, ?mokas, rinkliavas ar mokes?ius (?skaitant pardavimo, naudojimo ar pajam? mokes?ius), mokes?i? inspekcijos apskai?iuotus u? ?Mars“ svetain?s naudojim? ar su tuo susijusius.

 13. PASTABA KALIFORNIJOS GYVENTOJAMS

  Pagal Kalifornijos Civilinio kodekso 1789.3 skyri? Kalifornijos gyventojai turi teis? ? ?i? speciali? vartotoj? teisi? informacij?:

  Interneto svetain?s teik?jas yra

  ?Mars, Incorporated“

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Nor?dami pateikti skund? d?l interneto svetain?s ar gauti daugiau informacijos apie interneto svetain?s naudojim?, si?skite lai?k? Teis?s departamentui pirmiau nurodytu adresu arba si?skite el. lai?k? ?Mars“ [email protected] (temos laukelyje ?ra?? ?California Resident Request“ (Kalifornijos gyventojo u?klausa).?Taip pat galite kreiptis ? Vartotoj? teisi? departamento paslaug? padalinio skund? skyri? ra?ydami adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 arba paskambin? telefonu 916.445.1254 ar 800.952.5210.

 14. SKUNDAI D?L AUTORI? TEISI? PA?EIDIM?

  Mes reaguojame ? prane?imus apie ?tariamus pa?eidimus, kaip to reikalaujama JAV Skaitmeninio tūkstantme?io autori? teisi? teis?s akto (angl. ?Digital Millennium Copyright Act“, DMCA) nuostatose, ?skaitant med?iagos, kuri ?tariamai pa?eid?ia autori? teises, pa?alinim? ar prieigos apribojim?.

  Jei turite pagr?st? ?rodym?, kad jūs? darbas buvo nukopijuotas pa?eid?iant autori? teises ar jūs? intelektin?s nuosavyb?s teises ar kitaip panaudotas ?Mars“ svetain?se, pateikite skund? d?l pa?eidimo ?Mars“ paskirtam DMCA agentui toliau nurodytu adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  ?Mars, Incorporated“

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Mūs? DMCA agentui nesi?skite kitoki? lai?k? ar u?klaus?. Mūs? DMCA atstovas atsakys tik ? prane?imus ir u?klausas, susijusias su DMCA reikalavimais. Daugiau informacijos rasite adresu www.copyright.gov.

 15. KITOS NUOSTATOS

  1. ?ios S?lygos kartu su mūs??Privatumo politika?yra ?Mars“ ir jūs? susitarimas d?l ?ia apra?yt? aspekt?. N?ra joki? kit? pa?ad?, susitarim? ar ?sipareigojim?, nei ?ia ai?kiai pamin?ti.

  2. ?ios S?lygos i) ?sigalioja ir yra ?pareigojan?ios ?Mars“ ir jums bei jūs? paveld?tojams ir teisi? per?m?jams ir ii) ?Mars“ gali jas perduoti, bet jūs negalite j? perduoti be ra?ytinio ?Mars“ sutikimo.

  3. Jei kai kurios ?i? S?lyg? nuostatos yra arba tampa neturin?iomis ie?kinin?s galios arba negaliojan?iomis, likusios s?lygos toliau galios, tarsi neturin?i? ie?kinin?s galios nuostat? nebūt? j? sud?tyje.

  4. Jei ?Mars“ arba jūs nei?pildote kurios nors s?lygos, ir kita ?alis nepriver?ia jos i?pildyti, d?l nei?pildymo s?lyga nenustoja galioti ir n?ra prie?astis nekelti ie?kinio kitais atvejais.

  5. N? viena ?i? S?lyg? dalis nenumato paskirti ?Mars“ ar jūs? vienas kito agentu ar atstovu arba laikyti bendrosios ?mon?s savininkais ar partneriais.

  6. Jei ?Mars“ ar jums trukdoma arba negalite i?pildyti ?i? S?lyg? ?sipareigojim? d?l prie?as?i?, kuri? sutarties ?alis negali kontroliuoti, susijusios ?alies veikla bus prat?sta u?delsimo ar negal?jimo veikti laikotarpiui.

  7. ?ia pateiktos antra?t?s ir did?iosios raid?s yra tik patogumui.

  8. ?ios S?lygos ir visa dokumentacija bus paruo?ta angl? kalba. Kai kurios ?i? S?lyg? dalys bus prieinamos kitomis kalbomis (i?vertus asmeniui ar naudojant tik kompiuterio programin? ?rang?), bet angl? kalba yra pagrindin?.

Turite klausim??

Kreipkit?s ??mus.

Atnaujinta 2021 m. Sausio m?n

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看