Bruksvilk?r for nettsteder som drives av Mars, Incorporated- selskapene

Ikrafttredelsesdato: December 2013

Velkommen! Mars, Incorporated og tilknyttede selskaper (samlet kalt "Mars" eller "vi" eller "oss") tilbyr dette og andre nettsteder, nettsider, applikasjoner, programmer, spill, widgets og nettbaserte og mobile tjenester (samlet kalt "Mars' nettsteder"). Vi h?per at du kommer til ? synes at Mars' nettsteder er informative og underholdende.

F?lgende bruksvilk?r og personvernregler ligger p??www.Mars.com/privacy?(til sammen beskriver disse "vilk?rene") Mars' vilk?r og betingelser for at du skal f? tilgang til Mars' nettsteder.

F?r du g?r inn p? og bruker Mars' nettsteder, b?r du lese disse vilk?rene n?ye, fordi de utgj?r en juridisk avtale mellom Mars og deg.?VED ? BRUKE MARS' NETTSTEDER SAMTYKKER DU I DISSE VILK?RENE OG BEKREFTER AT DU ER I STAND TIL OG JURIDISK KOMPETENT TIL ? GJ?RE DET.

VIKTIG MERKNAD:?Disse vilk?rene inneholder bestemmelser som begrenser v?rt ansvar overfor deg og krever at du l?ser eventuelle tvister med oss gjennom endelig og bindende voldgift p? individuell basis, og ikke som en del av et gruppes?ksm?l. Se "GARANTIFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER" (del [8]) og "KONFLIKTL?SNING" (del [10]) nedenfor for mer informasjon.

HVIS DU IKKE SAMTYKKER I NOEN DEL AV DISSE VILK?RENE, SKAL DU IKKE BRUKE MARS' NETTSTEDER.

 1. ENDRINGER AV VILK?R

  Ikrafttredelsesdato for disse vilk?rene er fastsatt ?verst p? denne nettsiden. Vi har ikke til hensikt ? endre disse vilk?rene spesielt ofte, men forbeholder oss retten til ? gj?re det. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer ved ? legge ut informasjon p? denne nettsiden. N?r det er mulig, vil vi varsle deg i forkant av endringer. Vi gj?r ingen endringer som har tilbakevirkende kraft, med mindre vi er lovp?lagt ? gj?re det.

 2. TILLEGGSVILK?R

  Enkelte tjenester som tilbys av eller gjennom Mars' nettsteder, for eksempel mobilapplikasjoner, konkurranser, tilbud, konkurranser og andre tjenester, kan v?re underlagt ytterligere vilk?r og betingelser som vil presenteres i forbindelse med dem. Du m? godta disse tilleggsvilk?rene f?r du bruker slike tjenester. Disse vilk?rene og eventuelle tilleggsvilk?r vil gjelde likt. Hvis et tilleggsvilk?r er ugjenkallelig i strid med noen av bestemmelsene i disse vilk?rene, vil tilleggsvilk?ret gjelde.

 3. MARS-INNHOLD

  Mars beholder fullstendig eiendomsrett til all informasjon og alt materiell som leveres p? eller gjennom eller sendes til Mars' nettsteder, inkludert illustrasjoner, grafikk, tekst, videoer og lydklipp, varemerker, logoer og annet innhold (samlet betegnet som "Mars-innhold").

  Hvis du godtar disse vilk?rene (samt eventuelle tilleggsvilk?r knyttet til spesifikt Mars-innhold), kan du laste ned, skrive ut og/eller kopiere Mars-innhold kun for din egen personlige bruk.

  Med mindre Mars gir deg skriftlig tillatelse til ? gj?re det, kan du ikke:

  • innlemme noe Mars-innhold i annet arbeid (som p? ditt eget nettsted) eller bruke Mars-innhold p? en offentlig eller kommersiell m?te

  • kopiere, endre, reprodusere, tilpasse, reversere, distribuere, innlemme, publisere, laste opp, vise, legge ut, overf?re, sende, lisensiere eller selge Mars-innhold i noen form eller p? noen m?te

  • endre noen av merknadene om opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som kan v?re en del av Mars-innholdet ELLER

  • "dyplenke" til noen av Mars-nettstedene (dvs. nettkoblinger som g?r til noe annet enn startsiden til et av Mars-nettstedene)

 4. INNSENDT INNHOLD

  I tillegg til jobbs?knader kan Mars fra tid til annen tilby omr?der hvor du og andre brukere kan poste eller p? annen m?te sende inn informasjon, bilder, grafikk, kreative forslag, ideer, notater, begreper, informasjon, vurderinger eller annet materiell p? eller til Mars' nettsteder (kollektivt kalt "innsendt innhold"). Ved ? sende, poste eller overf?re innhold til Mars (og/eller utnevnte partnere) eller hvilket som helst omr?de av Mars' nettsteder, gir du Mars og utnevnte partnere en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, underlisensierbar (gjennom flere niv?er), overf?rbar, avgiftsfri, evigvarende, ugjenkallelig rett til ? bruke, reprodusere, viderelisensiere (gjennom flere niv?er), distribuere, lage avledede verk av, framf?re og importere innsendt innhold uansett medium – b?de kjente medier og de som kan utvikles i framtiden – til hvilket som helst form?l, b?de kommersielt og annet, uten kompensasjon. Med andre ord f?r Mars automatisk rett til ? bruke innsendt innhold – inkludert reprodusere, dele, publisere eller kringkaste materiellet – hvor som helst, n?r som helst, i ethvert medium og til ethvert form?l. Under ingen omstendigheter har du rett til betaling dersom Mars bruker noe du har sendt inn, lagt ut eller delt med oss. Alt innsendt innhold anses som ikke-konfidensielt og uten patentrettigheter.

  Du er ansvarlig for innhold du deler. Ved ? dele innhold garanterer du at:

  • du eier eller p? annen m?te kontrollerer alle rettighetene til innholdet, inkludert uten begrensning alle opphavsrettigheter og varemerker.

  • innholdet du deler, er sannferdig og n?yaktig.

  • innholdet ikke krenker rettighetene til noen annen person eller enhet, som retten til privatliv og offentlighet. OG

  • innholdet er i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

  Du erkjenner og godtar at Mars har rett (men ikke plikt) til ? endre p? innholdet, fjerne det eller nekte ? legge det ut (eller nekte ? tillate at det blir lagt ut). Mars p?tar seg ikke noe ansvar for innhold du eller en tredjepart legger ut.

  Mars anbefaler sterkt at du ikke avsl?rer personopplysninger i innholdet, ettersom andre mennesker kan se og bruke slike personopplysninger. Mars er ikke ansvarlig for informasjon du velger ? kommunisere via dette innholdet.

 5. BRUKE MARS' NETTSTEDER

  DU M? V?RE MINST TRETTEN (13) ?R GAMMEL FOR ? BRUKE MARS' NETTSTEDER. Ved ? g? inn p?, bruke og/eller sende informasjon til eller gjennom noen av Mars' nettsteder, bekrefter du at du ikke er yngre enn 13 ?r.

  HVIS DU ER MELLOM TRETTEN (13) ?R GAMMEL OG MYNDIGHETSALDEREN DER DU BOR, KAN DU BRUKE MARS' NETTSTEDER BARE UNDER TILSYN AV FORELDRE ELLER FORESATTE.

  HVIS DU ER FORELDER ELLER FORESATT OG SAMTYKKER TIL AT MINDRE?RIGE BARN KAN F? TILGANG TIL OG BRUKE MARS' NETTSTEDER, GODTAR DU ? V?RE BUNDET AV DISSE VILK?RENE P? VEGNE AV DEG SELV OG DET MINDRE?RIGE BARNET. Vi oppfordrer deg til ? unders?ke kommersielt tilgjengelige systemer for foreldrekontroll (for eksempel maskinvare, programvare eller filtreringstjenester) som kan hjelpe deg med ? begrense tilgangen til innhold som kan anses som skadelig for mindre?rige.

  N?r du bruker Mars' nettsteder skal du ikke gj?re f?lgende:

  • Opprette en falsk identitet eller etterligne en annen person, herunder feilaktig indikere at du representerer Mars eller er en kjendis eller en offentlig person.

  • Overf?re reklame, oppfordringer, s?ppelpost eller annen uoppfordret eller uautorisert kommersielt eller salgsfremmende innhold til eller gjennom Mars' nettsteder (med mindre det er uttrykkelig tillatt i skriftlig form av Mars).

  • Forstyrre eller fors?ke ? forstyrre driften til Mars' nettsteder (for eksempel ved ? hacke deg inn p? Mars' servere eller Mars' kontoer p? sosiale medier).

  • Begrense eller forhindre at andre personer kan bruke Mars' nettsteder.

  • Bruke en spambot, botnet eller annen bot, nettskraper eller andre automatiserte metoder for ? f? tilgang til Mars' nettsteder eller overf?re virus, ormer, trojanske hester eller andre skadeprogrammer til eller gjennom Mars' nettsteder.

  • Modifisere, tilpasse, viderelisensiere, oversette, selge, foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere noen del av noen av Mars' nettsteder.

  • "Innlemme" (f.eks. i nettrammer) eller "speile" deler av noen av Mars' nettsteder, med mindre du har Mars' uttrykkelige skriftlige tillatelse

  • Legge ut eller overf?re innhold eller delta i annen atferd eller aktivitet som er falsk, misvisende, ulovlig, st?tende, forstyrrende, skadelig eller p? annen m?te kan anses som utilb?rlig (som bestemt av Mars). ELLER

  • Assistere en person som utf?rer noen av de aktivitetene som er beskrevet ovenfor.

  Mars har myndighet til ? avbryte adgangen din til Mars' nettsteder uten forvarsel ved et eventuelt brudd p? ovennevnte regler.

  Hvis du f?r tilgang til og bruker Mars' nettsteder p? smarttelefon, nettbrett eller en annen mobil enhet, m? du ha en tr?dl?s tjeneste via Wi-Fi eller en deltakende mobiltjenesteleverand?r. Enkelte tjenester kan kreve mulighet for tekstmeldinger (SMS eller MMS). Du samtykker i at du selv er ansvarlig for alle meldings- og datakostnader som p?l?per fra mobiloperat?ren. Disse kostnadene kan omfatte standard og premium SMS-avgifter, og kan v?re en engangsavgift eller en gjentakende avgift. Alle avgifter blir fakturert av og betales til mobiloperat?ren. Ta kontakt med mobiloperat?ren for ? se priser og flere detaljer. Mars er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i mottak av tekstmeldinger, ettersom dette er avhengig av at mobiloperat?ren kan tilby en effektiv overf?ring.

 6. TREDJEPARTSNETTSTEDER

  Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder og -tjenester, inkludert sosiale medier (samlet kalt "tilkoblede nettsteder"). Disse nettstedene er ikke kontrollert av Mars, og Mars er ikke ansvarlig for disse nettstedene eller for informasjon eller materiell p? dem, og heller ikke noen form for overf?ring som mottas fra disse tilkoblede nettstedene. Om Mars legger ut en nettkobling, inneb?rer ikke dette at Mars godkjenner eller anbefaler det eksterne nettstedet eller har noen form for tilknytning til de som driver det eksterne nettstedet. Mars vil ikke granske, kontrollere eller overv?ke disse nettstedene. Mars oppgir koblinger til disse nettstedene kun for enkelhets skyld. Du g?r inn p? disse nettstedene p? eget ansvar.

 7. PERSONVERN/SIKKERHET

  S?rg for at du leser?personvernerkl?ringen?n?ye for ? finne ut mer om informasjonen Mars innhenter p? Mars' nettsteder og hvordan vi behandler den.

  Uten at det begrenser vilk?rene i personvernerkl?ringen v?r, forst?r du at Mars ikke vil og kan garantere at bruk av Mars' nettsteder og/eller informasjon du oppgir gjennom Mars' nettsteder, vil v?re privat eller sikker. Mars er ikke ansvarlig overfor deg for eventuelle brudd p? personvernet eller sikkerheten som du potensielt kan oppleve. Du er selv ansvarlig for ? ta forholdsregler og iverksette hensiktsmessige sikkerhetstiltak for din aktuelle situasjon og tiltenkte bruk av Mars' nettsteder. Mars forbeholder seg retten til alltid ? offentliggj?re informasjon som Mars anser som n?dvendig for ? tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller offentlige p?legg.

 8. GARANTIFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER

  Mars garanterer at Mars p? gyldig vis har akseptert disse vilk?rene og har juridisk makt til ? gj?re det. Du garanterer at du p? gyldig vis har akseptert disse vilk?rene og har juridisk makt til ? gj?re det.

  UNNTATT SOM UTTRYKKELIG ANGITT OVENFOR LEVERES MARS' NETTSTEDER "SOM DE ER" OG "SLIK DE VISES" UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE.?Mars fraskriver seg spesifikt alle garantier og betingelser av noe slag, inkludert alle underforst?tte garantier og vilk?r om salgbarhet, egnethet til et bestemt form?l, tittel, ukrenkelighet, frihet fra defekter, uavbrutt bruk og alle stilltiende garantier, uansett bruk eller samhandling. Mars garanterer ikke at (a) Mars' nettsteder vil oppfylle kravene dine, (b) drift av Mars' nettsteder vil v?re uavbrutt eller virus- eller feilfri eller (c) feil vil bli rettet. Ingen muntlige eller skriftlige r?d fra Mars eller autoriserte agenter kan og vil ikke inneb?re noen garanti. ENKELTE LAND OG OMR?DER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORST?TTE GARANTIER, NOE SOM BETYR AT NOEN ELLER ALLE PUNKTENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

  DU BRUKER MARS' NETTSTEDER P? EGET ANSVAR.

  DU SAMTYKKER I AT MARS IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL V?RE ANSVARLIG (Y) FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNKJ?P AV VARER ELLER TJENESTER, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD), UANSETT ?RSAK OG TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, SOM P? NOEN M?TE I FORBINDELSE MED DISSE VILK?RENE, UANSETT KONTRAKTSFORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETT (INKLUDERT UAKTSOMHET OG ANDRE FORHOLD), SELV OM MARS HAR V?RT OPPMERKSOM P? AT SLIK SKADE KAN SKJE, ELLER (Z) FOR ANDRE KRAV ELLER SKADER SOM F?LGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV MARS' NETTSTEDER. Den ovenst?ende ansvarsfraskrivelsen vil ikke gjelde dersom den er forbudt ved lov.

  Du erkjenner og godtar at de ovennevnte begrensningene av erstatningsansvaret, sammen med de andre bestemmelsene i disse vilk?rene som begrenser erstatningsansvaret, er sentrale vilk?r, og at Mars ikke ville v?rt villig til ? gi deg de rettighetene som er fastsatt i disse vilk?rene om det ikke hadde v?rt for ditt samtykke til ovennevnte ansvarsbegrensninger.

 9. SKADESL?SHET

  Du godtar ? holde Mars skadesl?s og forsvare Mars og selskapets direkt?rer, ledere, ansatte og agenter fra og mot alle tap, erstatningsansvar, faktiske eller ventende krav, tiltak, skader, utgifter, kostnader til forsvar og rimelige advokathonorarer rettet mot Mars etter tredjepart som f?lge av din bruk av Mars' nettsteder eller brudd p? disse vilk?rene, rettighetene til en tredjepart eller gjeldende lov. Mars forbeholder seg retten til ? p? egen regning p?ta seg forsvaret og kontrollen over eventuelle saker som er gjenstand for erstatning herunder. I alle tilfeller kan ingen oppgj?r som p?virker rettighetene eller forpliktelsene til Mars gj?res uten skriftlig forh?ndssamtykke fra Mars.

 10. KONFLIKTL?SNING

  Disse vilk?rene er underlagt og tolkes og h?ndheves i samsvar med de interne lovene i delstaten Delaware, uten at det tas hensyn til prinsippene om konflikter med lover i denne delstaten, og er bindende for de aktuelle partene i USA og p? verdensbasis. Du og Mars samtykker i at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder n?r disse vilk?rene skal tolkes.

  DU OG MARS SAMTYKKER I AT ALLE KRAV SKAL L?SES VED VOLDGIFT P? M?TEN SOM ER ANGITT I DENNE DEL [10], OG AT DU OG MARS FRASKRIVER DERE RETTEN TIL ? BRINGE FRAM SLIKE KRAV FOR EN DOMSTOL.

  DU OG MARS SAMTYKKER VIDERE I AT BEGGE PARTER KAN FREMME KRAV MOT DEN ANDRE KUN P? INDIVIDUELT GRUNNLAG OG IKKE SOM SAKS?KER ELLER MEDLEM AV ET GRUPPES?KSM?L. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HATT HVIS DU GIKK TIL RETTEN, FOR EKSEMPEL TILGANG TIL FUNN, KAN OGS? V?RE UTILGJENGELIGE ELLER BEGRENSET VED VOLDGIFT.

  Enhver tvist mellom deg og Mars og selskapets agenter, ansatte, ledere, direkt?rer, styrere, etterf?lgere, stedfortredere, datterselskaper eller tilknyttede selskaper (samlet n?r det gjelder anvendelsen av denne del [11] kalt "Mars-parter") som oppst?r fra eller er relatert til disse vilk?rene og tolkningen av dem, brudd p? dem, opph?r av dem eller gyldigheten til dem, forhold som er et resultat av disse vilk?rene – herunder tvister om gyldigheten, omfanget eller gjennomf?rbarheten av denne avtalen til voldgift (kollektivt kalt "omfattede tvister") – vil bli avgjort ved voldgift i den amerikanske delstaten New York, administrert av American Arbitration Association (AAA) i samsvar med deres internasjonale voldgiftsregler som gjelder ved den aktuelle datoen. F?r voldgift iverksettes vil den initierende parten gi den andre parten minst 60 dagers skriftlig forh?ndsvarsel om hensikten bak voldgiften. Mars vil gi slikt varsel per post eller e-post ved hjelp av kontaktopplysningene Mars har registrert, og du m? gi slikt varsel per post til Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, USA.

  Betaling for ? melde en sak, samt avgifter til administrasjon og voldgift vil v?re underlagt AAAs regler. Hvis du derimot kan vise til at kostnadene ved voldgift vil v?re uoverkommelige i forhold til kostnadene ved en rettssak, vil Mars betale s? mye av kostnadene til rapportering, administrasjon og voldgift som voldgiftsdommeren anser som n?dvendig for ? hindre at voldgift blir uoverkommelig for deg p? grunn av kostnadene. Dersom voldgiftsdommeren avgj?r at kravet eller kravene du retter i voldgiften er useri?se eller urimelige, samtykker du i ? refundere Mars for alle kostnader knyttet til voldgiften som Mars har betalt p? dine vegne, som du ellers ville v?rt forpliktet til ? betale i henhold til AAAs regler.

  En enkelt voldgiftsdommer skal velges i samsvar med AAAs kommersielle voldgiftsregler. All mekling skal foreg? p? engelsk. Voldgiftsdommeren vil ha makt til ? id?mme erstatning p? linje med det som ville v?rt tilgjengelig i retten i henhold til loven, og en eventuell erstatningstildeling fra voldgiftsdommeren vil v?re endelig og bindende for hver av partene og kan anf?res som en gyldig dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon. Voldgiftsdommeren vil imidlertid ikke ha makt til ? tildele oppreisning og erstatning for ?konomiske tap, som hver av partene herved fraskriver seg rett til. Voldgiftsdommeren vil bruke gjeldende lover og bestemmelsene i disse vilk?rene, og unnlatelse av ? gj?re dette vil bli ansett som misbruk av voldgiftsautoriteten og gi grunnlag for rettslig pr?ving. Voldgiftsdommerens avgj?relse m? v?re vedlagt en skriftlig forklaring og forblir konfidensiell. Mars og du samtykker i at enhver omfattet tvist vil bli sendt til voldgift kun p? individuell basis.Hverken Mars eller du har rett til ? avgj?re eventuelle omfattede tvister som gruppe eller representant for en st?rre gruppe, og voldgiftsdommeren har ingen myndighet til ? prosedere p? en et gruppes?ksm?l eller n?r man representerer en st?rre gruppe.?Hvis noen bestemmelse i avtalen om mekling og voldgift i denne del [10] ikke kan h?ndheves, vil bestemmelsen som ikke kan h?ndheves, fjernes, og de resterende voldgiftsvilk?rene vil bli h?ndhevet (men ikke i noe tilfelle vil det prosederes p? et gruppes?ksm?l eller n?r man representerer en st?rre gruppe). Uavhengig av vedtekter eller lover som sier det motsatte, m? et varsel om et eventuelt krav som oppst?r fra eller er relatert til disse vilk?rene gj?res innen ett (1) ?r etter at kravet oppsto eller legges bort for alltid. Med henblikk p? denne del [10], vil disse vilk?rene og relaterte transaksjoner v?re underlagt og styrt av Federal Arbitration Act (f?deral lov om megling i USA), 9 U.S.C. avsnitt 1-16 (FAA).

  Merk f?lgende:?Ved ? akseptere disse vilk?rene gir du ditt eksplisitte samtykke til at eventuelle tiltak eller krav som du ellers m?tte ha mot Mars i henhold til lovgivningen i en hvilken som helst jurisdiksjon utenfor USA frafalles, inkludert uten begrensning eventuelle tiltak eller krav under gjeldende lover i ditt eget land, og at din eneste lokalisering og gjeldende lov for eventuelle tvister er i USA i henhold til vilk?rene i denne (del [10]).

 11. OPPH?R

  Disse vilk?rene vil automatisk opph?re n?r du unnlater ? overholde noen av vilk?rene eller betingelsene i dem. Mars kan n?r som helst terminere eller endre din tilgang til Mars' nettsteder, med eller uten varsel, uansett ?rsak. For eksempel kan tilgangen til Mars' nettsteder nektes uten varsel hvis Mars mener at du ikke er minst 13 ?r gammel.

  Opph?r vil ikke virke begrensende p? noen av Mars' andre rettigheter eller rettsmidler. Denne del [11], sammen med del [3, 8, 9, 10 og 15], gjelder fortsatt ved opph?r av disse vilk?rene.

 12. JURISDIKSJONSSP?RSM?L SKATTER OG AVGIFTER

  Du er ansvarlig for ? overholde alle gjeldende lover. Mars forbeholder seg retten til ? begrense tilgangen til Mars' nettsteder og/eller Mars' innhold til enhver person eller ethvert geografisk omr?de til enhver tid. All programvare p? Mars' nettsteder er videre underlagt USAs eksportkontroll. Ingen programvare kan lastes ned eller p? andre m?ter eksporteres eller reeksporteres: (a) til (eller til en statsborger eller innbygger i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land utpekt av sponsoren og/eller United States Treasury's Office of Foreign Assets Control eller (b) til noen som st?r p? det amerikanske finansdepartementets liste over "Specially Designated Nationals" eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over "Deny Orders". Ved ? laste ned eller bruke programvare garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av eller er statsborger eller bosatt i noe slikt land eller st?r p? noen slik liste.

  Du er selv ansvarlig for alle avgifter, skatter og gebyrer (herunder eventuell salgsskatt, bruksskatt eller kildeskatt) som p?legges i forbindelse med bruk av Mars' nettsteder av en skattemyndighet.

 13. MELDING TIL INNBYGGERE I CALIFORNIA

  I henhold til California Civil Code Section 1789.3 har innbyggere i California rett til f?lgende spesifikk forbrukerrettighetsinformasjon:

  Leverand?ren av nettstedet er:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  For ? sende inn en klage p? nettstedet eller motta ytterligere informasjon vedr?rende bruk av nettstedet, sender du et brev til "Legal Department" ("juridisk avdeling") p? adressen ovenfor eller kontakter Mars via e-post p? [email protected] (med "California Resident Request" som emnefelt). ?Du kan ogs? kontakte klageavdelingen ("Complaint Assistance Unit") i Division for Consumer Services ved Department of Consumer Affairs skriftlig til 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller p? telefon 916 445 1254 eller 800 952 5210.

 14. P?STANDER OM BRUDD P? OPPHAVSRETTEN

  Vi svarer p? meldinger om p?st?tte brudd som p?krevd av den amerikanske Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), blant annet ved ? fjerne eller deaktivere tilgang til materiell som hevdes ? v?re gjenstand for krenkende aktivitet.

  Hvis du i god tro mener at arbeidet ditt har blitt kopiert p? en m?te som inneb?rer et brudd p? opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter p? annen m?te har blitt krenket p? eller gjennom Mars' nettsteder, kan du sende et varsel om denne krenkelsen til Mars' utpekte DMCA-agent p?:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Ikke send noen annen form for korrespondanse eller andre foresp?rsler til DMCA-agenten. DMCA-agenten v?r vil bare svare p? meldinger og henvendelser som overholder kravene i DMCA. Se www.copyright.gov for mer informasjon.

 15. DIVERSE

  1. Disse vilk?rene, sammen med v?r?personvernerkl?ring,inneholder hele forst?elsen mellom Mars og deg vedr?rende de sakene som omtales her, og det gis ingen andre uttrykkelige l?fter enn de som er angitt her.

  2. Disse vilk?rene (i) skal v?re til fordel for og vil v?re bindende for henholdsvis Mars og deg og dine etterf?lgere og stedfortredere og (ii) kan overdras av Mars, men du kan ikke tildele dem videre uten forutg?ende skriftlig samtykke fra Mars.

  3. Hvis noen bestemmelse i disse vilk?rene er eller blir ikke gjennomf?rbare eller ugyldige, vil de resterende bestemmelsene fortsette med samme virkning som om en slik ikke gjennomf?rbar eller ugyldig bestemmelse ikke hadde eksistert her.

  4. Dersom Mars eller du unnlater ? overholde et vilk?r her, og den andre parten ikke h?ndhever dette vilk?ret, vil denne unnlatelsen av ? h?ndheve vilk?ret uansett anledning ikke utgj?re at vilk?ret frafalles og vil ikke hindre at det h?ndheves ved en annen anledning.

  5. Ingenting i disse vilk?rene skal bli ansett som at Mars eller du oppnevnes som agent eller representant for den andre parten, eller at dere er fellesforetak eller partnere.

  6. Hvis Mars eller du blir forhindret fra ? utf?re forpliktelser under disse vilk?rene p? grunn av forhold utenfor partens rimelige kontroll, vil den ber?rte parten f? forlenget frist til ? utf?re forpliktelsen tilsvarende forsinkelsesperioden som hendelsen har for?rsaket.

  7. Overskriftene og bildetekstene dette dokumentet inneholder, er kun til praktiske form?l.

  8. Disse vilk?rene og all relatert dokumentasjon vil bli utarbeidet p? engelsk. Enkelte deler av disse vilk?rene kan bli gjort tilgjengelige p? andre spr?k enn engelsk (enten oversatt av en person eller utelukkende av dataprogramvare), men den engelskspr?klige versjonen vil alltid v?re den som gjelder.

Sp?rsm?l?

Please?Kontakt oss.

Oppdatert januar 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看