Zasady u?ytkowania witryn zarz?dzanych przez spó?k? Mars, Incorporated Grupa spó?ek

Data wej?cia w ?ycie: December 2013 r.

WITAJCIE! Spó?ka Mars, Incorporated i jej spó?ki stowarzyszone (??cznie ?Mars” lub ?my” lub ?nas”) oferuje niniejsz? witryn? i inne witryny, strony internetowe, aplikacje, gry, wid?ety oraz us?ugi online i mobilne (??cznie ?Witryny Mars”). Mamy nadziej?, ?e u?ytkownik znajdzie w Witrynach Mars wiele ciekawych informacji i mnóstwo rozrywki.

Nast?puj?ce Zasady u?ytkowania oraz Polityka prywatno?ci znajduj?ce si? na stronie?www.Mars.com/privacy?(??cznie ?Zasady”) opisuj? zasady i warunki, na których spó?ka Mars oferuje dost?p do Witryn Mars.

Przed przej?ciem i rozpocz?ciem korzystania z Witryn Mars, prosimy uwa?nie przeczyta? niniejsze Zasady, poniewa? stanowi? one umow? prawn? mi?dzy spó?k? Mars a u?ytkownikiem.?KORZYSTAJ?C Z WITRYN MARS U?YTKOWNIK WYRA?A ZGOD? NA NINIEJSZE ZASADY I POTWIERDZA, ?E MO?E TO CZYNI? ZGODNIE Z PRAWEM.

WA?NA INFORMACJA:?Niniejsze Zasady zawieraj? postanowienia, które ograniczaj? zakres naszej odpowiedzialno?ci i zobowi?zuj? u?ytkownika do rozwi?zywania wszelkich sporów w s?dzie arbitra?owym, którego postanowienia s? ostateczne i wi???ce, w ramach pozwu indywidualnego, a nie zbiorowego lub grupowego. Wi?cej informacji – patrz ?WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI Z TYTU?U GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI” (Cz??? [8]) oraz ?ROZWI?ZYWANIE SPORóW” (Cz??? [10]) poni?ej.

W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA JAKIEKOLWIEK Z NINIEJSZYCH ZASAD, PROSIMY NIE KORZYSTA? Z WITRYN MARS.

 1. ZMIANY W ZASADACH

  Data wej?cia w ?ycie niniejszych Zasad jest zamieszczona u góry tej strony. Nie zamierzamy cz?sto wprowadza? zmian do niniejszych Zasad, ale zastrzegamy sobie prawo do tego. O wszelkich znacz?cych zmianach b?dziemy informowa?, publikuj?c stosowne informacje na tej stronie. Je?li b?dzie to mo?liwe, o zmianach b?dziemy informowa? z wyprzedzeniem. Nie wprowadzamy zmian dzia?aj?cych wstecz, chyba ?e zostaniemy do tego zmuszeni przez prawo.

  Korzystanie z Witryn Mars po wej?ciu w ?ycie zmian oznacza akceptacj? zmienionych Zasad. Zmienione Zasady zast?puj? wszelkie poprzednie wersje tych Zasad. W ?wietle powy?szego, zach?camy do sprawdzania niniejszych Zasad przy ka?dorazowym korzystaniu z Witryn Mars oraz do wydrukowania egzemplarza tych Zasad.

 2. WARUNKI DODATKOWE

  Okre?lone us?ugi oferowane przez Witryny Mars lub za ich po?rednictwem, takie jak aplikacje mobilne, loterie, konkursy i inne us?ugi, mog? podlega? dodatkowym zasadom i warunkom przedstawianym ??cznie z nimi. Przed skorzystaniem z takich us?ug, nale?y zaakceptowa? dodatkowe warunki. Niniejsze Zasady i wszelkie dodatkowe warunki maj? zastosowanie w równym stopniu. W przypadku, gdy dowolne dodatkowe postanowienie jest nieodwo?alnie niespójne z niniejszymi Zasadami, rozstrzygaj?ce znaczenie ma dodatkowe postanowienie.

 3. TRE?CI MARS

  Spó?ka Mars zachowuje pe?ne prawo w?asno?ci do wszystkich informacji i materia?ów przes?anych na Witryny Mars lub za ich po?rednictwem, w??czaj?c wszelkie dzie?a, grafiki, teksty, klipy wideo i audio, znaki towarowe, logo i inne tre?ci (??cznie okre?lone terminem ?Tre?ci Mars”).

  Pobieranie, drukowanie i/lub kopiowanie Tre?ci Mars wy??cznie do w?asnego osobistego u?ytku mo?liwe jest w wypadku zaakceptowania niniejszych Zasad (oraz wszelkich dodatkowych warunków i zasad zwi?zanych z okre?lonymi Tre?ciami Mars). Z zastrze?eniem sytuacji, w której spó?ka Mars udzieli u?ytkownikowi pisemnej zgody, u?ytkownik nie mo?e:

  • w??cza? jakichkolwiek Tre?ci Mars do innych prac (jak np. w?asna strona internetowa u?ytkownika) ani wykorzystywa? Tre?ci Mars w ?aden publiczny lub komercyjny sposób;

  • kopiowa?, modyfikowa?, reprodukowa?, adaptowa?, odtwarza? kodu ?ród?owego, dystrybuowa?, opracowywa?, ponownie publikowa?, przesy?a?, wy?wietla?, zamieszcza?, nadawa?, przenosi? ani sprzedawa? Tre?ci Mars ani udziela? na nie licencji w ?adnej formie ani w jakikolwiek sposób;

  • zmienia? jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach handlowych i innych prawach w?asno?ci intelektualnej, które stanowi? cz??? Tre?ci Mars; lub

  • tworzy? ?g??bokich odsy?aczy” do którejkolwiek z Witryn Mars (tj. ??cza do którejkolwiek z Witryn Mars poza stron? g?ówn?

 4. MATERIA?Y PRZES?ANE PRZEZ U?YTKOWNIKA

  Poza ofertami pracy spó?ka Mars mo?e okresowo udost?pnia? obszary, w których u?ytkownicy mog? zamieszcza? komentarze lub w inny sposób przesy?a? informacje, zdj?cia, grafiki, kreatywne sugestie, pomys?y, uwagi, koncepcje, oceny i inne materia?y na Witryny Mars (??cznie ?Materia?y przes?ane”). Przesy?aj?c, zamieszczaj?c lub przekazuj?c Materia?y przes?ane do spó?ki Mars (i/lub do naszych grafików) lub na dowolne obszary Witryn Mars, u?ytkownik udziela spó?ce Mars i jej grafikom niewy??cznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwo?alnego prawa z mo?liwo?ci? udzielania podlicencji (przez liczne poziomy) o ogólno?wiatowym zasi?gu do u?ytkowania, reprodukowania, udzielania podlicencji (przez liczne poziomy), dystrybuowania, tworzenia dzie? pochodnych, wystawiania i importowania Materia?ów przes?anych przez u?ytkownika na jakichkolwiek no?nikach znanych obecnie lub opracowanych w przysz?o?ci, w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez prawa do wynagrodzenia dla u?ytkownika. Innymi s?owy, spó?ka Mars posiada automatyczne prawo do wykorzystania Materia?ów przes?anych przez u?ytkownika, opublikowania lub nadawania ich – w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie, w jakiejkolwiek formie i celu. W ?adnych okoliczno?ciach u?ytkownik nie jest uprawniony do otrzymania p?atno?ci od spó?ki Mars w przypadku wykorzystania jego Materia?ów przes?anych. Wszelkie Materia?y przes?ane uznaje si? za niepoufne i niezastrze?one.

  U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za swoje Materia?y przes?ane. Zamieszczaj?c Materia?y przes?ane, u?ytkownik o?wiadcza i gwarantuje, ?e:

  • posiada prawa do Materia?ów przes?anych i pozostaj? one pod jego kontrol?, w??czaj?c mi?dzy innymi wszelkie prawa autorskie i znaki handlowe;

  • Materia?y przes?ane przez u?ytkownika s? prawdziwe i dok?adne;

  • Materia?y przes?ane przez u?ytkownika nie naruszaj? ?adnych praw innych osób ani podmiotów, takich jak prawa do prywatno?ci i do wizerunku; oraz

  • Materia?y przes?ane przez u?ytkownika s? zgodne ze stosownymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami

  U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i akceptuje fakt, ?e spó?ka Mars posiada prawo (ale nie obowi?zek) do zmiany, usuni?cia lub odmowy zamieszczenia wszelkich Materia?ów przes?anych. Spó?ka Mars nie ponosi ani nie przyjmuje na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek Materia?y przes?ane zamieszczone przez u?ytkownika lub stron? trzeci?.

  Spó?ka Mars zdecydowanie zach?ca u?ytkowników do nieujawniania ?adnych danych osobowych w Materia?ach przes?anych, poniewa? inne osoby widz? dane osobowe u?ytkownika w Materia?ach przes?anych i mog? je wykorzysta?. Spó?ka Mars nie ponosi odpowiedzialno?ci za informacje zamieszczone przez u?ytkownika w Materia?ach przes?anych.

 5. KORZYSTANIE Z WITRYN MARS

  KORZYSTANIE Z WITRYN MARS JEST DOZWOLONE DLA U?YTKOWNIKóW POWY?EJ TRZYNASTEGO (13) ROKU ?YCIA. Uzyskuj?c dost?p do Witryn Mars, korzystaj?c z nich lub przesy?aj?c na nie lub za ich po?rednictwem informacje, u?ytkownik o?wiadcza, ?e ma ukończone 13 lat.

  JE?LI U?YTKOWNIK JEST W WIEKU POMI?DZY TRZYNASTYM (13.) ROKIEM ?YCIA A WIEKIEM PE?NOLETNO?CI ZGODNIE Z PRAWEM OBOWI?ZUJ?CYM W MIEJSCU ZAMIESZKANIA U?YTKOWNIKA, KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z WITRYN MARS JEST MO?LIWE WY??CZNIE POD NADZOREM RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO U?YTKOWNIKA.

  ZEZWALAJ?C NA UZYSKANIE DOST?PU DO WITRYN MARS I KORZYSTANIE Z NICH PRZEZ NIEPE?NOLETNIE DZIECKO, JEGO RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY WYRA?A ZGOD? NA PRZESTRZEGANIE OBOWI?ZUJ?CYCH ZASAD W IMIENIU SWOIM I IMIENIU SWOJEGO NIEPE?NOLETNIEGO DZIECKA. Zach?camy do zapoznania si? z dost?pnymi na rynku ?rodkami kontroli rodzicielskiej (np. sprz?t komputerowy, oprogramowanie lub us?ugi filtruj?ce), które s?u?? do ograniczenia dost?pu do materia?ów uznanych za szkodliwe dla dzieci.

  Korzystaj?c z Witryn Mars, u?ytkownik nie b?dzie:

  • tworzy? fa?szywej to?samo?ci ani podszywa? si? pod inne osoby, w??czaj?c w to podszywanie si? pod urz?dnika lub przedstawiciela spó?ki Mars, osob? znan? lub publiczn?;

  • przesy?a? na Witryny Mars lub za ich po?rednictwem ?adnych reklam, pró?b, spamu ani innych niechcianych lub niedozwolonych tre?ci handlowych lub promocyjnych (z zastrze?eniem przypadków wyra?nej zgody ze strony spó?ki Mars);

  • zak?óca? ani podejmowa? prób zak?ócenia w?a?ciwego funkcjonowania Witryn Mars (np. przez w?amania do serwerów Mars lub kont mediów spo?eczno?ciowych Mars);

  • ogranicza? lub uniemo?liwia? dost?p innym osobom do korzystania z Witryn Mars;

  • korzysta? ze spambotów, botnetów i innych botów, scraperów i innych zautomatyzowanych programów w celu uzyskania dost?pu do Witryn Mars lub przesy?a? wirusów, robaków internetowych, koni trojańskich ani innego z?o?liwego oprogramowania na Witryny Mars ani za ich po?rednictwem;

  • modyfikowa?, dostosowywa?, udziela? sublicencji, t?umaczy?, sprzedawa?, odtwarza? kodu ?ród?owego, dekompilowa? ani dekomponowa? ?adnych elementów dowolnej z Witryn Mars;

  • ?opracowywa?” ani ?dublowa?” jakiejkolwiek cz??ci Witryn Mars z zastrze?eniem sytuacji uzyskania wcze?niej pisemnej zgody spó?ki Mars;

  • zamieszcza? ani przesy?a? jakichkolwiek materia?ów ani wykonywa? czynno?ci, które s? nieprawdziwe, myl?ce, niezgodne z prawem, obra?liwe, destrukcyjne, szkodliwe lub w inny sposób niedopuszczalne (jak okre?lono przez spó?k? Mars); lub

  • pomaga? innym osobom w wykonywaniu czynno?ci opisanych powy?ej.

  W kompetencji spó?ki Mars le?y ograniczenie u?ytkownikowi dost?pu do Witryn Mars bez wcze?niejszego zawiadomienia w przypadku naruszenia przez u?ytkownika powy?szych zasad.

  Korzystanie z Witryn Mars na smartfonie, tablecie lub innym urz?dzeniu mobilnym mo?liwe jest za po?rednictwem bezprzewodowej us?ugi Wi-Fi lub dostawcy us?ug mobilnych udost?pniaj?cego tak? us?ug?. Niektóre us?ugi wymagaj? funkcji wysy?ania wiadomo?ci SMS lub MMS. U?ytkownik zobowi?zuje si? ponosi? wy??czn? odpowiedzialno?? za wszelkie op?aty za wysy?anie wiadomo?ci lub przesy? danych naliczone przez dostawc? us?ug mobilnych. Te op?aty mog? obejmowa? op?aty standardowe i premium za wysy?anie wiadomo?ci SMS; mog? to by? op?aty jednorazowe lub okresowe. Wszystkie op?aty s? naliczane przez dostawc? us?ug mobilnych u?ytkownika i z nim rozliczane. W celu uzyskania informacji na temat planów taryfowych nale?y kontaktowa? si? ze swoim dostawc? us?ug mobilnych. Spó?ka Mars nie ponosi odpowiedzialno?ci za wszelkie opó?nienia w otrzymywaniu wiadomo?ci SMS, poniewa? dostarczenie wiadomo?ci podlega wydajno?ci przesy?ania zapewnianej przez dostawc? us?ug mobilnych u?ytkownika.

 6. WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH

  W Witrynie mog? by? zamieszczone odno?niki do witryn i us?ug stron trzecich, w??czaj?c portale spo?eczno?ciowe (??cznie ?Witryny po??czone”). Spó?ka Mars nie ma ?adnej kontroli nad Witrynami po??czonymi ani nie ponosi odpowiedzialno?ci za Witryny po??czone, jakiekolwiek informacje lub materia?y na nich zamieszczone ani ?adn? form? komunikacji przesy?anej z Witryn po??czonych. Zamieszczenie ??cza nie oznacza promowania przez spó?k? Mars Witryny po??czonej ani ?adnego zwi?zku z operatorami danej Witryny po??czonej. Spó?k? Marsa nie bada, nie weryfikuje ani nie monitoruje Witryn po??czonych. Spó?ka Mars dostarcza ??cza do Witryn po??czonych wy??cznie dla wygody u?ytkownika. U?ytkownik uzyskuje dost?p do Witryn po??czonych wy??cznie na w?asne ryzyko.

 7. PRYWATNO??/OCHRONA

  Prosimy uwa?nie przeczyta? Polityk? prywatno?ci, aby dowiedzie? si?, jakie informacje pozyskuje spó?ka Mars w Witrynach Mars i w jaki sposób je przetwarza.

  Nie ograniczaj?c zasad naszej Polityki prywatno?ci, u?ytkownik rozumie, ?e spó?ka Mars nie mo?e i nie gwarantuje prywatno?ci ani ochrony w zakresie korzystania przez u?ytkownika z Witryn Mars ani w zakresie wszelkich informacji przes?anych przez u?ytkownika na Witryny Mars. Spó?ka Mars nie ponosi odpowiedzialno?ci przed u?ytkownikiem za brak prywatno?ci lub ochrony, których mo?e on do?wiadczy?. U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za stosowanie ?rodków ostro?no?ci i bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do jego sytuacji i u?ytkowania Witryn Mars zgodnie z przeznaczeniem. Spó?ka Mars zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie informacji, jakie uzna za stosowne w celu przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa, regulacji, post?powania prawnego lub spe?nienia ??dania organów państwa.

 8. WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI Z TYTU?U GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI

  Spó?ka Mars gwarantuje, ?e jest stron? niniejszych Zasad zgodnie z prawem i posiada moc prawn? do podejmowania takiej czynno?ci. U?ytkownik gwarantuje, ?e jest stron? niniejszych Zasad zgodnie z prawem i posiada moc prawn? do podejmowania takiej czynno?ci.

  Z ZASTRZE?ENIEM POWY?SZEGO, WITRYNY MARS ZOSTAJ? UDOST?PNIONE W STANIE ?W JAKIM S?” I W MIAR? DOST?PNO?CI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH.?Spó?ka Mars wy??cza wszelkie gwarancje i warunki, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki przydatno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego celu, tytu?u prawnego, braku naruszeń, braku usterek, niezak?ócanego u?ytkowania oraz wszelkie dorozumiane gwarancje wynikaj?ce z przebiegu transakcji handlowej lub zwyczajów handlowych. Spó?ka Mars nie gwarantuje, ?e (a) Witryny Mars spe?ni? wymagania u?ytkownika, (b) dzia?anie Witryn Mars b?dzie niezak?ócone, a w Witrynach nie b?dzie wirusów ani b??dów, (c) b??dy zostan? skorygowane. Wszelkie ustne lub pisemne porady udzielone przez spó?k? Mars lub jej upowa?nionych przedstawicieli nie stanowi? i nie b?d? stanowi? ?adnych gwarancji. W NIEKTóRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH WY??CZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH JEST NIEDOZWOLONE, CO OZNACZA, ?E NIEKTóRE LUB WSZYSTKIE POWY?SZE WY??CZENIA MOG? NIE MIE? ZASTOSOWANIA DO DANEGO U?YTKOWNIKA.

  KORZYSTANIE Z WITRYN MARS ODBYWA SI? NA W?ASNE RYZYKO U?YTKOWNIKA.

  U?YTKOWNIK AKCEPTUJE, ?E SPó?KA MARS W ?ADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO?CI (Y) ZA WSZELKIE SZKODY, W TYM SZKODY BEZPO?REDNIE, PO?REDNIE, SPECJALNE, MORALNE, PRZYPADKOWE, NAST?PCZE LUB DOMNIEMANE, ANI ZA WYP?AT? ODSZKODOWANIA Z NAWI?ZK?, ODSZKODOWANIA ZA STRATY NIEMATERIALNE (W TYM MI?DZY INNYMI ZA ZAKUP TOWARóW LUB US?UG ZAST?PCZYCH, UTRAT? MO?LIWO?CI KORZYSTANIA, UTRAT? DANYCH LUB ZYSKóW ANI ZA TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIA?ALNO?CI), BEZ WZGL?DU NA PRZYCZYN? I DOKTRYN? PRAWN? DOTYCZ?C? ODPOWIEDZIALNO?CI, B?D?CYCH W JAKIKOLWIEK SPOSóB W ZWI?ZKU Z NINIEJSZYMI ZASADAMI, NIEZALE?NIE CZY PODSTAW? JEST PRAWO UMóW, ODPOWIEDZIALNO?? CA?KOWITA CZY PRAWO DELIKTóW (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE), NAWET W PRZYPADKU, JE?LI SPó?KA MARS ZOSTA?A POINFORMOWANA O MO?LIWO?CI WYST?PIENIA TAKICH SZKóD LUB (Z) ZA JAKIEKOLWIEK INNE ROSZCZENIA, ??DANIA LUB SZKODY WYNIKAJ?CE Z KORZYSTANIA Z WITRYN MARS LUB Z NIMI ZWI?ZANYCH. Powy?sze wy??czenie odpowiedzialno?ci nie ma zastosowania w zakresie, w jakim zabrania tego prawo.

  U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci i akceptuje, ?e powy?sze ograniczenia odpowiedzialno?ci ??cznie z pozosta?ymi postanowieniami niniejszych Zasad, które ograniczaj? odpowiedzialno??, stanowi? g?ówne zasady oraz ?e spó?ka Mars nie udzieli u?ytkownikowi praw zapisanych w niniejszych Zasadach, je?li u?ytkownik nie wyrazi zgody na powy?sze ograniczenia odpowiedzialno?ci

 9. ODSZKODOWANIE

  U?ytkownik zobowi?zuje si? zwolni? spó?k? Mars z odpowiedzialno?ci, a tak?e zabezpiecza? i chroni? spó?k? Mars oraz jej dyrektorów, urz?dników, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi stratami, obecnymi lub oczekuj?cymi roszczeniami, pozwami, odszkodowaniami, wydatkami, kosztami obrony oraz racjonalnym wynagrodzeniem prawników w ramach pozwów wniesionych przeciw spó?ce Mars przez stron? trzeci?, wynikaj?cych z korzystania przez u?ytkownika z Witryn Mars lub naruszenia niniejszych Zasad, praw stron trzecich lub stosownych przepisów prawa. Spó?ka Mars zastrzega sobie prawo, aby na w?asny koszt i we w?asnym zakresie prowadzi? obron? i kontrol? wszelkich kwestii podlegaj?cych zwolnieniu z odpowiedzialno?ci zgodnie z niniejszym dokumentem. W ?adnym przypadku bez wcze?niejszej pisemnej zgody spó?ki Mars nie mo?e zosta? zawarte porozumienie, które ma wp?yw na prawa lub zobowi?zania spó?ki Mars.

 10. ROZWI?ZYWANIE SPORóW

  Niniejsze Zasady s? zarz?dzane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z wewn?trznym prawem stanu Delware, bez uwzgl?dniania norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa tego stanu, oraz s? wi???ce dla stron niniejszych Zasad w Stanach Zjednoczonych i na ca?ym ?wiecie. U?ytkownik oraz spó?ka Mars wyra?aj? zgod?, ?e do interpretacji i wyk?adni niniejszych Zasad nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach mi?dzynarodowej sprzeda?y towarów.

  U?YTKOWNIK I SPó?KA MARS ZOBOWI?ZUJ? SI?, ?E WSZELKIE ROSZCZENIA B?D? ROZPATRYWANE NA ZASADZIE WI???CEGO ARBITRA?U, W SPOSóB OKRE?LONY W NINIEJSZEJ CZ??CI [10] ORAZ U?YTKOWNIK I SPó?KA MARS ZRZEKAJ? SI? WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZE? PRZED S?DEM.

  U?YTKOWNIK I SPó?KA MARS ZOBOWI?ZUJ? SI? RóWNIE?, ?E KA?DE Z NICH MO?E DOCHODZI? ROSZCZE? PRZECIW DRUGIEJ STRONIE WY??CZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWóD LUB CZ?ONEK GRUPY W DOROZUMIANYM POZWIE ZBIOROWYM LUB POWóDZTWIE WNIESIONYM PRZEZ ORGANIZACJE PRZEDSTAWICIELSKIE. INNE PRAWA, JAKIE PRZYS?UGUJ? U?YTKOWNIKOWI W POST?POWANIU S?DOWYM, TAKIE JAK DOST?P DO USTALONYCH FAKTóW, RóWNIE? MOG? NIE OBOWI?ZYWA? LUB BY? OGRANICZONE W POST?POWANIU ARBITRA?OWYM.

  Wszelkie spory mi?dzy u?ytkownikiem a spó?k? Mars oraz jej przedstawicielami, pracownikami, urz?dnikami, kierownikami, dyrektorami, nast?pcami prawnymi, cesjonariuszami, spó?kami zale?nymi lub powi?zanymi (??cznie dla celów niniejszej Cz??ci [11], ?Strony spó?ki Mars”) wynikaj?ce lub powi?zane z niniejszymi Zasadami, ich wyk?adni? lub naruszeniem, zakończeniem obowi?zywania, lub terminu wa?no?ci, powi?zaniami wynikaj?cymi z niniejszych Zasad, w??czaj?c spory dotycz?ce terminu wa?no?ci, zakresu lub wykonalno?ci niniejszej umowy przed s?dem arbitra?owym, (??cznie ?Spory wymienione”) b?d? rozpatrywane przez s?d arbitra?owy stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych (którego decyzje s? wi???ce), podlegaj?cy Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Arbitra?owemu (ang. American Arbitration Association – AAA) zgodnie z Mi?dzynarodowymi Przepisami Arbitra?owymi obowi?zuj?cymi w terminie post?powania arbitra?owego. Przed wszcz?ciem post?powania arbitra?owego strona pozywaj?ca pisemnie zawiadomi drug? stron? z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wszcz?cia post?powania arbitra?owego. Spó?ka Mars dostarczy takie zawiadomienie listownie lub poczt? elektroniczn?, korzystaj?c z danych kontaktowych u?ytkownika znajduj?cych si? w aktach spó?ki Mars, natomiast u?ytkownik musi dostarczy? takie zawiadomienie na adres Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Wszelkie koszty wszcz?cia post?powania, administracji oraz wynagrodzenia arbitra zostan? rozliczone zgodnie z przepisami AAA. Jednak?e, je?li u?ytkownik jest w stanie wykaza?, ?e koszty post?powania arbitra?owego s? wygórowane w stosunku do kosztów post?powania s?dowego, spó?ka Mars op?aci tak? cz??? kosztów wszcz?cia post?powania, administracji i wynagrodzenia arbitra, jak? arbiter uzna za konieczn?, aby koszty post?powania arbitra?owego nie by?y nieop?acalne dla u?ytkownika. Je?li decyzj? arbitra roszczenia, których u?ytkownik dochodzi przed s?dem arbitra?owym, zostan? uznane za niepowa?ne, u?ytkownik zobowi?zuje si? do zwrotu spó?ce Mars wszelkich op?at zwi?zanych z post?powaniem arbitra?owym, które spó?ka Mars ponios?a w imieniu u?ytkownika, a które u?ytkownik by?by normalnie zobowi?zany ponie?? zgodnie z przepisami AAA.

  Pojedynczy arbiter zostanie wybrany zgodnie z przepisami arbitra?u handlowego AAA. Post?powanie arbitra?owe b?dzie prowadzone w j?zyku angielskim. Arbiter b?dzie mia? prawo zas?dzi? takie zado??uczynienie, jakie by?oby dost?pne w s?dzie zgodnie z prawem lub systemem prawa equity, a ka?de orzeczenie arbitra b?dzie ostateczne i wi???ce dla obydwu stron i mo?e zosta? zatwierdzone przez dowolny s?d odpowiedniej jurysdykcji. Arbiter nie b?dzie mia? mocy zas?dzenia odszkodowania z nawi?zk?, praw do których ka?da ze stron niemniejszym si? zrzeka. Arbiter zastosuje odpowiednie przepisy prawa i postanowienia niniejszych Zasad; niespe?nienie tego obowi?zku zostanie uznane za przekroczenie uprawnień organu arbitra?owego i b?dzie stanowi? podstaw? do ponownego rozpatrzenia sprawy. Decyzji arbitra musi towarzyszy? pisemne wyja?nienie, a decyzja musi pozosta? poufna. Spó?ka Mars oraz u?ytkownik zobowi?zuj? si? do wszczynania post?powania arbitra?owego w przypadku wszelkich Sporów wymienionych wy??cznie w pozwie indywidualnym.?Ani spó?ka Mars, ani u?ytkownik nie maj? prawa do wszczynania post?powania arbitra?owego w zakresie wszelkich Sporów wymienionych w formie pozwu grupowego, powództwa wniesionego przez organizacje przedstawicielskie lub pozas?dowego pe?nomocnika; arbiter nie jest uprawniony do rozstrzygania w takich post?powaniach.?W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy dotycz?cej post?powania arbitra?owego w tej Cz??ci [10] oka?e si? nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie wy??czone, a pozosta?e warunki arbitra?owe b?d? egzekwowane (ale w ?adnym wypadku niemo?liwe jest z?o?enie ogólnego pozwu grupowego, powództwa wniesionego przez organizacje przedstawicielskie lub pozas?dowego pe?nomocnika). Niezale?nie od wszelkich ustaw i inaczej stanowi?cych przepisów, zawiadomienie o roszczeniu wynikaj?ce z niniejszych Zasad lub z nimi powi?zane, musi zosta? z?o?one w ci?gu jednego (1) roku po powstaniu roszczenia, w przeciwnym wypadku ulegnie przedawnieniu. Dla celów tej Cz??ci [10] niniejsze Zasady i powi?zane transakcje podlegaj? i s? regulowane przez Federaln? Ustaw? Arbitra?ow? (Federal Arbitration Act – FAA), 9 U.S.C. sekcje 1-16.

  Uwaga :?Wyra?aj?c zgod? na niniejsze Zasady, u?ytkownik niniejszym wyra?nie zobowi?zuje si? do zrzeczenia si? wszelkich roszczeń lub powództw, w??czaj?c mi?dzy innymi wszelkie roszczenia lub powództwa na mocy prawa kraju u?ytkownika, jakie móg?by wnie?? przeciw spó?ce Mars zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji poza terytorium Stanów Zjednoczonych, oraz ?e wy??czn? lokalizacj? i maj?cym zastosowanie prawem w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów s? Stany Zjednoczone zgodnie z warunkami niniejszej Cz??ci [10].

 11. ROZWI?ZANIE CZ?ONKOSTWA

  Niniejsze Zasady zostaj? automatycznie rozwi?zane w przypadku naruszenia jakichkolwiek ich postanowień lub warunków przez u?ytkownika. Spó?ka Mars mo?e zmodyfikowa? lub ograniczy? dost?p u?ytkownika do Witryn Mars w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny bez wcze?niejszego zawiadomienia. Na przyk?ad, odmowa dost?pu mo?e nast?pi? bez wcze?niejszego zawiadomienia, je?li zdaniem spó?ki Mars u?ytkownik nie ukończy? 13 roku ?ycia.

  Rozwi?zanie nie ogranicza pozosta?ych praw lub ?rodków prawnych spó?ki Mars. Niniejsza Cz??? [11] razem z Cz??ciami [3, 8, 9, 10 i 15] pozostaje w mocy po rozwi?zaniu niniejszych Zasad.

 12. KWESTIE ZWI?ZANE Z JURYSDYKCJ?; PODATKI

  U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za przestrzeganie wszelkich, maj?cych zastosowanie przepisów prawa. Spó?ka Mars zastrzega sobie prawo do ograniczenia w dowolnym momencie dost?pno?ci Witryn Mars i/lub Tre?ci Mars w stosunku do ka?dej osoby lub obszaru geograficznego. Wszelkie oprogramowanie w Witrynach Mars podlega równie? kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych. ?adne oprogramowanie nie mo?e zosta? pobrane lub w inny sposób eksportowane lub eksportowane ponownie: (a) do krajów (lub obywateli, lub mieszkańców krajów): na Kub?, do Iraku, Libii, Korei Pó?nocnej, Iranu, Syrii ani do innych krajów wyznaczonych przez Sponsora i/lub Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych podleg?e Departamentowi Skarbu Stanów Zjednoczonych; lub (b) przez ?aden podmiot znajduj?cy si? na li?cie Specjalnie wskazanych obywateli Departamentu Skarbu lub Tabeli zakazu zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Pobieraj?c oprogramowanie lub korzystaj?c z niego, u?ytkownik o?wiadcza i gwarantuje, ?e nie jest obywatelem ani mieszkańcem ?adnego z takich państw, nie znajduje si? w nim ani pod jego kontrol? oraz ?e nie figuruje na ?adnej z takich list.

  U?ytkownik ponosi wy??czn? odpowiedzialno?ci za p?atno?ci wszelkich zobowi?zań, podatków i op?at (w tym wszelkich podatków od sprzeda?y, u?ytkowania, potr?canych u ?ród?a) na?o?onych przez organy podatkowe w zwi?zku z korzystaniem z Witryn Mars.

 13. INFORMACJA DLA MIESZKA?CóW STANU KALIFORNIA

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym stanu Kalifornia, sekcja 1789.3, mieszkańcy stanu Kalifornia maj? prawo do uzyskania nast?puj?cych specjalnych informacji w zakresie praw konsumenta:

  Dostawc? witryny internetowej jest

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Aby z?o?y? reklamacj? dotycz?c? witryny lub uzyska? wi?cej informacji na temat u?ytkowania witryny, nale?y wys?a? pismo do wiadomo?ci ?Dzia?u Prawnego” na powy?szy adres lub skontaktowa? si? ze spó?k? Mars za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] (w tytule podaj?c ?Wniosek mieszkańca stanu Kalifornia”).?Mo?na równie? skontaktowa? si? z Zespo?em ds. Reklamacji Wydzia?u Obs?ugi Klienta Departamentu ds. Konsumenckich, wysy?aj?c pismo na adres 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem 916.445.1254 lub 800.952.5210.

 14. ROSZCZENIA WYNIKAJ?CE Z NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

  Odpowiadamy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu zgodnie z amerykańsk? ustaw? Digital Millennium Copyright Act (?DMCA”), w??czaj?c usuni?cie lub wy??czenie dost?pu do materia?ów uznawanych za b?d?ce przedmiotem naruszenia.

  Je?li u?ytkownik w dobrej wierze uwa?a, ?e jego prace zosta?y skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub w?asno?ci intelektualnej w Witrynach Mars lub za ich po?rednictwem, prosimy o przes?anie reklamacji lub zawiadomienia o naruszeniu do wyznaczonego przedstawiciela DMCA przy spó?ce Mars.

  Przedstawiciel DMCA

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Prosimy o nieprzesy?anie innej korespondencji ani zapytań do naszego przedstawiciela DMCA. Nasz przedstawiciel DMCA b?dzie odpowiada? jedynie na zawiadomienia lub zapytania zgodne z wymaganiami ustawy DMCA. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie www.copyright.gov.

 15. POSTANOWIENIA Ró?NE

  1. Niniejsze Zasady razem z nasz??Polityk? prywatno?ci?, stanowi? ca?o?? porozumienia mi?dzy spó?k? Mars a u?ytkownikiem w odniesieniu do kwestii tutaj omawianych; w tym zakresie nie obowi?zuj? ?adne inne promesy, umowy ani zobowi?zania poza tymi, wyra?nie okre?lonymi w niniejszym dokumencie

  2. Niniejsze Zasady (i) s?u?? korzy?ci i obowi?zuj? spó?k? Mars i u?ytkownika oraz odpowiednio nast?pców prawnych i cesjonariuszy u?ytkownika; oraz (ii) mog? zosta? scedowane przez spó?k? Mars, ale u?ytkownik nie mo?e scedowa? niniejszych Zasad bez uprzedniej pisemnej zgody spó?ki Mars.

  3. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Zasad straci wa?no?? albo b?dzie nieegzekwowalne, pozosta?e postanowienia pozostaj? w takiej samej mocy, jak gdyby takie nieegzekwowalne lub niewa?ne postanowienie nie zosta?o uwzgl?dnione w niniejszych Zasadach

  4. ) W przypadku, gdy spó?ka Mars nie wywi??e si? z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Zasad, a druga strona nie b?dzie egzekwowa? wykonania takiego postanowienia, brak wykonania takiego postanowienia w dowolnym przypadku nie stanowi zrzeczenia si? ?adnego z postanowień i nie uniemo?liwia wykonania w innych przypadkach.

  5. ?adnych tre?ci zawartych w niniejszych Zasadach nie uznaje si? za ustanowienie spó?ki Mars lub u?ytkownika przedstawicielem lub agentem drugiej strony ani za spó?ki joint-venture, ani partnerów.

  6. W przypadku, gdy spó?ka Mars lub u?ytkownik nie mo?e wykona? jakichkolwiek zobowi?zań wynikaj?cych z niniejszych Zasad, lub zostanie im to uniemo?liwione, z powodu jakiejkolwiek przyczyny pozostaj?cej poza racjonaln? kontrol? strony powo?uj?cej si? na to postanowienie, termin wykonania zobowi?zań przez stron? dotkni?t? zostanie przed?u?ony o okres opó?nienia lub niemo?no?ci wykonania zobowi?zań z powodu wyst?pienia takich okoliczno?ci.

  7. Nag?ówki i podpisy zawarte w niniejszym dokumencie zastosowano wy??czenie dla wygody.

  8. Niniejsze Zasady oraz powi?zana dokumentacja zostan? sporz?dzone w j?zyku angielskim. Niektóre cz??ci niniejszych Zasad mog? zosta? udost?pnione w innych wersjach j?zykowych ni? wersja angielska (niezale?nie, czy b?d? t?umaczone przez t?umacza czy wy??cznie przez oprogramowanie komputerowe), wersja w j?zyku angielskim jest nadrz?dna.

Pytania?

Prosimy?o kontakt z nami

Zaktualizowano styczeń 2021 r

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看