Termeni de utilizare pentru site-urile operate de grupul de companii Mars, Incorporated

Data intr?rii ?n vigoare: Decembrie, 2013

Bine a?i venit! Mars, Incorporated ?i companiile sale afiliate (?mpreun?, ?Mars”, ?noi” sau ?nou?”) ofer? acest site ?i alte site-uri, pagini web, aplica?ii, jocuri, widget-uri ?i servicii online ?i mobile (?mpreun?, ?Site-urile Mars”). Sper?m c? ve?i considera site-urile Mars informative ?i distractive.

Urm?torii Termeni de utilizare ?i Politica noastr? de confiden?ialitate aflat? pe?www.Mars.com/privacy?]](?mpreun? ?Termenii”) descriu termenii ?i condi?iile ?n care Mars ofer? acces la site-urile sale.

?nainte de a accesa ?i utiliza site-urile Mars, v? rug?m s? citi?i prezen?ii Termeni cu aten?ie deoarece reprezint? un acord ?ntre dvs.?i Mars.PRIN UTILIZAREA SITE-URILOR MARS, SUNTE?I DE ACORD CU PREZEN?II TERMENI ?I AFIRMA?I C? AVE?I CAPACITATEA DEPLIN? DE EXERCI?IU S? FACE?I ACEST LUCRU.

NOT? IMPORTANT? :Prezen?ii Termeni con?in prevederi care limiteaz? responsabilitatea noastr? fa?? de dvs. ?i v? solicit? s? solu?iona?i orice litigiu cu noi prin arbitraj definitiv ?i obligatoriu ?n mod individual ?i nu ca parte ?ntr-o ac?iune colectiv? sau de reprezentare. V? rug?m s? consulta?i ?DECLINAREA GARAN?IEI ?I LIMITAREA R?SPUNDERII” (Sec?iunea [8]) ?i ?SOLU?IONAREA LITIGIILOR” (Sec?iunea [10]) de mai jos pentru informa?ii suplimentare.

DAC? NU SUNTE?I DE ACORD CU ORICARE PARTE A PREZEN?ILOR TERMENI, V? RUG?M S? NU FOLOSI?I SITE-URILE MARS.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR

  Data intr?rii ?n vigoare a prezen?ilor Termeni este indicat? ?n partea de sus a acestei pagini web. Nu inten?ion?m s? modific?m prezen?ii termeni foarte frecvent, totu?i ne rezerv?m dreptul de a face acest lucru. V? vom notifica cu privire la orice modificare de fond prin postarea unei notific?ri pe aceast? pagin? web. Atunci cand este posibil, v? vom notifica anticipat cu privire la modific?ri. Nu facem modific?ri cu efect retroactiv, cu excep?ia cazului ?n care acest lucru este impus prin lege. Utilizarea ?n continuare a site-urilor Mars dup? data intr?rii ?n vigoare reprezint? acceptul dvs. a Termenilor modifica?i. Termenii modifica?i prevaleaz? asupra tuturor versiunilor anterioare ale Termenilor. Din acest motiv, v? recomand?m s? studia?i prezen?ii Termeni ori de cate ori accesa?i sau utiliza?i site-urile Mars ?i s? lista?i un exemplar al prezen?ilor Termeni pentru eviden?a dvs. .

 2. TERMENI ADI?IONALI

  Anumite servicii oferite de sau prin intermediul site-urilor Mars, precum aplica?iile mobile, loteriile promo?ionale, ofertele, concursurile ?i alte servicii pot fi reglementate de termeni ?i condi?ii adi?ionale asociate acestora. Trebuie s? fi?i de acord cu termenii adi?ionali ?nainte de a utiliza astfel de servicii. Prezen?ii Termeni ?i orice termeni adi?ionali se vor aplica ?n mod egal. Dac? oricare termen adi?ional este incompatibil ?n mod irevocabil cu oricare dispozi?ie a prezen?ilor Termeni, va prevala termenul adi?ional.

 3. CON?INUTUL MARS

  Mars ??i p?streaz? integral dreptul de proprietate asupra informa?iilor ?i materialelor furnizate pe, prin intermediul sau trimise pe site-urile Mars, inclusiv ilustra?iile, grafica, textul, clipurile audio ?i video, m?rcile comerciale, siglele ?i alt con?inut (?mpreun?, ?Con?inutul Mars”).

  Dac? sunte?i de acord cu prezen?ii Termeni (precum ?i oricare termeni ?i condi?ii adi?ionale referitoare la con?inutul Mars), atunci pute?i desc?rca, imprima ?i/sau copia con?inutul Mars exclusiv pentru uz personal.

  Cu excep?ia autoriza?iei scrise din partea Mars, nu ave?i permisiunea de a:

  • Integra niciun con?inut Mars ?n nicio alt? lucrare (precum propriul site) sau utiliza con?inutul Mars ?n scop public sau comercial;

  • Copia, modifica, reproduce, adapta, transforma codul executabil ?n cod surs?, distribui, prelua ?n cadre, republica, ?nc?rca, afi?a, posta, transmite, transfera, licen?ia sau vinde con?inutul Mars ?n nicio form? sau prin niciun mijloc;

  • Modifica orice notificare referitoare la drepturile de autor, m?rci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectual? care pot face parte din con?inutul Mars; sau

  • ?Crea leg?turi spre pagini secundare” pentru oricare dintre site-urile Mars (?i anume, leg?tur? c?tre orice pagin?, alta decat pagina principal? a unuia dintre site-urile Mars).

 4. APLIC?RILE DUMNEAVOASTR?

  Pe lang? candidaturile pentru un loc de munc?, Mars poate oferi la anumite intervale de timp domenii unde dvs. ?i al?i utilizatori pute?i posta sau trimite informa?ii, fotografii, grafic?, sugestii creative, idei, note, concepte, informa?ii, evalu?ri sau alte materiale pe sau c?tre site-urile Mars (?mpreun? ?Aplic?rile”). Prin trimiterea, postarea sau transmiterea aplic?rilor c?tre Mars (?i/sau delega?ii no?tri) sau orice domeniu al site-urilor Mars, acorda?i Mars ?i delega?ilor no?tri dreptul interna?ional, neexclusiv, de a acorda sublicen?e (pe mai multe niveluri), cesionabil, scutit de redeven??, perpetuu, irevocabil, de a utiliza, reproduce, acorda sublicen?e (pe mai multe niveluri), distribui, crea lucr?ri derivate, utiliza ?i importa aplic?rile dvs. pe orice suport media cunoscut ?n prezent sau dezvoltat ulterior, ?n orice scop, comercial sau de alt? natur? f?r? a fi recompensat(?). Cu alte cuvinte, Mars are dreptul automat de a utiliza aplic?rile dvs.—inclusiv de a reproduce, dezv?lui, publica sau difuza aplic?rile dvs.—oriunde, oricand, prin orice mijloace de informare ?i ?n orice scop. Nu sunte?i sub nicio form? ?ndrept??it(?) s? fi?i recompensat(?) financiar ?n cazul ?n care Mars folose?te una dintre aplic?rile dvs. Toate aplic?rile sunt considerate a avea caracter neconfiden?ial ?i nebrevetat.

  Sunte?i responsabil(?) pentru propriile aplic?ri. Prin postarea aplic?rii, declara?i ?i garanta?i c?:

  • De?ine?i sau controla?i toate drepturile asupra aplic?rii, inclusiv f?r? a se limita la, toate drepturile de autor ?i m?rci comerciale;

  • Aplicarea dvs. este corect? ?i real?;

  • Aplicarea dvs. nu ?ncalc? drepturile altei persoane sau entit??i, precum dreptul la via?? privat? ?i publicitate; ?i

  • Aplicarea dvs. respect? legile, normele ?i reglement?rile aplicabile.

  Recunoa?te?i ?i sunte?i de acord c? Mars are dreptul (nu ?ns? ?i obliga?ia) de a modifica, elimina, refuza s? posteze sau permite postarea aplic?rii dvs. Mars nu ??i asum? nicio responsabilitate ?i nu are nicio obliga?ie pentru nicio aplicare postat? de dvs. sau orice ter?.

  Mars v? recomand? s? nu dezv?lui?i nicio informa?ie cu caracter personal ?n aplicarea dvs. deoarece aceste informa?ii pot fi v?zute ?i utilizate de alte persoane. Mars nu este responsabil pentru informa?iile pe care alege?i s? le transmite?i prin intermediul aplic?rilor.

 5. UTILIZAREA SITE-URILOR MARS

  PENTRU A UTILIZA SITE-URILE MARS TREBUIE S? AVE?I CEL PU?IN V?RSTA DE TREISPREZECE (13) ANI. Prin accesarea, utilizarea ?i/sau trimiterea de informa?ii c?tre sau prin intermediul site-urilor Mars, declara?i c? ave?i varsta de peste 13 ani.

  DAC? AVE?I ?NTRE TREISPREZECE ANI (13) ?I V?RSTA MAJORATULUI ?N LOCUL DE RE?EDIN??, PUTE?I UTILIZA SITE-URILE MARS SUB SUPRAVEGHEREA P?RIN?ILOR SAU A TUTORELUI LEGAL.

  DAC? SUNTE?I P?RINTELE SAU TUTORELE LEGAL ?I V? DA?I ACORDUL PENTRU ACCESAREA ?I UTILIZAREA DE C?TRE COPILUL MINOR A SITE-URILOR MARS, SUNTE?I DE ACORD S? RESPECTA?I PREZEN?II TERMENI ?N NUMELE DVS. ?I AL COPILULUI MINOR. V? recomand?m s? studia?i op?iunile de control parental disponibile ?n comer? (precum hardware, software sau dispozitive de filtrare) care v? pot asista ?n limitarea accesului la materialele considerate nocive pentru minori.

  ?n timpul utiliz?rii site-urilor Mars, nu ve?i:

  • Crea o identitate fals? sau simula calit??i oficiale, inclusiv indicarea ?n mod eronat c? sunte?i un oficial sau reprezentant Mars, celebritate sau persoan? public?;

  • Transmite, c?tre sau prin intermediul site-urilor Mars, nicio reclam?, solicitare, coresponden?? nedorit? sau alt con?inut comercial sau promo?ional nesolicitat sau neautorizat (cu excep?ia permisiunii exprese ?n scris din partea Mars);

  • ?ntrerupe sau ?ncerca s? ?ntrerupe?i func?ionarea corespunz?toare a site-urilor Mars (de ex., prin accesul ilegal la serverele Mars sau conturile Mars de pe site-urile sociale);

  • Restric?iona sau ?mpiedica o alt? persoan? s? utilizeze ?i s? beneficieze de serviciile oferite de site-urile Mars;

  • Utiliza niciun spambot, re?ea bot sau alt bot, scraper sau alte mijloace automate de accesare a site-urilor Mars sau transmite orice virus, vierme, troian sau alt software r?u inten?ionat c?tre sau prin intermediul site-urilor Mars;

  • Modifica, adapta, acorda sublicen?e, traduce, vinde, transforma codul executabil ?n cod surs?, decompila sau dezasambla orice parte a site-urilor Mars;

  • ?Prelua ?n cadre” sau ?prelua ?n oglind?” orice parte a oric?ror site-uri Mars, cu excep?ia cazului ?n care de?ine?i autoriza?ia scris? prealabil? din partea Mars;

  • Posta sau transmite orice material ori implica ?n orice alt comportament sau activitate fals?, ?n?el?toare, ilegal?, ofensatoare, distrug?toare, d?un?toare sau ?n alt fel inadecvat? (astfel cum s-a stabilit de c?tre Mars); sau

  • Asista nicio persoan? s? se implice ?n oricare dintre activit??ile descrise mai sus.

  Mars poate, la propria discre?ie, ?ntrerupe accesul dvs. la site-urile sale f?r? nicio notificare pentru orice ?nc?lcare a regulilor de mai sus.

  Dac? accesa?i ?i utiliza?i site-urile Mars pe smartphone, tablet? sau alt dispozitiv mobil, trebuie s? dispune?i de servicii wireless prin Wi-Fi sau un furnizor de servicii de telefonie mobil? eligibil. Anumite servicii pot necesita capacitatea de a trimite mesaje de tip text (SMS sau MMS). Sunte?i de acord c? sunte?i singurul(singura) responsabil(?) pentru toate costurile aferente trimiterii de mesaje ?i date suportate ca urmare a utiliz?rii serviciilor de telefonie mobil?. Aceste costuri pot include costuri SMS standard ?i premium ?i pot fi costuri unice sau recurente. Toate costurile sunt facturate de ?i achitate c?tre furnizorul de servicii de telefonie mobil?. V? rug?m s? contacta?i furnizorul de servicii de telefonie mobil? pentru detalii referitoare la planurile de tarifare. Mars nu este responsabil pentru nicio ?ntarziere ?n primirea mesajelor text ?ntrucat livrarea este supus? transmisiei efective de c?tre furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobil?.

 6. SITE-URI TER?E

  Site-ul poate con?ine leg?turi c?tre site-uri ?i servicii ter?e, inclusiv mijloace de comunicare social? (?mpreun?, ?Site-uri la care se face trimitere”). Site-urile la care se face trimitere nu sunt controlate de Mars, iar Mars nu este responsabil pentru site-urile la care se face trimitere sau pentru nicio informa?ie ori material inclus pe acestea, sau orice form? de transmitere, primit? de pe orice site la care se face trimitere. Includerea unei leg?turi nu reprezint? aprobarea de c?tre Mars a site-ului la care se face trimitere sau asocierea cu operatorii acestuia. Mars nu investigheaz?, verific? sau monitorizeaz? site-urile la care se face trimitere. Mars ofer? leg?turi c?tre site-urile la care se face trimitere exclusiv pentru confortul dvs. Accesarea site-urilor la care se face trimitere are loc pe propriul dvs. risc.

 7. CONFIDEN?IALITATE/SIGURAN??

  V? rug?m s? citi?i cu aten?ie?Politica noastr? de confiden?ialitate?pentru a afla detalii despre informa?iile pe care Mars le colecteaz? pe site-urile sale ?i modul de procesare a acestora.

  F?r? a aduce atingere termenilor Politicii noastre de confiden?ialitate, ?n?elege?i c? Mars nu garanteaz? ?i nu poate garanta confiden?ialitatea sau siguran?a utiliz?rii site-urilor Mars ?i/sau a informa?iilor furnizate de dvs. prin intermediul acestora. Mars nu are nicio responsabilitate sau obliga?ie fa?? de dvs. ?n ceea ce prive?te lipsa de confiden?ialitate sau siguran?? cu care v? pute?i confrunta. Sunte?i responsabil(?) de utilizarea m?surilor de siguran?? cele mai adecvate ?n situa?ia dvs. ?i pentru domeniul de utilizare al site-urilor Mars. Mars ??i rezerv? ?n orice moment dreptul de a dezv?lui informa?ii pe care le consider? necesare pentru respectarea legilor aplicabile, regulamentelor, ac?iunilor ?n instan?? sau solicit?rilor guvernamentale.

 8. DECLINAREA GARAN?IEI ?I LIMITAREA R?SPUNDERII

  Mars garanteaz? c? a acceptat prezen?ii Termeni respectand cerin?ele legale ?i c? de?ine capacitatea juridic? ?n acest sens. Garanta?i c? a?i acceptat prezen?ii Termeni respectand cerin?ele legale ?i c? de?ine?i capacitatea juridic? ?n acest sens.

  CU EXCEP?IA PREVEDERILOR EXPRESE DE MAI SUS, SITE-URILE MARS SUNT FURNIZATE ?CA ATARE” ?I ?CONFORM DISPONIBILIT??II” F?R? NICIO GARAN?IE DE NICI UN FEL, EXPRES? SAU IMPLICIT?Mars declin? ?n mod explicit toate garan?iile ?i condi?iile de orice natur?, inclusiv toate garan?iile implicite ?i condi?iile de vandabilitate, potrivire pentru un scop anume, drept de proprietate, ne?nc?lcare, lips? a defec?iunilor, utilizare f?r? ?ntreruperi ?i toate garan?iile ca urmare a conduitei anterioare a p?r?ilor sau a practicilor comerciale. Mars nu garanteaz? c? (a) site-urile Mars vor ?ntruni cerin?ele dvs., (b) func?ionarea site-urilor Mars va fi f?r? ?ntreruperi sau c? (c) erorile vor fi remediate. Orice recomandare oral? sau scris? din partea Mars sau agen?ii s?i autoriza?i nu reprezint? ?i nu va reprezenta nicio garan?ie. UNELE JURISDIC?II NU PERMIT EXCLUDEREA GARAN?IILOR IMPLICITE, CEEA CE ?NSEAMN? C? EXIST? POSIBILITATEA CA UNELE SAU TOATE EXCLUDERILE MAI SUS MEN?IONATE S? NU SE APLICE ?N CAZUL DVS.

  UTILIZAREA SITE-URILOR MARS ARE LOC PE PROPRIUL DVS. RISC.

  SUNTE?I DE ACORD C? MARS NU VA FI ?N NICIUN CAZ RESPONSABIL (Y) PENTRU DAUNELE DE NICIO NATUR?, INCLUSIV DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SECUNDARE SAU PUNITIVE (INCLUSIV DAR F?R? A SE LIMITA LA PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ?NLOCUITOARE, PIERDEREA UTILIZ?RII, DATELOR SAU PROFITURILOR ORI ?NTRERUPEREA ACTIVIT??II) CAUZATE ?N ORICE MOD ?N LEG?TUR? CU PREZEN?II TERMENI SAU REZULTATE DIN R?SPUNDEREA CIVIL? CONTRACTUAL?, R?SPUNDEREA STRICT?, R?SPUNDEREA CIVIL? DELICTUAL? (INCLUSIV NEGLIJEN?A) CHIAR DAC? MARS A FOST AVIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DAUNE SAU (Z) PENTRU ORICE ALT? PRETEN?IE, SOLICITARE SAU DAUNE DE ORICE NATUR? REZULTATE CA URMARE SAU ?N LEG?TUR? CU UTILIZAREA DE C?TRE DVS. A SITE-URILOR. Declinarea r?spunderii de mai sus nu se va aplica ?n m?sura ?n care acest lucru este interzis de legea aplicabil?.

  Recunoa?te?i ?i sunte?i de acord c? limit?rile de r?spundere de mai sus ?mpreun? cu alte dispozi?ii ale prezen?ilor Termeni care limiteaz? r?spunderea sunt termeni esen?iali ?i c? Mars v? va acorda drepturile prev?zute ?n prezen?ii termeni cu condi?ia accept?rii limit?rii r?spunderii de mai sus.

 9. DESP?GUBIRI

  Sunte?i de acord s? desp?gubi?i ?i s? ap?ra?i compania Mars ?i directorii, managerii, angaja?ii ?i agen?ii acesteia ?mpotriva tuturor pierderilor, obliga?iilor, plangerilor prezente sau pe rol, ac?iunilor ?n instan??, pagubelor, cheltuielilor, cheltuielilor de ap?rare ?i onorariilor rezonabile ale avoca?ilor ca urmare a utiliz?rii site-urilor de c?tre dvs. sau a ?nc?lc?rii prezen?ilor Termeni, drepturilor ter?ilor sau legii aplicabile. Mars ??i rezerv? dreptul, pe cheltuiala proprie, s? ??i asume controlul ?i ap?rarea exclusiv? ?i controlul oric?rei alte fapte care este pasibil? de desp?gubire conform prezen?ilor termeni. ?n orice caz, nu poate fi f?cut? nicio ?n?elegere care s? afecteze drepturile ?i obliga?iile Mars f?r? aprobarea prealabil? scris? a companiei.

 10. SOLU?IONAREA LITIGIILOR

  Prezen?ii Termeni sunt reglementa?i, interpreta?i ?i aplica?i ?n conformitate cu legile interne ale Statului Delaware, f?r? aducerea la ?ndeplinire a vreunui principiu din conflictele juridice a legilor acestui stat ?i sunt obligatorii pentru p?r?i ?n Statele Unite ale Americii ?i la nivel interna?ional. Dvs. ?i Mars sunte?i de acord c? Conven?ia Na?iunilor Unite asupra contractelor de vanzare interna?ional? a m?rfurilor nu se aplic? ?n cazul interpret?rii sau elabor?rii prezen?ilor Termeni.

  DVS. ?I MARS SUNTE?I DE ACORD C? TOATE LITIGIILE VOR FI SOLU?IONATE PRIN ARBITRAJ CU TITLU OBLIGATORIU ?N MODUL SPECIFICAT ?N PREZENTA SEC?IUNE [10] ?I C? DVS. ?I MARS RENUN?A?I LA ORICE DREPT DE A SESIZA ORICE INSTAN?? CU PRIVIRE LA ASTFEL DE LITIGII.

  DE ASEMENEA, DVS. ?I MARS SUNTE?I DE ACORD C? FIECARE POATE INTRODUCE AC?IUNE ?MPOTRIVA CELUILALT ?N MOD INDIVIDUAL ?I NU ?N CALITATE DE RECLAMANT ?NTR-O PRETINS? AC?IUNE SAU PROCEDUR? COLECTIV? SAU DE REPREZENTARE. DE ASEMENEA, ALTE DREPTURI PE CARE LE-A?I AVEA PRIN PREZENTAREA ?N INSTAN??, PRECUM ACCESUL LA COMUNICAREA DE DATE, POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE PRIN ARBITRAJ.

  Orice litigiu ?ntre dvs., Mars ?i agen?ii, angaja?ii, managerii, directorii, responsabilii, succesorii, cesionarii, filialele sau afilia?ii s?i (?mpreun?, ?n temeiul prezentei sec?iuni [11], ?P?r?ile Mars”) ca urmare sau ?n leg?tur? cu prezen?ii Termeni ?i interpretarea acestora sau ?nc?lcarea, rezilierea sau validitatea acestora, inclusiv litigiile privind validitatea, domeniul de aplicare a prezentului acord (?mpreun?, ?Litigiile care intr? sub inciden?a prezen?ilor Termeni”) vor fi solu?ionate prin arbitraj cu titlu obligatoriu ?n statul american New York de American Arbitration Association (AAA) (Asocia?ia American? de Arbitraj) ?n conformitate cu normele interna?ionale de arbitraj ?n vigoare la acea dat?. Anterior ini?ierii oric?rei proceduri de arbitraj, partea ini?iatoare va notifica ?n scris cealalt? parte cu cel pu?in 60 de zile ?nainte cu privire la inten?ia sa de a depune o cerere de arbitraj. Mars va trimite o astfel de notificare prin po?t? sau e-mail utilizand informa?iile de contact din arhiva Mars, iar dvs. trebuie s? trimite?i notificarea prin po?t? c?tre Mars, Incorporated, ?n aten?ia: Departamentului Juridic, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Plata taxelor de timbru, administrative ?i de arbitraj va fi reglementat? de normele AAA. Dac? pute?i demonstra totu?i c? cheltuielile de arbitraj vor fi prohibitive comparativ cu costurile juridice, Mars va achita taxele de timbru, administrative ?i de arbitraj ?n m?sura considerat? necesar? de arbitru pentru a preveni caracterul prohibitiv al cheltuielilor de arbitraj pentru dvs. Dac? arbitrul stabile?te c? cererea(cererile) introdus?(e) ?n arbitraj este (sunt) ne?ntemeiat?(e), sunte?i de acord s? returna?i companiei Mars toate taxele de arbitraj pe care Mars le-a pl?tit ?n numele dvs. ?i pe care sunte?i, de altfel, obligat(?) s? le pl?ti?i conform normelor AAA.

  Se va alege un arbitru unic conform Normelor de arbitraj comercial AAA. Arbitrajul se va desf??ura ?n limba englez?. Arbitrul are competen?a de a dispune acordarea de repara?ii ?n virtutea legii sau a echit??ii ?i orice decizie a arbitrului va fi definitiv? ?i obligatorie pentru fiecare din p?r?i, iar ?n sensul hot?rarii arbitrale poate fi dat? o hot?rare judec?toreasc? ?n orice instan?? competent?. Cu toate acestea, arbitrul nu va avea competen?a de a acorda daune-interese, drept la care fiecare dintre p?r?i renun?? prin prezenta. Arbitrul va aplica legea ?n vigoare ?i prevederile prezen?ilor Termeni iar ne?ndeplinirea acestor obliga?ii va fi considerat? drept un exces al autorit??ii de arbitraj ?i temei pentru controlul jurisdic?ional. Hot?rarea arbitrului trebuie s? fie ?nso?it? de explica?ii scrise ?i s? r?man? confiden?ial?. Dvs. ?i Mars sunte?i de acord c? litigiul care intr? sub inciden?a prezen?ilor Termeni va fi prezentat pentru arbitraj exclusiv ?n mod individual.?Nici dvs. ?i nici Mars nu ave?i dreptul de a prezenta spre arbitraj litigiul care intr? sub inciden?a prezen?ilor Termeni ca ac?iune colectiv?, de reprezentare sau de interes public iar arbitrul nu va avea competen?a s? arbitreze ac?iuni colective, de reprezentare sau de interes public.?Dac? orice prevedere a acordului de arbitraj din prezenta sec?iune [10] este considerat? neaplicabil?, prevederea neaplicabil? va fi separat? ?i termenii r?ma?i privind arbitrajul vor fi aplica?i (dac? ?n niciun caz nu va exista un arbitraj colectiv, de reprezentare sau de interes public). Sub rezerva oric?rei dispozi?ii legislative contrare, notificarea privind orice preten?ie rezultat? din sau ?n leg?tur? cu prezen?ii termeni trebuie ?naintat? ?n termen de un (1) an de la apari?ia acesteia sau prescris? pentru totdeauna. ?n temeiul acestei sec?iuni [10], prezen?ii Termeni ?i tranzac?iile aferente vor fi supuse ?i reglementate de legea federal? privind arbitrajul, titlul 9 din Codul Statelor Unite (USC) sec?iunea 1-16 (FAA).

  V? rug?m s? re?ine?i c?:?Prin acceptarea prezen?ilor Termeni, sunte?i de acord ?n mod explicit c? preten?iile sau ac?iunile ?mpotriva Mars conform legisla?iei jurisdic?iilor din afara Statelor Unite ale Americii sunt prin prezenta excluse, inclusiv, f?r? a se limita la, orice preten?ii sau ac?iuni conform legisla?iei din ?ara dvs., ?i c? singura loca?ie ?i lege aplicabil? oric?ror litigii este cea din Statele Unite ale Americii ?n conformitate cu termenii [Section 10].

 11. TERMINARE

  Prezen?ii Termeni ?nceteaz? automat ?n momentul nerespect?rii termenilor sau condi?iilor prev?zute de ace?tia. Mars poate ?ntrerupe sau modifica accesul dvs. la site-urile Mars, cu sau f?r? notificare, ?n orice moment ?i din orice motiv. De exemplu, accesul la site-urile Mars poate fi interzis f?r? notificare dac? Mars consider? c? nu ave?i cel pu?in varsta de 13 ani.

  Terminarea nu va anula celelalte drepturi sau modalit??ile de reparare Mars. Prezenta sec?iune [11], ?mpreun? cu sec?iunile [3, 8, 9, 10 and 15], se men?in dup? terminarea prezen?ilor Termeni.

 12. ASPECTE JURISDIC?IONALE; TAXE

  Sunte?i responsabil(?) pentru respectarea tuturor legilor aplicabile. Mars ??i rezerv? dreptul de a limita disponibilitatea site-urilor Mars ?i/sau a con?inutului Mars fa?? de orice persoan? sau regiune geografic? ?n orice moment. Orice software de pe site-urile Mars este supus controalelor la exportul din Statele Unite ale Americii. Niciun software nu poate fi desc?rcat sau exportat ori re-exportat: (a) ?n (sau c?tre un resortisant sau rezident din) Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria sau alt? ?ar? desemnat? de sponsor ?i/sau Biroul pentru Controlul Activelor Str?ine din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA; sau (b) c?tre orice persoan? aflat? pe lista de persoane special indicate a Departamentului de Trezorerie al SUA sau ?n tabelul cu ordine de restric?ionare al Departamentului de Comer? al SUA. Prin desc?rcarea sau utilizarea oric?rui software, declara?i ?i garanta?i c? nu v? afla?i ?n, sau sub controlul, ori c? nu sunte?i resortisant sau rezident al niciuneia dintre aceste ??ri ?i c? nu sunte?i inclus pe o astfel de list?.

  Sunte?i singurul(singura) responsabil(?) pentru toate obliga?iile, taxele, impozitele sau onorariile (inclusiv orice taxe din vanz?ri, utilizare sau impozite re?inute la surs?) impuse pentru sau ?n leg?tur? cu utilizarea site-urilor Mars de c?tre orice autoritate fiscal?.

 13. NOTIFICARE PENTRU REZIDEN?II DIN CALIFORNIA

  Conform sec?iunii 1789.3 din Codul Civil al statului California, reziden?ii acestui stat au dreptul s? primeasc? urm?toarele informa?ii specifice privind drepturile consumatorilor:

  Furnizorul site-ului este:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Pentru a depune o plangere ?n leg?tur? cu site-ul sau pentru a primi informa?ii suplimentare referitoare la utilizarea acestuia, trimite?i o scrisoare ?n aten?ia ?Departamentului Juridic” la adresa de la mai sus sau contacta?i Mars prin e-mail la [email protected] (incluzand ?Solicitare din partea unui rezident ?n California” ?n linia de subiect). De asemenea, pute?i contacta Biroul de asisten?? ?n materie de plangeri din cadrul Diviziei de servicii pentru consumatori a Departamentului pentru Protec?ia Consumatorilor ?n scris la 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 sau telefonic la 916.445.1254 sau 800.952.5210.

 14. RECLAMA?II PRIVIND NERESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR

  R?spundem notific?rilor privind presupusele ?nc?lc?ri ?n conformitate cu U.S. Digital Millennium Copyright Act (?DMCA”), inclusiv prin eliminarea sau dezactivarea accesului la materialul despre care se presupune c? este supus ?nc?lc?rilor.

  Dac? ave?i convingerea cert? c? lucrarea dvs. a fost copiat? ?ntr-un mod care constituie o ?nc?lcare a drepturilor de autor sau c? drepturile dvs. de proprietate intelectual? au fost ?nc?lcate pe sau prin intermediul site-urilor Mars, v? rug?m s? trimite?i reclama?ia sau notificarea de ?nc?lcare la agentul DMCA desemnat de Mars:

  Agent DMCA

  adresat? Departamentului de Asisten?? consumatori

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  [email protected]

  V? rug?m s? nu trimite?i coresponden?? sau solicit?ri de alt? natur? agentului DMCA. Agentul nostru DMCA va r?spunde doar notific?rilor sau solicit?rilor care respect? cerin?ele DMCA. V? rug?m s? consulta?i www.copyright.gov pentru informa?ii suplimentare.

 15. DIVERSE

  1. Prezen?ii Termeni, ?mpreun? cu?Politica noastr? de confiden?ialitate,, includ ?n mod integral ?n?elegerea dintre Mars ?i dvs. cu privire la aspectele vizate de ace?tia ?i nu exist? alte promisiuni, clauze sau angajamente decat cele prev?zute ?n mod expres prin prezenta.

  2. Prezen?ii Termeni (i) sunt ?n beneficiul ?i vor fi obligatorii pentru Mars ?i dvs., respectiv, succesorii ?i cesionarii dvs.; ?i (ii) pot fi cesiona?i de Mars ?n timp ce dvs. pute?i face acest lucru doar cu consim??mantul prealabil scris din partea Mars.

  3. Dac? oricare dintre prevederile prezen?ilor Termeni devine nul? sau inaplicabil?, prevederile r?mase vor fi aplicate ?n continuare, producand acelea?i efecte ca ?i cum o astfel de prevedere inaplicabil? sau nul? nu ar fi fost niciodat? introdus? ?n prezen?ii Termeni.

  4. ?n cazul neexecut?rii de c?tre dvs. sau Mars a oric?rui termen prev?zut prin prezenta ?i ?n cazul ?n care cealalt? parte nu pune ?n aplicare un astfel de termen, omisiunea de a pune ?n aplicare nu va constitui o renun?are la niciun termen ?i nu va ?mpiedica aplicarea ulterioar? a acestuia.

  5. Nicio prevedere din cadrul prezen?ilor Termeni nu va da dreptul Mars sau dvs. de a v? constitui ?n agentul sau reprezentantul celuilalt sau ca asocia?i ?n participa?iune ori parteneri.

  6. Dac? Mars sau dvs. sunte?i ?mpiedicat(?) sau v? afla?i ?n imposibilitatea de a v? ?ndeplini orice obliga?ie conform prezen?ilor Termeni din orice cauz? ?n afara controlului rezonabil al p?r?ii care invoc? aceast? prevedere, executarea de c?tre partea afectat? va fi extins? pe perioada de ?ntarziere sau incapacitate de ?ndeplinire datorat? unei astfel de situa?ii.

  7. Titlurile ?i legendele incluse ?n prezentul document sunt utilizate exclusiv pentru simplificare.

  8. Prezen?ii Termeni ?i toat? documenta?ia aferent? vor fi elaborate ?n limba englez?. ?n timp ce o parte din textul prezen?ilor Termeni poate fi pus? la dispozi?ie ?i ?n alte limbi decat cea englez? (prin traducerea de c?tre o persoan? sau exclusiv de un software), versiunea ?n limba englez? este considerat? autentic?.

?ntreb?ri?

V? rug?m s??ne contacta?i.

Actualizat ?n ianuarie 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看