Uslovi kori??enja za veb-lokacije koje odr?ava Mars, Incorporated

porodica kompanija

Datum stupanja na snagu: decembar 2013.

Dobro do?li! Kompanija Mars, Incorporated i njene pridru?ene kompanije (zajedno ?Mars“ ili ?mi“) nudi ovu i druge veb-lokacije, veb-stranice, aplikacije, igre, vid?ete i mobilne i usluge na mre?i (jednim nazivom ?Mars lokacije“). Nadamo se da ?e vam Mars lokacije biti informativne i zabavne.

U slede?im Odredbama kori??enja i na?oj Politici privatnosti, koji se nalaze na lokaciji?www.Mars.com/privacy?(jednim nazivom ove ?Odredbe“) opisane su odredbe i uslovi pod kojima vam Mars nudi pristup Mars lokacijama.

Pre pristupa i kori??enja Mars lokacija, pa?ljivo pro?itajte ove odredbe jer one ?ine zakonski sporazum izme?u kompanije Mars i vas.?TIME ?TO KORISTITE MARS LOKACIJE, SAGLASNI STE SA OVIM ODREDBAMA I POTVR?UJETE DA STE SPOSOBNI I DA VAM JE ZAKONOM DOZVOLJENO DA TO ?INITE.

VA?NA NAPOMENA:?Ove odredbe sadr?e odrednice kojima se ograni?ava na?a odgovornost prema vama i tra?i da razre?ite eventualne sporove sa nama kroz kona?nu i obavezuju?u arbitraciju na individualnoj osnovi, a ne kao deo kolektivnog postupka. Vi?e informacija potra?ite u nastavku u odeljku ?ODRICANJE GARANCIJA I OGRANI?ENJA ODGOVORNOSTI“ (odeljak [8]) i ?RAZRE?AVANJE SPOROVA“ (odeljak [10]).

AKO SE NE SLA?ETE DA NEKIM DELOM OVIH ODREDBI, NEMOJTE KORISTITI MARS VEB-LOKACIJE.

 1. IZMENE ODREDBI

  Datum stupanja na snagu ovih Odredbi nazna?en je na po?etku ove veb-stranice. Nemamo nameru da ?esto menjamo ove Odredbe, ali zadr?avamo pravo da to ?inimo. O svim materijalnim izmenama ?emo vas obavestiti tako ?to ?emo postaviti obave?tenje na ovoj veb-stranici. Kad god je mogu?e, unapred ?emo vas obavestiti o izmenama. Izmene koje imaju retroaktivno dejstvo ne unosimo ako se zakonom ne zahteva da to u?inimo.

  To ?to koristite Mars lokacije posle datuma stupanja ovih odredbi na snagu zna?i da prihvatate izmenjene odredbe. Dopunjene odredbe zamenjuju sve prethodne verzije odredbi. Zato vam preporu?ujemo da pro?itate ove odredbe svaki put kada pristupate ili koristite Mars lokacije i da od?tampate primerak ovih odredbi za svoju evidenciju.

 2. DODATNE ODREDBE

  Odre?ene usluge koje se nude na Mars lokacijama ili preko njih, kao ?to su aplikacije za mobilne ure?aje, izvla?enja nagrada, nagradne igre i druge usluge, mogu da reguli?u dodatne odredbe i uslovi koji su nazna?eni uz njih. Neophodno je da se saglasite sa njima pre kori??enja ovih usluga. Ove odredbe i eventualne dodatne odredbe ?e se podjednako primenjivati. Ako je neka dodatna odredba neopozivo nedosledna sa nekom stavkom ovih Odredbi, prednost ?e imati dodatna odredba.

 3. MARS SADR?AJ

  Kompanija Mars zadr?ava puno i kompletno vlasni?tvo nad svim informacijama datim na Mars lokacijama ili preko njih ili poslatim na Mars lokacije, uklju?uju?i sve umetni?ke radove, grafi?ke elemente, tekst, video i audio klipove, za?titne znakove, logotipe i drugi sadr?aj (jednim nazivom ?Mars sadr?aj“).

  Ako se saglasite sa ovim odredbama (kao i sa svim dodatnim odredbama i uslovima koji se odnose na konkretan Mars sadr?aj), mo?ete da preuzimate, ?tampate i/ili kopirate Mars sadr?aj isklju?ivo za svoju li?nu upotrebu.

  Ako vam Mars ne izda pismeno ovla??enje za to, ne smete:

  • da ugra?ujete Mars sadr?aj u neki drugi rad (recimo, sopstvenu veb-lokaciju) ili koristite Mars sadr?aj na bilo kakav komercijalan ili javan na?in;

  • da kopirate, menjate, reprodukujete, prilago?avate, obavljate reverzni in?enjering, distribuirate, uokvirujete, iznova objavljujete, otpremate, prikazujete, postavljate, prenosite, prebacujete, licencirate ili prodajete Mars sadr?aj u bilo kom obliku ili bilo kojim sredstvima;

  • da menjate bilo koje obave?tenje o autorskim pravima, za?titnim znakovima ili drugim pravima intelektualne svojine koja mogu da budu deo Mars sadr?aja; ili

  • da ?postavljate dubinske veze“ sa bilo kojim Mars sadr?ajem (tj. postavljate veze prema nekoj stranici koja nije po?etna stranica neke od Mars lokacija).

 4. PODACI KOJE DOSTAVLJATE

  Pored prijava za posao, Mars povremeno mo?e da ponudi podru?ja gde vi i drugi korisnici mo?ete da postavljate ili na drugi na?in dostavljate informacije, fotografije, grafi?ke elemente, kreativne predloge, ideje, bele?ke, koncepte, informacije, ocene ili druge materijale na ili ka Mars lokacijama (jednim nazivom ?poslati podaci“). Kada ?aljete, postavljate ili prenosite poslate podatke kompaniji Mars (i/ili onima koje mi odredimo) ili u neko podru?je Mars lokacija, kompaniji Mars i onima koje smo odredili ?irom sveta garantujete neisklju?ivo, prenosivo, beskona?no i neopozivo pravo oslobo?eno pla?anja honorara i sa mogu?no??u podlicenciranja (u vi?e nivoa) za kori??enje, reprodukovanje, podlicenciranje (u vi?e nivoa), distribuciju, kreiranje izvedenih radova, izvo?enje i uvoz poslatih podataka na bilo kom medijumu koji je trenutno poznat ili bude naknadno razvijen, u bilo koju svrhu, komercijalnu ili druga?iju, bez naknade za vas. Drugim re?ima, kompanija Mars automatski ima pravo da koristi poslate podatke – kao i da ih reprodukuje, obelodanjuje, objavljuje ili emituje – na svakom mestu, u svakom trenutku, na svakom medijumu i u bilo koju svrhu. Ni pod kakvim okolnostima nemate pravo na isplatu ako Mars koristi neki od poslatih podataka. Smatra se da nijedan poslati podatak nije poverljiv niti za?ti?en pravima vlasni?tva.

  Vi ste odgovorni za poslate podatke. Postavljanjem poslatih podataka izjavljujete i garantujete:

  • da imate ili na drugi na?in kontroli?ete sva prava na poslate podatke, uklju?uju?i bez ograni?enja sva autorska prava i za?titne znakove;

  • da su poslati podaci istiniti i ta?ni;

  • da poslati podaci ne kr?e prava neke druge osobe ili entiteta, kao ?to su prava na privatnost i publicitet; i

  • da su poslati podaci uskla?eni sa va?e?im zakonima, pravilima i propisima.

  Shvatate i saglasni ste da Mars ima pravo (ali ne i obavezu) da izmeni, ukloni ili odbije da postavi poslate podatke ili da ne dozvoli njihovo postavljanje. Mars ne preuzima nikakvu odgovornost za poslate podatke koje ste postavili vi ili neko tre?e lice.

  Mars vam preporu?uje da u poslatim podacima ne obelodanjujete li?ne podatke jer drugi mogu da vide i koriste li?ne informacije iz poslatih podataka. Kompanija Mars nije odgovorna za informacije koje odlu?ite da saop?tite u poslatim podacima.

 5. KORI??ENJE MARS LOKACIJA

  DA BISTE KORISTILI MARS LOKACIJE, MORATE IMATI NAJMANJE TRINAEST (13) GODINA. Kada pristupate, koristite i/ili dostavljate informacije na Mars lokacije ili preko njih, izjavljujete da niste mla?i od 13 godina.

  AKO IMATE IZME?U TRINAEST (13) GODINA I GODINA KOJE SE TAMO GDE ?IVITE SMATRAJU ZA PUNOLETSTVO, MO?ETE DA KORISTITE MARS LOKACIJE ISKLJU?IVO POD NADZOROM RODITELJA ILI ZAKONSKOG STARATELJA.

  AKO STE RODITELJ ILI ZAKONSKI STARATELJ I AKO SE SLA?ETE DA VA?E MALOLETNO DETE PRISTUPA MARS LOKACIJAMA I KORISTI IH, SAGLASNI STE, U SVOJE IME I U IME VA?EG MALOLETNOG DETETA, DA VAS OVE ODREDBE OBAVEZUJU. Preporu?ujemo vam da se raspitate o za?titi u vidu roditeljske kontrole koja je dostupna u prodaji (poput ra?unarskog hardvera, softvera ili usluga filtriranja) i koja mo?e da vam pomogne u ograni?avanju pristupa materijalu koji se smatra ?tetnim za maloletnike.

  Prilikom upotrebe Mars lokacija ne smete:

  • da kreirate la?ni identitet niti da se la?no predstavljate, izme?u ostalog kao slu?benik ili predstavnik kompanije Mars, slavna li?nost ili javna figura;

  • da na Mars lokacije ili preko njih prenosite oglase, zahteve, bezvrednu po?tu ili drugi ne?eljeni ili neovla??eni komercijalni ili promotivni sadr?aj (ukoliko vam Mars to izri?ito ne dozvoli u pismenom obliku);

  • da remetite ili poku?avate da remetite ispravno funkcionisanje Mars lokacija (npr. hakerskim upadima na servere kompanije Mars ili naloge kompanije Mars na dru?tvenim medijima);

  • da ograni?avate ili spre?avate neku drugu osobu da koristi i u?iva u Mars lokacijama;

  • da koristite robot za prikupljanje adresa, robotsku mre?u ili drugi robot, skrejper ili druga automatizovana sredstva za pristup Mars lokacijama ili prenosite viruse, crve, trojance ili druge zlonamerne programe na Mars lokacije ili preko njih;

  • da menjate, prilago?avate, podlicencirate, prevodite, prodajete, obavljate reverzni in?enjering, dekompajlirate ili rastavljate bilo koji deo Mars lokacija;

  • da ?uokvirujete“ ili ?preslikavate“ bilo koji deo Mars lokacija ako prethodno niste dobili pismeno odobrenje kompanije Mars;

  • da postavljate ili prenosite bilo koji materijal ili se upu?tate u drugo pona?anje ili aktivnost koja je la?na, nezakonita, uvredljiva, ?tetna, koja remeti, navodi na pogre?no mi?ljenje ili je na drugi na?in neprihvatljiva (prema mi?ljenju kompanije Mars); ili

  • da poma?ete nekoj osobi u gorenavedenim aktivnostima.

  Ako prekr?ite gorenavedena pravila, Mars ima pravo da vam zabrani pristup Mars lokacijama.

  Ako Mars lokacijama pristupate i koristite ih na pametnom telefonu, tabletu ili drugom mobilnom ure?aju, neophodno je da imate be?i?nu uslugu putem Wi-Fi mre?e ili povezanog dobavlja?a mobilnih usluga. Za odre?ene usluge mo?e da bude neophodna mogu?nost razmene tekstualnih poruka (SMS ili MMS). Saglasni ste da ste isklju?ivo vi odgovorni za sve tro?kove prenosa poruka i podataka koje napravite kod svog dobavlja?a mobilnih usluga. Ti tro?kovi mogu da obuhvataju standardne ili premijum cene SMS poruka i mogu da budu jednokratni ili da se ponavljaju. Sve tro?kove fakturi?e va? dobavlja? mobilnih usluga i prima uplate za njih. Planove cena i detalje zatra?ite od svog dobavlja?a mobilnih usluga. Kompanija Mars nije odgovorna za ka?njenja u prijemu tekstualnih poruka jer njihova isporuka zavisi od efikasnosti prenosa dobavlja?a mobilnih usluga.

 6. NEZAVISNE VEB-LOKACIJE

  Lokacija mo?e da sadr?i veze prema nezavisnim veb-lokacijama i uslugama, uklju?uju?i dru?tvene medije (jednim nazivom ?povezane lokacije“). Povezane lokacije nisu pod kontrolom kompanije Mars i kompanija Mars nije odgovorna za povezane lokacije niti za informacije i materijal koji se nalaze na njima, kao ni za podatke prenete sa neke povezane lokacije. To ?to se veza nalazi na lokaciji ne zna?i da je kompanija Mars odobrila povezanu lokaciju niti da postoji bilo kakva veza sa vlasnicima povezane lokacije. Mars ne ispituje, ne proverava i ne nadzire povezane lokacije. Mars obezbe?uje veze prema povezanim lokacijama isklju?ivo da bi vama olak?ao kretanje. Povezanim lokacijama pristupate na vlastiti rizik.

 7. PRIVATNOST/BEZBEDNOST

  Obavezno pa?ljivo pro?itajte na?u?Politiku privatnosti?da biste saznali koje informacije Mars prikuplja na Mars lokacijama i kako ih obra?uje.

  Bez ograni?enja odredbi na?e Politike privatnosti, jasno vam je da Mars ne garantuje i ne mo?e da garantuje da ?e va?e kori??enje Mars lokacija i/ili informacije koje dajete preko Mars lokacija biti privatni ili sigurni. Kompanija Mars nije odgovorna za odsustvo privatnosti ili bezbednosti koje mo?e da vam se dogodi. Vi ste odgovorni za primenu mera predostro?nosti i bezbednosnih mera koje najbolje odgovaraju va?oj situaciji i nameravanom kori??enju Mars lokacija. Mars zadr?ava pravo da u svakom trenutku obelodani informacije prema sopstvenom naho?enju u cilju zadovoljenja va?e?eg zakona, propisa, zakonskog postupka ili zahteva vlasti.

 8. ODRICANJE GARANCIJE I OGRANI?ENJA ODGOVORNOSTI

  Kompanija Mars garantuje da je punopravno u?la u ove odredbe i da ima zakonsko pravo da to ?ini. Vi garantujete da ste punopravno u?li u ove odredbe i da imate zakonsko pravo da to ?inite.

  IZUZEV U POGLEDU IZRI?ITIH GORENAVEDENIH NAZNAKA, MARS LOKACIJE SE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE U POSTOJE?EM STANJU BEZ IKAKVE GARANCIJE, IZRI?ITE ILI PODRAZUMEVANE.?Mars izri?ito odri?e sve garancije i uslove bilo koje vrste, uklju?uju?i sve podrazumevane garancije i uslove pogodnosti za tr?i?te, spremnosti za odre?enu svrhu, vlasni?tva, nepovre?ivanja, odsustva neispravnosti, kori??enja bez prekida i sve garancije koje proisti?u iz poslovanja i trgovanja. Mars ne garantuje (a) da ?e Mars lokacije zadovoljiti va?e potrebe, (b) da ?e Mars lokacije funkcionisati bez prekida ili bez virusa i gre?aka niti (c) da ?e gre?ke biti ispravljene. Svi usmeni ili pismeni saveti koje pru?i kompanija Mars ili njeni ovla??eni predstavnici ne predstavljaju nikakvu garanciju. NEKA PRAVOSU?A NE DOZVOLJAVAJU ISKLJU?IVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, ?TO ZNA?I DA JE MOGU?E DA SE NEKA ILI SVA NAVEDENA IZUZE?A NE ODNOSE NA VAS.

  MARS LOKACIJE KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK.

  SAGLASNI STE DA KOMPANIJA MARS NI U KOM SLU?AJU NE?E BITI ODGOVORNA (Y) ZA ?TETE BILO KOJE VRSTE, UKLJU?UJU?I DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, NOV?ANE, SLU?AJNE, POSLEDI?NE ILI KAZNENE ?TETE (UKLJU?UJU?I, BEZ OGRANI?ENJA, NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK MOGU?NOSTI KORI??ENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA), BEZ OBZIRA NA TO NA KOJI SU NA?IN IZAZVANE I PO KOJOJ TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BILO DA DO NJIH DO?E U VEZI SA OVIM ODREDBAMA ILI SE NALAZE U UGOVORU, USLED OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI DELIKTA (UKLJU?UJU?I NEMAR ILI DRUGO) IAKO JE KOMPANIJA MARS OBAVE?TENA O MOGU?NOSTI TAKVE ?TETE ILI (Z) ZA SVAKO DRUGO POTRA?IVANJE, ZAHTEV ILI ?TETU KOJI NASTANU KAO POSLEDICA ILI PROISTEKNU IZ ILI U VEZI SA VA?IM KORI??ENJEM MARS LOKACIJA. Navedeno odricanje odgovornosti ne?e va?iti u meri u kojoj ga zabranjuje va?e?i zakon.

  Jasno vam je i prihvatate da su gornja ograni?enja odgovornosti, zajedno sa drugim odrednicama ovih Odredbi kojima se ograni?ava odgovornost, va?ne odredbe i da kompanija Mars ne bi bila spremna da vam pru?i prava definisana u ovim Odredbama bez va?e saglasnosti sa navedenim ograni?enjima odgovornosti.

 9. OBE?TE?ENJE

  Saglasni ste da obe?tetite i za?titite kompaniju Mars i njene direktore, slu?benike, zaposlene i predstavnike od svih gubitaka, odgovornosti, stvarnih ili prete?ih potra?ivanja, postupaka, ?teta, rashoda, tro?kova odbrane i razumnih advokatskih honorara koje od kompanije Mars potra?uje tre?e lice i do kojih do?e zbog va?eg kori??enja Mars lokacija ili kr?enja ovih odredbi, prava tre?ih lica ili va?e?eg zakona. Kompanija Mars zadr?ava pravo da o vlastitom tro?ku preuzme isklju?ivu odbranu i kontrolu po svakom pitanju koje po ovim odredbama podle?e obe?te?enju. U svakom slu?aju, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mars ne mo?e se obaviti nikakvo poravnanje koje uti?e na prava ili obaveze kompanije Mars.

 10. RE?AVANJE SPOROVA

  Ove Odredbe su regulisane, sastavljene i sprovode se u skladu sa internim zakonima dr?ave Delaver, bez uticaja na principe konflikta zakona ove dr?ave, i obavezuju?e su za strane u njima u Sjedinjenim Dr?avama i ?irom sveta. Vi i kompanija Mars ste saglasni da se Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za me?unarodnu prodaju robe ne primenjuje u tuma?enju ili sastavljanju ovih Odredbi.

  VI I KOMPANIJA MARS STE SAGLASNI DA ?E SVI TU?BENI ZAHTEVI BITI RAZRE?ENI OBAVEZUJU?OM ARBITRA?OM NA NA?IN DEFINISAN U OVOM ODELJKU [10] I DA SE VI I KOMPANIJA MARS ODRI?ETE SVAKOG PRAVA DA TE TU?BENE ZAHTEVE IZNESETE PRED BILO KOJI SUD.

  VI I KOMPANIJA MARS STE TAKO?E SAGLASNI DA MO?ETE DA DOSTAVLJATE ME?USOBNE TU?BENE ZAHTEVE SAMO NA POJEDINA?NOJ OSNOVI, A NE KAO TU?ITELJ ILI ?LAN GRUPE U KOLEKTIVNOJ ILI ZAJEDNI?KOJ TU?BI ILI POSTUPKU. DRUGA PRAVA KOJA BISTE IMALI AKO BISTE I?LI NA SUD, KAO ?TO JE PRISTUP SAZNANJIMA, U ARBITRA?I TAKO?E MOGU BITI NEDOSTUPNA ILI OGRANI?ENA.

  Svaki spor izme?u vas i kompanije Mars i njenih predstavnika, zaposlenih, slu?benika, direktora, upravnika, naslednika, pravnih naslednika, podru?nica ili ogranaka (jednim nazivom za potrebe ovog odeljka [11], ?Mars strane“) koji proistekne iz ili u vezi sa ovim Odredbama i njihovim tuma?enjem ili kr?enjem, prekidom njihovog va?enja, odnosa koji proizilaze iz ovih Odredbi, uklju?uju?i sporove o validnosti, obimu ili va?enju ovog sporazuma za arbitra?u (jednim nazivom ?Pokriveni sporovi“) bi?e poravnat obavezuju?om arbitra?om u ameri?koj dr?avi Njujork, a vodi?e ga Ameri?ko udru?enje za arbitra?u (American Arbitration Association) (AAA) u skladu sa Me?unarodnim pravilima arbitra?e va?e?im u vreme arbitra?e. Pre nego ?to zatra?i arbitra?u, strana koja je tra?i posla?e drugoj strani pismeno obave?tenje o nameri da zatra?i arbitra?u najmanje 60 dana unapred. Mars ?e to obave?tenje poslati po?tom ili e-po?tom uz kori??enje podataka za kontakt koje ima u evidenciji, a vi morate da po?aljete to obave?tenje na adresu Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Pla?anje za prijavu za arbitra?u, obradu i honorare arbitra bi?e regulisano pravilima AAA. Me?utim, ako ste u stanju da poka?ete da ?e tro?kovi arbitra?e biti ve?i u odnosu na tro?kove sudskog postupka, Mars ?e platiti iznos za prijavljivanje za arbitra?u, obradu i honorare arbitra koji arbitar smatra potrebnim da bi se spre?ilo da arbitra?a zbog cene bude neprihvatljiva za vas. Ako arbitar utvrdi da je tu?beni zahtev(i) koji iznosite na arbitra?u neozbiljan, saglasni ste da kompaniji Mars nadoknadite sve tro?kove u vezi sa arbitra?om koje je kompanija Mars platila za vas i koje biste, u protivnom, po pravilima AAA, morali vi da platite.

  U skladu sa Pravilima privredne arbitra?e AAA, bi?e izabran jedan arbitar. Arbitra?a ?e se voditi na engleskom jeziku. Arbitar ?e imati pravo da odredi svaki pravni lek koji je dostupan na sudu po zakonu ili pravi?nosti i svaka odluka arbitra ?e biti kona?na i obavezuju?a za svaku stranu i mo?e se uneti kao presuda na svakom sudu nadle?nog pravosu?a. Me?utim, arbitar ne?e imati pravo da odredi kaznenu ili nov?anu ?tetu, ?to je pravo koje svaka strana ovim odbacuje. Arbitar ?e primenjivati va?e?i zakon i odredbe iz ovih Odredbi, a ako to u?ini, smatra?e se kr?enjem arbitarskog autoriteta i osnovom za sudsku reviziju. Odluka arbitra mora da bude pra?ena pismenim obja?njenjem i mora da ostane poverljiva. Mars i vi ste saglasni da ?e svaki pokriveni spor biti poslat na arbitra?u isklju?ivo na pojedina?noj osnovi.?Ni Mars ni vi nemate pravo na arbitra?u bilo kog pokrivenog spora u formi kolektivne, zajedni?ke ili tu?be privatnog advokata a arbitar ne?e imati ovla??enje da postupa po kolektivnim, zajedni?kim i tu?bama privatnih advokata.Ako se utvrdi da je neka odredba sporazuma o arbitra?i iz ovog odeljka [10] nesprovodiva, nesprovodiva odredba ?e biti izba?ena a ostale odredbe o arbitra?i ?e biti va?e?e (ali ni u kom slu?aju ne?e biti kolektivne, zajedni?ke ili op?te arbitra?e sa privatnim advokatom). Bez obzira na suprotne odredbe zakona, bele?ka o tu?benom zahtevu koji proisti?e ili je u vezi sa ovim Odredbama mora biti sa?injena u roku od jedne (1) godine od podizanja tu?benog zahteva ili ?e biti zauvek zabranjena. Za potrebe ovog odeljka [10], ove odredbe i prate?e transakcije podlega?e i bi?e regulisani Saveznim aktom o arbitra?i (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. od. 1-16 (FAA).

  Napomena:?Sagla?avaju?i se sa ovim odredbama, izri?ito se sagla?avate da se svi tu?beni zahtevi ili postupci koje biste mo?da u protivnom imali protiv kompanije Mars po zakonima nekog zakonodavstva van Sjedinjenih Dr?ava ovim odbacuju, uklju?uju?i bez ograni?enja sve tu?bene zahteve ili postupke po zakonima va?e zemlje, i da je va?a jedina lokacija i va?e?i zakon za sva sporove u Sjedinjenim Dr?avama, kao ?to defini?e ovaj [Section 10].

 11. PREKID VA?ENJA

  Ove Odredbe automatski prestaju da va?e onda kada vi ne postupite u skladu sa nekom odredbom ili uslovom u njima. Mars mo?e da prekine ili izmeni va? pristup Mars lokacijama, uz obave?tenje koje ?e vam poslati ili bez njega, u svakom trenutku i iz bilo kog razloga. Na primer, pristup Mars lokacijama mo?e biti uskra?en bez obave?tenja ako Mars smatra da nemate najmanje 13 godina.

  Prekid pristupa ne?e ograni?iti druga prava ili pravne lekove za kompaniju Mars. Ovaj odeljak [11], zajedno sa odeljcima [3, 8, 9, 10 and 15], va?i i posle prekida va?enja Odredbi.

 12. ZAKONSKA PITANJA; POREZI

  Odgovorni ste za po?tovanje svih va?e?ih zakona. Mars zadr?ava pravo da u svakom trenutku ograni?i dostupnost Mars lokacija i/ili Mars sadr?aja za bilo kog pojedinca ili bilo geografsko podru?je. Softver na Mars lokacijama tako?e podle?e kontroli izvoza iz Sjedinjenih Dr?ava. Softver se ne mo?e preuzimati ili na drugi na?in izvoziti ili naknadno izvoziti: (a) u Kubu, Irak, Libiju, Severnu Koreju, Iran, Siriju ili neku drugu zemlju koju nazna?i Sponzor i/ili Odeljenje za kontrolu trgovine sa inostranstvom ameri?kog Ministarstva finansija (niti njenom dr?avljaninu ili stanovniku); ili (b) svakome sa Liste specijalno ozna?enih dr?avljana ameri?kog Ministarstva finansija (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) ili iz Liste uskra?ivanja porud?bina ameri?kog ministarstva privrede (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Preuzimanjem i kori??enjem softvera izjavljujete i garantujete da se ne nalazite, da niste pod kontrolom ili da niste dr?avljanin neke od ovih zemalja ili da se ne nalazite na nekoj od ovih lista.

  Isklju?ivo ste vi sami odgovorni za sve carine, poreze, da?bine ili takse (uklju?uju?i porez na promet, porez na kori??enje ili porez na prihod koji se pla?a na izvoru) koje poreske vlasti name?u za kori??enje Mars lokacija ili u vezi sa njim.

 13. OBAVE?TENJE ZA STANOVNIKE KALIFORNIJE

  Po gra?anskom zakonu Kalifornije (California Civil Code), odeljak 1789.3, stanovnici Kalifornije imaju pravo na slede?e konkretne informacije o pravima potro?a?a:

  Vlasnik veb-lokacije je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Da biste ulo?ili prigovor u vezi sa veb-lokacijom ili da biste dobili dodatne informacije u vezi sa kori??enjem na?e veb-lokacije, po?aljite pismo pravnoj slu?bi (?Legal Department“) na gornju adresu ili se obratite kompaniji Mars putem e-po?te na adresu [email protected] (navode?i ?California Resident Request“ (Zahtev stanovnika Kalifornije) kao temu). Tako?e mo?ete da se obratite jedinici za pomo? u vezi sa prigovorima odeljenja usluga za potro?a?e u slu?bi za poslove s potro?a?ima, u pismenom obliku i na adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, kao i telefonom na broj 916-445-1254 ili 800-952-5210.

 14. TU?BENI ZAHTEVI ZA POVREDU AUTORSKIH PRAVA

  Na obave?tenja o navodnoj povredi odgovaramo u skladu sa zahtevima ameri?kog zakona Digital Millennium Copyright Act (?DMCA“), izme?u ostalog i uklanjanjem ili onemogu?avanjem pristupa materijalu za koji se tvrdi da se njime ?ini prestup.

  Ako u dobrom uverenju i nameri smatrate da je va? rad kopiran na na?in koji predstavlja povredu autorskog prava ili da su va?a prava intelektualne svojine na drugi na?in povre?ena na Mars lokacijama ili preko njih, po?aljite svoj zahtev ili obave?tenje o povredi predstavniku kompanije Mars za DMCA na adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Nemojte slati drugu prepisku ili upite na?em predstavniku za DMCA. Na? predstavnik za DMCA ?e odgovoriti samo na obave?tenja i upite koji su usagla?eni sa zahtevima DMCA. Vi?e informacija potra?ite na lokaciji www.copyright.gov.

 15. DA?āDI

  1. Ove Odredbe, zajedno sa na?om?Politikom privatnosti, sadr?e kompletan sporazum izme?u kompanije Mars i vas u pogledu pitanja koja su sadr?ana u ovom dokumentu i ne postoje druga obe?anja, pogodbe ili obaveze osim onih koje su izri?ito iznete u ovom dokumentu.

  2. Ove Odredbe (i) stupaju na snagu u korist kompanije Mars i vas, njenih i va?ih naslednika i pravnih naslednika i bi?e obavezuju?e za sve navedene strane; i (ii) Mars ih mo?e pripisivati, ali vi ih ne smete pripisivati bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mars.

  3. Ako je neka ovih Odredbi nesprovodiva ili neva?e?a ili postane takva, preostale odredbe ?e ostati podjednako va?e?e kao da ta nesprovodiva ili neva?e?a odredba i ne postoji u dokumentu.

  4. Ako kompanija Mars ili vi ne postupite po nekoj od ovda?njih odredbi, a druga strana ne nametne tu odredbu, taj propust nametanja jednom prilikom ne?e predstavljati odbacivanje bilo koje odredbe i ne?e spre?avati njeno nametanje nekom drugom prilikom.

  5. Ni?ta ?to je sadr?ano u ovim Odredbama ne?e se shvatati tako da vas i kompaniju Mars ?ini uzajamnim predstavnicima, zajedni?kim poduhvatom ili partnerima.

  6. Ako kompanija Mars ili vi budete spre?eni da ispunite neku obavezu ili ne budete u mogu?nosti da ispunite neku obavezu po ovim Odredbama iz razloga koji su van razumne kontrole strane koja se poziva na ovu odredbu, period u kojem pogo?ena strana mo?e da ispuni svoje obaveze ?e biti produ?en za period nemogu?nosti ispunjavanja obaveze usled tih okolnosti.

  7. Ovde sadr?ani naslovi i zaglavlja dati su isklju?ivo radi preglednosti.

  8. VisiOve Odredbe i svi prate?i dokumenti bi?e sro?eni na engleskom jeziku. Iako odre?eni delovi teksta u ovim Odredbama mogu da postoje i na drugim jezicima (u ljudskom ili ma?inskom prevodu), verzija na engleskom jeziku ima prioritet.

Imate pitanja?

Lūdzu,?Obratite nam se.

A?urirano januara 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看