Podmienky pou?ívania webovych stránok skupiny spolo?ností Mars, Incorporated

Skupiny spolo?ností Mars

Dátum platnosti: december, 2013

Vitajte! Spolo?nos? Mars, Incorporated a jej pridru?ené spolo?nosti (?alej spolo?ne nazyvané len ?Mars“ alebo ?my“ alebo ?nás“) ponúkajú túto a iné webové stránky, webové lokality, aplikácie, hry, miniaplikácie a slu?by online a mobilné slu?by (spolo?ne nazyvané ?lokality spolo?nosti Mars“). Dúfame, ?e tieto lokality spolo?nosti Mars budú pre vás pou?né a zábavné.

Nasledujúce podmienky pou?ívania a na?e zásady ochrany osobnych údajov uvedené na stránke?www.Mars.com/privacy?(spolo?ne nazyvané ?Podmienky“) uvádzajú podmienky, na základe ktorych vám spolo?nos? Mars umo?ňuje prístup k lokalitám spolo?nosti Mars.

Pred prístupom k lokalitám spolo?nosti Mars a ich pou?itím si pozorne pre?ítajte tieto podmienky, preto?e predstavujú právne záv?znú zmluvu medzi spolo?nos?ou Mars a vami.POU?íVANíM LOKALíT SPOLO?NOSTI MARS VYJADRUJETE SúHLAS S TYMITO PODMIENKAMI A POTVRDZUJETE, ?E STE SCHOPNí A PRáVNE SP?SOBILí TAK U?INI?.

D?LE?ITé UPOZORNENIE:?Tieto podmienky zah?ňajú ustanovenia obmedzujúce na?u zodpovednos? vo?i vám a vy?adujú od vás, aby ste v?etky spory s nami rie?ili prostredníctvom kone?ného a záv?zného rozhodcovského konania na individuálnom základe, nie v rámci skupinovej alebo zástupnej ?aloby. ?al?ie informácie nájdete v ?astiach ?ZRIEKNUTIE SA ZáRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI“ (?as? [8]) a ?RIE?ENIE SPOROV” (?as? [10]) ni??ie.

AK NESúHLASíTE S NIEKTORYMI Z TYCHTO PODMIENOK, NEPOU?íVAJTE LOKALITY SPOLO?NOSTI MARS.

 1. ZMENY V PODMIENKACH

  Dátum platnosti tychto podmienok je uvedeny v hornej ?asti tejto webovej stránky. Zmeny v tychto podmienkach nemienime vykonáva? príli? ?asto, vyhradzujeme si v?ak právo tak u?ini?. O v?etkych vyznamnych zmenách vás budeme informova? prostredníctvom oznámenia na tejto webovej stránke. Ak to bude mo?né, o zmenách vás budeme informova? vopred. Nevykonávame zmeny so sp?tnou platnos?ou, pokia? to od nás nevy?adujú platné právne predpisy.

  Pokra?ovaním v pou?ívaní lokalít spolo?nosti Mars po dátume platnosti vyjadrujete súhlas s upravenymi podmienkami. Upravené podmienky nahrádzajú v?etky predchádzajúce verzie podmienok. Z tohto d?vodu vám d?razne odporú?ame, aby ste si pre?tudovali tieto podmienky pri ka?dej náv?teve alebo pou?ití lokalít spolo?nosti Mars a vytla?i?lisi kópiu tychto podmienok pre svoje vlastné záznamy.

 2. ?AL?IE PODMIENKY

  Niektoré slu?by ponúkané v lokalitách spolo?nosti Mars alebo prostredníctvom nich, ako sú mobilné aplikácie, lotérie, ponuky, sú?a?e a iné slu?by, m??u podlieha? ?al?ím podmienkam, ktoré budú prezentované spolu s tymito slu?bami. Pred pou?itím tychto slu?ieb musíte vyjadri? svoj súhlas s tymito ?al?ími podmienkami. Tieto podmienky a v?etky ?al?ie podmienky budú ma? rovnakú váhu. Ak je nejaká ?al?ia podmienka nie je v súlade s niektorym ustanovením v tychto podmienkach, bude sa uplatňova? daná ?al?ia podmienka.

 3. OBSAH SPOLO?NOSTI MARS

  Spolo?nos? Mars si zachováva v?etky vlastnícke práva na v?etky informácie a materiály poskytnuté na lokalitách spolo?nosti Mars alebo prostredníctvom nich, alebo ktoré sa odo?lú do lokalít spolo?nosti Mars, vrátane v?etkych vytvarnych diel, grafiky, textu, video a zvukovych záznamov, ochrannych známok, log a ?al?ieho obsahu (?alej spolo?ne nazyvané len ?obsah spolo?nosti Mars“).

  Pokia? súhlasíte s tymito podmienkami (ako aj v?etkymi ?al?ími podmienkami súvisiacimi s konkrétnym Obsahom spolo?nosti Mars), m??ete s?ahova?, tla?i? alebo kopírova? obsah spolo?nosti Mars, a to vyhradne na svoje vlastné osobné pou?itie.

  Pokia? vám spolo?nos? Mars písomne nepovolí inak, nesmiete:

  • za?leni? obsah spolo?nosti Mars do akychko?vek inych diel (napríklad do svojich webovych stránok) alebo pou?íva? obsah spolo?nosti Mars akymko?vek verejnym alebo komer?nym sp?sobom,

  • kopírova?, upravova?, reprodukova?, prisp?sobova?, sp?tne analyzova?, distribuova?, zostavova?, znova publikova?, nahráva?, zobrazova?, vystavova?, odosiela? a predáva? obsah spolo?nosti Mars alebo naň poskytova? licenciu, a to v ?iadnej forme a ?iadnym sp?sobom,

  • zmeni? akéko?vek vyhlásenie tykajúce sa autorskych práv, ochrannych známok alebo inych práv du?evného vlastníctva, ktoré m??e by? sú?as?ou obsahu spolo?nosti Mars alebo

  • vytvára? ?hlboké prepojenia“ na ?ubovo?nú lokalitu spolo?nosti Mars (?i?e prepojenia na iné stránky ako je domovská stránka niektorej z lokalít spolo?nosti Mars).

 4. VA?E PRíSPEVKY

  Okrem ?iadostí o prijatie do zamestnania m??e spolo?nos? Mars z ?asu na ?as ponúknu? aj iné funkcie, prostredníctvom ktorych budete m?c? vy, ako aj iní pou?ívatelia, publikova? alebo inym sp?sobom odosiela? informácie, fotografie, grafické diela, kreatívne návrhy, nápady, pripomienky, predstavy, hodnotenia a iné materiály v lokalitách spolo?nosti Mars alebo do tychto lokalít (?alej spolo?ne nazyvané len ?príspevky“). Odosielaním, publikovaním alebo prenosom príspevkov spolo?nosti Mars (alebo na?im zástupcom) alebo do ?ubovo?nej ?asti lokalít spolo?nosti Mars ude?ujete spolo?nosti Mars a na?im zástupcom celosvetové, nevyhradné, sublicencovate?né (prostredníctvom viacerych vrstiev), prenosite?né, bezodplatné, trvalé a neodvolate?né právo pou?íva?, reprodukova? a distribuova? va?e príspevky, poskytova? na ne podriadené licencie (prostredníctvom viacerych vrstiev), vytvára? z nich odvodené diela, prezentova? a importova? ich do ?ubovo?nych u? známych alebo nesk?r vyvinutych médií na akéko?vek ú?ely, ?i u? obchodné alebo ?ubovo?né iné, bez toho, ?e by vám tym vznikol nárok na kompenzáciu. Inymi slovami, spolo?nos? Mars automaticky získava právo na pou?itie va?ich príspevkov, a to vrátane reprodukcie, zverejňovania, publikovania alebo vysielania va?ich príspevkov, kdeko?vek, kedyko?vek, prostredníctvom ?ubovo?ného média a na ?ubovo?ny ú?el. Za ?iadnych okolností vám nevznikne právo na finan?nú kompenzáciu v prípade, ?e spolo?nos? Mars pou?ije niektory z va?ich príspevkov. V?etky príspevky sa budú pova?ova? za ned?verné a nechránené autorskymi právami.

  Nesiete zodpovednos? za svoje príspevky. Odoslaním príspevku prehlasujete a zaru?ujete, ?e:

  • vlastníte alebo inym sp?sobom kontrolujete v?etky práva vz?ahujúce sa na vá? príspevok vrátane, okrem iného, v?etkych autorskych práv a ochrannych známok,

  • vá? príspevok je pravdivy a presny,

  • vá? príspevok neporu?uje práva ?iadnej inej osoby alebo iného subjektu, ako sú napríklad práva na ochranu súkromia a propagáciu, a

  • vá? príspevok je v súlade s platnymi právnymi predpismi, usmerneniami a nariadeniami.

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e spolo?nos? Mars má právo (nie v?ak povinnos?) upravi? alebo odstráni? ?ubovo?ny príspevok alebo odmietnu? alebo zakáza? jeho zverejnenie. Spolo?nos? Mars nebude nies? ?iadnu zodpovednos?, ani na seba neberie ?iadne záv?zky v súvislosti so ?iadnymi príspevkami zverejnenymi vami alebo ?ubovo?nou tre?ou stranou.

  Spolo?nos? Mars vám d?razne odporú?a, aby stev rámci svojich príspevkov nezverejňovali ?iadne osobné údaje, preto?e tieto osobné údaje uvedené v príspevkoch m??u vidie? a zneu?i? iné osoby. Spolo?nos? Mars nebude nies? zodpovednos? za ?iadne informácie, ktoré sa rozhodnete zverejni? prostredníctvom svojich príspevkov.

 5. POU?íVANIE LOKALíT SPOLO?NOSTI MARS

  LOKALITY SPOLO?NOSTI MARS M??U POU?íVA? IBA OSOBY STAR?IE AKO TRINáS? (13) ROKOV. Pristupovaním k lokalitám spolo?nosti Mars, ich pou?ívaním alebo odosielaním informácií do tychto lokalít alebo prostredníctvom nich potvrdzujete, ?e nie ste mlad?í ako 13 rokov.

  AK STE VO VEKU TRINáS? (13) ROKOV A? PO VEK POVA?OVANY ZA VEK PLNOLETOSTI VO VA?OM BYDLISKU, LOKALITY SPOLO?NOSTI MARS M??ETE POU?íVA? IBA POD DOH?ADOM SVOJHO RODI?A ALEBO ZáKONNéHO ZáSTUPCU.

  AK STE RODI?OM ALEBO ZáKONNYM ZáSTUPCOM A SúHLASíTE S PRíSTUPOM MALOLETéHO DIE?A?A K LOKALITáM SPOLO?NOSTI MARS A ICH POU?íVANíM Z JEHO STRANY, VYJADRUJETE SúHLAS S TYM, ?E SA NA VáS BUDú VZ?AHOVA? TIETO PODMIENKY, A TO VO VA?OM VLASTNOM MENE, AKO AJ V MENE Vá?HO MALOLETéHO DIE?A?A. Odporú?ame vám, aby ste preskúmali komer?ne dostupné mo?nosti rodi?ovskej ochrany (ako sú mo?nosti ponúkané po?íta?ovym hardvérom, softvérom alebo filtrovacími slu?bami), ktoré vám pom??u obmedzi? prístup k materiálom pova?ovanym za nevhodné pre maloletych.

  Pri pou?ívaní lokalít spolo?nosti Mars nesmiete:

  • vytvára? falo?né identity alebo sa vydáva? za iné osoby vrátane nepravdivého tvrdenia, ?e ste funkcionárom alebo zástupcom spolo?nosti Mars, celebritou alebo verejnou osobou,

  • odosiela? do Lokalít spolo?nosti Mars alebo prostredníctvom nich ?iadne reklamy, ?iadosti, nevy?iadané správy alebo iny ne?iaduci alebo neoprávneny komer?ny alebo propaga?ny obsah (pokia? vám to spolo?nos? Mars vyslovne nedovolí),

  • naru?i? alebo pokúsi? sa naru?i? správne fungovanie lokalít spolo?nosti Mars (napríklad neoprávnenym prístupom na servery spolo?nosti Mars alebo do kont spolo?nosti Mars v sociálnych médiách),

  • obmedzova? iné osoby pri pou?ívaní Lokalít spolo?nosti Mars alebo im zabraňova? v ich pou?ívaní,

  • pristupova? k lokalitám spolo?nosti Mars prostredníctvom mechanizmov spambot, bot net alebo inych mechanizmov bot alebo scraper, ?i inych automatizovanych prostriedkov alebo odosiela? akéko?vek vírusy, ?ervy, trójske kone alebo iny ?kodlivy kód do Lokalít spolo?nosti Mars alebo prostredníctvom nich,

  • upravova?, prisp?sobova?, preklada?, predáva?, sp?tne analyzova?, dekompilova? alebo rozde?ova? ?ubovo?nú ?as? lokalít spolo?nosti Mars alebo poskytova? podriadené licencie na ne,

  • zostavova? alebo ?zrkadli?“ ?ubovo?nú ?as? lokalít spolo?nosti Mars bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo?nosti Mars,

  • zverejňova? alebo prená?a? ?ubovo?né materiály alebo podie?a? sa na akejko?vek inej podvodnej, zavádzajúcej, nezákonnej, urá?livej, de?truktívnej, ?kodlivej alebo inak ne?iaducej ?innosti alebo aktivite (v súlade s ustanoveniami spolo?nosti Mars), alebo

  • napomáha? inym osobám pri vykonávaní vy??ie uvedenych aktivít.

  Pri akomko?vek poru?ení vy??ie uvedenych pravidiel vám spolo?nos? Mars m??e na základe vlastného uvá?enia kedyko?vek znemo?ni? prístup k lokalitám spolo?nosti Mars, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

  V prípade, ?e k lokalitám spolo?nosti Mars pristupujete prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo iného mobilného zariadenia, musíte ma? k dispozícii bezdr?tové internetové pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi alebo príslu?nej mobilnej siete. Pri niektorych slu?bách sa m??e vy?adova? funkcia posielania textovych správ (SMS alebo MMS). Súhlasíte s tym, ?e budete nies? vyhradnú zodpovednos? za úhradu v?etkych poplatkov súvisiacich s prenosom správ a údajov, ktoré vám vzniknú v prospech poskytovate?a mobilnych slu?ieb. Tieto poplatky m??u zah?ňa? poplatky za ?tandardné, ako aj prémiové správy SMS a m??u by? jednorazové alebo opakujúce sa. V?etky poplatky bude ú?tova? poskytovate? mobilnych slu?ieb a budú splatné v jeho prospech. Informácie o poplatkoch a ?al?ie podrobnosti vám poskytne vá? poskytovate? mobilnych slu?ieb. Spolo?nos? Mars nebude nies? ?iadnu zodpovednos? za ?iadne ome?kania pri doru?ovaní textovych správ, ke??e doru?ovanie správ závisí od vá?ho poskytovate?a mobilnych slu?ieb.

 6. WEBOVé STRáNKY TRETíCH STRáN

  Táto lokalita m??e obsahova? prepojenia na webové stránky a slu?by tretích strán vrátane sociálnych médií (?alej spolo?ne nazyvané len ?prepojené lokality“). Prepojené lokality nie sú pod kontrolou spolo?nosti Mars a spolo?nos? Mars nenesie zodpovednos? za prepojené lokality ani za ?iadne informácie alebo materiály na tychto prepojenych lokalitách, a ani za akúko?vek formu prenosu informácií z prepojenych lokalít. Uvedenie prepojenia neznamená, ?e spolo?nos? Mars súhlasí s obsahom prepojenej lokality, ani ?e je v akomko?vek vz?ahu s prevádzkovate?om prepojenej lokality. Spolo?nos? Mars nepre?etruje, neoveruje ani nemonitoruje prepojené lokality. Spolo?nos? Mars poskytuje prepojenia na prepojené lokality vyhradne pre va?e pohodlie. K prepojenym lokalitám pristupujete vyhradne na svoje vlastné riziko.

 7. OCHRANA OSOBNYCH úDAJOV A BEZPE?NOS?

  Pozorne si pre?ítajte na?e?Zásady ochrany osobnych údajov, kde nájdete ?al?ie informácie o tom, aké údaje zhroma??uje spolo?nos? Mars na lokalitách spolo?nosti Mars a ako tieto údaje spracovávame.

  Bez obmedzenia platnosti podmienok uvedenych v na?ich zásadách ochrany osobnych údajov súhlasíte s tym, ?e spolo?nos? Mars nezaru?uje a ani nem??e zaru?i?, ?e pou?ívanie lokalít spolo?nosti Mars alebo vami poskytnutych informácií prostredníctvom lokalít spolo?nosti Mars bude súkromné a bezpe?né. Spolo?nos? Mars nebude vo?i vám nies? zodpovednos? za ?iadne nedostatky v oblasti ochrany osobnych údajov alebo bezpe?nosti, ktoré sa m??u vyskytnú?. Nesiete zodpovednos? za podniknutie príslu?nych preventívnych a bezpe?nostnych opatrení, ktoré budú najvhodnej?ie vzh?adom na va?u konkrétnu situáciu a vami zamy??ané pou?ívanie lokalít spolo?nosti Mars. Spolo?nos? Mars si vyhradzuje právo kedyko?vek zverejni? akéko?vek informácie, ktorych zverejnenie bude pova?ova? za nevyhnutné pre splnenie príslu?nych platnych predpisov, nariadení alebo v reakcii na právne spory alebo po?iadavky verejnych úradov.

 8. ZRIEKNUTIE SA ZáRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  Spolo?nos? Mars zaru?uje, ?e právoplatne akceptuje tieto podmienky a má plnú moc tak u?ini?. Vy zaru?ujete, ?e právoplatne akceptujete tieto podmienky a máte plnú moc tak u?ini?.

  S VYNIMKOU VY?SIE UVEDENYCH SKUTO?NOSTí SA LOKALITY SPOLO?NOSTI MARS POSKYTUJú ?TAK, AKO Sú“ A ?TAK, AKO Sú K DISPOZíCII“ BEZ ZáRUKY AKéHOKO?VEK DRUHU, ?I U? VYSLOVNEJ ALEBO ML?KY PREDPOKLADANEJ.?Spolo?nos? Mars sa vyslovne zrieka v?etkych záruk ka?dého druhu vrátane v?etkych ml?ky predpokladanych záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny ú?el, zákonného nároku, neporu?enia práv, bezchybnosti, nepreru?ovaného pou?ívania, ako aj v?etkych záruk vyplyvajúcich zo sp?sobu konania alebo obchodnych zvyklostí. Spolo?nos? Mars nezaru?uje, ?e (a) lokality spolo?nosti Mars budú sp?ňa? va?e po?iadavky, (b) prevádzka lokalít spolo?nosti Mars bude nepreru?ovaná a bez vírusov a chyb a ?e (c) v?etky chyby budú odstránené. ?iadne informácie poskytnuté spolo?nos?ou Mars alebo jej oprávnenymi zástupcami, ?i u? ústne alebo písomne, neustanovujú ani nebudú ustanovova? ?iadne záruky. NIEKTORé JURISDIKCIE NEUMO??UJú ZRIEKNUTIE SA ML?KY PREDPOKLADANYCH ZáRUK, ?I?E NIEKTORé ALEBO V?ETKY UVEDENé VYLú?ENIA SA NA VáS NEMUSIA VZ?AHOVA?.

  LOKALITY SPOLO?NOSTI MARS POU?íVATE NA SVOJE VLASTNé RIZIKO.

  SúHLASíTE S TYM, ?E SPOLO?NOS? MARS ZA ?IADNYCH OKOLNOSTí NEBUDE NIES? ZODPOVEDNOS? (Y) ZA ?IADNE ?KODY VRáTANE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, MIMORIADNYCH, ZNA?NYCH, NáHODNYCH ALEBO NáSLEDNYCH ?K?D ALEBO TRESTNYCH OD?KODNENí (VRáTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZAOBSTARANIE NáHRADNYCH TOVAROV ALEBO SLU?IEB, STRATU MO?NOSTI POU?íVA?, STRATU úDAJOV A STRATU ZISKOV ALEBO NARU?ENIE OBCHODNYCH OPERáCIí), A TO BEZ OH?ADU NA TO, AKYM SP?SOBOM VZNIKLI A NA PRáVNU TEóRIU ZODPOVEDNOSTI A ?I U? ICH VZNIK AKYMKO?VEK SP?SOBOM SúVISEL S TYMITO PODMIENKAMI ALEBO ?I VZNIKLI NA ZáKLADE ZMLUVY, ABSOLúTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRáTANE ZANEDBANIA POVINNOSTí A INYCH POCHYBENí), A TO AJ V PRíPADE, ?E SPOLO?NOS? MARS BOLA INFORMOVANá O MO?NOSTI VZNIKU TYCHTO ?K?D, ALEBO (Z) ZA AKéKO?VEK NáROKY, PO?IDAVKY ALEBO ?KODY ?UBOVO?NYM SP?SOBOM VYPLYVAJúCE ALEBO VZNIKAJúCE NA ZáKLADE Vá?HO POU?ITIA LOKALíT SPOLO?NOSTI MARS ALEBO V SúVISLOSTI S NíM. Uvedené zrieknutie sa zodpovednosti nebude uplatňované v rozsahu, v akom toto zrieknutie sa nie je povolené platnymi právnymi predpismi.

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tym, ?e uvedené obmedzenia zodpovednosti spolu s inymi ustanoveniami v tychto podmienkach obmedzujúce zodpovednos? sú nevyhnutné podmienky, a ?e spolo?nos? Mars vám neudelí práva vyplyvajúce z tychto podmienok, pokia? nevyjadríte súhlas s uvedenymi obmedzeniami zodpovednosti.

 9. OD?KODNENIE

  Súhlasíte s tym, ?e od?kodníte a budete chráni? spolo?nos? Mars, jej riadite?ov, funkcionárov, zamestnancov a zástupcov v súvislosti so v?etkymi stratami, zodpovednos?ami, platnymi a nevyrie?enymi nárokmi, právnymi konaniami, ?kodami, nákladmi, vydavkami na obhajobu a primeranymi poplatkami za zastupovanie pred súdom vznesenymi vo?i spolo?nosti Mars ?ubovo?nymi tretími stranami v d?sledku vá?ho pou?ívania Lokalít spolo?nosti Mars alebo akéhoko?vek poru?enia tychto podmienok, práv tretích strán alebo platnych právnych predpisov z va?ej strany. Spolo?nos? Mars si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevzia? vyhradnú obhajobu a kontrolu nad v?etkymi spormi, ktoré sú predmetom od?kodnenia na základe tychto podmienok. V ?iadnom prípade sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo?nosti Mars nem??u dohodnú? ?iadne urovnania ovplyvňujúce práva alebo povinnosti spolo?nosti Mars.

 10. RIE?ENIE SPOROV

  Tieto podmienky podliehajú právnym predpisom ?tátu Delaware, interpretujú a uplatňujú sa v súlade s nimi, a to bez uplatnenia princípov nesúladu právnych predpisov tohto ?tátu a sú záv?zné pre zmluvné strany tychto podmienok v Spojenych ?tátoch americkych aj po celom svete. Vy aj spolo?nos? Mars vyjadrujete súhlas s tym, ?e pri interpretácii alebo zostavovaní tychto podmienok sa nebude uplatňova? Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

  VY AJ SPOLO?NOS? MARS SúHLASíTE S TYM, ?E V?ETKY SPORY SA UROVNAJú FORMOU ZáV?ZNéHO ROZHODCOVSKéHO KONANIA, A TO SP?SOBOM UVEDENYM V TEJTO ?ASTI [10], A ?E SA VY AJ SPOLO?NOS? MARS ZRIEKATE PRáVA NA PREJEDNáVANIE TYCHTO SPOROV PRED AKYMKO?VEK SúDOM.

  VY AJ SPOLO?NOS? MARS ?ALEJ SúHLASíTE S TYM, ?E OBE STRANY M??U VZNá?A? NáROKY VO?I DRUHEJ STRANE IBA NA INDIVIDUáLNOM ZáKLADE, NIE AKO ?ALOBCA ALEBO ?LEN SKUPINY V RáMCI DOMNELEJ SKUPINOVEJ ALEBO ZáSTUPNEJ ?ALOBY ALEBO SúDNEHO PROCESU. V RáMCI ROZHODCOVSKéHO KONANIA M??U BY? NEDOSTUPNé ALEBO OBMEDZENé AJ INé PRáVA, KTORé BY STE MALI V PRíPADE SúDNEHO PROCESU, AKO NAPRíKLAD PRáVO NA PRíSTUP K V?ETKYM D?KAZOM.

  V?etky spory medzi vami a spolo?nos?ou Mars, jej zástupcami, zamestnancami, funkcionármi, riadite?mi, zmocnite?mi, následníckymi organizáciami, právnymi nástupcami, pobo?kami a pridru?enymi spolo?nos?ami (?alej na ú?ely tejto ?asti [11] nazyvanymi len ?zmluvné strany spolo?nosti Mars“) vyplyvajúce z tychto podmienok alebo súvisiace s nimi a ich interpretáciou alebo poru?ením, ukon?ením platnosti tychto podmienok, vz?ahmi vzniknutymi na základe tychto podmienok vrátane sporov tykajúcich sa platnosti, rozsahu alebo vymáhate?nosti tejto zmluvy v rámci rozhodcovského konania (?alej spolo?ne nazyvané len ?príslu?né spory“) sa urovnajú formou záv?zného rozhodcovského konania v ?táte New York v USA vedeného Americkou asociáciou pre rozhodcovské konania (American Arbitration Association - AAA) v súlade s medzinárodnymi pravidlami rozhodcovského konania, ktoré budú v platnosti v ?ase konania. Pred za?atím rozhodcovského konania musí strana podávajúca návrh na rozhodcovské konanie poskytnú? druhej strane písomné oznámenie o svojom zámere poda? návrh na rozhodcovské konanie aspoň 60 dní vopred. Spolo?nos? Mars poskytne takéto oznámenie prostredníctvom po?ty alebo e-mailu s pou?itím kontaktnych údajov, ktoré má k dispozícii, pri?om vy musíte toto oznámenie posla? po?tou na adresu Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  úhrada poplatkov za podanie a konanie, ako aj odmeny pre arbitrá?neho rozhodcu sa budú riadi? pravidlami asociácie AAA. Ak v?ak budete schopní preukáza?, ?e vydavky súvisiace s rozhodcovskym konaním sú neúmerné v porovnaní s vydavkami na súdne pojednávanie, spolo?nos? Mars uhradí poplatky za podanie a konanie a odmeny pre arbitrá?neho rozhodcu vo vy?ke, akú arbitrá?ny rozhodca bude pova?ova? za nevyhnutnú, s cie?om predís? tomu, aby bolo pre vás toto rozhodcovské konanie finan?ne neúnosné. Ak arbitrá?ny rozhodca rozhodne, ?e s?a?nosti, ktoré ste vzniesli v rámci rozhodcovského konania, sú neopodstatnené, súhlasíte s tym, ?e spolo?nosti Mars uhradíte v?etky poplatky súvisiace s rozhodcovskym konaním, ktoré za vás spolo?nos? Mars uhradila, pri?om tieto poplatky by ste boli povinní uhradi? aj na základe pravidiel asociácie AAA.

  V súlade s pravidlami komer?ného rozhodcovského konania asociácie AAA sa vyberie jeden arbitrá?ny rozhodca. Rozhodcovské konanie sa uskuto?ní v anglickom jazyku. Arbitrá?ny rozhodca bude oprávneny stanovi? ?ubovo?ny opravny prostriedok, ktory by mohol by? udeleny v rámci súdneho konania na základe právnych predpisov alebo na základe princípov spravodlivosti, a akéko?vek rozhodnutie arbitrá?neho rozhodcu bude kone?né a záv?zné pre obe zmluvné strany a m??e sa zaregistrova? ako rozsudok na akomko?vek súde s príslu?nou jurisdikciou. Arbitrá?ny rozhodca v?ak nebude oprávneny nariadi? náhradu ?kody plniacu funkciu trestu alebo penalizácie, pri?om obe strany sa tymto zriekajú práva na od?kodnenie. Arbitrá?ny rozhodca uplatní príslu?né právne predpisy a ustanovenia tychto podmienok, pri?om ak tak neu?iní, bude sa to pova?ova? za poru?enie právomocí arbitrá?neho rozhodcu a bude to d?vodom k súdnemu vy?etrovaniu. Rozhodnutie arbitrá?neho rozhodcu musí obsahova? písomné vysvetlenie a musí zosta? d?verné. Spolo?nos? Mars a vy súhlasíte s tym, ?e príslu?né spory sa na rozhodcovské konanie budú podáva? iba na individuálnom základe.?Ani spolo?nos? Mars, ani vy nebudete oprávnení poda? návrh na rozhodcovské konanie vo veci príslu?ného sporu ako skupinovej alebo zástupnej ?aloby alebo ako ob?ianskej ?aloby a arbitrá?ny rozhodca nebude ma? právo kona? vo veci skupinovej alebo zástupnej ?aloby alebo ob?ianskej ?aloby.?Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy tykajúce sa rozhodcovského konania v tejto ?asti [10] uzná za neuplatnite?né, toto neuplatnite?né ustanovenie sa vylú?i a zostávajúce ustanovenia tykajúce sa rozhodcovského konania sa budú na?alej uplatňova? (av?ak mo?nos? skupinovej alebo zástupnej ?aloby alebo ob?ianskej ?aloby zostáva na?alej vylú?ená). Bez oh?adu na akéko?vek protichodné nariadenia alebo právne predpisy sa právne nároky, ktoré vyplyvajú z tychto podmienok alebo s nimi súvisia , musia vznies? do jedného (1) roka od vzniku tohto nároku, inak budú natrvalo preml?ané. Na ú?ely tejto ?asti [10] budú podmienky a súvisiace transakcie podlieha? Federálnemu zákonu o rozhodcovskych konaniach, 9 U.S.C., ?as? 1-16 (FAA).

  Upozornenie:?vyjadrením súhlasu s tymito podmienkami vyslovne súhlasíte s tym, ?e sa tymto vzdávate práva na v?etky nároky alebo ?aloby, ktoré by ste inak mohli vznies? vo?i spolo?nosti Mars na základe zákonov jurisdikcií mimo Spojenych ?tátov americkych, vrátane, ale bez obmedzenia na v?etky nároky a ?aloby na základe právnych predpisov va?ej krajiny, a ?e v súlade s ustanoveniami tejto ?asti [10] sa budú v?etky spory rie?i? vyhradne v Spojenych ?tátoch americkych a vyhradne na základe právnych predpisov Spojenych ?tátov americkych.

 11. UKON?ENIE PLATNOSTI

  Platnos? tychto podmienok sa automaticky ukon?í, ke? poru?íte niektoré z ich ustanovení. Spolo?nos? Mars m??e kedyko?vek a z akéhoko?vek d?vodu ukon?i? alebo zmeni? vá? prístup k lokalitám spolo?nosti Mars, ?i u? na základe predchádzajúceho upozornenia, alebo bez neho. Napríklad, prístup k lokalitám spolo?nosti Mars sa vám m??e bez predchádzajúceho upozornenia znemo?ni? vtedy, ak bude spolo?nos? Mars presved?ená, ?e ste e?te nezav??ili vek 13 rokov.

  Ukon?enie platnosti v?ak ?iadnym sp?sobom neobmedzí iné práva spolo?nosti Mars ani jej mo?nosti vyu?i? opravné prostriedky. ?as? [11] spolu s ?as?ami [3, 8, 9, 10 a 15] zostane v platnosti aj po ukon?ení platnosti tychto podmienok.

 12. SúDNA PRíSLU?NOS? A DA?OVá POVINNOS?

  Nesiete zodpovednos? za dodr?iavanie v?etkych príslu?nych platnych právnych predpisov. Spolo?nos? Mars si vyhradzuje právo kedyko?vek obmedzi? dostupnos? lokalít spolo?nosti Mars a obsahu spolo?nosti Mars pre ?ubovo?nú osobu alebo v ?ubovo?nej geografickej oblasti. V?etok softvér na lokalitách spolo?nosti Mars podlieha kontrolnym mechanizmom Spojenych ?tátov americkych vz?ahujúcich sa na vyvoz tovarov. ?iadny softvér sa nesmie s?ahova? alebo inak vyviez? alebo op?tovne vyviez? (a) do Kuby, Iraku, Líbye, Severnej Kórei, Iránu, Syrie alebo akejko?vek inej krajiny ozna?enej garantom alebo úradom pre kontrolu zahrani?nych aktív Ministerstva financií Spojenych ?tátov americkych (alebo akémuko?vek ob?anovi alebo obyvate?ovi tychto krajín) alebo (b) osobám uvedenym na zozname ?peciálne ozna?enych ob?anov (Specially Designated Nationals) Ministerstva financií USA alebo na zozname os?b, s ktorymi sa nesmie obchodova? (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu USA. Stiahnutím alebo pou?ívaním takéhoto softvéru prehlasujete a zaru?ujete, ?e sa nenachádzate v niektorej z tychto krajín, nie ste pod správou niektorej z tychto krajín, nie ste ob?anom alebo obyvate?om niektorej z tychto krajín a nie ste ani uvedení na ?iadnom z tychto zoznamov.

  Nesiete vyhradnú zodpovednos? za úhradu v?etkych ciel, daní, odvodov alebo poplatkov (vrátane daní za predaj a pou?ívanie a zrazenych daní) ulo?enych daňovym orgánom v súvislosti s pou?ívaním lokality spolo?nosti Mars.

 13. OZNáMENIE PRE OB?ANOV ?TáTU KALIFORNIA

  Na základe Ob?ianskeho zákonníka ?tátu Kalifornia, ?as? 1789.3, majú ob?ania ?tátu Kalifornia právo na nasledujúce informácie o ?pecifickych právach spotrebite?ov:

  Poskytovate? webovej lokality:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Pokia? chcete poda? s?a?nos? v súvislosti s touto webovou stránkou alebo ak chcete získa? ?al?ie informácie o pou?ívaní tejto webovej stránky, napí?te nám list na vy??ie uvedenú adresu (na vedomie ?Legal Department“) alebo kontaktujte spolo?nos? Mars e-mailom na adrese [email protected] (v poli Predmet uve?te ?California Resident Request“). M??ete tie? písomne kontaktova? oddelenie Complaint Assistance Unit divízie Division of Consumer Services odboru Department of Consumer Affairs na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, alebo telefonicky na ?íslach 916.445.1254 a 800.952.5210.

 14. S?A?NOSTI TYKAJúCE SA PORU?ENIA AUTORSKYCH PRáV

  Na oznámenia tykajúce sa údajného poru?enia autorskych práv reagujeme v súlade s po?iadavkami právneho predpisu USA o digitálnych autorskych právach Digital Millennium Copyright Act (?DMCA“), a to vrátane odstránením materiálov, ktoré sú údajne predmetom poru?ovania práv, alebo zakázaním prístupu k nim.

  Ak sa v dobrej viere domnievate, ?e va?e dielo bolo skopírované sp?sobom poru?ujúcim va?e autorské práva alebo ?e boli va?e práva du?evného vlastníctva na lokalitách spolo?nosti Mars alebo prostredníctvom nich poru?ené inym sp?sobom, po?lite svoju s?a?nos? alebo oznámenie o poru?ení autorskych práv zástupcovi pre DMCA ur?enému spolo?nos?ou Mars na adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Prosíme, aby ste ná?mu zástupcovi pre DMCA neposielali ?iadnu inú kore?pondenciu ani ?iadne otázky. Zástupca pre DMCA bude odpoveda? iba na oznámenia a otázky splňujúce po?iadavky DMCA. ?al?ie informácie nájdete na adrese www.copyright.gov.

 15. R?ZNE

  1. Tieto podmienky spolu s na?imi?Zásadami ochrany osobnych údajov?predstavujú úplnú dohodu medzi spolo?nos?ou Mars a vami vo vz?ahu k zále?itostiam uvedenym v tomto dokumente a nebudú sa uplatňova? ?iadne iné prís?uby, dohody alebo záv?zky, ktoré nie sú vyslovne uvedené v tomto dokumente.

  2. Tieto podmienky (i) vstupujú do platnosti v prospech spolo?nosti Mars aj vás a budú záv?zné pre spolo?nos? Mars aj pre vás, ako aj va?ich právnych nástupcov a nadobúdate?ov, a (ii) m??u by? ustanovené spolo?nos?ou Mars, vy ich v?ak nem??ete ustanovi? bez predchádzajúceho vyslovného písomného súhlasu spolo?nosti Mars.

  3. Ak sa niektoré ustanovenie tychto podmienok stane neuplatnite?nym alebo neplatnym, zostávajúce ustanovenia si zachovajú rovnakú platnos?, ako keby tieto neuplatnite?né alebo neplatné ustanovenia neboli uvedené v tomto dokumente.

  4. Ak spolo?nos? Mars alebo vy nedodr?íte niektoré z ustanovení tohto dokumentu a druhá strana nebude vymáha? dodr?iavanie tohto ustanovenia, toto nevymáhanie dodr?iavania nebude predstavova? zrieknutie sa práva vymáha? dodr?iavanie tohto ustanovenia a nebude ani bráni? pri budúcom vymáhaní dodr?iavania tohto ustanovenia.

  5. ?iadne ustanovenie tychto podmienok sa nebude pova?ova? za ustanovenie, ktoré by robilo zo spolo?nosti Mars alebo z vás zástupcu alebo predstavite?a druhej strany alebo ú?astníkov spolo?ného podniku alebo partnerov.

  6. Ak spolo?nosti Mars alebo vám bude nie?o bráni? v splnení záv?zku vyplyvajúceho z tychto podmienok alebo niektorá strana nebude schopná splni? tento záv?zok z d?vodu, ktory strana uplatňujúca dané ustanovenie nedoká?e primerane ovplyvni?, ?as na splnenie záv?zku príslu?nej strany sa pred??i o obdobie oneskorenia alebo neschopnosti splni? tento záv?zok v d?sledku tohto d?vodu.

  7. Nadpisy a titulky v tomto dokumente slú?ia len na spreh?adnenie ?truktúry dokumentu.

  8. Tieto podmienky a v?etka súvisiaca dokumentácia budú spísané v angli?tine. Hoci m??e by? text tychto podmienok k dispozícii aj v inych jazykoch ako v angli?tine (bez oh?adu na to, ?i bol prelo?eny osobou alebo vyhradne po?íta?ovym softvérom), bude sa uplatňova? verzia v anglickom jazyku.

Máte otázky?

Prosíme,?kontaktujte nás.

Aktualizované v januári 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看