Pogoji uporabe za spletna mesta, ki jih upravlja dru?ba Mars, Incorporated Dru?ina podjetij

Datum veljavnosti: December, 2013

Pozdravljeni! Dru?ba Mars, Incorporated in njene podru?nice (skupaj ?Mars? ali ?mi?) nudi to in druga spletna mesta, spletne strani, aplikacije, igre, gradnike in spletne ter mobilne storitve (skupaj ?spletne strani dru?be Mars?). Upamo, da boste na spletnih straneh dru?be Mars na?li veliko zanimivih in zabavnih vsebin.

Naslednji Pogoji uporabe in na? Pravilnik o zasebnosti, ki ga lahko najdete na naslovu?www.Mars.com/privacy?, (skupaj ti ?Pogoji?) opisujejo dolo?be in pogoje, pod katerimi vam dru?ba Mars nudi dostop do spletnih strani dru?be Mars.

Preden dostopite in za?nete uporabljati spletne strani dru?be Mars, pazljivo preberite te pogoje, saj velja kot pravni sporazum med dru?bo Mars in vami.??E UPORABLJATE SPLETNE STRANI DRU?BE MARS, SE PRIVZAME, DA SE STRINJATE S TEMI POGOJI IN POTRJUJETE, DA STE TEGA SPOSOBNI IN PRAVNO ZMO?NI.

POMEMBNO OBVESTILO:?Ti pogoji vsebujejo dolo?be, ki omejujejo na?o odgovornost do vas in zahtevajo, da vsak morebiten spor z nami razre?ite s kon?no in zavezujo?o arbitra?o na individualni ravni, in ne kot del razredne ali zastopni?ke to?be. Za ve? informacij glejte poglavji ?ZAVRNITEV JAMSTEV IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI? ([8]. poglavje) in ?RAZRE?EVANJE SPOROV? ([10]. poglavje) v nadaljevanju.

?E SE NE STRINJATE S KATERIMKOLI DELOM TEH POGOJEV, PROSIMO, DA NE UPORABLJATE SPLETNIH STRANI DRU?BE MARS.

 1. DODATNI POGOJI

  Datum veljavnosti teh pogojev je naveden na vrhu te spletne strani. Teh pogojev ne nameravamo pogosto spreminjati, pridru?ujemo pa si pravico, da to storimo. O vsaki spremembi gradiva vas bomo obvestili z objavo obvestila na tej spletni strani. ?e bo le mogo?e, vas bomo o spremembah vnaprej obvestili. Ne bomo uvedli sprememb, ki bi veljale za nazaj, razen ?e bo to od nas zahteval zakon.

  Va?a nadaljnja uporaba spletnih strani dru?be Mars po datumu veljavnosti velja kot va?e sprejetje spremenjenih pogojev. Spremenjeni pogoji nadomestijo vse prej?nje razli?ice pogojev. Zato vam priporo?amo, da pregledate te pogoje vsakokrat, ko dostopite do spletnih strani dru?be Mars in si natisnete kopijo teh pogojev za lastno evidenco.

 2. DODATNI POGOJI

  Dolo?ene storitve, ki so na voljo na spletnih straneh dru?be Mars, kot so mobilne aplikacije, nagradne igre, posebne ponudbe, tekmovanja in druge storitve, lahko urejajo dodatne dolo?be in pogoji, ki so predstavljeni skupaj s temi storitvami. ?e ?elite uporabljati te storitve, se morate strinjati z dodatnimi pogoji. Ti pogoji in morebitni dodatni pogoji so enako veljavni. ?e je kak?en dodatni pogoj nepreklicno v nasprotju s katerim od dolo?il teh pogojev, prevlada dodatni pogoj.

 3. VSEBINA DRU?BE MARS

  Mars si v celoti pridr?uje popolno lastni?tvo vseh podatkov in gradiv, ki so na voljo na spletnih straneh dru?be Mars, posredovane prek njih ali poslane tja, vklju?no z deli z umetni?ko vrednostjo, grafikami, besedilom, video- in avdioposnetki, blagovnimi znamkami, logotipi in drugo vsebino (skupaj ?vsebina dru?be Mars?).

  ?e se strinjate s temi pogoji (ter z morebitnimi dodatnimi dolo?bami in pogoji, povezanimi s specifi?no vsebino dru?be Mars), lahko prenesete, natisnete in/ali prekopirate vsebino dru?be Mars samo za lastno uporabo.

  Razen v primeru, da vam dru?ba Mars zagotovi pisno pooblastilo za to, ne smete:

  • vgraditi vsebine dru?be Mars v nobeno drugo delo (kot je va?e spletno mesto) ali uporabiti vsebine dru?be Mars na noben javni ali komercialni na?in;

  • kopirati, spreminjati, poustvarjati, prirejati, izvajati obratno in?enirstvo, distribuirati, uokviriti, znova objaviti, nalo?iti, prikazati, objaviti na spletu, oddajati, prenesti, licencirati ali prodajati vsebine dru?be Mars v nobeni obliki in na noben na?in;

  • spremeniti katerokoli od obvestil o avtorskih pravicah, blagovni znamki ali drugih pravicah o intelektualni lastnini, ki je lahko del vsebine dru?be Mars; ali

  • vzpostaviti globokih povezav na katerokoli od spletnih strani dru?be Mars (tj. povezav na katerokoli stran dru?be Mars, razen na doma?o stran).

 4. VA?I PREDLO?KI

  Poleg prijav za zaposlitev lahko dru?ba Mars od ?asa do ?asa ponudi podro?ja, kjer lahko vi in drugi uporabniki na spletnih straneh dru?be Mars objavite ali druga?e predlo?ite podatke, fotografije, grafike, ustvarjalne predloge, ideje, opombe, koncepte, informacije, ocene ali drugo gradivo (skupaj ?predlo?ki?). S tem ko po?ljete, objavite ali prenesete predlo?ke dru?bi Mars (in/ali na?im poobla??encem) ali kateremukoli podro?ju spletnih strani dru?be Mars, dru?bi Mars in na?im poobla??encem z va?im odrekom morebitnemu dobi?ku od prodaje podelite neekskluzivno, prenosno, ?asovno neomejeno, nepreklicno pravico, ki dovoljuje podlicenciranje (na ve? hierarhi?nih ravni) in velja po celem svetu, do uporabe, poustvarjanja, podlicenciranja (na ve? hierarhi?nih ravni), distribucije, ustvarjanja izpeljanih del iz predlo?ka, izvajanje in uva?anje predlo?ka na kakr?enkoli trenutno znan ali naknadno razvit medij, za kakr?enkoli namen, komercialen ali druga?en, in brez vsakr?nega finan?nega nadomestila za vas. Dru?ba Mars ima torej samodejno pravico do uporabe va?ega predlo?ka – vklju?no s pravico do poustvarjanja, razkrivanja, objavljanja ali oddajanja va?ega predlo?ka – kjerkoli, kadarkoli, na kakr?nemkoli mediju in v kakr?enkoli namen. Pod nobenim pogojem niste upravi?eni do pla?ila, ?e dru?ba Mars uporabi enega od va?ih predlo?kov. Vsi predlo?ki se obravnavajo kot nezaupni in nelastni?ki.

  Za svoje predlo?ke ste odgovorni sami. Z objavo predlo?ka izjavljate in jam?ite, da:

  • imate vse pravice ali imate na druga?en na?in nadzor nad vsemi pravicami do va?ega predlo?ka, vklju?no z in brez omejitev na vse avtorske pravice in blagovne znamke;

  • va? predlo?ek je resni?en in to?en;

  • va? predlo?ek ne kr?i pravic nobene druge osebe ali entitete, kot so pravice do zasebnosti in javnosti in

  • va? predlo?ek je v skladu z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi. .

  Priznavate in se strinjate, da ima dru?ba Mars pravico (ne pa tudi dol?nosti) do spreminjanja, odstranitve ali zavrnitve objave ali dovoljenja za objavo kateregakoli predlo?ka. Dru?ba Mars se ne zavezuje in ne prevzema nobene odgovornosti za noben predlo?ek, ki ste ga objavili vi ali katerokoli drugo podjetje.

  Dru?ba Mars vam mo?no priporo?a, da v svojih predlo?kih ne razkrijete nobenih osebnih podatkov, ker lahko osebne podatke v va?ih predlo?kih vidijo in uporabijo tudi druge osebe. Dru?ba Mars ne odgovarja za informacije, ki jih posredujete prek predlo?kov.

 5. UPORABA SPLETNIH MEST DRU?BE MARS

  ?E ?ELITE UPORABLJATI SPLETNA MESTA DRU?BE MARS, MORATE BITI STARI VSAJ TRINAJST (13) LET. S tem ko dostopite do, uporabljate in/ali predlo?ite informacije spletnim stranem dru?be Mars ali jih prek katerekoli od spletnih strani dru?be Mars posredujete naprej, izjavljate, da niste mlaj?i od 13 let.

  ?E STE STAREJ?I OD TRINAJST LET (13), VENDAR ?E NE DOSEGATE STAROSTI, KI JE V VA?I DR?AVI BIVANJA DOLO?ENA ZA POLNOLETNOST, LAHKO SPLETNE STRANI DRU?BE MARS UPORABLJATE SAMO POD NADZOROM STAR?A ALI ZAKONITEGA SKRBNIKA.

  ?E STE STAR? ALI ZAKONITI SKRBNIK IN SOGLA?ATE Z DOSTOPOM VA?EGA MLADOLETNEGA OTROKA DO SPLETNIH STRANI DRU?BE MARS IN Z NJEGOVO UPORABO TEH STRANI, SE STRINJATE, DA VAS V VA?EM IMENU IN V IMENU VA?EGA MLADOLETNEGA OTROKA OBVEZUJEJO TI POGOJI. Priporo?amo, da se seznanite z za??itnimi storitvami star?evskega nadzora, ki so na voljo na trgu (kot so strojna ali programska ra?unalni?ka oprema in storitve filtriranja) in so vam lahko v pomo? pri omejevanju dostopa do gradiva, za katerega menite, da je ?kodljivo za mladoletne osebe.

  Ko uporabljate spletne strani dru?be Mars, ne smete:

  • ustvariti la?ne identitete ali se izdajati za drugo osebo, vklju?no z la?nimi navedbami, da ste uradna oseba ali predstavnik dru?be Mars, znana ali javna osebnost;

  • prenesti na spletne strani dru?be Mars ali prek teh strani posredovati naprej nobenih oglasov, nagovarjanja, ne?elene po?te ali druge ne?elene ali nepoobla??ene komercialne ali promocijske vsebine (razen ?e imate za to izrecno pisno dovoljenje dru?be Mars);

  • prekiniti ali poskusiti prekiniti pravilno delovanje spletnih strani dru?be (npr. z vdorom na stre?nike dru?be Mars ali ra?une dru?abnih medijev dru?be Mars);

  • omejevati ali ovirati katerokoli drugo osebo pri uporabi spletnih mest dru?be Mars;

  • uporabiti nobenega programa za smetenje, omre?ja robotskih ra?unalnikov ali drugega robota, povzemalnika (scraper) ali drugih avtomatiziranih na?inov za dostop do spletnih strani dru?be Mars ali prenesti nobenega virusa, ?rva, trojanskega konja ali druge ?kodljive programske opreme na spletne strani dru?be Mars ali prek teh strani posredovati naprej;

  • spremeniti, prirediti, podlicencirati, prevesti, prodajati, izvajati obratno in?enirstvo na, razstaviti ali razgraditi nobenega dela nobene spletne strani dru?be Mars;

  • uporabljati tehnik ?framing? ali ?mirroring? za noben del spletne strani dru?be Mars, razen po predhodnem pismenem pooblastilu dru?be Mars;

  • objaviti ali prenesti nobenega gradiva ali se udele?iti nobenega vedenja ali dejavnosti, ki je la?no, zavajajo?e, nezakonito, ?aljivo, mote?e, ?kodljivo ali druga?e sporno (po opredelitvah dru?be Mars); ali

  • pomagati nobeni osebi pri udele?bi v kateremkoli od zgoraj opisanih dejavnosti.

  Za kr?itev kateregakoli od navedenih pravil lahko dru?ba Mars po lastni presoji in brez opozorila ukine va? dostop do spletnih strani dru?be Mars.

  ?e do spletnih strani dru?be Mars dostopate prek svojega pametnega telefona, tabli?nega ra?unalnika ali druge mobilne naprave, potrebujete brez?i?no storitev prek Wi-Fi ali sodelujo?ega ponudnika mobilnih storitev. Dolo?ene storitve lahko zahtevajo zmo?nost po?iljanja sporo?il (SMS ali MMS). Strinjate se, da ste edini odgovorni za vse bremenitve za sporo?ila in prenos podatkov, ki vam jih zara?una va? ponudnik mobilnih storitev. Ti stro?ki lahko vklju?ujejo stro?ke za standardne in premijske SMS in so lahko enkratne ali ponavljajo?e se bremenitve. Vse stro?ke obra?una va? ponudnik mobilnih storitev in njemu jih morate tudi pla?ati. Za naro?ni?ke tarife in podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Dru?ba Mars ne odgovarja za morebitne zamude pri prejemanju sporo?il, ker je dostava sporo?il odvisna od efektivnega prenosa va?ega ponudnika mobilnih storitev.

 6. SPLETNA MESTA DRUGIH PODJETIJ

  Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletna mesta in storitve drugih podjetij, vklju?no z dru?abnimi mediji (skupaj ?povezana spletna mesta?). Dru?ba Mars ne nadzoruje povezanih spletnih mest in ni odgovorna za povezana spletna mesta ali za kakr?nekoli informacije ali gradiva na povezanih spletnih mestih ali kakr?nokoli obliko prenosa s povezanih spletnih mest. Vklju?itev povezave ne pomeni, da dru?ba Mars odobrava povezano spletno mesto ali da je kakorkoli povezana z upravljavci povezanega spletnega mesta. Dru?ba Mars ne preiskuje, preverja ali nadzira povezanih spletnih mest. Dru?ba Mars nudi povezave do povezanih spletnih mest samo zato, da so vam na voljo. Do povezanih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

 7. ZASEBNOST/VARNOST

  Prosimo, da pazljivo preberete na??Pravilni o zasebnosti, se seznanite s tem, katere podatke dru?ba Mars zbira na spletnih mestih dru?be Mars in kako jih obdelamo.

  Brez omejitev dolo?il na?ega Pravilnika o zasebnosti razumete, da dru?ba Mars ne jam?i in ne more jam?iti, da bo va?a uporaba spletnih mest Mars in/ali podatkov, ki jih podate prek spletnih strani Mars, zasebna ali varna. Dru?ba Mars ni na noben na?in odgovorna zaradi morebitnega pomanjkanja zasebnosti ali varnosti, na katero lahko naletite. Vi ste odgovorni, da upo?tevate opozorila in izvajate varnostne ukrepe, ki so najprimernej?i za va?o situacijo in namensko uporabo spletnih mest dru?be Mars. Dru?ba Mars si pridr?uje pravico, da lahko kadarkoli razkrije katerekoli podatke, ko sama presodi, da je to potrebno za zadostitev veljavnih zakonov, predpisov, sodnih postopkov ali vladnih zahtev.

 8. ZAVRNITVE JAMSTEV IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

  Dru?ba Mars jam?i, da je dru?ba Mars veljavno sklenila te pogoje in da ima pravno mo?, da to stori. Jam?ite, da ste veljavno sklenili te pogoje in da imate pravno mo?, da to storite.

  RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO ZGORAJ, SO SPLETNA MESTA DRU?BE MARS NA VOLJO ?TAKA KOT SO? IN ?KOT SO NA VOLJO? BREZ KAKR?NEGAKOLI IZRECNEGA ALI VKLJU?ENEGA JAMSTVA.?Dru?ba Mars specifi?no zavra?a vsa jamstva in kakr?nekoli pogoje, vklju?no z vsemi vklju?enimi jamstvi in pogoji prodajnosti, primernosti za dolo?en namen, lastni?tva, nekr?enja, odsotnosti napak, neprekinjene uporabe in vsemi jamstvi, vklju?enimi iz kakr?negakoli na?ina poslovanja ali uporabe trgovanja. Dru?ba Mars ne jam?i, (a) da bodo spletna mesta dru?be Mars izpolnjevale va?e zahteve, (b) da bo delovanje spletnih mest dru?be Mars neprekinjeno ali brez virusov ali brez napak ali (c) da bodo napake odpravljene. Noben ustni ali pisni nasvet dru?be Mars ali njenih poobla??enih predstavnikov ne ustvarja in ne bo ustvaril nobenega jamstva. NEKATERE DR?AVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJU?ITVE VKLJU?ENIH JAMSTEV, KAR POMENI DA NEKATERE ALI VSE OD OMENJENIH IZKLJU?ITEV ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

  SPLETNA MESTA DRU?BE MARS UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

  STRINJATE SE, DA DRU?BA MARS V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVARJALA (Y) ZA KAKR?NOKOLI ?KODO, VKLJU?NO Z NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, VZGOJNO, STRANSKO, POSLEDI?NO ALI KAZENSKO ?KODO (KAR VKLJU?UJE TUDI, VENDAR NI OMEJENO NA OSKRBO Z NADOMESTNIM BLAGOM ALI STORITVAMI, IZGUBA UPORABE, PODATKOV ALI DOBI?KA ALI PREKINITEV POSLOVANJA), KAKORKOLI ?E JE DO NJE PRI?LO IN PO NOBENI TEORIJI O ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI NA KAKR?ENKOLI NA?IN NASTAJAJO V POVEZAVI S TEMI POGOJI, IN NE GLEDE NA TO, ALI SO V POGODBI, STROGI ODGOVORNOSTI ALI O?KODOVANJU (VKLJU?NO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGA?NIM NA?INOM), TUDI ?E JE BILA DRU?BA MARS OBVE??ENA O MO?NOSTI TAK?NE ?KODE, ALI (Z) ZA NOBEN ZAHTEVEK, ZAHTEVO ALI OD?KODNINO, KI BI NASTALA ZARADI ALI IZHAJAL IZ VA?E UPORABE SPLETNIH MEST MARS ALI V POVEZAVI Z NJO. Omenjena zavrnitev odgovornosti ne bo veljala za obsege, ki jih prepoveduje veljaven zakon.

  Potrjujete in se strinjate, da so navedene omejitve odgovornosti skupaj z drugimi dolo?ili v teh pogojih, ki omejujejo odgovornost, bistveni pogoji in da vam dru?ba Mars ne bo pripravljena podeliti pravic, opredeljenih v teh pogojih, ?e se ne strinjate z navedenimi omejitvami odgovornosti.

 9. ZAVAROVANJE

  Strinjate se, da boste zavarovali in branili dru?bo Mars in njene direktorje, uradnike, uslu?bence in predstavnike pred vsemi izgubami, odgovornostmi, dejanskimi ali nere?enimi zahtevki, dejanji, ?kodami, izdatki, stro?ki obrambe in smiselnimi honorarji odvetnikov, ki bi jih dru?bi Mars lahko nalo?ilo drugo podjetje zaradi va?e uporabe spletnih mest dru?be Mars ali zaradi kakr?nekoli kr?itve teh pogojev, pravic drugega podjetja ali veljavne zakonodaje. Dru?ba Mars si pridr?uje pravico, da na lastne stro?ke prevzame izklju?no obrambo in nadzor nad katerokoli zadevo, ki je predmet zavarovanja po teh pogojih. V nobenem primeru ni dovoljeno skleniti dogovora, ki vpliva na pravice ali obveznosti dru?be Mars, brez predhodne pisne odobritve dru?be Mars.

 10. RAZRE?EVANJE SPOROV

  Te pogoje urejajo notranji zakoni zvezne dr?ave Delaware, v skladu s katerimi so tudi sestavljeni in izvajani, brez priznanja veljavnosti na?el sporov zakonov te dr?ave, in so zavezujo?i za stranki teh pogojev v Zdru?enih dr?avah Amerike in po vsem svetu. Vi in dru?ba Mars se strinjate, da za interpretacijo in tolma?enje teh pogojev ne velja Konvencija Zdru?enih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

  VI IN DRU?BA MARS SE STRINJATE, DA SE BODO VSI ZAHTEVKI RE?EVALI Z ZAVEZUJO?O ARBITRA?O NA NA?IN, KI JE PODAN V TEM ?LENU [10] IN DA SE TAKO VI KOT TUDI DRU?BA MARS ODREKATE VSAKI PRAVICI DO TEGA, DA BI ZAHTEVKE RE?EVALI S TO?BO NA SODI??U.

  NADALJE SE VI IN DRU?BA MARS STRINJATE, DA LAHKO VSAKA STRAN PREDLO?I ZAHTEVEK PROTI DRUGI STRANI SAMO NA INDIVIDUALNI RAVNI IN NE KOT TO?NIK ALI ?LAN SKUPINE V DOMNEVNI SKUPINSKI ALI ZASTOPNI?KI TO?BI ALI POSTOPKU. DRUGE PRAVICE, KI BI JIH IMELI, ?E BI ?LI NA SODI??E, KOT JE DOSTOP DO ODKRIVANJA, V ARBITRA?NEM POSTOPKU MORDA NISO NA VOLJO ALI SO OMEJENE.

  Vsak spor med vami in dru?bo Mars ter njenimi predstavniki, sodelavci, vodstvenim kadrom, direktorji, lastniki, nasledniki, zakonitimi nasledniki, h?erinskimi podjetji ali podru?nicami (skupaj za namene tega ?lena [11], ?stranke dru?be Mars)?, ki izhaja iz ali je povezan s temi pogoji in njihovo interpretacijo ali kr?itvijo, ukinitvijo ali veljavnostjo teh, razmerij, ki izhajajo iz teh pogojev, vklju?no s spori glede veljavnosti, cilja ali izvedljivosti tega dogovora o arbitra?i (skupaj ?zajeti spori?), bodo razre?eni z zavezujo?o arbitra?o v zvezni dr?avi New York Zdru?enih dr?av Amerike, ki jo bo opravila ameri?ka arbitra?na zveza (AAA - American Arbitration Association) v skladu s svojimi mednarodnimi pravili arbitra?e, ki veljajo na datum arbitra?e. Pred za?etkom kakr?negakoli arbitra?nega postopka bo stranka, ki bo spro?ila postopek, drugi stranki vsaj 60 dni prej poslala pisno obvestilo o svoji nameri, da vlo?i zahtevo za arbitra?o. Dru?ba Mars bo tak?no obvestilo poslala prek po?te ali e-po?te s pomo?jo kontaktnih podatkov v svojih evidencah, vi pa morate tak?no obvestilo poslati po po?ti na naslednji naslov: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Pla?ilo vseh stro?kov vlaganja vlog, administracije in honorarjev arbitra bodo urejala pravila zdru?enja AAA. ?e pa lahko doka?ete, da bodo stro?ki arbitra?e v primerjavi s stro?ki sodnega postopka pretirani, bo dru?ba Mars pla?ala tolik?en dele? vlaganja vlog, administracije in honorarjev arbitrov, kot arbiter presodi, da je potrebno za prepre?itev, da bi bili stro?ki arbitra?e za vas nedosegljivi. ?e arbiter ugotovi, da so trditve, ki jih podajate v arbitra?i, brez te?e, se strinjate s tem, da dru?bi Mars povrnete vse stro?ke, povezane z arbitra?o, ki jih je dru?ba Mars pla?ala v va?em imenu, ki bi jih sicer bili dol?ni pla?ati sami po pravilih zdru?enja AAA.

  Izbran bo en sam arbiter v skladu s pravili zdru?enja AAA o komercialni arbitra?i. Arbitra?a bo vodena v angle?kem jeziku. Arbiter bo imel pooblastila, da podeli kakr?nokoli oprostitev obveznosti, ki bi bilo na voljo na sodi??u ali po naravnem pravu, in vsaka odlo?itev arbitra bo dokon?na ter zavezujo?a za vsako od strank in bo veljala kot razsodba na kateremkoli sodi??u sodne pristojnosti. Arbiter pa ne bo imel pooblastil za dodelitev kazenske ali vzgojne od?kodnine, pravice, kateri se obe stranki odrekata. Arbiter bo uporabil veljavne zakone in dolo?ila teh pogojev; ?e tega ne bo storil, se smatra, da je prekora?il arbitra?na pooblastila, kar je lahko osnova za pravno presojo. Odlo?itev arbitra mora vsebovati pisno razlago in mora ostati zaupna. Dru?ba Mars in vi se strinjate, da bo vsak zajeti spor predlo?en v arbitra?o samo na individualni ravni.?Niti dru?ba Mars niti vi niste upravi?eni do arbitra?e za zajete spore kot skupinske ali zastopni?ke to?be ali to?be z zasebnim odvetnikom in arbiter ne bo imel pooblastil za nadaljevanje sodnega postopka s splo?no podlago skupinske ali zastopni?ke to?be ali to?be z zasebnim odvetnikom.?e se katerokoli dolo?ilo sporazuma za arbitra?o v tem ?lenu [10] izka?e za neizvedljivo, bo neizvedljivo dolo?ilo izlo?eno in bodo izvedeni le preostali pogoji arbitra?e (v nobenem primeru pa ni dopustna arbitra?a skupinske ali zastopni?ke to?be ali to?be z zasebnim odvetnikom). Ne glede na morebiten statut ali zakon, ki dolo?a druga?e, mora biti najava morebitnega zahtevka, ki izhaja iz teh pogojev ali je povezan z njimi, podana v roku enega (1) leta od pojavitve tega zahtevka ali pa je zahtevek za vedno ustavljen. Za namene tega ?lena [10] bo te pogoje in z njimi povezane transakcije urejal zvezni zakon o arbitra?i (Federal Arbitration Act), 9. knjiga ameri?kega zakonika (9 U.S.C.), ?leni od 1 do16 (FAA).

  Opomba:?s tem ko se strinjate s temi pogoji, se izrecno strinjate, da so vsi zahtevki ali to?be, ki jih imate proti dru?bi Mars po zakonih kateregakoli sodstva izven Zdru?enih dr?av Amerike opu??eni, vklju?no s (in brez omejitve na) kakr?nimkoli zahtevkom ali to?bo po zakonih va?e dr?ave, in da je v skladu z dolo?ili tega ?lena [10] va?a edina lokacija in veljaven zakon za kakr?enkoli spor v Zdru?enih dr?avah Amerike.

 11. PRENEHANJE

  Ti pogoji samodejno prenehajo veljati, ko ne izpolnite katerekoli izmed dolo?b ali pogojev. Dru?ba Mars lahko kadarkoli in iz kakr?negakoli razloga ukine ali spremeni va? dostop do spletnih strani dru?be Mars, pri ?emer vas o tem lahko obvesti ali pa tudi ne. Dostop do spletnih strani dru?be Mars je lahko na primer zavrnjen, ne da bi bili o tem obve??eni, ?e dru?ba Mars meni, da niste stari vsaj 13 let.

  Ukinitev ne omejuje drugih pravic ali zakonitih sredstev dru?be Mars. To poglavje [11] in poglavja [3, 8, 9, 10 in 15] veljajo tudi po prenehanju teh pogojev.

 12. VPRA?ANJA PRISTOJNOSTI; DAVKI

  Odgovorni ste za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonov. Dru?ba Mars si pridr?uje pravico, da kadarkoli omeji razpolo?ljivost spletnih strani dru?be Mars in/ali vsebine dru?be Mars za katerokoli osebo ali geografsko podro?je. Vsaka programska oprema na spletnih straneh dru?be Mars je predmet kontrolnih pregledov izvoza Zdru?enih dr?av Amerike. Nobene programske opreme ni dovoljeno prenesti ali druga?e izvoziti ali znova izvoziti: (a) v dr?ave (ali dr?avljanu ali prebivalcu dr?ave) Kuba, Irak, Libija, Severna Koreja, Iran, Sirija ali katere druge dr?ave, ki jo dolo?i pokrovitelj in/ali urad ?Office of Foreign Assets Control? Finan?nega ministrstva Zdru?enih dr?av Amerike; ali (b) posameznikom na seznamu ?Specially Designated Nationals? (posebej opredeljeni dr?avljani) Finan?nega ministrstva Zdru?enih dr?av Amerike ali v tabeli ?Table of Deny Orders? (zavrnjena naro?ila) Ministrstva za trgovino Zdru?enih dr?av Amerike. S tem, ko prenesete ali uporabljate kakr?nokoli programsko opremo, izjavljate in jam?ite, da niste v nobeni od teh dr?av, niste pod njenim nadzorom in niste dr?avljan ali prebivalec nobene od teh dr?av in da niste na nobenem tak?nem seznamu.

  Sami ste odgovorni za vse morebitne carine, davke, dajatve ali takse (vklju?no z morebitnimi davki od prometa, uporabe ali dav?nimi odtegljaji), ki so nalo?eni za uporabo ali povezani z uporabo spletnih mest dru?be Mars s strani kateregakoli dav?nega organa.

 13. OBVESTILO ZA DR?AVLJANE ZVEZNE DR?AVE KALIFORNIJA

  V skladu s civilnim zakonikom zvezne dr?ave Kalifornije, ?len 1789.3, so prebivalci zvezne dr?ave Kalifornije upravi?eni do naslednjih specifi?nih informacij o pravicah potro?nikov:

  Ponudnik spletnega mesta je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  ?e ?elite vlo?iti prito?bo glede spletnega mesta ali prejeti dodatne informacije o uporabi spletnega mesta, po?ljite dopis v vednost ?Legal Department? (pravna slu?ba) na zgornji naslov ali se obrnite na dru?bo Mars prek elektronske po?te na naslov?[email protected] (z navedeno zadevo ?California Resident Request?(zahtevek dr?avljana Kalifornije). Obrnete se lahko tudi na enoto ?Complaint Assistance Unit? slu?be za pomo? potro?nikom ?Division of Consumer Services? oddelka za stike s potro?niki ?Department of Consumer Affairs?, in sicer z dopisom na naslov 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ali po telefonu na ?tevilki 916-445-1254 ali 800-952-5210.

 14. ZAHTEVKI GLEDE KR?ENJA AVTORSKIH PRAVIC

  Na obvestila o domnevnih kr?itvah se odzivamo v skladu z zakonom Zdru?enih dr?av Amerike o avtorskih pravicah v digitalnem tiso?letju ?Digital Millennium Copyright Act? - ?DMCA?), vklju?no z odstranitvijo ali onemogo?enjem dostopa do gradiva, ki je domnevno predmet kr?itve.

  ?e menite v dobri veri, da je bilo va?e delo kopirano na na?in, ki se ?teje za kr?itev avtorskih pravic, ali da so bile va?e pravice intelektualne lastnine druga?e kr?ene na spletnih straneh dru?be Mars ali prek spletnih strani dru?be Mars, prosimo, da svoj zahtevek ali obvestilo o kr?itvi po?ljete imenovanemu predstavniku za DMCA dru?be Mars na naslov:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Prosimo, da na?emu predstavniku za DMCA ne po?iljate drugih dopisov ali poizvedb. Na? predstavnik za DMCA se bo odzval le na obvestila in poizvedbe, ki so v skladu z zahtevami DMCA. Za ve? informacij glejte spletno mesto www.copyright.gov.

 15. RAZNO

  1. Ti pogoji skupaj z na?im?Pravilnikom o zasebnostivsebujejo celoten dogovor s strani dru?be Mars in z va?e strani ter med obema stranema glede zadev, ki jih vsebuje ta dokument; ne obstaja nobena obljuba, zagotovilo ali obveza razen tistih, ki so izrecno navedene v tem dokumentu.

  2. Ti pogoji (i) stopijo v veljavo v dobro dru?be Mars in vas in so zavezujo?i za dru?bo Mars in vas, kot tudi za va?e naslednike in zakonite naslednike in (ii) so lahko preneseni na drug subjekt s strani dru?be Mars, vi pa jih ne smete prenesti brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja dru?be Mars.

  3. ?e je katerokoli dolo?ilo teh pogojev neizvedljivo ali neveljavno ali to postane, imajo preostala dolo?ila enako veljavo, kot da tega neizvedljivega ali neveljavnega dolo?ila v tem dokumentu ne bi bilo.

  4. ?e dru?ba Mars ali vi ne izvajate katerekoli dolo?be iz tega dokumenta in druga stran ne zahteva izvajanja te dolo?be, to nezahtevanje izvajanja v kateremkoli primeru ne predstavlja odpovedi katerekoli dolo?be in ne prepre?uje zahtevanja izvajanja dolo?be v kateremkoli drugem primeru.

  5. Ni?, kar je vsebovano v teh pogojih, se ne more razumeti tako, da postavlja dru?bo Mars ali vas za zastopnika ali predstavnika drug drugega ali za skupno podjetje ali partnerstvo.

  6. ?e je dru?bi Mars ali vam prepre?eno, da bi izvajali, ali dru?ba Mars ali vi ne morete izvajati katerekoli obveznosti iz teh pogojev iz kakr?negakoli vzroka, ki ga stranka, ki se sklicuje na to dolo?ilo, ne more smiselno preveriti, se bo delovanje prizadete stranke podalj?alo za obdobje zamude ali nezmo?nosti izvajanja, do katere je pri?lo zaradi tega pojava.

  7. Naslovi in podnaslovi v tem dokumentu so navedeni zgolj zaradi prikladnosti.

  8. Ti pogoji in vsa povezana dokumentacija bodo sestavljeni v angle??ini. ?eprav bo dolo?eno besedilo v teh pogojih na voljo tudi v drugih jezikih (ne glede na to, ali jih bo prevedel prevajalec ali bodo prevedene zgolj z ra?unalni?ko programsko opremo), ima pravno veljavo razli?ica v angle?kem jeziku.

Imate vpra?anja?

Prosimo vas,?da se obrnete na nas.

Posodoblijeno januarja 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看