Anv?ndarvillkor f?r webbplatser som underh?lls av Mars, Incorporated F?retagsfamilj

G?ller fr?n: December, 2013

V?lkommen! Mars, Incorporated och dess dotterbolag (tillsammans, ”Mars” eller ”vi” eller ”oss”) erbjuder denna och andra webbplatser, webbsidor, appar, spel, widgets och online- och mobila tj?nster (kollektivt, ”Mars-webbplatserna”). Vi hoppas att Mars-webbplatserna ?r informativa och underh?llande.

F?ljande anv?ndarvillkor och v?r sekretesspolicy som finns p??www.Mars.com/privacy?(tillsammans, dessa "villkor") beskriver de villkor och best?mmelser enligt vilka Mars erbjuder dig ?tkomst till Mars-webbplatserna.

Innan du g?r in p? och anv?nder Mars-webbplaterna ber vi dig l?sa igenom dessa villkor noggrant, eftersom de utg?r ett r?ttsligt avtal mellan Mars och dig.?GENOM ATT ANV?NDA MARS-WEBBPLATSERNA GODK?NNER DU DESSA VILLKOR OCH BEKR?FTAR ATT DU KAN OCH ?R R?TTSLIGT KAPABEL ATT G?RA S?.

VIKTIG ANM?RKNING:?Dessa villkor inneh?ller best?mmelser som begr?nsar v?rt ansvar gentemot dig och kr?ver att du l?ser alla tvister med oss genom slutlig och bindande medling p? en personlig basis och inte som del av en eventuell st?mning i grupp eller grupptalan. Se ”FRISKRIVNING FR?N GARANTIANSVAR OCH ANSVARSBEGR?NSNINGAR” (avsnitt [8]) och ”L?SNING AV TVIST” (avsnitt [10]) nedan f?r mer information.

OM DU INTE GODK?NNER N?GON DEL I DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANV?NDA MARS-WEBBPLATSERNA.

Du erk?nner och samtycker till att Mars har r?tt att (men inte skyldighet att) ?ndra, ta bort eller neka att l?gga ut eller till?ta n?got inskick att l?ggas ut. Mars ?tar sig inget ansvar f?r n?got inskick som du eller n?gon tredje part har publicerat.

Mars uppmanar dig starkt att inte avsl?ja n?gon personlig information i dina inskick, eftersom andra m?nniskor kan se och anv?nda den personliga informationen i dina inskick. Mars ansvarar inte f?r information som du v?ljer att kommunicera via inskick.

 1. ?NDRING AV VILLKOR

  De h?r villkorens ikrafttr?dandedatum anges i b?rjan av denna webbsida. Vi har inte f?r avsikt att ?ndra dessa villkor s?rskilt ofta men f?rbeh?ller oss r?tten att kunna g?ra s?. Vi kommer att meddela dig om eventuella v?sentliga ?ndringar genom att publicera ett meddelande p? denna webbsida. S?vitt det ?r m?jligt kommer vi att meddela dig p? f?rhand om v?ra ?ndringar. Vi g?r inga ?ndringar med retroaktiv verkan s?vida vi inte ?r r?ttsligen skyldiga att g?ra s?.

  Din fortsatta anv?ndning av Mars-webbplatserna efter ikrafttr?dandedatumet betyder att du godk?nner de ?ndrade villkoren. De ?ndrade villkoren ers?tter alla tidigare versioner av villkoren. D?rf?r uppmanar vid dig att l?sa igenom dessa villkor och best?mmelser varje g?ng du g?r in p? eller anv?nder Mars-webbplatserna och skriva ut och spara ett exemplar av dessa villkor och best?mmelser.

 2. YTTERLIGARE VILLKOR

  Vissa tj?nster som erbjuds av eller genom Mars webbplatser, s?som mobilprogram, sweepstakes, t?vlingserbjudanden och andra tj?nster, kan vara reglerade av ytterligare villkor och best?mmelser i anslutning till dessa. Du m?ste godk?nna de ytterligare villkoren innan du anv?nder s?dana tj?nster. Dessa villkor och alla ytterligare villkor kommer att till?mpas likv?rdigt. Om n?gra till?ggsvillkor ?r o?terkalleligen of?renliga med eventuella best?mmelser i dessa villkor, kommer till?ggsvillkoret att r?da.

 3. MARS-INNEH?LL

  Mars har fullst?ndig och komplett ?garr?tt till all information och allt material som tillhandah?lls p? eller via eller som skickats in till Mars webbplatser, inklusive alla konstverk, all grafik, text, video- och ljudklipp, varum?rken, logotyper och annat inneh?ll (kollektivt, "Mars-inneh?ll").

  Om du godk?nner dessa villkor (liksom alla till?ggsvillkor och -best?mmelser med avseende p? specifikt Mars-inneh?ll), kan du ladda ned, skriva ut och/eller kopiera Mars-inneh?ll enbart f?r ditt eget personliga bruk.

  S?vida Mars inte tillhandah?ller ett skriftligt godk?nnande att g?ra s?, f?r du inte:

  • Inf?rliva Mars-inneh?ll i n?got annat verk (till exempel, din egen webbsida) eller anv?nda Mars-inneh?ll p? ett offentligt eller kommersiellt s?tt.

  • Kopiera, ?ndra, reproducera, anpassa, bak?tkompilera, distribuera, rama in, ?terpublicera, ladda upp, visa, l?gga ut, s?nda, ?verf?ra, licensiera eller s?lja Mars-inneh?ll i n?gon form eller p? n?got s?tt.

  • ?ndra n?got av meddelandena om upphovsr?tt, varum?rken eller andra immateriella r?ttigheter som kan vara en del av Mars-inneh?llet.

  • Djupl?nka till n?gon av Mars-webbplatserna (d.v.s. en l?nk till n?gon annan sida ?n hemsidan p? en av Mars-webbplatserna).

 4. DINA INSKICK

  F?rutom f?r platsans?kningar kan Mars emellan?t erbjuda omr?den d?r du och andra anv?ndare kan l?gga ut eller p? annat s?tt skicka in information, foton, grafik, kreativa f?rslag, idéer, anm?rkningar, begrepp, information, klassificeringar eller annat material p? eller till Mars-webbplatser (kollektivt, "inskick"). Genom att skicka in, posta eller ?verf?ra inskick till Mars (och/eller v?ra partners) eller n?got omr?de p? Mars-webbplatserna, ger du Mars och v?ra partners v?rlden ?ver en icke-exklusiv, underlicensierbar (genom flera lager), ?verf?rbar, royaltyfri, permanent, o?terkallelig r?tt att anv?nda, reproducera, underlicensiera (genom flera lager), distribuera, skapa h?rledda arbeten av, utf?ra och importera dina inskick till alla typer av k?nda media eller media som h?refter utvecklas, f?r alla typer av ?ndam?l, kommersiella eller andra, utan n?got krav p? ers?ttning till dig. Mars har med andra ord automatiskt r?tt att anv?nda dina inskick -- inklusive att reproducera, avsl?ja, offentligg?ra eller sprida dina inskick -- n?r som helst, var som helst, i alla medium och f?r alla ?ndam?l. Du har under inga omst?ndigheter r?tt till ers?ttning om Mars anv?nder ett av dina inskick. Alla inskick anses som icke-konfidentiella och icke skyddade.

  Du ?r ansvarig f?r dina inskick. Genom att publicera ett inskick, f?retr?der och garanterar du att:

  • Du ?ger eller p? annat s?tt har kontroll ?ver r?ttigheterna till dina inskick, inklusive utan begr?nsning till alla upphovsr?tter och varum?rken.

  • Dina inskick ?r sanna och exakta.

  • Dina inskick inte ?sidos?tter n?gon persons eller n?gon enhets r?ttigheter, s?som r?tten till sekretess och offentlighet.

  • Dina inskick st?mmer ?verens med till?mplig lagstiftning, regler och f?reskrifter.

 5. ANV?NDNING AV MARS WEBBPLATSER

  DU M?STE VARA MINST TRETTON (13) ?R GAMMAL F?R ATT ANV?NDA WEBBPLATSERNA. Genom att f? ?tkomst till, anv?nda och/eller skicka in information till eller via n?gon av Mars-webbplatserna, garanterar du att du inte ?r yngre ?n 13 ?r.

  OM DU ?R MELLAN TRETTON (13) ?R OCH MYNDIG ?LDER I DITT HEMLAND, KAN DU ENDAST ANV?NDA MARS-WEBBPLATSERNA UNDER EN F?R?LDERS ELLER V?RDNADSHAVARES TILLSYN.

  OM DU ?R EN F?R?LDER ELLER V?RDNADSHAVARE OCH TILL?TER DITT MINDER?RIGA BARN ATT G? IN P? OCH ANV?NDA MARS-WEBBPLATSERNA, GODK?NNER DU ATT DU ?R BUNDEN AV DESSA VILLKOR F?R DIN EGEN OCH DITT BARNS R?KNING. Vi uppmanar dig att unders?ka kommersiellt tillg?ngliga f?r?ldraskydd (till exempel, datormaskinvara, programvara eller filtreringstj?nster) som kan hj?lpa dig att begr?nsa ?tkomst till material som kan betraktas som skadligt f?r minder?riga.

  Medan du anv?nder Mars-webbplatserna kan du inte:

  • Skapa en falsk identitet eller upptr?da som en annan person, inklusive att falskt indikera att du ?r en tj?nsteman p? eller representant f?r Mars, en celebritet eller offentlig figur.

  • ?verf?ra n?gon typ av reklam, kontakts?kning, skr?ppost eller annat icke beg?rt eller icke auktoriserat kommersiellt eller s?ljfr?mjande inneh?ll till eller via Mars-webbplatserna (s?vida det inte uttryckligen till?tits skriftligen av Mars).

  • Avbryta eller f?rs?ka att avbryta Mars-webbplatsernas normala funktion (t.ex. genom att hacka in p? Mars servrar eller i Mars sociala mediakonton).

  • Begr?nsa eller hindra n?gon annan person fr?n att anv?nda och finna n?je p? Mars-webbplatserna.

  • Anv?nda alla typer av spambot, botn?t eller andra bot, scraperwebbsidor eller andra automatiserade medel f?r att f? ?tkomst till Mars-webbplatser eller ?verf?ra eventuella virus, internetmaskar, trojaner eller andra sabotageprogram till eller via Mars-webbplatser.

  • ?ndra, anpassa, underlicensiera, ?vers?tta, s?lja, bak?tkompilera, dekompilera eller demontera n?gon del av n?gon av Mars-webbplatserna.

  • "Rama in" eller "spegla" n?gon del av n?gon av Mars-webbplatserna s?vida du inte p? f?rhand f?tt Mars skriftliga godk?nnande.

  • L?gga ut eller ?verf?ra n?got material eller engagera dig i n?got annat beteende eller aktivitet som ?r falsk, vilseledande, olaglig, offensiv, st?rande, skadlig eller p? annat s?tt st?tande (enligt vad som fastst?llts av Mars).

  • Hj?lpa n?gon person att vidta n?gon av de aktiviteter som beskrivits ovan.

  Mars kan efter eget godtycke upph?va din ?tkomst till Mars-webbplatserna utan meddelande till f?ljd av ?sidos?ttande av n?gon av reglerna ovan.

  Om du g?r in p? och anv?nder Mars-webbplatserna p? din smartphone, surfplatta eller annan mobil enhet, m?ste du ha tr?dl?s uppkoppling via Wi-Fi eller en mobiltj?nstleverant?r. Vissa tj?nster kan erfordra tillg?ng till textmeddelande (SMS eller MMS). Du godk?nner att du ensam ?r ansvarig f?r alla avgifter f?r meddelanden och data som du ?drar dig fr?n din mobiltj?nstleverant?r. Dessa avgifter kan inkludera standard- och premiumavgifter f?r SMS och kan vara eng?ngsavgifter eller l?pande kostnader. Alla kostnader faktureras av och ska betalas till din mobiltj?nstleverant?r. Kontakta din mobiltj?nstleverant?r f?r prisuppgifter och detaljer. Mars ansvarar inte f?r n?gra f?rseningar i mottagande av textmeddelanden eftersom deras leverans ?r beroende av effektiv ?verf?ring fr?n din mobiltj?nstleverant?r.

 6. TREDJEPARTS WEBBPLATSER

  Webbplatsen kan inneh?lla l?nkar till tredjeparts webbplatser och tj?nster, inklusive sociala media (kollektivt, ”l?nkade webbplatser”). L?nkade webbplatser kontrolleras inte av Mars och Mars ansvarar inte f?r l?nkade webbplatser eller f?r n?gon information eller material p?, eller n?gon form av ?verf?relse som mottagits fr?n, n?gon l?nkad webbplats. Inf?randet av en l?nk inneb?r inget godk?nnande fr?n Mars sida av den l?nkade webbplatsen eller n?gon associering med operat?rerna av den l?nkade webbplatsen. Mars unders?ker, verifierar eller ?vervakar inte de l?nkade webbplatserna. Mars tillhandah?ller endast l?nkar till l?nkade webbplatser f?r din bekv?mlighet. Du g?r in p? l?nkade webbplatser p? egen risk.

 7. SEKRETESS/S?KERHET

  Se till att noga l?sa igenom v?r?Sekretesspolicy?f?r att ta reda p? mer om den information som Mars samlar in p? Mars-webbplatserna och hur vi bearbetar den.

  Utan att begr?nsa villkoren i v?r sekretesspolicy ?r du inf?rst?dd med att Mars inte garanterar och inte kan garantera att din anv?ndning av Mars-webbplatserna och/eller den information som uppges av dig via Mars-webbplatserna ?r privat eller s?ker. Mars kan inte h?llas ansvarig f?r n?gon brist p? sekretess eller s?kerhet som du kan erfara. Du ansvarar f?r att vidta f?rebyggande ?tg?rder och s?kerhets?tg?rder som b?st passar din situation och din s?rskilda anv?ndning av Mars-webbplatserna. Mars f?rbeh?ller sig r?tten att n?r som helst avsl?ja all typ av information som Mars bed?mer som n?dv?ndig f?r att tillfredsst?lla all till?mplig lagstiftning, f?rordningar, r?ttsliga processer eller statliga krav.

 8. FRISKRIVNING FR?N GARANTIANSVAR OCH ANSVARSBEGR?NSNINGAR

  Mars garanterar att Mars lagenligt har ing?tt dessa avtalsvillkor och har r?ttslig befogenhet att g?ra s?. Du garanterar att du lagenligt har ing?tt dessa avtalsvillkor och har r?ttslig befogenhet att g?ra s?.

  F?RUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN HAR F?RESKRIVITS OVAN, TILLHANDAH?LLS MARS WEBBPLATSER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLG?NGLIGHET” UTAN N?GON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICIT.?Mars friskriver sig s?rskilt fr?n alla slags garantier och villkor, inklusive alla implicita garantier och villkor om s?ljbarhet, l?mplighet f?r ett s?rskilt ?ndam?l, ?gandeskap, icke-intr?ng, avsaknad av skada, oavbruten anv?ndning och alla garantier som uppst?tt till f?ljd av hantering eller handelsanv?ndning. Mars garanterar inte att (a) Mars-webbplatserna kommer att uppfylla dina krav, (b) driften av Mars-webbplatserna kommer att vara oavbruten eller virusfri eller felfri eller (c) att fel kommer att ?tg?rdas. Alla muntliga eller skriftliga r?d som ges av Mars eller dess auktoriserade ombud utg?r inte och kommer inte att utg?ra n?gon garanti. VISSA JURISDIKTIONER TILL?TER INTE UTESLUTANDE AV IMPLICITA GARANTIER VILKET BETYDER ATT VISSA ELLER ALLA AV OVAN N?MNDA UNDANTAG KANSKE INTE G?LLER F?R DIG.

  DU ANV?NDER MARS-WEBBPLATSERNA P? EGEN RISK.

  DU SAMTYCKER TILL ATT MARS UNDER INGA OMST?NDIGHETER KAN H?LLAS ANSVARIGA (Y) F?R N?GON TYP AV SKADOR, INKLUSIVE DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, EXEMPLARISK, OAVSIKTLIG, SEKUND?R ELLER STRAFFANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGR?NSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERS?TTNINGSVAROR ELLER -TJ?NSTER, F?RLUST AV ANV?NDNING, DATA ELLER VINST ELLER AFF?RSAVBROTT), P? VILKET S?TT DET ?N ORSAKATS OCH UNDER ALLA TYPER AV ANSVAR, OAVSETT OM DET P? N?GOT S?TT UPPST?R I SAMBAND MED DESSA VILLKOR OCH OAVSETT OM I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADEST?ND (INKLUSIVE F?RSUMMELSE ELLER ANNAT) ?VEN OM MARS HAR INFORMERATS OM M?JLIGHETEN AV S?DAN SKADA ELLER (Z) TILL F?LJD AV N?GOT ANNAT ANSPR?K, KRAV ELLER SKADOR UTAV N?GON SORT SOM ?R ETT RESULTAT AV ELLER UPPST?R TILL F?LJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANV?NDNING AV MARS WEBBPLATSER. F?reg?ende friskrivningsklausul kommer inte att till?mpas i den m?n det ?r f?rbjudet enligt g?llande lagstiftning.

  Du godk?nner att ovan n?mnda ansvarsbegr?nsningar tillsammans med andra best?mmelser i dessa villkor som begr?nsar ansvaret ?r n?dv?ndiga villkor och att Mars inte skulle bevilja dig de r?ttigheter som fastst?llts i dessa villkor om du inte godk?nt ansvarsbegr?nsningarna ovan.

 9. GOTTG?RELSE

  Du samtycker till att gottg?ra och f?rsvara Mars och dess chefer, tj?nstem?n, anst?llda och ombud fr?n och mot alla typer av f?rlust, ansvar, faktiska och p?g?ende skadest?ndskrav, st?mningar, skador, utgifter, kostnader f?r f?rsvar och rimliga advokatavgifter som f?rts fram mot Mars av eventuell tredje part till f?ljd av din anv?ndning av Mars-webbplatserna eller n?got brott mot dessa villkor, en tredjeparts r?ttigheter eller till?mplig lagstiftning. Mars f?rbeh?ller sig r?tten att p? egen bekostnad ?verta det exklusiva f?rsvaret och kontrollen ?ver ?renden som ?r f?rem?l f?r gottg?relse h?runder. I vilket fall f?r ingen uppg?relse som p?verkar Mars r?ttigheter eller skyldigheter g?ras utan ett p? f?rhand skriftligt godk?nnande fr?n Mars.

 10. L?SNING AV TVIST

  Dessa villkor regleras av och ?r uppf?rda och verkst?llda i enlighet med Delawares interna lagstiftning, utan inverkan p? principerna om lagkonflikter i staten, och ?r bindande f?r parterna h?ri i USA och ?ver hela v?rlden. Du och Mars godk?nner att FN-konventionen ang?ende avtal om internationella k?p av varor inte till?mpas i tolkningen eller avfattandet av dessa villkor.

  DU OCH MARS GODK?NNER ATT ALLA ANSPR?K KOMMER ATT L?SAS GENOM BINDANDE MEDLING P? DET S?TT SOM SPECIFICERATS I DETTA AVSNITT [10] OCH ATT DU OCH MARS AVST?R FR?N ALL R?TT TILL ATT TA S?DANA ANSPR?K TILL DOMSTOL.

  DU OCH MARS GODK?NNER VIDARE ATT VAR OCH EN ENDAST KAN FRAMST?LLA ANSPR?K MOT DEN ANDRA P? EN INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM EN K?RANDE ELLER GRUPPMEDLEM I N?GON F?RMODAD GRUPPTALAN ELLER ST?MNING I GRUPP. ?VRIGA R?TTIGHETER SOM DU SKULLE HA VID EN DOMSTOL, S?SOM TILLG?NG TILL DISCOVERY, KAN ?VEN VARA OTILLG?NGLIGA ELLER BEGR?NSADE VID ETT SKILJEDOMSF?RFARANDE.

  Alla tvister mellan dig och Mars och dess ombud, anst?llda, tj?nstem?n, chefer, huvudm?n, eftertr?dare, ?vertagare, dotterbolag eller n?rst?ende bolag (kollektivt f?r ?ndam?l i detta avsnitt [11], ”Mars parter”) som uppst?r fr?n eller i samband med dessa villkor och deras tolkning eller ?sidos?ttande, upph?rande eller giltighet d?rav, f?rh?llanden som blir ett resultat av dessa villkor, inklusive tvister om giltighet, omfattning eller verkst?llbarhet av detta medlingsavtal (kollektivt, "t?ckta tvister") kommer att uppg?ras genom bindande medling i staten New York i USA som administreras av American Arbitration Association (AAA) i enlighet med dess International Arbitration Rules (internationella skiljedomsregler) i laga kraft fr?n och med datumet d?rom. Innan n?gon medling inleds kommer den initierande parten att ge den andra parten minst 60 dagars skriftligt meddelande p? f?rhand om dess avsikt att ans?ka om medling. Mars kommer att s?rja f?r ett s?dant meddelande via normal postg?ng eller e-post med hj?lp av den kontaktinformation som finns i Mars arkiv och du m?ste s?rja f?r ett s?dant meddelande via post till Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Betalning av alla avgifter f?r ans?kan, administrering och skiljedomsf?rfarande kommer att regleras enligt AAA:s regler. Om du d?remot kan visa prov p? att kostnaderna f?r medling kommer att vara prohibitiva j?mf?rt med kostnaderna f?r r?tteg?ng, kommer Mars att betala s? mycket av avgifterna f?r ans?kan, administrering och skiljedomsf?rfarande som skiljemannen anser n?dv?ndigt f?r att f?rhindra att skiljedomsf?rfarandets kostnader blir o?verkomliga f?r dig. Om skiljemannen fastst?ller att anspr?ket (anspr?ken) du g?r g?llande i skiljedomsf?rfarandet ?r obefogade, samtycker du till att ?terbetala Mars f?r alla utgifter i samband med skiljedomsf?rfarandet som Mars betalat f?r din r?kning, som du annars skulle ha varit tvungen att betala enligt AAA:s regler.

  En enskild skiljeman kommer att v?ljas i enlighet med AAA:s kommersiella skiljedomsregler. Skiljedomsf?rfarandet ska h?llas p? engelska. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja den typ av gottg?relse som skulle finnas tillg?nglig i domstol enligt g?llande lagstiftning och alla skiljemannens beslut kommer att vara slutgiltiga och bindande f?r varje part och kan inf?ras som en dom under vederb?rlig jusrisdiktion i valfri domstol. Skiljemannen kommer dock inte att ha befogenhet att besluta om straff?tg?rder f?r skador eller som tj?nar som avskr?ckande, vilket ?r en r?ttighet som varje part avst?r fr?n h?ri. Skiljemannen kommer att anv?nda till?mplig lagstiftning och best?mmelserna i dessa villkor och underl?tenhet att g?ra s? kommer att anses som ett ?verskridande av skiljedomsbefogenheten och utg?ra grund f?r r?ttslig granskning. Skiljemannens beslut ska vara ?tf?ljt av en skriftlig f?rklaring och f?rbli konfidentiellt. Mars och du samtycker till att alla t?ckta tvister ska skickas in till medling endast p? en individuell basis.?Varken Mars eller du har r?tt att avg?ra n?gon t?ckt skiljedomstvist som en grupptalan, st?mning i grupp eller privat st?mning via advokat och skiljemannen kommer inte att ha n?gon befogenhet att vidta r?ttsliga ?tg?rder p? allm?n basis i en grupptalan, st?mning i grupp eller privat st?mning via advokat.Om n?gon best?mmelse i avtalet som ska avg?ras i ett skiljedomsf?rfarande i detta avsnitt [10] uppfattas s?som overkst?llbar, kommer den best?mmelse som inte g?r att genomdriva att tas bort och de ?terst?ende skiljedomsbest?mmelserna kommer att verkst?llas (men p? inga villkor kommer det att bli n?gon grupptalan, st?mning i grupp eller privat st?mning via advokat). Oavsett n?gon stadga eller lag som mots?ger detta, ska meddelande om n?got anspr?k som uppst?r fr?n eller i samband med dessa villkor f?ras fram senast ett (1) ?r efter att ett s?dant anspr?k uppstod eller f?r all framtid vara f?rbjudet. F?r detta avsnitt [10], kommer dessa villkor och relaterade transaktioner att lyda under och regleras av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. avsn. 1-16 (FAA).

  Observera:?Genom att acceptera dessa villkor, godk?nner du uttryckligen att du avst?r fr?n alla anspr?k eller m?l som du annars kan g?ra g?llande mot Mars enligt lagar i valfri jurisdiktion utanf?r USA, inklusive utan begr?nsning, alla anspr?k eller m?l enligt lagstiftning i ditt eget hemland, och att den enda platsen och till?mplig lagstiftning f?r alla tvister ?r i USA enligt villkoren i detta [avsnitt 10].

 11. UPPS?GNING AV AVTAL

  Dessa villkor upph?r automatiskt om du om du inte lyckas efterleva n?gon del av dem. Mars kan n?r som helst och utav valfritt sk?l s?ga upp eller ?ndra din ?tkomst till Mars-webbplatserna, med eller utan f?reg?ende meddelande till dig. ?tkomst till Mars-webbplatserna kan, till exempel, nekas utan f?reg?ende meddelande om du inte ?r minst 13 ?r gammal.

  Upps?gning kommer inte att begr?nsa n?gon av Mars ?vriga r?ttigheter eller ?tg?rder. Detta avsnitt [11], tillsammans med avsnitten [3, 8, 9, 10 och 15], ?verlever upph?vande av dessa villkor.

 12. JURISDIKTIONELLA FR?GOR OCH SKATTER

  Du ?r ansvarig f?r efterlevnad av all till?mplig lagstiftning. Mars f?rbeh?ller sig r?tten att n?r som helst begr?nsa Mars-webbplatsernas och/eller Mars-inneh?llets tillg?nglighet f?r vilken person eller vilket geografiskt omr?de som helst. All programvara p? Mars-webbplatserna lyder dessutom under USA:s exportkontroller. Ingen programvara kan laddas ned eller p? annat s?tt exporteras eller ?terexporteras (a) till (eller till medborgare eller bosatt person i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller n?got annat land utsett av sponsor och/eller avdelningen f?r kontroll av utl?ndska tillg?ngar vid USA:s finansdepartement, eller (b) till n?gon p? amerikanska finansdepartementets lista ?ver s?rskilt angivna medborgare eller amerikanska handelsdepartementets tabell ?ver nekade ordrar. Genom att ladda ned eller anv?nda n?gon programvara, godk?nner och garanterar du att du inte befinner dig i, lyder under kontrollen av, eller ?r en medborgare eller bosatt i n?got s?dant land eller p? n?gon s?dan lista.

  Du ?r ensamt ansvarig f?r betalning av alla typer av avgifter, skatter, p?lagor eller utgifter (inklusive alla typer av f?rs?ljnings-, anv?ndnings- eller k?llskatter) som p?l?ggs eller i samband med anv?ndning av Mars-webbplatsen av n?gon skattemyndighet.

 13. MEDDELANDE TILL PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN

  Enligt civillagen i Kalifornien, avsnitt 1789.3, har personer bosatta i Kalifornien r?tt till f?ljande specifik konsumentinformation:

  Webbplatsens operat?r ?r:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  F?r att anf?ra ett klagom?l ang?ende webbplatsen eller f? ytterligare information om anv?ndning av webbplatsen, skicka ett brev tillhanda ”Legal Department” p? ovanst?ende adress eller kontakta Mars via e-post p? [email protected] (med “California Resident Request” i ?mnesraden). Du kan ocks? kontakta Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services (reklamationskontoret vid avdelningen f?r konsumentfr?gor) vid Department of Consumer Affairs, skriftligen p? 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, eller ?ver telefon p? 916.445.1254 eller 800.952.5210.

 14. ANSPR?K P? BROTT MOT UPPHOVSR?TT

  Vi svarar p? meddelanden om p?st?dda ?vertr?delser enligt vad som erfordras av U.S. Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”, upphovsr?ttslagen), inklusive genom att ta bort eller avaktivera ?tkomst till material som det h?vdas utg?r ett brott mot aktiviteten.

  Om du i god tro anser att ditt arbete har kopierats p? ett s?tt som utg?r ett brott mot upphovsr?tten eller att dina immateriella r?ttigheter p? annat s?tt har ?sidosatts p? eller via Mars-webbplatserna, kan du skicka ditt anspr?k p? eller meddelande om ?vertr?delse till den av Mars utsedda DMCA-representanten p?:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Skicka inte n?gon annan korrespondens eller andra f?rfr?gningar till v?r DMCA-representant. V?r DMCA-representant kommer endast att svara p? meddelanden och f?rfr?gningar som uppfyller DMCA:s krav. Se www.copyright.gov f?r mer information.

 15. ?VRIGT

  • Dessa villkor, tillsammans med v?r?sekretesspolicy, inneh?ller hela ?verenskommelsen av och mellan Mars och dig med avseende p? de ?renden som anges h?ri och det finns inga l?ften, avtal eller ?verenskommelser annat ?n de som uttryckligen fastst?llts h?ri.

  • Dessa villkor (i) g?ller till f?rm?n f?r och kommer att vara bindande f?r Mars och dig och dina eventuella eftertr?dare och ?vertagare, och (ii) kan ?verl?tas av Mars, men du kan inte ?verl?ta dem utan ett p? f?rhand skriftligt godk?nnande fr?n Mars.

  • Om n?gon best?mmelse i dessa anv?ndarvillkor ?r eller blir om?jliga att verkst?lla eller upph?r att g?lla, kommer de ?terst?ende best?mmelserna att forts?tta g?lla som om en s?dan om?jlig eller ogiltig best?mmelse aldrig hade inf?rts i detta avtal.

  • Om Mars f?rsummar eller om du f?rsummar att efterleva n?got villkor i detta avtal och den andra parten inte genomdriver ett s?dant villkor, kommer f?rsummelse att vid n?got tillf?lle verkst?lla ett s?dant villkor inte att utg?ra n?got avst?ende fr?n n?got villkor och kommer inte att f?rhindra genomdrivande av villkoret vid n?got annat tillf?lle.

  • Ingenting som ing?r i dessa villkor kommer att anses utse Mars eller dig som ombud eller representant f?r den andra eller som partners i joint ventures.

  • Om Mars eller du ?r f?rhindrade att utf?ra eller inte har m?jlighet att utf?ra n?gon skyldighet i enlighet med dessa villkor till f?ljd av n?gon orsak bortom rimlig kontroll f?r den part som ?beropar denna best?mmelse, kommer den ber?rda partens m?jlighet till utf?rande att f?rl?ngas under f?rseningsperioden eller of?rm?ga att utf?ra till f?ljd av en s?dan h?ndelse.

  • Rubriker och ?verskrifter h?ri ?r endast f?r bekv?mlighets skull.

  • Dessa villkor och all tillh?rande dokumentation kommer att avfattas p? engelska. Medan viss text i dessa villkor kan g?ras tillg?nglig p? andra spr?k ?n engelska (antingen ?versatt av en person eller endast genom maskin?vers?ttning), ?r den engelska texten huvudversionen.

Fr?gor?

Var god?kontakta oss.

Uppdaterad januari 2021

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看