The Mars, Incorporated ?irketler Grubu Taraf?ndan ??letilen Web

Sitelerinin Kullan?m ?artlar?

Yürürlülük Tarihi: December, 2013

Ho? geldiniz! Mars, Incorporated ve i?tirakleri (birlikte “Mars” veya ”biz” veya “bizler” olarak adland?r?lacakt?r) bu ve di?er web sitelerini, web sayfalar?n?, uygulamalar?, oyunlar?, programlar? ve ?evrimi?i ve mobil hizmetleri, (hepsine birden “Mars Siteleri” denilecektir) sunmaktad?r. Mars Sitelerini bilgilendirici ve e?lendirici bulaca??n?z? umuyoruz

A?a??daki Kullan?m ?artlar? ve?www.Mars.com/privacy?adresinde yer alan Gizlilik Politikam?z (birlikte bu "?artlar"), Mars'?n, Mars Sitelerine eri?im imkan?n? taraf?n?za sunma ?artlar? ve ko?ullar?n? a??klamaktad?r.

Mars Sitelerine eri?meden ve bu Siteleri kullanmadan ?nce lütfen bu ?artlar? dikkatlice okuyun, ?ünkü sizinle Mars aras?nda yasal bir anla?ma olu?turmaktad?rlar.?MARS S?TELER?N? KULLANARAK; BU ?ARTLARI VE BU ?ARTLARI YER?NE GET?REB?LME YETK?S? VE YETK?NL???NE SAH?P OLDU?UNUZU KABUL ETMEKTES?N?Z.

?NEML? NOT:?Bu ?artlar, size y?nelik yükümlülüklerimizi s?n?rlayan ve bizimle olan her tür ihtilaf?n?z? bireysel esasta olmak ve herhangi bir s?n?f veya temsili eylemin par?as? olmamak üzere nihai ve ba?lay?c? bir tahkim yoluyla ??zmenizi zorunlu k?lan hükümler i?ermektedir. Daha fazla bilgi i?in lütfen a?a??daki “GARANT?LER?N REDD? VE YüKüMLüLüK KISITLAMALARI” (B?lüm [8]) ve “?HT?LAFLARIN HALL?” (B?lüm [10]) b?lümlerine bak?n?z.

BU ?ARTLARDAN HERHANG? B?R?N? KABUL ETM?YORSANIZ LüTFEN MARS S?TELER?N? KULLANMAYINIZ.

 1. ?ARTLARDAK? DE????KL?KLER

  Bu ?artlar?n Yürürlük Tarihi, bu web sayfas?n?n en üstünde belirtilmektedir. Bu ?artlar? ?ok s?k de?i?tirmeyi ama?lamamaktay?z ancak de?i?tirme hakk?m?z? da sakl? tutmaktay?z. Her tür ?nemli de?i?ikli?i, bu web sayfas?nda konuyla ilgili bir bildiri yay?nlamak suretiyle taraf?n?za bildirece?iz. Mümkün olan hallerde de?i?iklikler konusunda sizleri ?nceden bilgilendirece?iz. Yasal olarak yapma zorunlulu?umuz olmad??? müddet?e geriye d?nük herhangi bir de?i?iklik yapmayaca??z.

  Yürürlülük Tarihi'nden sonra Mars Sitelerini kullanmaya devam etmeniz, de?i?tirilen ?artlar? kabul etti?iniz anlam?na gelmektedir. De?i?tirilen ?artlar, ?artlar?n ?nceki tüm sürümlerinin yerine ge?mektedir. Bu nedenle Mars Sitelerine her eri?ti?inizde veya kulland???n?zda bu ?artlar? g?zden ge?irmenizi ve kay?tlar?n?z i?in de bu ?artlar?n bir kopyas?n? yazd?rman?z? ?neririz.

 2. ?LAVE ?ARTLAR

  Mars Siteleri taraf?ndan veya arac?l???yla sunulan, mobil uygulamalar, ?ekili?ler, teklifler, yar??malar ve di?er hizmetler gibi belirli hizmetler, bu hizmetlerle birlikte sunulan ilave ko?ul ve ?artlar ile y?netilebilir. Bu hizmetleri kullanmadan ?nce bu ilave ?artlar? kabul etmelisiniz. Bu ?artlar ve her tür ilave ?art, e?it olarak uygulanacakt?r. Herhangi bir ilave ?art, bu ?artlar?n herhangi bir hükmüyle gayrikabilirücu bir ?ekilde tutars?zl?k sergilerse, ek ilave ?art ge?erli olacakt?r.

 3. MARS ??ER???

  Mars, her tür ?izim, grafik, metin, video ve ses klipleri, ticari marka, logo ve di?er i?erik de dahil olmak üzere Mars Siteleri'nde veya bu Siteler arac?l???yla veya bu Sitelere sunulan tüm bilgilerin ve malzemelerin (hepsine birden "Mars ??eri?i" denilecektir) tam ve mutlak tasarruf hakk?n? elinde tutmaktad?r.

  Bu ?artlar? (ve Mars ??eri?i ile ilgili her tür ilave ?art ve ko?ulu) kabul etmeniz halinde Mars ??eri?i'ni sadece kendi ki?isel kullan?m?n?z i?in indirebilir, yazd?rabilir ve/veya kopyalayabilirsiniz.

  Mars'?n yaz?l? iznini almad???n?z müddet?e:

  • Herhangi bir Mars ??eri?i'ni ba?ka herhangi bir ?al??man?n (?rne?in, kendi web sitenizin) bir par?as? haline getiremezsiniz veya Mars ??eri?i'ni herhangi bir ticari veya halka a??k ?ekilde kullanamazs?n?z;

  • Mars ??eri?i'ni herhangi bir ?ekilde veya herhangi bir yolla kopyalayamazs?n?z, de?i?tiremezsiniz, ?o?altamazs?n?z, uyarlayamazs?n?z, tersine mühendisli?ini yapamazs?n?z, da??tamazs?n?z, adapte edemezsiniz, yeniden yay?nlayamazs?n?z, ba?ka bir yere yükleyemezsiniz, sergileyemezsiniz, yay?nlayamazs?n?z, iletemezsiniz, transfer edemezsiniz, lisans?n? veremezsiniz veya satamazs?n?z;

  • Mars ??eri?i'nin bir par?as? olabilecek telif hakk?, ticari markalar veya di?er fikri mülkiyet haklar?yla ilgili herhangi bir bildirimi de?i?tiremezsiniz; Veya

  • Mars Siteleri'nden herhangi birine 'Ayr?nt?l? Ba?lant?' (yani, Mars Siteleri'nden birinin ana sayfas? haricindeki herhangi bir sayfas?na ba?lant?) yapamazs?n?z.

 4. G?NDER?LER?N?Z

  ?? ba?vurular?na ek olarak Mars; zaman zaman sizin ve di?er kullan?c?lar?n, Mars Siteleri'nde veya Mars Siteleri'ne bilgi, foto?raf, grafik, yarat?c? ?neri, fikir, not, konsept, bilgi, de?erlendirme veya di?er malzemeleri (hepsine birden "G?nderiler") g?nderebilece?i veya bunlar? yay?nlayabilece?i alanlar sunabilir. G?nderileri Mars'a (ve/veya g?revlendirdiklerimize) veya Mars Siteleri'nin herhangi bir alan?na g?ndererek, yay?nlayarak veya ileterek, Mars'a ve g?revlendirdiklerimize, G?nderilerinizi halihaz?rda bilinen veya daha sonraki bir tarihte geli?tirilebilecek olan herhangi bir ortamda ticari olan ya da olmayan her tür ama?la ve size herhangi bir ücret ?demeden kullanmalar?, ?o?altmalar?, alt lisans?n? vermeli (?oklu katmanlar ?eklinde), da??tmalar?, bunlar?n türev ?al??malar?n? yapmalar?, yürütmeler ve d??a aktarmalar? i?in dünya ?ap?nda ge?erli, münhas?r olmayan, alt lisans? verilebilir (?oklu katmanlar arac?l???yla), devredilebilir, telif haks?z, daimi ve gayrikabilirücu bir hak vermektesiniz. Di?er bir deyi?le Mars'?n G?nderinizin ?o?alt?lmas?, if?as?, yay?nlanmas? veya sergilenmesi de dahil olmak üzere herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir ortamda ve herhangi bir ama?la G?nderilerinizi kullanmas? i?in otomatik bir hakk? olmaktad?r. Mars'?n G?nderilerinizden birini kullanmas? halinde hi?bir durumda ?deme alma hakk?na sahip olmayacaks?n?z. Tüm G?nderilerin gizli ve tescilli olmad?klar? varsay?lmaktad?r.

  G?nderilerinizden siz sorumlusunuz. Bir G?nderi'yi yay?nlamak suretiyle ?u hususlar? beyan ve garanti etmektesiniz:

  • Tüm telif haklar? ve ticari markalar da dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmamak üzere G?nderiniz ile ilgili tüm haklar?n sahibisiniz veya bu haklar? denetiminiz alt?nda bulunduruyorsunuz;

  • G?nderiniz ger?ek ve do?rudur;

  • G?nderiniz, gizlilik ve aleniyet haklar? gibi ba?ka herhangi bir kurum veya ?ahs?n sahip oldu?u haklar? ihlal etmemektedir; ve

  • G?nderiniz, ilgili kanunlar, kurallar ve y?netmeliklere uygundur.

  Mars'?n herhangi bir G?nderi'yi de?i?tirme, kald?rma veya yay?nlanmas?n? reddetme ya da yay?nlanmas?na izin verme hakk? oldu?unu (ancak yükümlülü?ü olmad???n?) ikrar ve kabul etmektesiniz. Siz veya herhangi bir ü?üncü ?ah?s taraf?ndan yay?nlanan herhangi bir G?nderi'den Mars sorumlu de?ildir ve herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.

  Ba?ka insanlar da G?nderilerinizdeki ki?isel bilgileri g?rebilece?inden ve kullanabilece?inden Mars, G?nderilerinizde herhangi bir ki?isel bilgi a??klamaman?z? ?nemle ?nerir. G?nderiler arac?l???yla iletmeyi se?ti?iniz bilgilerden Mars sorumlu de?ildir.

 5. MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMINE

  MARS S?TELER?N? KULLANMAK ???N EN AZ ON ü? (13) YA?INDA OLMALISINIZ. Mars Siteleri'nden herhangi birinde veya herhangi bir arac?l???yla bilgilere eri?erek, bilgileri kullanarak ve/veya g?ndererek 13 ya??ndan kü?ük olmad???n?z? beyan etmektesiniz.

  YA?INIZ ON ü? (13) ?LE ?KAMET ETT???N?Z YERDE GE?ERL? OLAN RE??T YA? ARASINDAYSA MARS S?TELER?N? SADECE EBEVEYN?N?Z?N VEYA YASAL VAS?N?Z?N G?ZET?M? ALTINDA KULLANAB?L?RS?N?Z.

  EBEVEYN VEYA YASAL VAS? ?SEN?Z VE RE??T OLMAYAN ?OCU?UNUZUN MARS S?TELER?NE ER???M?N? VEYA BU S?TELER? KULLANMASINI KABUL ED?YORSANIZ, KEND?N?Z VE RE??T OLMAYAN ?OCU?UNUZ ADINA BU ?ARTLARA BA?LI KALMAYI KABUL ETM?? OLMAKTASINIZ. Re?it olmayan ?ocuklar i?in zararl? olarak nitelendirilen malzemelere eri?imin s?n?rland?r?lmas?nda yard?mc? olabilecek, ticari olarak kullan?ma sunulan ebeveyn denetimi korumalar?n? (bilgisayar donan?mlar?, yaz?l?mlar? veya filtreleme hizmetleri gibi) ara?t?rman?z? ?neririz.

  Mars Sitelerini kullan?yorken:

  • Bir Mars g?revlisi veya temsilcisi, bir ünlü veya kamunun tan?d??? bir ki?i oldu?unuza dair sahte beyanda bulunmak da dahil olmak üzere sahte bir kimlik olu?turmayacak veya herhangi bir ?ahs? taklit etmeyeceksiniz;

  • Mars Siteleri'ne veya Mars Siteleri arac?l???yla herhangi bir reklam?, talebi, istenmeyen postay? veya di?er istenmeyen veya izin verilmeyen ticari veya promosyon ama?l? i?eri?i (Mars olarak a??k?a yaz?l? bir izin verilmedik?e) iletmeyeceksiniz;

  • Mars Siteleri'nin düzgün ?al??mas?n? engellemeyecek veya engellemeye te?ebbüs etmeyeceksiniz (?rn. Mars sunucular?n? veya Mars'?n sosyal medya hesaplar?n? bilgisayar korsanl??? yoluyla ele ge?irerek);

  • Ba?ka herhangi bir ki?inin Mars Siteleri'ni kullanmas?n? ve faydalanmas?n? k?s?tlamayacak veya engellemeyeceksiniz;

  • Mars Siteleri'ne eri?mek veya Mars Siteleri'ne ya da Mars Siteleri arac?l???yla herhangi bir virüs, solucan, Truva at? veya di?er zararl? programlar? iletmek i?in herhangi bir otomatik istenmeyen posta g?ndericisi, otomatik a? veya bir ba?ka otomatik program veya y?ntem kullanmayacaks?n?z;

  • Mars Siteleri'nden herhangi birinin herhangi bir k?sm?n? de?i?tirmeyecek, uyarlamayacak, alt lisans?n? yapmayacak, ?evirmeyecek, satmayacak, tersine mühendisli?ini yapmayacak, par?alara ay?rmayacak veya b?lümlerine ay?rmayacaks?n?z;

  • Mars'?n ?nceden yaz?l? iznini almaks?z?n Mars Siteleri'nden herhangi birinin herhangi bir k?sm?n? "uyarlamayacak" veya "kopyas?n? yay?nlamayacaks?n?z";

  • Sahte, yan?lt?c?, yasalara ayk?r?, sald?rgan, engelleyici, zararl? veya bir ba?ka ?ekilde itiraz edilebilir (Mars taraf?ndan belirlendi?i ?ekliyle) nitelikteki ba?ka herhangi bir davran?? veya faaliyette bulunmayacak veya herhangi bir malzeme g?ndermeyecek veya iletmeyeceksiniz; Veya

  • Herhangi bir ?ahsa, yukar?da a??klanan faaliyetlerin herhangi birinde yard?mc? olmayacaks?n?z.

  Mars'?n, yukar?daki kurallar?n herhangi bir ihlali konusunda bildirimde bulunmadan Mars Siteleri'ne eri?iminizi sonland?rma hakk? bulunmaktad?r.

  Mars Siteleri'ne ak?ll? telefonunuzdan, tabletinizden veya bir ba?ka mobil cihazdan eri?ir veya kullan?rsan?z, Wi-Fi veya bir ba?ka kat?l?mc? mobil servis sa?lay?c? arac?l???yla sunulan kablosuz servisiniz olmal?d?r. Belirli hizmetler i?in metin mesajla?mas? (SMS veya MMS) ?zelli?i gerekebilir. Mobil servis sa?lay?c?n?zdan kaynaklanan tüm mesaj ve veri ücretlerinden sadece sizin sorumlu oldu?unu kabul etmektesiniz. Bu ücretler aras?nda standart ve üst düzey SMS ücretleri ve tek seferlik ya da tekrarlayan ücretler yer alabilir. Tüm ücretler, mobil servis sa?lay?c?n?z taraf?ndan faturaland?r?lacak olup kendisine ?denecektir. Fiyatland?rma planlar? ve ayr?nt?lar i?in lütfen mobil servis sa?lay?c?n?z ile irtibat kurun. Metin mesajlar?n?n teslim edilmesi, mobil servis sa?lay?c?n?z?n yapaca?? etkili ileti?ime ba?l? oldu?undan herhangi bir metin mesaj?n?n al?nmas?nda gecikme ya?anmas?ndan Mars sorumlu de?ildir.

 6. ü?üNCü ?AHIS WEB S?TELER?

  Site'de, sosyal medya da dahil olmak üzere ü?üncü ?ah?s web sitelerine ve hizmetlere ba?lant?lar (hepsine birden "Ba?lant? Verilen Siteler" denilmektedir) yer alabilir. Ba?lant? Verilen Siteler, Mars'?n denetimi alt?nda de?ildir ve Mars da Ba?lant? Verilen Siteler'den veya bunlardaki herhangi bir bilgi veya malzemeden veya herhangi bir Ba?lant? Verilen Site'den al?nan herhangi bir iletiden sorumlu de?ildir. Bir ba?lant?n?n dahil edilmesi, Ba?lant? Verilen Site'nin Mars taraf?ndan onayland??? veya Ba?lant? Verilen Site'nin i?letmecileriyle herhangi bir ili?ki oldu?u anlam?na gelmemektedir. Mars, Ba?lant? Verilen Siteleri ara?t?rmamakta, do?rulamamakta veya takip etmemektedir. Mars, Ba?lant? Verilen Sitelere ba?lant?lar? sadece size yard?mc? olmak amac?yla vermektedir. Ba?lant? Verilen Sitelere eri?iminizin riski size aittir.

 7. G?ZL?L?K/GüVENL?K

  Mars'?n Mars Siteleri'nde toplad??? bilgileri ve bunlar? nas?l i?ledi?ini ??renmek i?in lütfen Gizlilik Politikam?z? dikkatlice okudu?unuzdan emin olun.

  Gizlilik Politikam?z?n ?artlar?n? s?n?rlamaks?z?n Mars'?n, Mars Siteleri'ni kullan?m?n?z? ve/veya Mars Siteleri taraf?ndan veya arac?l???yla sunulan bilgilerin gizli veya güvenli olaca??n? garanti etmedi?ini ve edemeyece?ini kabul etmektesiniz. Mars, kar??la?abilece?iniz hi?bir gizlilik veya güvenlik eksikli?inden sorumlu ya da yükümlü de?ildir. Durumunuza ve Mars Siteleri'nin ama?lanan kullan?m?na en iyi uyan tedbirleri ve güvenlik ?nlemlerini almaktan sorumlusunuz. Mars, ilgili her tür kanunu, y?netmeli?i, yasal süreci veya resmi talebi yerine getirmek i?in gerekli g?rdü?ü her tür bilgiyi a??klama hakk?n? her zaman sakl? tutmaktad?r.

 8. GARANT? REDD? VE YüKüMLüLüK SINIRLAMALARI

  Mars, bu ?artlar? ge?erli bir ?ekilde düzenledi?ini ve bunlar? düzenleme konusunda yasal yetkiye sahip oldu?unu garanti eder. Bu ?artlar? ge?erli bir ?ekilde kabul etti?inizi ve bunlar? kabul etme konusunda yasal yetkiye sahip oldu?unuzu da siz garanti etmektesiniz.

  YUKARIDA A?IK?A BEL?RT?LENLER HAR?C?NDE MARS S?TELER?, A?IK VEYA DOLAYLI HERHANG? B?R GARANT? OLMAKSIZIN "OLDU?U G?B?" VE "KULLANILAB?L?R OLDU?U ?EK?LDE" SUNULMAKTADIR.?Mars; tüm z?mni garantiler ve ticarete elveri?lilik, belirli bir amaca uygunluk ko?ullar?, tasarruf hakk?, ihlalde bulunmama, kusur i?ermeme, kesintisiz kullan?m da dahil olmak üzere her tür garanti ve ko?ulu ve ticaret yaparken veya ticaretten faydalanma s?ras?nda ifade edilen her tür garantiyi reddetmektedir. Mars, (a) Mars Siteleri'nin gereksinimlerinizi kar??layaca??n?, (b) Mars Siteleri'nin kesintisiz veya virüssüz ya da hatas?z bir ?ekilde ?al??aca??n? veya (c) hatalar?n düzeltilece?ini garanti etmemektedir. Mars veya yetkili arac?lar? taraf?ndan sunulan her tür s?zlü veya yaz?l? ?neri, herhangi bir garanti te?kil etmemektedir ve etmeyecektir. BAZI üLKELER, DOLAYLI GARANT?LER?N HAR?? TUTULMASINA ?Z?N VERMEMEKTED?R, BU NEDENLE DE YUKARIDAK? ?ST?SNALARIN BAZILARI VEYA TüMü S?ZE UYGULANMAYAB?L?R.

  MARS S?TELER?N? KULLANIMINIZ KEND? R?SK?N?ZDED?R.

  H??B?R DURUMDA MARS'IN (Y) NASIL KAYNAKLANMI? OLURSA OLSUN VE ?STER BU ?ARTLARLA BA?LANTILI OLARAK ?STER B?R S?ZLE?ME, KES?N YüKüMLüLüK ?STERSE DE HAKSIZ F??LDEN (?HMAL VEYA D??ER SEBEPLER DAH?L) KAYNAKLANMI? OLSUN, BU TüR B?R HASARIN OLASILI?I KONUSUNDA MARS ?NCEDEN B?LG?LEND?R?LM?? OLSA DAH? DO?RUDAN, DOLAYLI, ?ZEL, CEZA?, TAL?, NET?CE KAB?L?NDEN VEYA CEZALANDIRICI TAZM?NATLAR DA DAH?L (?KAME MAL VEYA H?ZMETLER?N TEDAR???, KULLANIM, VER? VEYA KAR KAYBI VEYA ???N YARIDA KES?LMES? DE DAH?L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK üZERE) HERHANG? B?R HASARDAN VEYA (Z) MARS S?TELER?'N? KULLANMANIZDAN DO?AN VEYA KAYNAKLANAN VEYA KULLANMANIZLA BA?LANTILI OLAN D??ER HER TüR HAK TALEB?, TALEP VEYA HASARDAN SORUMLU OLMAYACA?INI KABUL ETMEKTES?N?Z. Yukar?daki yükümlülük reddi, ilgili kanunlarca yasaklanan hususlara uygulanmayacakt?r.

  Yukar?daki yükümlülük s?n?rlamalar?n?n, bu ?artlar dahilindeki yükümlülü?ü s?n?rlayan di?er hükümlerle birlikte temel ?artlar oldu?unu ve Mars'?n bu ?artlar'da belirtilen haklar? taraf?n?za sunma talebinde olmayaca??n? ancak yukar?daki yükümlülük s?n?rlamalar?n? kabulünüz halinde sunaca??n? ikrar ve kabul etmektesiniz.

 9. TAZM?NAT

  Mars ve müdürlerini, g?revlilerini, ?al??anlar?n? ve temsilcilerini, Mars Sitelerini kullan?m?n?z veya bu ?artlar?, bir ü?üncü ?ahs?n haklar?n? veya ilgili kanunlar? ihlaliniz nedeniyle herhangi bir ü?üncü ?ahs?n Mars aleyhinde ileri sürdü?ü fiili veya bekleyen hak talepleri, davalar, tazminatlar, masraflar, savunma masraflar? ve makul ?l?ülerdeki avukatl?k ücretlerinden, zararlardan ve yükümlülüklerden savunmay? ve bunlara kar?? tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Mars, masraflar? kendisine ait olmak kayd?yla i?bu belge ?er?evesinde tazminata tabi olan her tür hususun münhas?r savunma ve kontrol yetkisini üstlenme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Hi?bir durumda Mars'?n hak veya yükümlülüklerini etkileyen hi?bir uzla?ma, Mars'?n ?nceden yaz?l? onay? al?nmaks?z?n yap?lamaz.

 10. ?HT?LAFLARIN HALL?

  Bu ?artlar, ilgili eyaletin kanunlar?n?n ?ak??mas? ilkeleri uygulanmaks?z?n Delaware Eyaleti'nin dahili kanunlar?nca y?netilmekte ve bu kanunlar do?rultusunda yorumlanmakta ve icra edilmekte olup Amerika Birle?ik Devletleri'nde ve tüm dünyada bu ?artlar'?n taraflar? üzerinde ba?lay?c?d?r. Siz ve Mars, Mallar?n Uluslararas? Sat???na ?li?kin S?zle?melere Dair Birle?mi? Milletler Konvansiyonu'nun bu ?artlar?n yorumlanmas? ve icras?na uygulanmamakta oldu?unu kabul etmektesiniz.

  S?Z VE MARS, TüM HAK TALEPLER?N?N B?LüM [10] DAH?L?NDE BEL?RT?LEN ?EK?LDE BA?LAYICI B?R TAHK?M YOLUYLA ??ZüMLENECE??N? VE HEM S?Z?N HEM DE MARS'IN BU TALEPLER? HERHANG? B?R YETK?L? MAHKEMEYE BA?VURMA HAKKINDAN FERAGAT ETT???N?Z? KABUL ETMEKTES?N?Z.

  S?Z VE MARS AYRICA; HER B?R?N?Z?N HAK TALEPLER?N?, D??ER?NE KAR?I SADECE B?REYSEL ESASTA ?LER? SüREB?LECE??N? VE HERHANG? B?R S?ZDE GRUP VEYA TEMS?LC? DAVASI VEYA MUAMELES?NDE B?R DAVACI VEYA GRUP üYES? OLARAK ?LER? SüREMEYECE??N? DE KABUL ETMEKTES?N?Z. MAHKEMEYE G?TMEN?Z HAL?NDE SAH?P OLAB?LECE??N?Z KE?FE ER???M G?B? D??ER HAKLAR DA TAHK?MDE MEVCUT OLMAYAB?L?R VEYA SINIRLI OLAB?L?R.

  Siz ve Mars ve temsilcileri, ?al??anlar?, g?revlileri, müdürleri, y?neticileri, halefleri, ba?l? ?irketleri veya i?tirakleri (bu Madde [11]'in ama?lar? do?rultusunda hepsine birden “Mars Taraflar?” denilmektedir) aras?nda olup bu ?artlar'dan veya bu ?artlar'?n yorumlanmas?ndan veya ihlalinden, feshinden veya ge?erlili?inden, bu ?artlardan do?an ili?kilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her tür ihtilaf, bu anla?man?n ge?erlili?i, kapsam? veya icra edilebilirli?ine ili?kin ihtilaflar da dahil olmak üzere (hepsine birden "Kapsanan ?htilaflar" denilmektedir), o an yürürlükte olan Uluslararas? Tahkim Kurallar? do?rultusunda Amerikan Tahkim Birli?i'nce (AAA) y?netilen ABD New York Eyaleti'ndeki ba?lay?c? tahkim süreci ile ??zümlenecektir. Herhangi bir tahkimi ba?latmadan ?nce ba?latan taraf, tahkim i?in ba?vuruda bulunma niyetine dair yaz?l? bildirimi di?er tarafa en az 60 gün ?ncesinden iletecektir. Mars bu bildirimi, Mars'?n dosyas?nda bulunan ileti?im bilgilerini kullanarak posta veya e-posta yoluyla iletecek olup siz de bu tür bildirimi posta yoluyla Mars, Incorporated, Dikk: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840 adresine g?ndermelisiniz.

  Tüm ba?vuru, idare ve hakem ücretlerinin ?demeleri, AAA kurallar?na g?re yap?lacakt?r. Ancak hukuki dava masraflar?na k?yasla tahkim masraflar?n?n fahi? olaca??n? kan?tlayabilmeniz halinde hakemin, tahkimin sizin i?in ?ok masrafl? olmas?n? engellemek i?in gerekli g?rdü?ü ba?vuru, y?netim ve hakem ücretleri k?sm?n? Mars ?deyecektir. Hakem, tahkimde iddia etti?iniz taleplerin ?nemsiz oldu?unu belirlerse AAA kurallar? ?er?evesinde sizin ?demekle yükümlü olaca??n?z ancak Mars'?n ad?n?za ?demi? oldu?u tahkimle ili?kili tüm ücretleri Mars'a geri ?demeyi kabul etmektesiniz.

  AAA Ticari Tahkim Kurallar? do?rultusunda tek bir hakem se?ilecektir. Tahkim, ?ngilizce dilinde yürütülecektir. Hakemin kanun veya hakkaniyetler ?er?evesinde mahkemede kullan?labilecek her tür telafiye hükmetme yetkisi olacakt?r ve hakemin verdi?i her tür hüküm, taraflar?n her biri üzerinde nihai ve ba?lay?c? olacakt?r ve yetkili her tür mahkemede bir hüküm olarak kullan?labilecektir. Ancak hakemin, her bir taraf?n i?bu belge ile feragat etmi? oldu?u herhangi bir cezaland?r?c? veya cezai tazminat hükmetme yetkisi olmayacakt?r. Hakem sadece ilgili kanunu ve bu ?artlar?n hükümlerini uygulayacakt?r ve aksi her tür hareket tahkim yetkisinin a??lmas? ve yarg? incelemesinin nedeni olarak kabul edilecektir. Hakemin karar? yaz?l? gerek?esi ile birlikte verilmelidir ve gizli kalmal?d?r. Mars ve siz, her tür Kapsanan ?htilaf'?n sadece tekli esasta tahkime g?nderilece?ini kabul etmektesiniz.?Ne sizin ne de Mars'?n herhangi bir Kapsanan ?htilaf'? bir s?n?f, temsilci veya ?zel vekil i?lemi olarak tahkime g?türme hakk?n?z olmad??? gibi hakemin de s?n?f, temsilci veya ?zel vekil temelinde hareket etme yetkisi olmayacakt?r.?Bu Madde [10] dahilinde yer alan, tahkim ile ilgili herhangi bir s?zle?me hükmünün icra edilemez olarak belirlenmesi halinde icra edilemeyecek olan bu hüküm ayr? tutulacak ve kalan tahkim ?artlar? icra edilecektir (ancak hi?bir durumda bir s?n?f, temsilci veya ?zel vekil tahkimi olmayacakt?r). Aksi y?ndeki her tür tüzük veya kanuna ra?men, bu ?artlardan kaynaklanan veya bu ?artlar ile ilgili olan her tür talebe ili?kin bildirimler, bu talebin ortaya ??kmas?n? takip eden bir (1) y?l i?inde yap?lmal?d?r veya tamamen men edilmi? olacakt?r. Madde [10] ama?lar? do?rultusunda bu ?artlar ve ilgili i?lemler, Federal Tahkim Kanunu, Madde 9'a tabi olacak ve buna g?re y?netilecektir. 1-16 (FAA).

  Lütfen Unutmay?n:?Bu ?artlar? kabul etmek suretiyle, kendi ülkenizin kanunlar? ?er?evesindeki talepler veya davalar da dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmamak üzere Amerika Birle?ik Devletleri d???ndaki herhangi bir ülkenin kanunlar? ?er?evesinde Mars aleyhindeki her tür talebiniz veya davan?zdan feragat etmekte oldu?unuzu ve her tür ihtilafa ili?kin münhas?r yarg?lama yerinin ve ilgili kanunun bu [Madde 10] ?artlar? ?er?evesinde Amerika Birle?ik Devletleri'nde oldu?unu a??k?a kabul etmektesiniz.

 11. FES?H

  Herhangi bir ?art veya ko?ula uygun hareket etmezseniz bu ?artlar otomatik olarak fesih olunacakt?r. Mars herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda taraf?n?za bildirimde bulunarak veya bulunmadan Mars Sitelerine eri?iminizi sonland?rabilir veya de?i?tirebilir. ?rne?in, Mars en az 13 ya??nda olmad???n?za kanaat getirirse Mars Sitelerine eri?iminizi bildirimde bulunmadan reddedebilir.

  Fesih, Mars'?n di?er haklar?n?n veya telafi haklar?n?n herhangi birini s?n?rland?rmayacakt?r. Bu Madde [11], Madde [3, 8, 9, 10 ve 15] ile birlikte bu ?artlar?n feshinin ard?ndan da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 12. YARGI HUSUSLARI; VERG?LER

  ?lgili tüm kanunlara uygun hareket etmekten sorumlusunuz. Mars, Mars Sitelerinin ve/veya Mars ??eri?inin herhangi bir zamanda herhangi bir ki?inin veya co?rafi alan?n kullan?m?na sunulmas?n? s?n?rland?rma hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Mars Sitelerindeki her tür yaz?l?m, Amerika Birle?ik Devletleri'nin ihracat denetimlerine tabidir. Hi?bir yaz?l?m, (a) Küba, Irak, Libya, Kuzey Kore, ?ran, Suriye veya Sponsor ve/veya Amerika Birle?ik Devletleri Hazine Bakanl???'n?n Yabanc? Varl?klar Denetimi Dairesi'nce belirlenen ba?ka herhangi bir ülkeye; veya (b) ABD Hazine Bakanl???'n?n ?zel Belirlenen Ki?iler listesindeki veya ABD Ticaret Bakanl???'n?n Sipari? Reddi Tablosu'ndaki herhangi bir ki?iye herhangi bir ?ekilde ihra? veya yeniden ihra? edilemez veya bunlar taraf?ndan indirilemez. Herhangi bir yaz?l?m? indirerek veya kullanarak bu gibi herhangi bir ülkede bulunmad???n?z?, denetimi alt?nda olmad???n?z? veya bir vatanda?? ya da sakini olmad???n?z? veya bu gibi herhangi bir listede olmad???n?z? da beyan ve garanti edersiniz.

  Herhangi bir vergilendirme merci taraf?ndan Mars Sitesi'nin kullan?m?na uygulanan veya kullan?m?yla ba?lant?l? olan her tür har?tan, vergiden, ücretten veya bedelden (her tür sat??, kullan?m veya stopaj vergisi dahil) münhas?ran siz sorumlusunuz.

 13. KAL?FORN?YA SAK?NLER?NE B?LD?R?M

  Kaliforniya Medeni Kanunu, Madde 1789.3 ?er?evesinde Kaliforniya sakinlerinin a?a??daki tüketici haklar? bilgilerine eri?me hakk? bulunmaktad?r:

  Web sitesinin sa?lay?c?s?:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Web sitesi hakk?nda bir ?ikayette bulunmak veya web sitesinin kullan?m?yla ilgili ilave bilgi almak i?in "Hukuk Departman?"n?n dikkatine olmak üzere yukar?daki adrese bir yaz? g?nderin veya Mars ile?[email protected]?adresine e-posta g?ndererek ileti?im kurun (Konu Sat?r?'na "Kaliforniya Sakininin Talebi" yazarak). Ayr?ca 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 adresine yaz?l? olarak ba?vurarak veya 916.445.1254 ya da 800.952.5210 numaral? telefonlar? arayarak Tüketici ??leri Bakanl???'n?n Tüketici Hizmetleri B?lümü'nün ?ikayet Yard?m Birimi ile de irtibat kurabilirsiniz.

 14. TEL?F HAKKI ?HLAL? TALEPLER?

  ?hlal iddias?na ili?kin bildirimlere, ihlalde bulunan faaliyetin konusunu olu?turdu?u iddia edilen malzemeyi kald?rmak veya bu malzemeye eri?imi devre d??? b?rakmak da dahil olmak üzere ABD Dijital Milenyum Telif Hakk? Kanunu'nca ("DMCA") zorunlu k?l?nd??? ?ekilde yan?t vermekteyiz.

  ?al??man?z?n, telif hakk? ihlali anlam?na gelen bir ?ekilde kopyaland???na veya fikri mülkiyet haklar?n?z?n Mars Sitelerinde veya Mars Siteleri arac?l???yla bir ba?ka ?ekilde ihlal edildi?ine iyi niyetle kanaat getirmeniz halinde lütfen ihlal talebi veya bildiriminizi, Mars'?n DMCA temsilcisine a?a??daki adresten iletiniz:

  DMCA Temsilcisi

  Tüketici Hizmetleri Departman?

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  DMCA temsilcimize lütfen ba?ka herhangi bir yaz??ma veya soru g?ndermeyin. DMCA temsilcimiz sadece DMCA'n?n ?artlar?na uygun olan bildirim veya sorulara yan?t verecektir. Daha fazla bilgi i?in lütfen www.copyright.gov adresine bak?n?z.

 15. D??ER

  • Bu ?artlar, Gizlilik Politikam?z ile birlikte burada belirtilen hususlarla ilgili olarak siz ve Mars aras?ndaki mutabakat?n tamam?n? olu?turmakta olup burada a??k?a belirtilenler haricinde ba?ka herhangi bir vaat, s?zle?me veya taahhüt bulunmamaktad?r.

  • Bu ?artlar, (i) Mars'?n ve sizin ve, s?ras?yla, halefleriniz ve vekilleriniz lehine hüküm addedecek ve bunlar i?in ba?lay?c? olacakt?r; ve (ii) Mars taraf?ndan devredilebilirler, ancak ?nceden Mars'?n yaz?l? muvafakatini almadan bu ?artlar? devredemezsiniz.

  • Bu ?artlardaki hükümlerden herhangi birisi icra edilemez veya ge?ersiz hale gelirse di?er hükümler, bu icra edilemez veya ge?ersiz olan hüküm bu s?zle?meye hi? dahil edilmemi? gibi ayn? ?ekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  • Buradaki ?artlardan herhangi birini Mars veya siz yerine getirmezseniz ve di?er taraf bu ?art? icra etmezse, herhangi bir durumda ilgili ?art?n icra edilmemesi bu ?arttan feragat edildi?i anlam?na gelmeyecektir ve ba?ka herhangi bir durumda ilgili ?art?n icras?n? da engellemeyecektir.

  • Bu ?artlar'da yer alan hi?bir husus, Mars'? veya sizi bir di?erinin arac?s? veya temsilcisi olarak ya da ortak giri?imci veya orta?? olarak addetmeyecektir.

  • Mars'?n veya sizin, bu hükmü yerine getiren taraf?n makul ?l?ülerdeki kontrolü d???nda kalan herhangi bir nedenle bu ?artlar ?er?evesindeki herhangi bir hükmü yerine getirmesinin engellenmesi veya yerine getirememesi halinde etkilenen taraf?n hükmü yerine getirme süresi, gecikme süresi kadar uzat?lacakt?r.

  • Burada yer alan ba?l?klar ve alt ba?l?klar ise sadece kullan?m kolayl??? i?indir.

  • Bu ?artlar ve tüm ilgili dokümantasyon, ?ngilizce dilinde haz?rlanacakt?r. Bu ?artlardaki baz? metinler ?ngilizce haricindeki dillerde de mevcut olabilecek olsa da (gerek bir ki?i taraf?ndan gerekse de sadece bilgisayar yaz?l?m? taraf?ndan tercüme edilerek), ?ngilizce dilindeki sürüm ge?erli olacakt?r.

Sorular?n?z m? var?

Lütfen?bize ula??n.

Ocak 2021 güncellendi

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看