NA?A IZJAVA O ZA?TITI PRIVATNOSTI

Zadnje a?uriranje: 2020 08 31

Pregled

Mars je u ponosnom obiteljskom vlasni?tvu vi?e od 100 godina. Zbog te neovisnosti imamo slobodu misliti u generacijama, a ne kvartalima tako da ula?emo u dugoro?nu budu?nost na?e tvrtke, na?ih zaposlenika, na?ih potro?a?a i planeta, vo?eni trajnim na?elima. Vjerujemo da svijet kakav ?elimo sutra zapo?inje onime kako poslujemo danas.?

Na?a na?ela za?tite privatnosti podataka:

 • Cijenimo i po?tujemo osobne podatke koji su nam povjereni.
 • Nastojimo biti transparentni i odgovorni u rukovanju osobnim podacima koje imamo, vo?eni zakonom i na?ih pet na?ela.?
 • Pridr?avamo se i po?tujemo prava na privatnost na?ih potro?a?a, kupaca i kandidata za posao.?
 • Predano radimo na neprekidnom unaprje?ivanju svojih praksa u pogledu privatnosti i za?tite.

Izjava o za?titi privatnosti pru?a informacije o tome kako prikupljamo, koristimo i dijelimo osobne podatke u tvrtki Mars, Incorporated i pridru?enim dru?tvima, ?to uklju?uje podru?nice i partnere (kolektivno ?Mars“, ?mi“, ?nas“ ili ?na?e“) putem web-mjesta, mobilnih aplikacija ili drugih lokacija na kojima se prikazuje izjava o za?titi privatnosti (kolektivno ?Lokacije“). Izjava o za?titi privatnosti odnosi se i na informacije koje smo dobili od vas osobno i u na?im maloprodajnim i/ili veterinarskim klinikama (isto "Lokacije") i kada se prijavljujete za posao u tvrtki Mars.
?

Da biste podnijeli zahtjev u vezi s va?im osobnim podacima u tvrtki Mars, koristite ovu poveznicu.?

Na ?to se odnosi izjava o za?titi privatnosti?

Prikupljanje osobnih podataka: ?to, za?to i kako

Koje kategorije osobnih podataka prikupljamo i obra?ujemo?

Za?to prikupljamo i kako koristimo osobne podatke?

Na koji na?in otkrivamo i dijelimo va?e podatke?

Prijava za posao u tvrtki Mars?

Kako komuniciramo s vama

Djeca

?to je sa za?titom privatnosti djece?

Ogla?avanje i kola?i?i

Koja su na?a pravila vezana uz personalizirano ogla?avanje na mre?i?

Dodatne korisne informacije

?to jo? trebate znati?

Kontaktirajte nas

Kako nas mo?ete kontaktirati?

Zakoni i prava koja se mo?da odnose na vas

Prava pojedinaca na za?titu podataka

Koja su va?a prava na privatnost u Kaliforniji?

Promjene

Promjene ove izjave o za?titi privatnosti

Izjava o za?titi privatnosti odnosi se na osobne podatke koje Mars, Incorporated i pridru?ena dru?tva prikupljaju i obra?uju. Izjava o za?titi privatnosti primjenjuje se ako prikupljamo osobne podatke osobno, putem web-mjesta, mobilnih aplikacija, e-po?te, veterinarskih klinika, dru?tvenih medija i drugih lokacija na kojima je Izjava o za?titi privatnosti prikazana (?Lokacije“). Osobni podaci uklju?uju informacije ili kombinacije informacija koje bi se mogle izravno ili posredno koristiti za va?u identifikaciju (?Osobni podaci“). To uklju?uje identifikatore poput imena, broja osobne iskaznice, podatke o lokaciji, mre?ne identifikatore ili ?imbenike poput fizi?kog, fiziolo?kog, genetskog, psihi?kog, ekonomskog, kulturnog ili dru?tvenog identiteta. Imajte na umu da se definicija osobnih podataka mo?e razlikovati ovisno o regiji. Ako prikupljamo podatke koji se smatraju osobnima u va?oj regiji, postupat ?emo s njima u skladu s ovom izjavom o za?titi privatnosti i va?e?im lokalnim zakonom.

Pa?ljivo pro?itajte ovu izjavu o za?titi privatnosti da biste razumjeli na?a pravila i prakse u pogledu va?ih osobnih podataka. Izjava o za?titi podataka povremeno se mo?e mijenjati. Obavijestit ?emo vas o materijalnim promjenama putem obavijesti na na?oj stranici u razumnom roku i promjenom datuma ?zadnjeg a?uriranja“. Povremeno provjerite ima li novosti.?

Po?tujemo dr?avne zakone o za?titi podataka i sura?ujemo s nadle?nim tijelima za za?titu podataka.

Ako se u va?oj zemlji poznaje pojam ?nadzornika podataka“ ili sli?an, nadzornik podataka je:

Mars, Incorporated
Voditelj slu?be za za?titu podataka
Dundee Road?
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: ovdje?

Ako imate pitanje o tome kako se va?i osobni podaci koriste, mo?ete kontaktirati nadzornika podataka tako da kliknete ovdje ili ovdje. Pogledajte i odjeljak u nastavku pod naslovom Prava pojedinaca na za?titu podataka.

Mo?emo prikupljati ili obra?ivati razli?ite kategorije osobnih podataka. Sljede?im kategorijama osobnih podataka pridru?uju se informacije o izvoru, svrsi i otkrivanju.

 • Identifikatori. Identifikatore dobivamo izravno od vas ili od tre?ih strana kao ?to su posrednici podataka ili platforme dru?tvenih medija. Identifikatori su podaci poput va?eg imena ili podataka za kontakt. Njih koristimo da bismo omogu?ili i pobolj?ali zna?ajke, proizvode i usluge koje tra?ite; za registraciju, natjecanja i promocije; za komunikaciju s vama radi informiranja; za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima; prilikom obna?anja na?ih du?nosti prema ugovoru s vama; za obradu osobnih podataka potrebnih za procjenu i prihva?anje kupaca ili dobavlja?a; za relevantno ogla?avanje; i/ili za istra?ivanje. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.?
 • Kategorije osobnih podataka u evidenciji kupaca. To dobivamo izravno od vas. To koristimo da bismo omogu?ili i pobolj?ali zna?ajke, proizvode i usluge koje tra?ite; za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima; prilikom obna?anja na?ih du?nosti prema ugovoru s vama; i/ili za obradu osobnih podataka potrebnih za procjenu i prihva?anje kupaca ili dobavlja?a. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.
 • Svojstva za?ti?ene klasifikacije. Svojstva za?ti?ene klasifikacije dobivamo izravno od vas ili od tre?ih strana kao ?to su posrednici podataka ili platforme dru?tvenih medija. To koristimo da bismo omogu?ili i pobolj?ali zna?ajke, proizvode i usluge koje tra?ite; prilikom obna?anja na?ih du?nosti prema ugovoru s vama; i/ili za obradu osobnih podataka potrebnih za procjenu i prihva?anje kupaca ili dobavlja?a. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.
 • Komercijalne informacije. To dobivamo izravno od vas kada kupite robu i usluge na bilo kojoj na?oj maloprodajnoj lokaciji, uklju?uju?i veterinarske klinike ili na internetu. Komercijalne informacije koristimo da bismo omogu?ili i pobolj?ali zna?ajke, proizvode i usluge koje tra?ite; za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima; i/ili za relevantno ogla?avanje. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.
 • Internetske ili druge sli?ne mre?ne aktivnosti. To dobivamo posredno od vas (npr. pra?enjem va?ih aktivnosti na na?im Lokacijama) ili od tre?ih strana kao ?to su pru?atelji analiti?kih usluga. To koristimo za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima; i/ili za relevantno ogla?avanje. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.
 • Geolokacijski podaci. Geolokacijske podatke dobivamo izravno od vas, posredno od vas (npr. ako omogu?ite lokacijske usluge) i/ili od tre?ih strana kao ?to su platforme dru?tvenih medija. To koristimo da bismo omogu?ili i pobolj?ali zna?ajke, proizvode i usluge koje tra?ite; za registraciju, natjecanja i promocije; za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima; prilikom obna?anja na?ih du?nosti prema ugovoru s vama; i/ili za relevantno ogla?avanje. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.
 • Profesionalne informacije ili informacije u vezi sa zaposlenjem. Profesionalne informacije ili informacije u vezi sa zaposlenjem dobivamo izravno od vas ili od tre?ih strana (npr. davatelja usluga pozadinske provjere). To koristimo za obradu prijava za posao ili prilikom obna?anja na?ih du?nosti prema ugovoru s vama. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.
 • Zaklju?ci izvedeni iz drugih osobnih podataka. Zaklju?ke dobivamo posredno od vas (npr. pra?enjem va?ih aktivnosti na na?im Lokacijama) ili od tre?ih strana kao ?to su pru?atelji analiti?kih usluga. To koristimo da bismo omogu?ili i pobolj?ali zna?ajke, proizvode i usluge koje tra?ite; za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima; i/ili za relevantno ogla?avanje. Dijele se u poslovne svrhe u sklopu dru?tava pridru?enih tvrtki Mars i s pru?ateljima usluga.

Mo?emo prikupljati podatke iz drugih izvora, uklju?uju?i popise kontakata i demografske podatke. Mogu se koristiti u kombinaciji s drugim informacijama koje prikupimo u navedene svrhe.

Prikupljamo sljede?e konkretne dijelove osobnih podataka:

 • Osobni podaci za kontakt. To uklju?uje informacije kao ?to su imena, adrese, brojevi telefona ili adrese e-po?te. Na primjer, kada nam date podatke za kontakt prilikom registracije na internetu, prilikom poslovanja s nama ili kada nam pru?ate usluge. Pojedine Lokacije omogu?uju odre?ivanje korisni?kog imena i lozinke za postavljanje ra?una.
 • Informacije o va?im transakcijama s nama. Na primjer, povijest va?ih kupovina, informacije za naplatu i dostavu i druge informacije o va?oj upotrebi na?ih proizvoda ili usluga.
 • Informacije za naplatu. To uklju?uje informacije o va?oj kreditnoj ili debitnoj kartici, ra?unu za internetsko pla?anje ili drugim mogu?nostima pla?anja.
 • Jedinstvene informacije o kupcu i komercijalne informacije. Na primjer, korisni?ka imena i drugi podaci za prijavu.
 • Informacije koje nazna?uju va? interes za radno mjesto. Na primjer, ?to radije birate, radnu povijest i informacije navedene u prijavama za posao.
 • Demografski podaci. Na primjer, podaci kao ?to su dob, spol, hobi ili aktivnosti, ukus ili ?elje.
 • Podaci za ugovore s kupcima ili dobavlja?ima. To uklju?uje procjenu i prihva?anje kupca ili dobavlja?a. Na primjer, prikupljamo kreditni status ili informacije koje su javno dostupne na popisima sankcija ili za nadzor.
 • Informacije prikupljene s na?ih Lokacija i stranica dru?tvenih medija. To uklju?uje informacije prikupljene kada komunicirate s nama. Na primjer, komentari, fotografije ili druge informacije koje objavljujete putem blogova, foruma ili dru?tvenih mre?a.
 • Informacije o ure?aju. Na primjer, adresa internetskog protokola (IP), identifikator ure?aja, operacijski sustav ure?aja, vrsta preglednika, web-mjesta posje?ena prije ili nakon posjete na?em web-mjestu, stranice pregledane i aktivnosti na na?em web-mjestu, kao i interakcija s oglasima.
 • Uslu?ni i ogla?iva?ki partneri tre?ih strana tako?er mogu automatski prikupljati podatke.
 • Drugi podaci koje smo prikupili od vas uz va?u privolu.

Informacije koje prikupimo o va?em ku?nom ljubimcu, npr. vrstu, pasminu, ro?endan ili povijest lije?enja, ne smatraju se osobnim podacima.

Va?e osobne podatke mo?emo koristiti za razne legitimne svrhe, uklju?uju?i:?

 • Omogu?ivanje zna?ajki, proizvoda i usluga koje zatra?ite. Mo?emo koristiti osobne podatke koje prikupimo da bismo ispunili va?e zahtjeve i omogu?ili va?u upotrebu na?ih zna?ajki, proizvoda i usluga. To uklju?uje obradu pla?anja za kupnje, pretplate ili prodaje i za za?titu od mogu?ih prevara te sprje?avanje istih.
 • Registracija, natjecanja i promocije. Va?e osobne podatke mo?emo koristiti da bismo vas prijavili za natjecanje ako odlu?ite sudjelovati, da bismo vas obavijestili o rezultatima i da bismo vas registrirali za odre?ene zna?ajke, proizvode i usluge u skladu s va?im ?eljama u smislu marketinga.
 • Za komunikaciju s vama i informiranje. Va?e osobne podatke mo?emo koristiti za komunikaciju s vama, da bismo odgovorili na va?a pitanja ili va?e komentare ili za obavje?tavanje o novostima. Isto tako, ako ste naveli interes za zapo?ljavanje u tvrtki Mars, da bismo vas obavijestili o novim otvorenim pozicijama.
 • Za omogu?ivanje prilago?enog sadr?aja i prilago?enih informacija te za slanje bro?ura, kupona, uzoraka, ponuda i drugih informacija o na?im proizvodima ili pridru?enim dru?tvima. Ako tako nala?e zakon, posjetitelje koji ostavljaju adrese e-po?te tra?imo da navedu ?ele li primati informacije ili novosti od nas, npr. informacije o proizvodima i uslugama dostupnima od na?ih pridru?enih dru?tava. Isto tako, posjetiteljima omogu?ujemo mogu?nost ?odjave“ ako ?ele prestati primati informacije od nas. Ponekad vas mo?emo tra?iti da ?pristanete“ da vas kontaktiramo na odre?eni na?in ili prije nego odre?ene usluge postanu dostupne.
 • Prilikom obna?anja na?ih du?nosti prema ugovoru s vama. Va?e osobne podatke mo?emo koristiti ako nam pru?ate usluge ili se prijavite za posao kod nas, prema potrebi. Ako ste potro?a? ili korisnik na?ih usluga, va?e ?emo osobne podatke koristiti da bismo ispunili na?e du?nosti prema ugovoru s vama.
 • Za procjenu i prihva?anje kupaca ili dobavlja?a. To uklju?uje provjeru identiteta i kreditnog statusa odre?enih potro?a?a ili dobavlja?a, provo?enje dubinskog snimanja i probir prema javno dostupnim dr?avnim izvorima podataka i/ili popisima sankcija i drugih izvora tre?ih strana, upotrebu registara incidenata tvrtke Mars i sektorske sustave upozorenja i/ili servise za provjeru tre?ih strana te uklju?ivanje u iste. Za prikupljanje tih osobnih podataka mogu se uklju?iti kreditne agencije ili druge neovisne strane.
 • Za relevantno ogla?avanje. Mo?emo kupiti i koristiti popise prijavljenih adresa e-po?te za kontaktiranje s potencijalnim potro?a?ima. Pru?atelje takvih popisa tra?imo da potvrde da su podaci za kontakt isklju?ivo za one osobe koje ?ele primati ponude i informacije putem e-po?te. Tako?er mo?emo koristiti demografske podatke i informacije o ?eljama kako bismo ciljali korisnike za koje su oglasi najrelevantniji. Na taj na?in korisnici vide oglase koji bi ih najvjerojatnije zanimali. Po?tujemo zahtjeve za odjavu. Za vi?e informacija o ogla?iva?kim praksama kliknite ovdje da biste vidjeli na?a pravila o internetskom ogla?avanju na temelju interesa.?
 • Za pru?anje drugih ponuda. Ponekad putem e-po?te ?aljemo ponude, kupone i informacije, uklju?uju?i kataloge. Na primjer, kada potro?a?i naprave narud?bu putem interneta na na?im katalo?kim lokacijama ili se prijave za jedan ili vi?e mre?nih kataloga, mo?emo ih dodati na popis primatelja tog kataloga. Isto tako, mo?emo koristiti popise tre?ih strana ili iz javnih izvora. Uz va?u privolu, mo?emo razmijeniti imena i adrese s drugim tvrtkama koje vas mogu kontaktirati e-po?tom da bi vam poslali ponude. U svakom trenutku mo?ete otkazati pretplatu.
 • Za pobolj?anje zna?ajki, proizvoda i usluga koje nudimo putem Lokacija. Osobne podatke mo?emo koristiti za pobolj?anje proizvoda, usluga te Lokacija i zna?ajki dru?tava Mars.
 • Za odre?ene automatizirane odluke. Osobne podatke koje prikupimo mo?emo koristiti za internetsko ogla?avanje i/ili sastavljanje va?eg osobnog profila. Pojedinosti o osobnim podacima koje prikupljamo, kako ih koristimo i kako se mo?ete odjaviti od automatiziranih odluka obja?njene su u nastavku.
 • Za za?titu va?ih vitalnih interesa. Mo?emo, na primjer, obra?ivati osobne podatke za za?titu zdravlja i sigurnosti ako se nalazite u pogonu tvrtke Mars ili, za kandidate za posao, za unaprje?enje sporazuma s predstavnicima zaposlenika u odre?enim zemljama i za za?titu javnog interesa.
 • Prema va?em nalogu i uz va?u privolu.
 • U svrhe znanstvenog istra?ivanja.
 • U druge legitimne poslovne svrhe. To uklju?uje, izme?u ostalog, pravnu uskla?enost i gore navedene svrhe.

Na koji na?in otkrivamo i dijelimo va?e osobne podatke?

Mo?emo otkrivati ili dijeliti va?e osobne podatke u dolje navedenim slu?ajevima.?

 • Unutar tvrtke Mars i pridru?enih dru?tava.
 • S dobavlja?ima ili zastupnicima. Va?e osobne podatke mo?emo dijeliti s tvrtkama koje smo anga?irali za pru?anje usluga. Kada dijelimo osobne podatke s tvrtkama da bi nam pru?ile usluge, ne smiju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. Va?e osobne podatke moraju ?uvati povjerljivima osim ako ne pristanete na drugo.
 • Ako se va?i osobni podaci prenose zajedno s drugom poslovnom imovinom.
 • Ako imamo va? nalog ili va?u privolu za otkrivanje va?ih osobnih podataka.
 • Za rad u skladu sa zakonom i za odgovor na pravne postupke ili zakonske zahtjeve, uklju?uju?i od agencija za provedbu zakona i dr?avnih agencija.
 • Za ispitivanje pritu?bi potro?a?a ili mogu?ih kr?enja zakona, za za?titu cjelovitosti web-mjesta, za ispunjenje va?ih zahtjeva ili za suradnju u bilo kojoj sudskoj istrazi.
 • Za za?titu prava ili imovine dru?tava Mars ili na?ih potro?a?a, uklju?uju?i provo?enje uvjeta va?e upotrebe usluga.
 • Za djelovanje u dobroj vjeri da je pristup ili otkrivanje nu?no za za?titu zdravlja i/ili sigurnosti na?ih partnera, potro?a?a, javnosti i ku?nih ljubimaca.
 • Kao podr?ka drugim legitimnim poslovnim svrhama. To uklju?uje, izme?u ostalog, pravnu uskla?enost, unaprje?enje klini?kih ispitivanja, procjenu dijagnoze i lije?enja ku?nih ljubimaca.?

Imajte na umu da Lokacije mogu sadr?avati poveznice ili upu?ivati na web-mjesta tre?ih strana ?ije se prakse u pogledu za?tite privatnosti mogu razlikovati od na?ih. Ako podnesete osobne podatke na takva web-mjesta, va?im podacima upravljaju njihova pravila o za?titi privatnosti. Preporu?ujemo da pro?itate pravila o za?titi privatnosti na web-mjestima koja posje?ujete.

Mo?emo prodavati anonimne podatke tre?im stranama i mo?emo dijeliti anonimne, odnosno podatke koje ne mogu slu?iti za identifikaciju osobe kao ?to je navedeno gore. Anonimne podatke i one koji ne mogu slu?iti za identifikaciju mo?emo kombinirati s drugim anonimnom podacima i onima koji ne mogu slu?iti za identifikaciju iz drugih izvora. Isto tako, mo?emo dijeliti skupne i anonimne podatke s tre?im stranama, uklju?uju?i na primjer savjetnike, ogla?iva?e i ulaga?e, za op?u poslovnu analizu. Na primjer, mo?emo svojim ogla?iva?ima navesti broj posjetitelja na na?em web-mjestu i najpopularnije zna?ajke ili usluge.

Kada se prijavite za radno mjesto u tvrtki Mars, obradit ?emo va?e osobne podatke kako je ovdje opisano, u skladu s va?e?im zakonima o za?titi podataka. Mars po?tuje va?u privatnost i postupa s va?im osobnim podacima kao kandidata za posao povjerljivima. Koristit ?emo i dijeliti va?e osobne podatke kako je navedeno u va?oj izjavi o za?titi privatnosti i kako je navedeno u nastavku jer se to odnosi na vas kao kandidata za posao.

Osobni podaci koje prikupljamo o vama kao kandidatu za posao
Kada se prijavite za posao u tvrtki Mars, tra?imo da nam date osobne podatke kako bismo procijenili va?u prijavu. Mo?ete ponuditi i dodatne osobne podatke (na primjer, informacije o hobijima i dru?tvenim interesima). Svi se podaci pru?aju dobrovoljno i vi birate koje osobne podatke ?elite pru?iti. Imajte na umu, ako odaberete ne pru?iti tra?ene osobne podatke, mo?ete nam ograni?iti sposobnost procjene za radno mjesto.

Informacije od drugih neovisnih strana
Mo?emo dobiti informacije o vama i iz javnih izvora ili tre?ih strana. Na primjer, za provjeru informacija iz va?e prijave ili provo?enje pozadinskih provjera putem tre?ih strana, ve? kako dopu?ta va?e?i zakon. Ako odaberete, mo?ete nam pru?iti osobne podatke na neovisnim lokacijama kao ?to je LinkedIn ako je primjenjivo na va?em tr?i?tu. Ako tvrtki Mars odlu?ite odobriti pristup tim osobnim podacima, sla?ete se da Mars prikuplja, pohranjuje i koristi te podatke u skladu s ovom izjavom o za?titi privatnosti.?

Kako Mars koristi va?e osobne podatke kao kandidata za posao
Mars ?e koristiti va?e osobne podatke za obradu va?e prijave u dolje navedene svrhe.?

 • Regrutiranje, procjenu i odabir kandidata za posao
 • Op?u administraciju i upravljanje ljudskim resursima?
 • Provo?enje anketa o zadovoljstvu (na primjer, za upravljanje i pobolj?anje postupka regrutiranja)
 • Provjeru va?ih referenci za zaposlenje, provo?enje pozadinskih provjera i povezanih procjena
 • Rad u skladu s pravnim zahtjevima i zahtjevima tvrtke (na primjer, za pra?enje raznolikosti)
 • Komunikaciju s vama u vezi s va?om prijavom i interesom za tvrtku Mars
 • Budu?e prilike za zapo?ljavanje ako odobrite tu upotrebu

Profiliranje i automatizirane odluke
Mars mo?e obra?ivati va?e osobne podatke za analizu podataka i statisti?ku analizu. Za pridr?avanje pravnih zahtjeva ili za legitimne interese tvrtke Mars mo?emo primijeniti analizu regrutiranja na globalnoj razini i pra?enje raznolikosti, uz va?u privolu i ako je to dopu?teno prema va?e?em zakonu. Imate pravo da se o vama ne donose odluke na bazi automatske obrade, uklju?uju?i profiliranje ako te odluke imaju pravne u?inke na vas ili zna?ajno utje?u na vas. U sklopu postupka regrutiranja, Mars ne donosi isklju?ivo automatizirane odluke o kandidatima.

S kim Mars dijeli va?e osobne podatke kao kandidata za posao?
Va?i osobni podaci dijele se samo s onim partnerima tvrtke Mars kojima su oni zaista potrebni za obavljanje zadataka i du?nosti te tre?im stranama s legitimnom poslovnom potrebom. Tre?e strane koje se odnose na kandidate za posao uklju?uju agencije za zapo?ljavanje, savjetnike, pru?atelje usluga pozadinskih provjera i zastupnike. Ti pru?atelji usluga mogu se mijenjati ovisno o subjektu tvrtke Mars koji vas zapo?ljava i mogu se mijenjati tijekom vremena. Uvijek nastojim osigurati da tre?e strane koje rukuju osobnim podacima to ?ine na na?in u skladu s ovom izjavom o za?titi privatnosti i va?e?im zakonom.

Ako vi?e ne ?elite da koristimo va?e podatke za kontakt radi promocije proizvoda ili usluga tvrtke Mars ili tre?ih strana, po?aljite nam e-poruku s va?im zahtjevom na [email protected].

Ako vam po?aljemo promotivnu e-poruku, mo?ete i otkazati pretplatu pri dnu e-poruke da biste se odjavili s budu?ih promotivnih e-poruka. U pojedinim slu?ajevima mo?emo zatra?iti va?u privolu da vam ?aljemo promotivne e-poruke. Ako odlu?ite ne dati privolu, ne?ete primati odre?ene e-poruke od nas.

Ako i odlu?ite ne primati promotivne e-poruke, i dalje mo?ete primati e-poruke koje olak?avaju, dovr?avaju ili potvr?uju komercijalnu transakciju u koju ste ve? pristali u?i s nama. To uklju?uje poruke o zdravlju va?eg ku?nog ljubimca, podsjetnike na sastanke, dovr?etak registracije, ispravljanje korisni?kih podataka, zahtjeve za resetiranje lozinke, potvrde transakcija, obavijesti o dostavi i druge poruke nu?ne za transakciju.

Isto tako, mo?emo vam ponuditi i poruke SMS-om. U pojedinim slu?ajevima, mo?emo tra?iti da pristanete na primanje tekstnih poruka od nas. U svakom trenutku mo?ete odbiti primanje odre?enih tekstnih poruka od nas (osim podsjetnika na sastanke) tako da po?aljete poruku STOP kao odgovor na bilo koju tekstnu poruku.?

Ako nije izri?ito navedeno, sve usluge tekstnih poruka nude se bez naplate. Mogu se primjenjivati naknade za poruke, podatke i druge. Vi snosite odgovornost za mobilne tro?kove (za upotrebu, pretplatu, itd.) koji nastanu uslijed va?e upotrebe na?ih proizvoda ili usluga. Pogledajte cjenik operatera mobilnih usluga da biste saznali naknade za slanje i primanje tekstnih poruka.

?to je sa za?titom privatnosti djece?

Ve?ina na?ih web-mjesta namijenjena su odraslim osobama. Ako je bilo koje na?e web-mjesto namijenjeno mla?oj populaciji, dobivamo privolu od roditelja ili skrbnika u skladu s lokalnim zakonom.

Vi?e informacija pro?itajte u na?oj Posebnoj obavijesti za roditelje i Marketin?kom kodeksu tvrtke Mars. Ako saznate da se dijete, protivno ovim pravilima, registriralo za biltene e-po?tom ili je na drugi na?in pru?ilo svoje osobne podatke, prijavite ovdje. Ako saznamo da je maloljetni korisnik pru?io osobne podatke bez dozvole roditelja, ugasit ?emo taj ra?un i izbrisati sve osobne podatke koje je taj korisnik pru?io u izvedivoj mjeri.

Koja su na?a pravila vezana uz personalizirano ogla?avanje na mre?i?

Pogledajte na?e obavijesti o izboru oglasa i kola?i?ima za detaljne informacije o na?im praksama u pogledu internetskog ogla?avanja na temelju interesa i upotrebi kola?i?a.

?to jo? trebate znati?

Gdje se va?i podaci pohranjuju i obra?uju?

Osobni podaci koje prikupimo ili dobijemo mogu se pohranjivati i obra?ivati u Sjedinjenim Dr?avama ili drugoj zemlji u kojoj na?i pru?atelji usluga imaju pogone.

Poslu?itelji i baze podataka koje pohranjuju osobne podatke mogu se nalaziti izvan zemlje u kojoj ste pristupili web-mjestu i u zemlji koja nema iste zakone o za?titi privatnosti kakvi vrijede u va?oj zemlji. Osobni podaci koje nam pru?ite mogu se slati u inozemstvo u skladu s pravnim zahtjevima. Prikupit ?emo, obraditi i koristiti osobne podatke samo u skladu s ovom izjavom o za?titi privatnosti.

Koliko dugo ?uvamo va?e osobne podatke?

?uvamo i pohranjujemo va?e osobne podatke samo onoliko koliko imamo legitimnu poslovnu svrhu i u skladu s na?im pravilima o ?uvanju podataka.

?to je s osobnim podacima koji su javno dostupni (kao ?to su oni iz soba za ?avrljanje, foruma ili drugih interaktivnih stranica)?

Mo?emo nuditi sobe za ?avrljanje, forume ili oglasnike, odnosno interaktivna podru?ja na kojima posjetitelji mogu objavljivati komentare ili informacije. Ako postoji soba za ?avrljanje, oglasnik ili forum, prilike za dru?tveno umre?avanje ili druga interaktivna podru?ja, obavezno provjerite objavljena pravila. Morate se pridr?avati objavljenih pravila, kao i uvjeta upotrebe na?e Lokacije. Prema pravilima za sudjelovanje mogu postojati dobna ili druga ograni?enja, kao ?to je objavljivanje pogrdnog, uvredljivog ili provokativnog sadr?aja. Sve ?to objavljujete na internetu javne su informacije. Nismo odgovorni ni za ?to ?to dobrovoljno objavljujete na internetu. Korisnici moraju biti oprezni prilikom otkrivanja osobnih podataka na internetu.

Dodjela

U slu?aju da druga strana kupi ili preuzme na?u imovinu u cijelosti ili djelomi?no, odnosno u slu?aju udru?ivanja, dajete nam pravo dodijeliti osobne podatke koje smo prikupili od vas.

Kako ?titimo va?e osobne podatke?

Provodimo (i od pru?atelja usluga tra?imo da provode) odgovaraju?e organizacijske i tehni?ke mjere za za?titu sigurnosti va?ih osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja o mjerama za?tite koje koristimo, mo?ete nas kontaktirati ovdje.?

Preporu?ujemo da i vi poduzmete dodatne mjere da biste za?titili svoje osobne podatke. Na primjer, instalirajte najnoviji antivirusni softver, zatvorite preglednike nakon upotrebe, dr?ite korisni?ke podatke i lozinke povjerljivima te redovito a?urirajte softver i aplikacije kako biste osigurali da imate najnovije sigurnosne zna?ajke.

Me?unarodni prijenos osobnih podataka

Ako nam odlu?ite dati osobne podatke, te osobne podatke mo?emo prenijeti svojim partnerima i podru?nicama ili drugim neovisnim stranama u skladu s lokalnim zakonom. Va?e osobne podatke mo?emo prenositi i preko granica, iz va?e zemlje ili jurisdikcije u druge zemlje ili jurisdikcije u skladu s pravnim zahtjevima. Mars uglavnom koristi standardne ugovorne klauzule Europske unije za prijenos podataka iz Europske unije, EGP-a, UK-a i ?vicarske u zemlje izvan EGP-a (uklju?uju?i UK). Mars koristi i europsko-ameri?ki sustav za?tite privatnosti za prijenos podataka izme?u EU-a i SAD-a te UK-a i SAD-a te ?vicarsko-ameri?ki sustav za?tite privatnosti za prijenos podataka izme?u ?vicarske i SAD-a. Za prijenose izme?u drugih jurisdikcija, Mars se mo?e osloniti na druge pravne mehanizme za me?unarodni prijenos, kako ve? nala?e primjenjivi zakon.

Na?a obaveza za?tite privatnosti

Mars US i podru?nice koje kontrolira u SAD-u (ovdje pogledajte popis obuhva?enih subjekata i podru?nica tvrtke Mars US) sudjeluju u europsko-ameri?kom sustavu za?tite privatnosti i ?vicarsko-ameri?kom sustavu za?tite privatnosti. Kod Ministarstva trgovine ovjerili smo da se obvezujemo na na?ela za?tite privatnosti u obradi svih osobnih podataka koji se prenose iz Europske unije, EGP-a, UK-a i ?vicarske u Sjedinjene Dr?ave. Mars snosi odgovornost prema na?elima za?tite privatnosti ako neovisni zastupnici tvrtke obra?uju osobne podatke na na?in koji nije u skladu s na?elima osim ako tvrtka Mars ne doka?e da nije odgovorna. U pojedinim situacijama Mars mo?e imati obavezu dijeliti osobne podatke kao odgovor na zakonske zahtjeve javnih vlasti. To uklju?uje zahtjeve za nacionalnu sigurnost i provedbu zakona. Gra?ani EU-a, UK-a i ?vicarske koji imaju pritu?be ili pitanja u vezi sa za?titom privatnosti mogu nas kontaktirati ovdje. U slu?aju pritu?bi koje izravno ne rije?imo, sura?ujemo s panelom europskih tijela za za?titu podataka, Uredom povjerenika za informiranje (ICO) u UK-u i ?vicarskim saveznim povjerenikom za za?titu podataka i informiranje (FDPIC).?

U odre?enim situacijama Okvir za?tite privatnosti pru?a doti?nim pojedincima pravo da se pozovu na obvezuju?u arbitra?u. Vi?e informacija potra?ite na stranici Dodatka I. Okvira za?tite privatnosti ovdje. Mars US podlije?e istra?nim i provedbenim ovlastima Savezne trgovinske komisije (FTC) u SAD-u. Ako postoji neslaganje izme?u uvjeta u ovoj izjavi o za?titi privatnosti i na?ela za?tite privatnosti, prevladavaju na?ela Okvira za?tite privatnosti. Za vi?e informacija o programu za?tite privatnosti i pregled na?eg certifikata posjetite www.privacyshield.gov.

?to ako imate pitanja ili nas ?elite kontaktirati??

Poduzimamo korake da bi va?i osobni podaci bili to?ni. Pojedini programi tvrtke Mars pru?aju pristup za pregled ili a?uriranje osobnih podataka na internetu. Provjerite mo?ete li pregledati ili a?urirati svoje osobne podatke na mjestu gdje ste se registrirali.

Ako se na?a obrada va?ih osobnih podataka temelji na va?oj privoli, mo?da imate pravo povu?i privolu tako da kliknete ovdje. Imajte na umu da povla?enje privole ne?e utjecati na zakonitost na?e obrade va?ih osobnih podataka na temelju va?e privole prije povla?enja. Ako je mogu?e, mo?ete imati pravo podnijeti pritu?bu kod lokalno nadle?nog tijela za za?titu podataka. U cilju nam je rije?iti probleme u vezi s na?inom na?e obrade va?ih osobnih podataka. U svakom trenutku mo?ete nam se obratiti s pitanjima ili problemima.

Kako nas mo?ete kontaktirati?

Mo?ete kontaktirati globalni tim za za?titu privatnosti i voditelja slu?be za za?titu privatnosti tvrtke Mars tako da kliknete ovdje.?

U cilju nam je rije?iti va?e mogu?e pritu?be u suradnji s vama. Ako imate problem, obratite nam se tako da kliknete ovdje. Odmah ?emo se pozabaviti va?om porukom.

Prava pojedinaca na za?titu podataka

Ovisno o zemlji va?eg prebivali?ta, prava koja su vam dostupna mogu se razlikovati u nekim pogledima. Mars ?e odgovoriti na sve zahtjeve za ostvarivanje prava u skladu s lokalnim pravnim propisima.

Ako ?elite podnijeti zahtjev u vezi s tim pravima, kliknite ovdje.

Pravo na pristup

Mo?da imate pravo dobiti potvrdu o tome obra?uju li se va?i osobni podaci. U tom slu?aju imate pravo na pristup osobnim podacima i drugim informacijama, kao ?to su svrhe, kategorije osobnih podataka, primatelji (ili kategorije primatelja) kojima se osobni podaci otkrivaju ili kojima ?e se otkriti, za odre?ene primatelje u tre?im zemljama ili me?unarodnim organizacijama, ako je mogu?e, predvi?eno razdoblje na koje se osobni podaci pohranjuju ili, ako nije mogu?e, kriterije za utvr?ivanje tog razdoblja, tvojih prava, itd.?

Ako je izvedivo i dopu?teno prema zakonu, omogu?it ?emo kopiju osobnih podataka koje obra?ujemo. Za dodatne kopije mo?emo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih tro?kova. Ako zahtjev po?aljete elektroni?kim putem i ako niste druk?ije tra?ili, podatke ?emo poslati u elektroni?kom obliku.

Pravo na ispravak

Mo?da imate pravo na ispravak ili nadopunu osobnih podataka ako su neto?ni ili nepotpuni.?
Pravo na brisanje (?pravo na zaborav“)

Mo?da imate pravo na brisanje osobnih podataka u odre?enim okolnostima. Na primjer, pogledajte u nastavku.?

 • Va?i osobni podaci vi?e nisu potrebni za svrhe u koje su obra?eni
 • Povla?ite privolu na kojoj se temelji obrada i nemamo drugih pravnih osnova za obradu
 • Ne sla?ete se s obradom i nema prevladavaju?ih legitimnih temelja za obradu
 • Va?i osobni podaci nezakonito su obra?eni
 • Va?i osobni podaci moraju se izbrisati radi uskla?ivanja s pravnom obavezom koju imate?

Pravo se ne primjenjuje u mjeri u kojoj je obrada potrebna za dolje navedene svrhe.?

 • Za ostvarivanje prava na slobodu izra?avanja i informiranja?
 • Radi uskla?ivanja s pravnom obavezom koja zahtijeva obradu prema zakonu kojem podlije?ete?
 • Za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu?
 • Radi javnog interesa u podru?ju javnog zdravlja?
 • U svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istra?ivanja ili statisti?ke svrhe?
 • Za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu na?ih pravnih zahtjeva

Pravo na ograni?enje obrade

Mo?da imate pravo na ograni?enje obrade iz dolje navedenih razloga.

 • Osporavate to?nost osobnih podataka u razdoblju koje nam omogu?uje provjeru to?nosti va?ih osobnih podataka?
 • Obrada je nezakonita i ne sla?ete se s brisanjem osobnih podataka te tra?ite ograni?enje njihove upotrebe
 • Vi?e nam ne trebaju osobni podaci u svrhu obrade, ali vi ih trebate za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva?
 • Ostvarili ste pravo na prigovor na obradu, ali ?eka se provjera prevladavaju li va?e legitimne osnove na?e

Pravo na prenosivost podataka

Mo?da imate pravo dobiti osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobi?ajenom obliku koji se mo?e strojno ?itati. Imate pravo poslati te osobne podatke drugom nadzorniku ako se obrada temelju na privoli prema ugovoru i obavlja se automatski.?

Pravo na prigovor

Mo?da imate pravo na prigovor na osnovi va?e konkretne situacije na obradu osobnih podataka koja se temelji na na?im legitimnim svrhama. Prekinut ?emo obradu osobnih podataka ako nemamo legitimnih osnova za obradu koje prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama osobe ?iji se podaci obra?uju ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obra?uju za izravni marketing, uklju?uju?i profiliranje, na to mo?ete ulo?iti prigovor u svakom trenutku.

Automatizirano odlu?ivanje o pojedincima, uklju?uju?i profiliranje

Mo?da imate pravo da ne budete podlo?ni odlu?ivanju na temelju automatizirane obrade, uklju?uju?i profiliranje osim u odre?enim iznimkama prema lokalnom zakonu.

Pravo na povla?enje privole

Ako se obrada osobnih podataka temelji na va?oj privoli, mo?da imate pravo na povla?enje privole u svakom trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade na temelju privole prije povla?enja.?

Pravo na anonimnost

Mo?da imate pravo zatra?iti i anonimnost. To zna?i da se va?i osobni podaci ne?e prikupljati niti obra?ivati. Ako odlu?ite ostvariti to pravo, mo?da vam ne?emo mo?i osigurati tra?enu robu ili usluge.

Pravo na ulaganje prigovora kod nadle?nog tijela?

Mo?da imate pravo ulo?iti prigovor kod nadle?nog tijela.?

Ako ?elite podnijeti zahtjev u vezi s bilo kojim gore navedenim pravom, kliknite ovdje.

Koja su va?a prava na privatnost u Kaliforniji?

Zakoni u Kaliforniji omogu?uju stanovnicima Kalifornije da tra?e odre?ene informacije u vezi s otkrivanjem osobnih podataka tre?im stranama u svrhe izravnog marketinga. Da biste podnijeli takav zahtjev, kontaktirajte nas i u naslov zahtjeva upi?ite ?Shine the Light“.

Od 1. sije?nja 2020. zakoni u Kaliforniji omogu?uju kalifornijskim potro?a?ima pojedina dodatna prava.

 1. Pravo da znate za na?e prikupljanje, upotrebu i dijeljenje osobnih podataka koje smo o njima prikupili u zadnjih 12 mjeseci
 2. Pravo na ?odbijanje“ prodaje njihovih osobnih podataka to tre?im stranama (ili za potro?a?e koji su mla?i od 16 godina, pravo da se njihovi osobni podaci ne prodaju bez njihove dozvole ili dozvole roditelja). Mars u ovom trenutku ne prodaje osobne podatke
 3. Pravo na brisanje osobnih podataka, uz odre?ene iznimke prema zakonu
 4. Pravo na nediskriminaciju u primanju iste usluge i cijene od tvrtke ?ak i nakon ostvarivanja njihovih prava

Potro?a?i u Kaliforniji mogu podnijeti zahtjev u vezi s gore navedenim pravima tako da kliknu ovdje. Zahtjev mo?ete podnijeti i telefonski na 1-844-316-5985 ili tako da kontaktirate konkretan subjekt tvrtke Mars s kojim ste u odnosu.

 • Banfield Pet Hospital: kliknite ovdje ili nazovite 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: kliknite ovdje ili nazovite 855-900-8444
 • VCA Animal Hospitals: kliknite ovdje ili nazovite 1-844-276-5786

Imajte na umu da postoje ograni?enja koliko puta mo?ete ostvariti pojedina od tih prava. Mo?ete anga?irati ovla?tenog zastupnika da podnese zahtjev u va?e ime. Zastupnik mora podnijeti dokaz o ovla?tenju i registraciji pri Dr?avnom tajni?tvu dr?ave Kalifornije. Mo?emo odbiti zahtjev zastupnika koji ne podnese dokaz da ste ga ovlastili za zastupanje.

Mo?da ?emo morati provjeriti va? zahtjev prije ispunjenja. Na primjer, mo?emo vas tra?iti da potvrdite podatke koje ve? imamo o vama. Koristit ?emo samo one osobne podatke koji su navedeni u zahtjevu da bismo provjerili identitet ili ovla?tenje tra?itelja.

Kako odgovaramo na praksu nepra?enja

Budu?i da ne postoje globalno prihva?ene postavke ?nepra?enja“, ne podr?avamo postavke preglednika za ?nepra?enje“ i trenuta?no ne sudjelujemo u okvirima koji bi nam omogu?ili odgovor na signale ili druge mehanizme od vas.

Promjene

Promjene ove izjave o za?titi privatnosti

Va?e osobne podatke koristit ?emo samo na na?in opisan u ovoj izjavi o za?titi privatnosti. Ako odlu?imo koristiti va?e osobne podatke na na?in koji se razlikuje od onog navedenog u trenutku prikupljanja, bit ?ete obavije?teni. Ako postoji nepodudaranje izme?u engleske verzije izjave o za?titi privatnosti i prevedene verzije, vrijedi verzija na engleskom.

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看