NA?E PROHLá?ENí O OCHRANě OSOBNíCH úDAJ?

Poslední aktualizace: 2020 08 31?

P?ehled

Spole?nost Mars je ji? po více ne? 100 let hrdym rodinnym podnikem. Tato nezávislost nám p?iná?í svobodu a mo?nost p?emy?let v kontextu celych generací, a ne ?tvrtletí, abychom mohli investovat do dlouhodobé budoucnosti na?eho podnikání, na?ich lidí, zákazník? a planety — a to v?e s ohledem na na?e dlouhodobé principy. Vě?íme, ?e svět, ktery chceme v budoucnu, za?íná tím, jak podnikáme dnes. 0

Na?e principy ochrany osobních údaj?:

 1. Vá?íme si osobních údaj?, které jsou s námi sdíleny, a respektujeme je.
 2. Sna?íme se byt transparentní a zodpovědní v tom, jak nakládáme s osobními údaji, které dr?íme, a ?ídíme se p?itom na?imi pěti principy a zákony.?
 3. Dodr?ujeme a respektujeme práva na ochranu osobních údaj? na?ich spot?ebitel?, zákazník? a uchaze?? o zaměstnání.?
 4. Zavazujeme se k neustálému zlep?ování na?ich postup? v oblasti ochrany osobních údaj? a bezpe?nosti.

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? vám poskytuje informace o tom, jak shroma??ujeme, pou?íváme a sdílíme osobní údaje ve spole?nosti Mars, Incorporated a její skupině spole?ností, co? zahrnuje dce?iné a p?idru?ené spole?nosti (spole?ně ?Mars“, ?my“, ?nás“ nebo ?na?e“), na na?ich webovych stránkách, v na?ich mobilních aplikací nebo na jinych webovych stránkách, které zobrazují toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? (dále jen ?weby“). Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? bude platit i pro informace, které od vás získáme osobně ?i v jakémkoli z na?ich obchod? a/nebo veterinárních nemocnic (dále také ?pracovi?tě“), nebo kdy? ?ádáte o pracovní místo ve spole?nosti Mars.
?

Jestli?e si chcete vy?ádat va?e osobní údaje sdílené se spole?ností Mars, pou?ijte prosím tento odkaz.?

?eho se toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? tyká?

Shroma??ování osobních údaj? – jakych, pro? a jak

Jaké kategorie osobních údaj? shroma??ujeme a zpracováváme?

Jak shroma??ujeme a pou?íváme va?e osobní údaje?

Jak sdílíme a zp?ístupňujeme va?e údaje?

?ádost o pracovní místo ve spole?nosti Mars?

Jak s vámi komunikujeme

Děti

Ochrana osobních údaj? dětí?

Reklama a soubory cookie

Jaké jsou na?e zásady tykající se internetové zájmově orientované reklamy?

Dal?í u?ite?né informace

Co je?tě pot?ebujete vědět?

Kontaktujte nás

Jak nás m??ete kontaktovat?

Zákony a práva, které se na vás mohou vztahovat

Práva subjektu na ochranu osobních údaj?

Jaká práva máte podle kalifornskych zákon? o ochraně osobních údaj??

Změny

Změny tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se tyká ?osobních údaj? získanych ?i zpracovanych spole?ností Mars, Incorporated a jejími spole?nostmi. Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? platí, jestli?e shroma??ujeme osobní údaje osobně, prost?ednictvím na?ich web?, mobilních aplikací, e-mailu, veterinárních nemocnic, sociálních médií ?i jinych stránek zobrazujících toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? (dále pouze ?stránky“). ?Va?e osobní údaje zahrnují informace ?i kombinace informací, na jejich? základě vás lze p?ímo ?i nep?ímo identifikovat (dále pouze ?osobní údaje“). ?Zahrnuje to identifikátory, jako jsou jméno, identifika?ní ?íslo, údaje o poloze, u?ivatelské jméno, a údaje o va?í fyzické, fyziologické, genetické, du?evní, ekonomické, kulturní nebo sociální toto?nosti. ?Pov?imněte si prosím, ?e definice osobních údaj? se mohou v r?znych regionech li?it. Jestli?e shroma??ujeme informace, které se pova?ují za osobní údaje ve va?em regionu, bude s nimi zacházeno v souladu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj? a platnymi místními zákony. ? ?

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? si prosím pozorně p?e?těte, abyste porozuměli na?im zásadám a postup?m na ochranu osobních údaj?. Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se m??e ob?as změnit. Na podstatné změny vás upozorníme zve?ejněním oznámení na na?í hlavní stránce po p?imě?enou dlouhou dobu a změnou data ?Poslední aktualizace“. Kontrolujte si prosím, zda nedo?lo ke změnám.?

Dodr?ujeme státní a federální zákony o ochraně osobních údaj? a spolupracujeme s orgány pro ochranu osobních údaj?.

Jestli?e se nacházíte v jurisdikci, která pou?ívá koncept ?správce údaj?“ nebo podobny koncept, správce údaj? je:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road?
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: zde

Jestli?e máte otázku na to, jak se va?e osobní údaje pou?ívají, m??ete kontaktovat správce údaj? kliknutím zde nebo zde. ?Prostudujte si také ní?e sekci Práva subjektu na ochranu osobních údaj?.

M??eme shroma??ovat nebo zpracovávat r?zné kategorie osobních údaj?. ?Za následujícími kategoriemi osobních údaj? jsou uvedeny informace o jejich zdrojích, ú?elech a zp?ístupnění.

 • Identifikátory. Identifikátory získáváme p?ímo od vás, nebo od t?etích stran, jako jsou zprost?edkovatelé údaj? nebo platformy sociálních médií. Identifikátory jsou polo?ky jako jméno nebo kontaktní informace. Pou?íváme je k poskytování a vylep?ování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb; k registraci, pro soutě?e a propaga?ní akce; za ú?elem komunikace s vámi a poskytování informací; k poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání leták?, kupón?, vzork?, nabídek a dal?ích informací o na?ich produktech nebo o na?ich spole?nostech; p?i vykonávání na?ich smluvních povinností v??i vám; pro zpracování osobních údaj? po?adovanych k posouzení a p?ijetí zákazník? nebo prodejc?; k poskytování relevantní reklamy; a/nebo pro vyzkum. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.?
 • Kategorie osobních údaj? v záznamech zákazník?. Tyto dostáváme p?ímo od vás. Pou?íváme je k poskytování a vylep?ování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb; abychom vám poskytovali personalizovany obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a dal?í informace o na?ich produktech nebo o na?ech spole?nostech; pro vykon na?ich smluvních povinností v??i vám; a/nebo pro zpracování osobních údaj? po?adovanych pro posouzení a p?ijetí zákazník? nebo prodejc?. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.
 • Chráněné klasifika?ní charakteristiky. Chráněné klasifika?ní charakteristiky dostáváme p?ímo od vás nebo od t?etích stran, jako jsou zprost?edkovatelé dat nebo platformy sociálních médií. Pou?íváme je k poskytování a vylep?ování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb; pro vykon na?ich smluvních povinností v??i vám a/nebo pro zpracování osobních údaj? po?adovanych pro posouzení a p?ijetí zákazník? nebo prodejc?. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.
 • Obchodní informace. Tyto získáváme p?ímo od vás, kdy? nakupujete zbo?í a slu?by v kterémkoli z na?ich obchod?, v?etně na?ich veterinárních nemocnic nebo online. Obchodní informace pou?íváme k poskytování a vylep?ování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb; abychom vám poskytovali personalizovany obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a dal?í informace o na?ich produktech nebo o na?ich spole?nostech; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.
 • Internetová ?i podobná webová aktivita. Tyto informace získáváme nep?ímo od vás (nap?. sledováním va?í ?innosti na na?ich stránkách) nebo od t?etích stran, jako jsou poskytovatelé analyzy dat. Pou?íváme je, abychom vám poskytovali personalizovany obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a dal?í informace o na?ich produktech nebo o na?ich spole?nostech; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.
 • Geoloka?ní údaje. Geoloka?ní údaje dostáváme p?ímo ?i nep?ímo (nap?. jestli?e povolíte zji??ování polohy) od vás a/nebo od t?etích stran, jako jsou platformy sociálních médií. Pou?íváme je k poskytování a vylep?ování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb; k registraci, soutě?ím a propagaci; abychom vám poskytovali personalizovany obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a dal?í informace o na?ich produktech nebo o na?ich spole?nostech; pro vykon na?ich smluvních povinností v??i vám; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.
 • Profesionální ?i zaměstnanecké informace. Profesionální ?i zaměstnanecké informace dostáváme p?ímo od vás nebo t?etích stran (prově?ovatel? informací o ?adatelích). Pou?íváme je ke zpracování ?ádostí o zaměstnání a p?i plnění na?ich smluvních povinností v??i vám. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci spole?ností koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.
 • Dedukce na základě jinych osobních údaj?. Tyto dedukce získáváme nep?ímo od vás (nap?. sledováním va?í ?innosti na na?ich stránkách) nebo od t?etích stran, jako jsou poskytovatelé analyzy dat. Pou?íváme je k poskytování a vylep?ování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb; abychom vám poskytovali personalizovany obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a dal?í informace o na?ich produktech nebo o na?ich spole?nostech; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní ú?ely v rámci koncernu Mars a s poskytovateli slu?eb.

M??eme shroma??ovat informace z jinych zdroj?, v?etně seznam? kontakt? a demografickych informací. Tyto mohou byt kombinovány s dal?ími informacemi, které shroma??ujeme pro popsané ú?ely.

Shroma??ujeme následující specifické osobní údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Tyto zahrnují informace, jako jsou va?e jména, adresy, telefonní ?ísla nebo e-mailové adresy. Nap?íklad, kdy? poskytnete kontaktní údaje během online registrace, p?i podnikání s námi, nebo kdy? nám poskytujete slu?by. Některé internetové stránky vám umo?ňují zavést u?ivatelské jméno a heslo k vytvo?ení ú?tu.
 • Informace o va?ich transakcích s námi. Nap?íklad historie va?ich zakázek, faktura?ní ?i doru?ovací informace a jiné informace o va?em pou?ívání na?ich produkt? nebo slu?eb.
 • Platební informace. Toto zahrnuje informace z va?í kreditní nebo debetní karty, online platebního ú?tu nebo jinych mo?ností platby.
 • Jedine?né informace o zákazníkovi a komer?ní informace. Nap?íklad u?ivatelská jména nebo jiné p?ihla?ovací údaje.
 • Informace ukazující na vá? zájem o pozici. Nap?íklad va?e preference, pracovní historie nebo informace uvedené v ?ádostech o místo.
 • Demografické informace. Nap?íklad údaje o věku, pohlaví, zálibách, ?innostech nebo o tom, co up?ednostňujete.
 • údaje pro smlouvy se zákazníky nebo dodavateli. To zahrnuje hodnocení a p?ijetí zákazníka nebo dodavatele. Nap?íklad shroma??ujeme informace o úvěroschopnosti nebo ve?ejně dostupné informace o sankcích ?i seznamech sledovanych osob. ?
 • Informace získané z na?ich stránek a stránek sociálních médií. Toto zahrnuje informace získané během interakcí s námi. Nap?íklad poznámky, fotografie nebo jiné informace, které nahrajete prost?ednictvím blog?, diskusních fór nebo sociálních sítí.
 • Informace o za?ízení. Nap?íklad IP adresa, identifikátor za?ízení, opera?ní systém na za?ízení, typ prohlí?e?e, internetové stránky nav?tívené p?ed náv?těvou na?ich internetovych stránek a po ní, prohlí?ené stránky a aktivity na na?ich internetovych stránkách, a také interakce s reklamou.
 • Informace mohou automaticky shroma??ovat také poskytovatelé slu?eb t?etí strany a partne?i v oblasti reklamy.
 • Jiné informace, které jsme od vás získali s va?ím souhlasem.

Informace, které shroma??ujeme o va?ich domácích mazlí?cích – jejich druh, plemeno, datum narození, historii lé?by – se nepova?ují za osobní údaje.

Va?e osobní údaje m??ete pou?ívat k r?znym legitimním ú?el?m, v?etně:?

 • Poskytování vámi po?adovanych funkcí, produkt? a slu?eb. Va?e osobní údaje m??eme pou?ít ke splnění va?ich po?adavk? na na?e funkce, produkty a slu?by a k tomu, abychom vám umo?nili jejich vyu?ití. Zahrnuje to zpracování plateb za nákupy, p?edplatné nebo prodeje a za ú?elem ochrany p?ed podvodnymi transakcemi a k jejich identifikaci.
 • Registrace, soutě?e a propagace. Va?e osobní údaje m??eme pou?ít k va?emu za?azení do soutě?í, k vyrozumění o vysledcích a k va?í registraci k vyu?ití některych funkcí, produkt? a slu?eb podle toho, jak si ná? marketing nastavíte.
 • Komunikace s vámi a poskytování informací. Va?e osobní údaje m??eme pou?ít ke komunikaci s vámi, abychom mohli reagovat na va?e dotazy ?i p?ipomínky nebo vám nabízet aktualizace a novinky. Pokud jste projevili zájem o práci ve spole?nosti Mars, m??eme vás informovat o odpovídajících volnych pracovních místech.
 • Informace m??eme pou?ívat také ke sdělování osobního obsahu a informací a k zasílání leták?, kupon?, vzork?, nabídek a dal?ích informací o na?ich produktech nebo produktech na?ich spole?ností. Kde si to vy?adují zákony, náv?těvníky poskytující e-mailové adresy ?ádáme, aby uvedli, zda od nás budou chtít dal?í informace a novinky, jako jsou informace o produktech a slu?bách na?ich spole?ností. Náv?těvník?m také nabízíme mo?nost kdykoli p?íjem informací od nás zru?it. Někdy vás m??eme po?ádat o potvrzení zájmu o odběr informací, ne? vás ur?itym zp?sobem kontaktujeme nebo ne? budou k dispozici ur?ité slu?by.
 • P?i plnění na?ich smluvních závazk? v??i vám. Va?e osobní údaje m??eme podle pot?eby vyu?ít, pokud nám poskytujete slu?by ?i u nás ?ádáte o práci. Jestli?e jste zákazník nebo u?ivatel na?ich slu?eb, va?e osobní údaje budeme pou?ívat k plnění na?ich smluvních povinností v??i vám.
 • K hodnocení a p?ijímání zákazník? nebo dodavatel?. Toto zahrnuje ově?ování toto?nosti a úvěruschopnosti některych zákazník? nebo dodavatel?, provádění hloubkové kontroly a kontroly podle dostupnych vládních seznam? a/nebo sank?ních seznam? a zdroj? dat dal?ích t?etích stran, pou?ívání nebo ú?ast v seznamech incident? spole?nosti Mars a vystra?nych systémech a/nebo ově?ovacích slu?bách t?etích stran. Shroma??ování těchto osobních údaj? m??e zahrnovat agenturu, která referuje o úvěrech, nebo jiné t?etí strany.
 • Poskytování relevantních reklam. M??eme zakoupit a pou?ívat seznamy e-mailovych adres potenciálních zákazník?. Poskytovatele takovych seznam? ?ádáme o potvrzení toho, ?e kontaktní informace jsou poskytnuty pouze pro ty, kdo chtějí dostávat nabídky a informace e-mailem. M??eme také vyu?ít demografické údaje a informací o preferencích u?ivatel? k p?izp?sobení reklamy na u?ivatele, pro které je nejvíce relevantní. Takto bude u?ivatel?m zobrazována reklama, která je s největ?í pravděpodobností zaujme. Respektujeme ?ádosti o odhlá?ení z takovych seznam?. Pro dal?í informace o postupech spojenych s reklamou prosím klikněte zde k zobrazení na?ich zásad pro internetovou reklamu p?izp?sobenou zájm?m u?ivatele.?
 • Pro poskytování jinych nabídek. Někdy vám po?tou poskytneme nabídky, kupony a informace v?etně katalog?. Nap?íklad, kdy? zákazník zadá online objednávku v na?ich zásilkovych obchodech nebo se p?ihlásí k odebírání některého z na?ich katalog? online, m??eme ho p?idat do seznamu, aby dany katalog dostal. M??eme také pou?ívat seznamy t?etích stran nebo ve?ejné zdroje. S va?ím souhlasem m??ete vyměňovat jména a adresy s jinymi spole?nostmi, které vás mohou zasílat ti?těné nabídky. Zasílání m??ete kdykoli odhlásit.
 • Zlep?ování funkcí, produkt? a slu?eb nabízenych na na?ich webovych stránkách. Osobní údaje m??ete vyu?ít k vylep?ení nabídek a slu?eb spole?ností Mars a na?ich stránek a funkcí.
 • Umo?nění sytému automatického rozhodování. Osobní údaje m??ete shroma??ovat pro internetovou reklamu a/nebo k vytvo?ení va?eho osobnostního profilu. Dal?í podrobnosti o osobních údajích, které shroma??ujeme, jejich pou?ití a mo?nostech odhlá?ení z automatického rozhodování jsou vysvětleny dále.

Na jakych zákonnych základech m??eme zpracovávat va?e osobní údaje?

 • K ochraně ?ivotně d?le?itych zájm?. M??eme nap?íklad zpracovávat osobní údaje ze zdravotních a bezpe?nostních d?vod?, pokud jste v za?ízení Mars, nebo pro uchaze?e o zaměstnání, pro dal?í dohody se zástupci zaměstnanc? v některych jurisdikcích a pro ochranu ve?ejnych zájm?.
 • Na va?e pokyny a s va?ím souhlasem.
 • Pro ú?ely vědeckého vyzkumu.
 • Pro jiné zákonné obchodní ú?ely. Zahrnuje to mimo jiné dodr?ování zákon? a vy?e popsané ú?ely.

Va?e osobní údaje m??ete sdílet nebo zp?ístupňovat v ní?e uvedenych p?ípadech.?

 • Se spole?ností Mars a se spole?nostmi ze skupiny Mars.
 • S prodejci nebo obchodními zástupci. Va?e osobní m??eme sdílet se spole?nostmi, které jsme najali, aby pro nás poskytovaly slu?by. Pokud sdílíme osobní údaje se spole?nostmi za ú?elem poskytování slu?eb pro nás, není dovoleno pou?ívat je pro ?ádny jiny ú?el. Va?e osobní údaje musí udr?ovat jako d?věrné, pokud nebudete souhlasit jinak.
 • V p?ípadě, ?e va?e osobní údaje mohou byt p?evedeny spole?ně s jinymi obchodními aktivy.
 • Pokud jsme obdr?eli vá? pokyn ?i souhlas ke zp?ístupnění va?ich osobních údaj?.
 • S cílem dodr?et zákonná ustanovení nebo reagovat na zákonny postup nebo zákonné po?adavky, mimo jiné ze strany policejních orgán? a státních ú?ad?.
 • K vy?et?ování stí?ností zákazník? nebo p?ípadného poru?ení zákona, ochraně integrity internetovych stránek, plnění va?ich po?adavk? nebo spolupráci na jakémkoli zákonném pr?zkumu.
 • S cílem chránit práva nebo vlastnictví spole?nosti Mars nebo na?ich zákazník?, v?etně vynucování podmínek upravujících pou?ívání slu?eb.
 • S cílem jednat v dobré ví?e, ?e zp?ístupnění je nezbytné k ochraně zdraví a/nebo bezpe?nosti na?ich zaměstnanc?, zákazník?, ve?ejnosti a domácích mazlí?k?.
 • Pro podporu jinych zákonnych obchodních ú?el?. To mimo jiné zahrnuje dodr?ování právních p?edpis?, dal?í klinické studie, vyhodnocování diagnóz a lé?bu domácích mazlí?k?.?

Upozorňujeme, ?e webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky t?etích stran, jejich? postupy ochrany osobních údaj? se mohou li?it od na?ich. Pokud va?e osobní údaje zadáte na některé z těchto stránek, va?e informace se budou ?ídit jejich zásadami ochrany osobních údaj?. Vybízíme vás, abyste si na internetovych stránkách, které nav?tívíte, v?dy ově?ili zásady ochrany osobních údaj?.

Anonymizovaná data m??eme prodávat t?etím stranám a anonymizované informace nebo informace, které neidentifikují jednotlivce, m??eme sdílet, jak je popsáno vy?e. Anonymizované informace nebo informace po odstranění identifika?ních prvk? m??eme kombinovat s jinymi anonymizovanymi informacemi nebo informacemi bez identifika?ních prvk? z jinych zdroj?. M??eme také sdílet agregované nebo anonymizované informace s t?etími stranami, v?etně nap?íklad ?poradc?, inzerent? a investor?, pro obecnou obchodní analyzu. Inzerent?m m??eme nap?íklad sdělit po?et náv?těvník? na?eho webu a nejoblíbeněj?í funkce nebo slu?by.

Kdy? se ucházíte o pracovní místo ve spole?nosti Mars, budeme zpracovávat va?e osobní údaje, jak je uvedeno v tomto dokumentu, v souladu s patnymi zákony o ochraně osobních údaj?. Spole?nost Mars respektuje va?e soukromí a s va?imi osobními údaji uchaze?e o místo bude zacházet jako s d?věrnymi. Va?e osobní údaje budeme pou?ívat a sdílet v souladu s prohlá?ením o ochraně osobních údaj? a s ní?e uvedenym popisem v rozsahu vztahujícím se na uchaze?e o místo.

Osobní údaje, které shroma??ujeme o vás jako uchaze?i o místo
Kdy? se budete ucházet o místo ve spole?nosti Mars, po?ádáme vás o poskytnutí osobních údaj? k vyhodnocení va?í ?ádosti. M??ete se také rozhodnout poskytnout dal?í osobní údaje (nap?íklad informace o zájmech a sociálních preferencích). Ve?keré informace jsou poskytovány dobrovolně a vy sami rozhodnete, jaké osobní údaje chcete poskytnout. Jestli?e se rozhodnete neposkytnout vy?ádané osobní údaje, m??e to omezit na?i schopnost zvá?it vás na pozici.

Informace od jinych t?etích stran
M??eme o vás také obdr?et informace z ve?ejnych zdroj? nebo od t?etích stran. Nap?íklad k ově?ení informací ve va?í ?ádosti nebo k provedení kontrol prost?ednictvím t?etích stran v rozsahu povoleném platnymi zákony. M??ete se také rozhodnout poskytnout nám osobní údaje na portálech t?etích stran, jako je LinkedIn, pokud se pou?ívají ve va?em oboru. Jestli?e spole?nosti Mars povolíte p?ístup k va?im osobním údaj?m, souhlasíte, ?e spole?nost Mars m??e tyto informace shroma??ovat, ukládat a pou?ívat v souladu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?.?

Jak spole?nost Mars pou?ívá va?e osobní údaje uchaze?e o zaměstnání
Spole?nost Mars bude pou?ívat va?e osobní údaje ke zpracování va?í ?ádosti, v?etně ní?e uvedenych ú?el?.?

 • Nábor, hodnocení a vyběr uchaze?? o zaměstnání
 • Obecná administrativa, administrativa a ?ízení lidskych zdroj??
 • Provádění pr?zkum? spokojenosti (nap?íklad za ú?elem ?ízení a zlep?ování náboru)
 • Ově?ení referencí o zaměstnání, provádění kontrol uchaze?? a p?íslu?ná hodnocení
 • Dodr?ování zákonnych a firemních po?adavk? (nap?íklad pro monitorování diverzity)
 • Komunikace s vámi tykající se va?í ?ádosti o zaměstnání a zájmu o spole?nost Mars
 • Budoucí volná místa, jestli?e nám dovolíte toto pou?ití

Profilování a automatizované rozhodování
Spole?nost Mars m??e také zpracovávat va?e osobní údaje pro ú?ely analyzy dat a statistické analyzy. Za ú?elem plnění zákonnych po?adavk? nebo zájm? spole?nosti Mars m??eme s va?ím souhlasem a v souladu s platnymi zákony implementovat analyzu náboru a diverzity na globální úrovni. Máte právo, aby o vás nebylo u?iněno rozhodnutí, které se zakládá vyhradně na automatizovaném zpracování, v?etně profilování, pokud pro vás takové rozhodnutí má právní ú?inky, nebo vás vyrazně ovlivňuje. Spole?nost Mars v rámci náboru nerozhoduje o uchaze?ích vyhradně na základě automatizovaného rozhodování.

S kym bude spole?nost Mars sdílet va?e osobní údaje uchaze?e o zaměstnání?
Va?e osobní údaje budou sdíleny pouze s partnery spole?nosti Mars, kte?í je opravdu pot?ebují k vykonávání svych úkol? a povinností, a t?etím stranám s legitimními obchodními d?vody. Mezi t?etí strany, které jsou specifické pro uchaze?e o zaměstnání, pat?í náborové agentury, konzultanti, poskytovatelé ově?ovacích slu?eb a právníci. Tito poskytovatelé slu?eb se mohou měnit v závislosti na subjektu Mars, ktery vás zaměstnává, nebo s ?asem. V?dy se sna?íme zajistit, aby t?etí strany nakládající s ?osobními údaji jednaly v souladu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj? a v souladu s platnymi zákony.

Pokud ji? nechcete, abychom ?pou?ívali ?va?e kontaktní informace k propagaci produkt? nebo slu?eb spole?nosti Mars nebo t?etích stran, za?lete nám e-mail s va?ím po?adavkem na [email protected].

Pokud vám po?leme propaga?ní e-mail, ve spodní ?ásti zprávy m??ete zru?it zasílání dal?ích propaga?ních e-mail?. V některych p?ípadech m??eme p?ed zasíláním propaga?ních e-mail? po?ádat o vá? souhlas. P?i odmínutí souhlasu od nás nebudete dostávat ur?ité e-maily.

I kdy? se rozhodnete nedostávat propaga?ní e-maily, m??ete stále dostávat e-maily, které umo?ňují, dokon?ují nebo potvrzují obchodní transakci, ke které jste s námi ji? souhlasili. Zahrnuje to komunikace o zdraví va?eho domácího mazlí?ka, upomínky na sch?zku, dokon?ení va?í registrace, opravu údaj? o u?ivateli, ?ádosti o resetování hesla, potvrzení transakcí, oznámení o odeslání a dal?í komunikace nezbytné pro va?e transakce s námi.

M??eme vám také nabídnout textové zprávy / zprávy SMS. Za ur?itych okolností m??eme po?adovat, abyste souhlasili s p?ijímáním na?ich textovych zpráv. P?ijímání ur?itych textovych zpráv od nás (kromě upomínek na sch?zky) m??ete kdykoli zru?it zasláním textu ?STOP v odpovědi na jakoukoli textovou zprávu.?

Pokud není vyslovně uvedeno jinak, v?echny slu?by textovych zpráv vám jsou nabízeny zdarma. Mohou se ú?tovat poplatky za data a jiné sazby. Nesete zodpovědnost za ve?keré poplatky za mobilní telefon (pou?ívání, tarif, atd.), které jsou vysledkem pou?ití na?ich produkt? nebo slu?eb. Poplatky za odesílání a p?ijímání textovych zpráv naleznete v tarifním plánu va?eho mobilního operátora.

Ochrana osobních údaj? dětí

Vět?ina na?ich webovych stránek je ur?ena pro dospělé. Jestli?e je některá webová stránka ur?ena pro mlad?í náv?těvníky, získáme souhlas rodi?e nebo zákonného zástupce v souladu s místními zákony. ?

Dal?í informace naleznete v na?ich speciálních poznámkách pro rodi?e a kodexu spole?nosti Mars pro marketing. Jestli?e zjistíte, ?e se dítě, i p?es tyto zásady, zaregistrovalo pro zasílání e-mailovych bulletin?, nebo jinak poskytlo své osobní údaje, nahlaste nám to prosím zde. Pokud zjistíme, ?e nezletily u?ivatel poskytl osobní údaje bez svolení rodi??, uzav?eme takovy ú?et a v maximálním mo?ném rozsahu odstraníme ve?keré osobní údaje poskytnuté takovym u?ivatelem.

Jaké jsou na?e zásady tykající se internetové zájmově orientované reklamy?

Podrobné informace o na?ich postupech pro internetovou zájmově orientovanou reklamu a pou?ívání soubor? cookie naleznete v dokumentech Ad Choices a Soubory cookie.
?

Co je?tě pot?ebujete vědět?

Kde jsou va?e informace ulo?eny a zpracovávány?

Osobní údaje, které shroma??ujeme nebo p?ijímáme, mohou byt ulo?eny a zpracovány ve Spojenych státech nebo v jakékoli jiné zemi, kde máme my nebo na?i poskytovatelé slu?eb podnik.

Servery a databáze s osobními údaji se mohou nacházet mimo území země, z ní? jste k těmto internetovym stránkám získali p?ístup, a v zemi, která nemá stejné zákony tykající se ochrany osobních údaj? jako země, v ní? trvale ?ijete. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou byt zasílány do zahrani?í v souladu se zákonnymi po?adavky. Osobní údaje shroma??ujeme, zpracováváme a pou?íváme pouze v souladu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?.

Jak dlouho ukládáme va?e osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme a ukládáme pouze tak dlouho, dokud k tomu máme legitimní obchodní ú?el a v souladu s na?imi zásadami pro uchovávání údaj?.

Osobní údaje, které jsou ve?ejně dostupné (nap?íklad v chatech, nástěnkách nebo jinych interaktivních fórech)

M??eme poskytnout chatovací místnosti, nástěnky (message board nebo bulletin board) nebo interaktivní prostory, kde náv?těvníci mohou umístit své p?ipomínky nebo informace. Pokud existuje chatovací místnost, bulletin nebo nástěnka, portál sociálních sítě nebo jiná interaktivní mo?nost, ujistěte se, ?e zkontrolujete zve?ejněná pravidla. Budete vázáni zve?ejněnymi pravidly a také na?imi podmínkami pou?ití stránek. Pravidla pro ú?ast mohou stanovit minimální věk a jiná omezení, jako je zve?ejňování úto?ného, urá?livého nebo pobu?ujícího obsahu. V?e, co zve?ejníte na internetu, jsou ve?ejné informace. Neneseme zodpovědnost za nic, co dobrovolně zve?ejníte na internetu. U?ivatelé by p?i zve?ejňování osobních údaj? na internetu měli postupovat opatrně.

Postoupení práv

V p?ípadě, ?e jsou ve?kerá na?e aktiva nebo jejich ?ást prodána nebo získána jinou stranou, nebo v p?ípadě slou?ení nám udělujete právo postoupit osobní údaje, které jsme od vás získali.

Jak chráníme va?e osobní údaje?

Dodr?ujeme p?íslu?ná organiza?ní a technická opat?ení na ochranu zabezpe?ení va?ich osobních údaj? a vy?adujeme jejich dodr?ováním na?imi poskytovateli slu?eb. Jestli?e máte jakykoli dotaz k bezpe?nostním opat?ením, která pou?ívám, m??ete nás kontaktovat zde.?

Doporu?ujeme vám také p?ijetí dal?í opat?ení k ochraně va?ich osobních údaj?. Nap?íklad nainstalujte aktuální antivirovy software, po pou?ití zav?ete prohlí?e?, chraňte va?e p?ihla?ovací údaje a hesla a pravidelně aktualizujte software a aplikace, abyste měli nejnověj?í bezpe?nostní funkce.

P?enos osobních údaj? do zahrani?í

Pokud nám poskytnete osobní údaje, m??eme je v souladu s platnou legislativou p?edat na?im pobo?kám, dce?inym spole?nostem nebo t?etím stranám. Va?e osobní údaje m??eme také v souladu s platnymi právními po?adavky p?ená?et do zahrani?í, z va?í země nebo jurisdikce do jiné. Spole?nost Mars p?i p?evodech dat z Evropské unie, EHP, UK a ?vycarska mimo Evropsky hospodá?sky prostor pou?ívá p?evá?ně standardní smluvní ujednání navr?ená Evropskou komisí. P?i p?enosech dat mezi EU a USA a UK a USA spole?nost Mars také dodr?uje po?adavky rámce EU-US Privacy Shield, p?i p?enosech dat mezi ?vycarskem a USA pak Swiss-US Privacy Shield. P?i p?enosech dat mezi jinymi jurisdikcemi se m??e spole?nost Mars spoléhat na jiné zákonné mechanismy mezinárodních p?evod? podle p?íslu?nych zákon?.

Ná? závazek k ochraně soukromí

Spole?nost Mars US a její dce?iné spole?nosti ve Spojenych státech (viz seznam krytych spole?ností Mars USA a dce?inych spole?ností zde) se ú?astní rámce EU-US Privacy Shield a Swiss-US. Ministerstvu obchodu USA jsme potvrdili závazek k dodr?ování princip? osobního ?títu p?i zpracování ve?kerych osobních údaj? p?evedenych z Evropské unie, EHS, UK a ?vycarska do Spojenych stát?. Spole?nost Mars nadále nese odpovědnost za nedodr?ení těchto zásad jinymi subjekty, které zpracovávají osobní údaje jejím jménem, pokud spole?nost neproká?e, ?e za okolnosti vedoucí ke vzniku ?kody neodpovídá. Za ur?itych okolností bude spole?nost Mars povinna poskytnout osobní údaje na základě zákonného po?adavku státních orgán?. Zahrnuej to po?adavky spojené s bezpe?ností státu ?i trestním stíháním. S p?ípadnymi stí?nostmi nebo dotazy ohledně rámce Privacy Shield nás ob?ané EU, UK a ?vycarska mohou kontaktovat zde. Pokud stí?nost nebude mo?né vy?e?it p?ímo, m??ete se obrátit na panel evropskych ú?ad? pro ochranu osobních dat (DPA), ú?ad komisa?e pro informace v UK (ICO) nebo ve ?vycarsku na tamního federálního komisa?e pro ochranu dat a informací (FDPIC).?

Privacy Shield za ur?itych okolností umo?ňuje vyvolat závazné rozhod?í ?ízení. Dal?í informace naleznete v p?íloze I dokumentu Privacy Shield zde. Spole?nost Mars USA podléhá vy?et?ovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA (FTC). Pokud existuje jakykoli rozpor mezi pojmy v tomto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a principy Privacy Shield, bude se zále?itost ?ídit principy Privacy Shield. Více informací o programu Privacy Shield, v?eně na?eho certifikátu, naleznete na adrese www.privacyshield.gov.

Co dělat, jestli?e máte dotaz, nebo nás chcete kontaktovat??

Podnikáme kroky k zaji?tění toho, aby va?e osobní údaje byly správné. Některé programy spole?nosti Mars nabízejí zobrazení nebo aktualizace va?ich osobníchúdaj? online. P?ekontrolujte v místě registrace, zda tam m??ete va?e osobní údaje zobrazit nebo aktualizovat.

Tam, kde je zpracování va?ich osobních údaj? podmíněno va?ím souhlasem, máte právo sv?j souhlas souhlas odvolat kliknutím zde. ?Pamatujte v?ak, ?e zru?ení souhlasu neovlivní zákonné zpracování va?ich osobních údaj? p?ed odvoláním souhlasu. Pokud je to relevantní, m??ete mít také nárok podat stí?nost u va?eho místního orgánu na ochranu osobních údaj?. Vynasna?íme se o vy?e?ení jakychkoli problém? ohledně zpracování va?ich osobních údaj?. Kdykoli nás m??ete kontaktovat s jakymikoli dotazy ?i obavami.

Jak nás m??ete kontaktovat?

M??ete kontaktovat globální tym na ochranu osobních údaj? nebo pově?ence pro ochranu osobních údaj? spole?nosti Mars kliknutím zde.?

Budeme s vámi spolupracovat na vy?e?ení jakychkoli va?ich stí?ností. Jestli?e máte jakékoli obavy, kontaktujte nás prosím kliknutím zde. Va?emu p?ípadu se budeme neprodleně věnovat.
?

Práva subjektu na ochranu osobních údaj??

Va?e práva se mohou v některych ohledech li?it podle va?eho bydli?tě. Spole?nost Mars bude reagovat na jakékoli ?ádosti v souladu s místními právními p?edpisy.

Pokud chcete podat ?ádost tykající se některého z těchto práv, klikněte prosím zde.

Právo na p?ístup k osobním údaj?m

M??ete mít právo získat informaci, zda jsou va?e osobní údaje zpracovávány. pokud tomu tak je, máte právo na p?ístup osobním údaj?m a jinym informacím, jako nap?íklad ú?elu, kategoriím osobních údaj?, p?íjemc?m (nebo kategoriím p?íjemc?), kterym byly nebo budou osobní údaje zp?ístupněny. Pro ur?ité p?íjemce ve t?etích zemích nebo mezinárodních organizacích, kde je to mo?né, p?edpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje ukládány, nebo, kde to není mo?né, kritérium pou?ívané k ur?ení tohoto období, va?ich práv, atd.?

Je-li to proveditelné a dovoleno zákony, poskytneme kopii osobních údaj?, které zpracováváme. Za jakékoli dal?í kopie m??eme ú?tovat p?imě?eny poplatek na základě administrativních náklad?. Pokud ?ádost podáte elektronicky a pokud není po?adováno jinak, informace budou poskytnuty elektronicky.

Právo na opravu

Jestli?e jsou va?e osobní údaje nesprávné nebo neúplné, m??ete mít právo na jejich opravu ?i doplnění.?

Právo na vymaz (?právo byt zapomenut“)

Za ur?itych okolností m??ete mít právo na vymaz va?ich osobních údaj?. P?íklady, viz ní?e.?

 • Va?e osobní údaje ji? nejsou nezbytné pro ú?ely, pro které byly zpracovány
 • Zru?íte sv?j souhlas, na kterém se zpracování zakládá, a nemáme ?ádné jiné zákonné d?vody pro zpracování
 • Nesouhlasíte se zpracováním a neexistují pro něj ?ádné naléhavé zákonné d?vody
 • Va?e osobní údaje byly zpracovány nezákonně
 • Va?e osobní údaje musí byt vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost, které podléháte?

Toto právo neplatí v rozsahu, kde se zpracování vy?aduje pro ní?e uvedené ú?ely.?

 • Pro vykon práva na svobodu projevu a informací?
 • K plnění zákonné povinnosti, která vy?aduje zpracování podle zákona, kterému podléháme?
 • K plnění úkolu prováděného ve ve?ejném zájmu?
 • Z d?vod? ve?ejného zájmu v oblasti ve?ejného zdraví?
 • Pro ú?ely archivace ve ve?ejném zájmu, pro ú?ely vědeckého nebo historického vyzkumu nebo pro statistické ú?ely?
 • Pro stanovení, uplatnění nebo na obranu na?ich právních nárok?

Právo na omezení zpracování

M??ete mít právo omezit zpracování z ní?e uvedenych d?vod?.

 • Nesouhlasíte se správností va?ich osobních údaj?, po dobu, která nám umo?ňuje ově?it správnost osobníchúdaj??
 • Zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údaj? a po?adujete omezení jeich pou?ití ?
 • Osobní údaje ji? nepot?ebujeme pro ú?ely zpracování, ale vy je po?adujete je pro ú?ely zji??ování, vykonu nebo obrany právních nárok??
 • Uplatnili jste své právo vznést námitky proti zpracování a? do ově?ení, zda na?e zákonné d?vody mají p?ednost p?ed va?imi

Právo na p?enositelnost osobních údaj?

M??ete mít právo na obdr?ení osobních údaj?, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, bě?ně pou?ívaném a strojově ?itelném formátu. Máte právo osobní údaje zaslat jinému správci, pokud se zpracování zakládá na smluvním souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automaticky.?

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj?

M??ete mít právo vznést námitku proti zpracování va?ich osobních údaj? pro na?e zákonné ú?ely z d?vod? spojenych s va?í konkrétní situací. Zpracování osobních údaj? pozastavíme kromě p?ípad?, kdy máme p?esvěd?ivé legitimní d?vody k jejich zpracování, které mají p?ednost p?ed zájmy, právy a svobodou subjekt? osobních údaj?, nebo z d?vod? zalo?ení, uplatnění nebo obrany právních nárok? . Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro ú?ely p?ímého marketingu, v?etně profilování, m??ete vznést námitku kdykoli.

Automatizované rozhodování v?etně profilování

M??ete mít právo na to, abyste nebyli p?edmětem rozhodnutí zalo?eného vyhradně na automatizovaném zpracování, v?etně profilování, kromě ur?itych vyjimek vyplyvajících z místních zákon?. ?

Právo na odvolání souhlasu?

Pokud se zpracování osobních údaj? zakládá na va?em souhlasu, m??ete ho kdykoli odvolat, ani? by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu p?ed odvoláním.?

Právo na anonymitu

M??ete mít také právo vy?ádat si anonymitu. To znamená, ?e va?e osobní údaje nebudou shroma??ovány ani zpracovávány. Pokud se rozhodnete toto právo uplatnit, je mo?né, ?e vám nebudeme schopni poskytnout po?adované zbo?í nebo slu?by.

Právo podat stí?nost dozor?ímu orgánu?

M??ete mít právo podat stí?nost dozor?ímu orgánu.?

Pokud chcete podat ?ádost tykající se některého z vy?e uvedenych práv, klikněte prosím zde.

Jaká práva máte podle kalifornskych zákon? o ochraně osobních údaj??

Kalifornské zákony umo?ňují rezident?m Kalifornie, aby si vy?ádali ur?ité informace tykající se na?eho zp?ístupnění osobních údaj? t?etím stranám pro ú?ely jejich p?ímého marketingu. Jestli?e chcete podat takovou ?ádost, kontaktujte nás a do p?edmětu va?í ?ádosti vlo?te ?Shine the Light“.

Od 1. ledna 2020 udělují zákony státu Kalifornie spot?ebitel?m v Kalifornii některá dal?í práva.

 • Právo vědět o na?em shroma??ování, pou?ívání a sdílení osobních údaj?, které jsme o nich získali v p?edchozích 12 měsících
 • Právo na ?vystoupení“ z prodeje jejich osobních ?údaj? t?etím stranám (nebo, v p?ípadě spot?ebitel? mlad?ích 16 let, právo nemít jejich osobní údaje prodávány bez vyslovného souhlasu jejich rodi??). Spole?nost Mars v sou?asné době neprodává osobní údaje
 • Právo na vymazání jejich osobních údaj?, kromě ur?itych vyjimek vyplyvajících ze zákona
 • Právo na nediskriminaci a obdr?ení stejnych slu?eb a cen od podniku i p?i vyu?ití jejich práv

Kaliforn?tí spot?ebitelé mohou podat ?ádost tykající se vy?e uvedenych práv kliknutím zde. ?ádost m??ete také podat telefonicky na ?ísle 1-844-316-5985 nebo kontaktováním konkrétního subjektu Marsu, se kterym máte vztah.

 • Banfield Pet Hospital: kliknutím zde nebo volejte 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: kliknutím zde nebo volejte 855-900-8444
 • Nemocnice VCA Animal Hospital: kliknutím zde nebo volejte 1-844-276-5786

Na některá z těchto práv se vztahují omezení, kolikrát je m??ete uplatnit. Podáním ?ádosti m??ete pově?it svého zástupce. Zástupce musí prokázat, ?e jste ho pově?ili a ?e má registraci pro stát Kalifornie. M??eme zamítnout ?ádost zástupce, ktery nep?edlo?í d?kaz, ?e je oprávněn jednat va?ím jménem.

P?ed splněním va?í ?ádosti se m??e po?adovat její ově?ení. Nap?íklad vás m??eme po?ádat o potvrzení údaj?, které o vás ji? máme. údaje uvedené v ?ádosti budeme pou?ívat pouze za ú?elem ově?ení toto?nosti nebo oprávnění ?ádatele.

Ná? postoj k funkci Do Not Track (Nesledovat)

Proto?e neexistují ?ádná globálně uznávaná nastavení ?Do Not Track“, nepodporujeme nastavení prohlí?e?e ?Do Not Track“ a v sou?asné době nepodporujeme nástroje, které by nám umo?nily reagovat na va?e signály nebo jiné mechanismy.

Změny

Změny tohoto prohlá?ení o zásadách ochrany osobních údaj?

Va?e osobní údaje budeme pou?ívat pouze v souladu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?. Jestli?e se rozhodneme pou?ívat va?e osobní údaje zp?sobem, ktery se li?í od toho, co bylo uvedeno v době získávání údaj?, upozorníme vás na to. V p?ípadě jakéhokoli rozporu mezi anglickou verzí na?eho prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a p?elo?enou verzí platí anglické znění.

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看