ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Τελευτα?α ενημ?ρωση: 2020 08 31?

Επισκ?πηση

Η Mars ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση εδ? π?νω απ? 100 χρ?νια και ε?ναι περ?φανη γι αυτ?. Αυτ? η ανεξαρτησ?α μ?? δ?νει το πλεον?κτημα να μπορο?με να σκεφτ?μαστε σε γενι??, ?χι σε τρ?μηνα, ?στε να μπορο?με να επενδ?ουμε στο μακροπρ?θεσμο μ?λλον τη? επιχε?ρησ?? μα?, των ανθρ?πων μα?, των καταναλωτ?ν μα? και του πλαν?τη — καθοδηγο?μενοι π?ντοτε απ? τι? σταθερ?? Αρχ?? μα?. Πιστε?ουμε ?τι ο κ?σμο? που θ?λουμε να ?χουμε α?ριο ξεκιν? απ? τον τρ?πο με τον οπο?ο δραστηριοποιο?μαστε σ?μερα.

Οι Αρχ?? μα? σε σχ?ση με την προστασ?α των δεδομ?νων

 1. Εκτιμο?με και σεβ?μαστε τα Προσωπικ? Δεδομ?να?που μα? αποστ?λλονται.
 2. Στ?χο? μα? ε?ναι η διαφ?νεια και η υπευθυν?τητα στη διαχε?ριση των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που μα? εμπιστε?εστε, καθοδηγο?μενοι απ? τι? π?ντε Αρχ?? μα? και τη νομοθεσ?α.
 3. Τηρο?με και σεβ?μαστε τα δικαι?ματα απορρ?του των καταναλωτ?ν, των πελατ?ν και των υποψ?φιων υπαλλ?λων μα?.
 4. Δεσμευ?μαστε για τη συνεχ? βελτ?ωση των πρακτικ?ν απορρ?του και ασφαλε?α? μα?.

?

Η παρο?σα δ?λωση απορρ?του σ?? παρ?χει πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο συλλογ??, χρ?ση? και κοινοπο?ηση? προσωπικ?ν δεδομ?νων απ? τη Mars, Incorporated και την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν τη?, η οπο?α περιλαμβ?νει θυγατρικ?? και συνδεδεμ?νε? εταιρε?ε??(εφεξ??, συλλογικ?, "Mars", "εμε??", "εμ??" ? "μα?"), μ?σω των ιστ?τοπ?ν μα?, των εφαρμογ?ν για κινητ? ? ?λλων ιστ?τοπων, στου? οπο?ου? ?χει αναρτηθε? η παρο?σα δ?λωση απορρ?του (εφεξ??, συλλογικ?, "Ιστ?τοποι"). Η παρο?σα δ?λωση απορρ?του ισχ?ει επ?ση? για πληροφορ?ε? που συλλ?γονται απ? εσ?? προσωπικ? και σε οποιοδ?ποτε απ? τα καταστ?ματα λιανικ?? ?/και τα κτηνιατρε?α μα? (επ?ση?, εφεξ??, "Ιστ?τοποι"), καθ?? και ?ταν υποβ?λλετε α?τηση για εργασ?α στη Mars.

Για να υποβ?λετε α?τημα σχετικ? με τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? που ?χουν κοινοποηθε? στη Mars, χρησιμοποι?στε αυτ?ν τον σ?νδεσμο.

Πο? εφαρμ?ζεται η παρο?σα δ?λωση απορρ?του;

Συλλογ? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων – Τι, Γιατ? και Π??

Τι ε?δου? Προσωπικ? Δεδομ?να συλλ?γουμε και επεξεργαζ?μαστε;
Γιατ? συλλ?γουμε και π?? χρησιμοποιο?με τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα?;
Π?? κοινοποιο?με και αποκαλ?πτουμε τα στοιχε?α σα?;
Α?τηση για εργασ?α στη Mars?
Π?? επικοινωνο?με μαζ? σα?

Παιδι?

Τι ισχ?ει για το απ?ρρητο των παιδι?ν;

Διαφ?μιση και Cookies

Ποιε? ε?ναι οι πολιτικ?? μα? για τι? online διαφημ?σει? β?σει ενδιαφ?ροντο?;

Πρ?σθετε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε?

Τι ?λλο πρ?πει να ξ?ρετε;

Επικοινων?στε μαζ? μα?

Π?? μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?;

Ν?μοι και δικαι?ματα που ενδ?χεται να ισχ?ουν για εσ??

Δικαι?ματα προστασ?α? δεδομ?νων με β?ση την περιοχ?

Ποια ε?ναι τα δικαι?ματ? σα? για το απ?ρρητο στην Καλιφ?ρνια;

Αλλαγ??

Αλλαγ?? στην παρο?σα δ?λωση προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων.

Η παρο?σα δ?λωση απορρ?του ισχ?ει για τα προσωπικ? δεδομ?να που συλλ?γονται ? υπ?κεινται σε επεξεργασ?α απ? τη Mars, Incorporated και την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν τη?. Η δ?λωση απορρ?του ισχ?ει σε περιπτ?σει? που συλλ?γουμε Προσωπικ? Δεδομ?να αυτοπροσ?πω?, μ?σω των ιστοτ?πων μα?, των κινητ?ν εφαρμογ?ν, του ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, των κτηνιατρε?ων, των μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση? και ?λλων ιστοτ?πων, στου? οπο?ου? ?χει αναρτηθε? η παρο?σα δ?λωση απορρ?του (εφεξ?? "Ιστ?τοποι").? Τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? ? συνδυασμ? πληροφορι?ν που θα μπορο?σαν να χρησιμοποιηθο?ν ?μεσα ? ?μμεσα για την ταυτοπο?ησ? σα? (εφεξ?? "Προσωπικ? Δεδομ?να").? Αυτ?? οι πληροφορ?ε? περιλαμβ?νουν αναγνωριστικ? στοιχε?α ?πω? ?νομα, αριθμ? ταυτ?τητα?, δεδομ?να τοποθεσ?α?, διαδικτυακ? αναγνωριστικ? ? παρ?γοντε? που αφορο?ν τη φυσικ?, φυσιολογικ?, γενετικ?, διανοητικ?, οικονομικ?, πολιτιστικ? ? κοινωνικ? ταυτ?τητ? σα?.? Λ?βετε υπ?ψη ?τι ο ορισμ?? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων μπορε? να διαφ?ρει αν? περιοχ?. Ε?ν συλλ?ξουμε πληροφορ?ε? που θεωρο?νται Προσωπικ? Δεδομ?να στην περιοχ? σα?, θα τι? αντιμετωπ?σουμε αναλ?γω?, σ?μφωνα με την παρο?σα δ?λωση απορρ?του και την ισχ?ουσα τοπικ? νομοθεσ?α.???

Διαβ?στε προσεκτικ? αυτ?ν τη δ?λωση απορρ?του για να κατανο?σετε τι? πολιτικ?? και τι? πρακτικ?? μα? σε σχ?ση με τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα?. Η παρο?σα δ?λωση απορρ?του ενδ?χεται να αλλ?ζει κατ? καιρο??. Θα σα? ενημερ?σουμε για τυχ?ν ουσι?δει? αλλαγ??, δημοσιε?οντα? μια ειδοπο?ηση στην αρχικ? μα? σελ?δα για ε?λογο χρονικ? δι?στημα και αλλ?ζοντα? την ημερομην?α "Τελευτα?α? ενημ?ρωση?". Επανεξετ?στε τη σελ?δα εδ? για ενημερ?σει?.

Ακολουθο?με του? ν?μου? περ? προστασ?α? δεδομ?νων σε επ?πεδο χ?ρα? και πολιτει?ν και συνεργαζ?μαστε με τι? αρχ?? προστασ?α? δεδομ?νων.

Ε?ν βρ?σκεστε σε χ?ρα που αναγνωρ?ζει την ?ννοια του "υπε?θυνου επεξεργασ?α? δεδομ?νων", ο υπε?θυνο? επεξεργασ?α? ε?ναι η:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Επικοινων?α: εδ?

Ε?ν ?χετε κ?ποια ερ?τηση σχετικ? με τον τρ?πο χρ?ση? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?, μπορε?τε να επικοινων?σετε με τον υπε?θυνο επεξεργασ?α? δεδομ?νων, κ?νοντα? κλικ εδ? ? εδ?.? Ανατρ?ξτε επ?ση? στην παρακ?τω εν?τητα με τ?τλο "Δικαι?ματα προστασ?α? δεδομ?νων με β?ση την περιοχ?".

Ενδ?χεται να συλλ?ξουμε ? να επεξεργαστο?με δι?φορε? κατηγορ?ε? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων.? Οι ακ?λουθε? κατηγορ?ε? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? σχετικ? με την πηγ?, τον σκοπ? και τη δυνατ?τητα αποκ?λυψ?? του?.

 • Αναγνωριστικ?. Λαμβ?νουμε αναγνωριστικ? απευθε?α? απ? εσ?? ? απ? τρ?τα μ?ρη, ?πω? μεσ?τε? δεδομ?νων ? πλατφ?ρμε? μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Τα αναγνωριστικ? ε?ναι στοιχε?α ?πω? το ?νομ? σα? ? τα στοιχε?α επικοινων?α? σα?. Τα χρησιμοποιο?με για την παροχ? βελτιωμ?νων χαρακτηριστικ?ν, προ??ντων και υπηρεσι?ν προ? εσ??, για εγγραφ?, διαγωνισμο?? και προσφορ??, για να επικοινων?σουμε μαζ? σα? για την παροχ? πληροφορι?ν απ? μ?ρου? σα?, για να παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο, πληροφορ?ε? και για να σα? στ?λνουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?, ?ταν εκτελο?με τι? συμβατικ?? υποχρε?σει? μα? προ? εσ??, για την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που απαιτε?ται για την αξιολ?γηση και αποδοχ? πελατ?ν ? πωλητ?ν, για την παροχ? σχετικ?ν διαφημ?σεων ?/και για σκοπο?? ?ρευνα?. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Κατηγορ?ε? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που εμπερι?χονται στα αρχε?α πελατ?ν. Αυτ? τα συλλ?γουμε απευθε?α? απ? εσ??. Τα χρησιμοποιο?με για την παροχ? βελτιωμ?νων χαρακτηριστικ?ν, προ??ντων και υπηρεσι?ν προ? εσ??, για να παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο, πληροφορ?ε? και για να σα? στ?λνουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?, ?ταν εκτελο?με τι? συμβατικ?? υποχρε?σει? μα? προ? εσ??, για την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που απαιτε?ται για την αξιολ?γηση και αποδοχ? πελατ?ν ? πωλητ?ν. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Προστατευ?μενα χαρακτηριστικ? ταξιν?μηση?. Λαμβ?νουμε προστατευμ?να χαρακτηριστικ? ταξιν?μηση? απευθε?α? απ? εσ?? ? απ? τρ?τα μ?ρη, ?πω? μεσ?τε? δεδομ?νων ? πλατφ?ρμε? μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Τα χρησιμοποιο?με για την παροχ? βελτιωμ?νων χαρακτηριστικ?ν, προ??ντων και υπηρεσι?ν προ? εσ??, ?ταν εκτελο?με τι? συμβατικ?? υποχρε?σει? μα? προ? εσ?? ?/και για την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που απαιτε?ται για την αξιολ?γηση και αποδοχ? πελατ?ν ? πωλητ?ν. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Εμπορικ?? πληροφορ?ε?. Λαμβ?νουμε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? απευθε?α? απ? εσ?? ?ταν αγορ?ζετε αγαθ? και υπηρεσ?ε? σε οποιοδ?ποτε απ? τα καταστ?ματα λιανικ?? μα?, συμπεριλαμβανομ?νων των κτηνιατρε?ων ? των Ιστοτ?πων μα?. Χρησιμοποιο?με εμπορικ?? πληροφορ?ε? για την παροχ? βελτιωμ?νων χαρακτηριστικ?ν, προ??ντων και υπηρεσι?ν προ? εσ??, για να παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο, πληροφορ?ε? και για να σα? στ?λνουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?, ?/και για την προβολ? σχετικ?ν διαφημ?σεων. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Διαδικτυακ? ? ?λλη παρ?μοια δραστηρι?τητα δικτ?ου. Λαμβ?νουμε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? εμμ?σω? απ? εσ?? (π.χ. απ? την παρατ?ρηση των ενεργει?ν σα? στου? Ιστ?τοπου? μα?) ? απ? τρ?τα μ?ρη, ?πω? παρ?χου? υπηρεσι?ν αν?λυση? δεδομ?νων. Τι? χρησιμοποιο?με για να σα? παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο, πληροφορ?ε? και για να σα? στ?λνουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?, ?/και για την προβολ? σχετικ?ν διαφημ?σεων. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Δεδομ?να γεωγραφικ?? τοποθεσ?α?. Λαμβ?νουμε δεδομ?να γεωγραφικ?? τοποθεσ?α? απευθε?α? απ? εσ??, αλλ? και εμμ?σω? απ? εσ?? (π.χ. ε?ν επιτρ?πετε τι? υπηρεσ?ε? εντοπισμο? τοποθεσ?α?) ?/και απ? τρ?του? ?πω? πλατφ?ρμε? μ?σων κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Τι? χρησιμοποιο?με για την παροχ? βελτιωμ?νων χαρακτηριστικ?ν, προ??ντων και υπηρεσι?ν προ? εσ??, για εγγραφ?, διαγωνισμο?? και προσφορ??, για να παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο, πληροφορ?ε? και για να σα? στ?λνουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?, ?ταν εκτελο?με τι? συμβατικ?? υποχρε?σει? μα? προ? εσ?? ?/και για την προβολ? σχετικ?ν διαφημ?σεων. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Επαγγελματικ?? πληροφορ?ε? ? πληροφορ?ε? σχετικ?? με την απασχ?ληση. Λαμβ?νουμε επαγγελματικ?? πληροφορ?ε? ? πληροφορ?ε? σχετικ?? με την απασχ?ληση απευθε?α? απ? εσ?? ? απ? τρ?τα μ?ρη (π.χ. π?ροχο υπηρεσι?ν ελ?γχου ιστορικο?). Τι? χρησιμοποιο?με για την επεξεργασ?α αιτ?σεων πρ?σληψη? και ?ταν εκτελο?με συμβατικ?? υποχρε?σει? μα? προ? εσ??. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.
 • Συμπερ?σματα που προκ?πτουν απ? ?λλα Προσωπικ? Δεδομ?να. Λαμβ?νουμε αυτ? τα συμπερ?σματα εμμ?σω? απ? εσ?? (π.χ. απ? την παρατ?ρηση των ενεργει?ν σα? στου? Ιστ?τοπου? μα?) ? απ? τρ?τα μ?ρη, ?πω? παρ?χου? υπηρεσι?ν αν?λυση? δεδομ?νων. Τα χρησιμοποι?με για την παροχ? βελτιωμ?νων χαρακτηριστικ?ν, προ??ντων και υπηρεσι?ν προ? εσ??, για να παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο, πληροφορ?ε? και για να σα? στ?λνουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?, ?/και για την προβολ? σχετικ?ν διαφημ?σεων. Κοινοποιο?νται για επιχειρηματικο?? σκοπο?? στην οικογ?νεια επιχειρ?σεων τη? Mars και σε παρ?χου? υπηρεσι?ν.

Ενδ?χεται να συλλ?ξουμε πληροφορ?ε? και απ? ?λλε? πηγ??, ?πω? λ?στε? επαφ?ν και δημογραφικ? στοιχε?α. Αυτ? μπορε? να συνδυαστε? με ?λλε? πληροφορ?ε? που συλλ?γουμε για του? σκοπο?? που περιγρ?φονται.

Συλλ?γουμε τα εξ?? στοιχε?α που συνιστο?ν Προσωπικ? Δεδομ?να:

 • Προσωπικ? στοιχε?α επικοινων?α?. Αυτ? περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? ?πω? ον?ματα, διευθ?νσει?, αριθμο?? τηλεφ?νου ? διευθ?νσει? ηλεκτρονικο? ταχυδρομ?ου. Για παρ?δειγμα, ?ταν παρ?χετε στοιχε?α επικοινων?α? κατ? την ηλεκτρονικ? εγγραφ?, ?ταν συνεργ?ζεστε με εμ?? ? ?ταν παρ?χετε υπηρεσ?ε? σε εμ??. Ορισμ?νοι Ιστ?τοποι σ?? επιτρ?πουν να καθορ?σετε ?νομα χρ?στη και κωδικ? πρ?σβαση? για να δημιουργ?σετε ?ναν λογαριασμ?.
 • Πληροφορ?ε? για τι? συναλλαγ?? σα? μαζ? μα?. Για παρ?δειγμα, το ιστορικ? αγορ?ν σα?, τα στοιχε?α χρ?ωση? και αποστολ??, καθ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τη χρ?ση των προ??ντων ? των υπηρεσι?ν μα? απ? εσ??.
 • Πληροφορ?ε? πληρωμ?ν. Περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? απ? την πιστωτικ? ? χρεωστικ? κ?ρτα σα?, τον online λογαριασμ? πληρωμ?? ? ?λλε? επιλογ?? πληρωμ??.
 • Μοναδικ?? πληροφορ?ε? πελατ?ν και εμπορικ?? πληροφορ?ε?. Για παρ?δειγμα, ον?ματα χρηστ?ν και ?λλα διαπιστευτ?ρια σ?νδεση?.
 • Πληροφορ?ε? εκδ?λωση? ενδιαφ?ροντο? απ? μ?ρου? σα? για μια θ?ση εργασ?α?. Για παρ?δειγμα, οι προτιμ?σει? σα?, το ιστορικ? εργασ?α? και οι πληροφορ?ε? που παρ?χονται σε αιτ?σει? πρ?σληψη?.
 • Δημογραφικ? στοιχε?α. Για παρ?δειγμα, δεδομ?να ?πω? ηλικ?α, φ?λο, χ?μπι ? δραστηρι?τητε? και προτιμ?σει?.
 • Δεδομ?να για συμφων?ε? με πελ?τε? ? προμηθευτ??. Αφορο?ν την αξιολ?γηση και αποδοχ? εν?? πελ?τη ? πωλητ?. Για παρ?δειγμα, συλλ?γουμε στοιχε?α για την πιστοληπτικ? ικαν?τητα ? δημ?σια διαθ?σιμε? πληροφορ?ε? λ?γω κυρ?σεων ? λιστ?ν επιτ?ρηση?.?
 • Πληροφορ?ε? που συλλ?γονται απ? του? Ιστοτ?που? και τι? σελ?δε? των μ?σω κοινωνικ?? δικτ?ωσ?? μα?. Περιλαμβ?νουν πληροφορ?ε? που συλλ?γονται ?ταν αλληλεπιδρ?τε μαζ? μα?. Για παρ?δειγμα, σχ?λια, φωτογραφ?ε? ? ?λλε? πληροφορ?ε? που δημοσιε?ετε σε ιστολ?για, παρ?θυρα μηνυμ?των ? πλατφ?ρμε? κοινωνικ?? δικτ?ωση?.
 • Πληροφορ?ε? συσκευ??.?Για παρ?δειγμα, η διε?θυνση Internet Protocol (IP) σα?, ? αναγνωριστικ? τη? συσκευ?? σα?, το λειτουργικ? σ?στημα τη? συσκευ?? σα?, τον τ?πο του προγρ?μματο? περι?γηση?, του? ιστ?τοπου? που επισκεφθ?κατε πριν και μετ? την επ?σκεψ? σα? στον ιστ?τοπ? μα?, σελ?δε? που προβ?λλατε και δραστηρι?τητε? στον ιστ?τοπ? μα?, καθ?? και τη συνδιαλλαγ? σα? με τι? διαφημ?σει?.
 • Συνεργαζ?μενοι διαφημιστ?? και τρ?τοι π?ροχοι υπηρεσι?ν ενδ?χεται επ?ση? να συλλ?γουν πληροφορ?ε? αυτομ?τω?.
 • ?λλε? πληροφορ?ε? που ?χουμε συλλ?ξει απ? εσ?? με τη συγκατ?θεσ? σα?.

Οι πληροφορ?ε? που συλλ?γουμε για το κατοικ?δι? σα? – ?πω? το ε?δο?, η ρ?τσα, τα γεν?θλια ? το ιστορικ? θεραπε?α? του κατοικιδ?ου σα? –? δεν θεωρο?νται Προσωπικ? Δεδομ?να.

Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για δι?φορου? ν?μιμου? σκοπο??, ?πω?:

 • Παροχ? των δυνατοτ?των, προ??ντων και υπηρεσι?ν που ζητ?τε. Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να που συλλ?γουμε για να ικανοποι?σουμε τα αιτ?ματ? σα? και να σα? δ?σουμε τη δυνατ?τητα χρ?ση? των δυνατοτ?των, των προ??ντων και των υπηρεσι?ν μα?. Αυτ? περιλαμβ?νει την επεξεργασ?α πληρωμ?ν για αγορ??, συνδρομ?? ? πωλ?σει? και για την προστασ?α απ? ? τον εντοπισμ? πιθαν?ν δ?λιων συναλλαγ?ν.
 • Εγγραφ?, διαγωνισμο?? και προωθητικ?? εν?ργειε?. Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για να μπορ?σετε να λ?βετε μ?ρο? σε διαγωνισμο?? ε?ν επιλ?ξετε να συμμετ?σχετε, για να σα? ειδοποι?σουμε για τα αποτελ?σματα και να σα? καταχωρ?σουμε για συγκεκριμ?νε? δυνατ?τητε?, προ??ντα και υπηρεσ?ε? σ?μφωνα με τι? διαφημιστικ?? προτιμ?σει? σα?.
 • Για να επικοινων?σουμε μαζ? σα? και να σα? παρ?χουμε πληροφορ?ε?. Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για να επικοινων?σουμε μαζ? σα?, να απαντ?σουμε στι? ερωτ?σει? ? τα σχ?λι? σα? ? να σα? παρ?χουμε ενημερ?σει? και ν?α. Και, αν ?χετε δηλ?σει το ενδιαφ?ρον σα? για εργασ?α στη Mars, για να σα? ειδοποι?σουμε ?ταν υπ?ρξει διαθ?σιμη θ?ση που σα? ταιρι?ζει.
 • Για να σα? παρ?χουμε εξατομικευμ?νο περιεχ?μενο και να σα? στε?λουμε φυλλ?δια, κουπ?νια, δε?γματα, προσφορ?? και ?λλε? πληροφορ?ε? για τα προ??ντα μα? ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?. ?που απαιτε?ται απ? το ν?μο, ζητ?με απ? του? επισκ?πτε? που παρ?χουν διευθ?νσει? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου να μα? πουν ε?ν θα ?θελαν περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ? ενημερ?σει? απ? εμ??, ?πω? πληροφορ?ε? σχετικ? με προ??ντα και υπηρεσ?ε? που διατ?θενται απ? την οικογ?νεια των επιχειρ?σε?ν μα?. Προσφ?ρουμε επ?ση? στου? επισκ?πτε? επιλογ? "διαγραφ??" σε περ?πτωση που επιθυμο?ν να σταματ?σουν να λαμβ?νουν πληροφορ?ε? απ? εμ??. Μερικ?? φορ?? μπορε? να σα? ζητηθε? να "επιβεβαι?σετε" την εγγραφ? σα? προτο? επικοινων?σουμε μαζ? σα? με συγκεκριμ?νου? τρ?που? ? πριν γ?νουν διαθ?σιμε? ορισμ?νε? υπηρεσ?ε?.
 • Κατ? την εκτ?λεση συμβατικ?ν υποχρε?σε?ν μα? προ? εσ??. Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? ?ταν εργ?ζεστε ω? π?ροχο? υπηρεσι?ν ? υποβ?λλετε α?τηση πρ?σληψη?, κατ? περ?πτωση. Ε?ν ε?στε καταναλωτ?? ? χρ?στη? των υπηρεσι?ν μα?, θα χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για να εκπληρ?σουμε τι? συμβατικ?? υποχρε?σει? μα? προ? εσ??.
 • Για την αξιολ?γηση και αποδοχ? πελατ?ν ? πωλητ?ν. Αυτ? περιλαμβ?νει την επαλ?θευση τη? ταυτ?τητα? και τη? πιστοληπτικ?? ικαν?τητα? ορισμ?νων πελατ?ν ? πωλητ?ν, τη διεξαγωγ? δ?ουσα? επιμ?λεια? και τον ?λεγχο σε δημ?σια διαθ?σιμε? κυβερνητικ?? λ?στε? ?/και λ?στε? κυρ?σεων και ?λλε? πηγ?? δεδομ?νων τρ?των, τη χρ?ση και τη συμμετοχ? σε μητρ?α συμβ?ντων τη? Mars, σε κλαδικ? συστ?ματα προειδοπο?ηση? ?/και υπηρεσ?ε? επαλ?θευση? τρ?των. Η συλλογ? αυτ?ν των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων ενδ?χεται να εμπλ?κει μια εταιρε?α αξιολ?γηση? πιστοληπτικ?? ικαν?τητα? ? ?λλο τρ?το μ?ρο?.
 • Για την προβολ? σχετικ?ν διαφημ?σεων. Ενδ?χεται να αγορ?σουμε και να χρησιμοποι?σουμε λ?στε? email για να επικοινων?σουμε με πιθανο?? πελ?τε?. Ζητ?με απ? του? παρ?χου? των λιστ?ν να επιβεβαι?σουν ?τι τα στοιχε?α επικοινων?α? παρ?χονται μ?νο για ?σου? θ?λουν να λαμβ?νουν προσφορ?? και πληροφορ?ε? μ?σω email. Ενδ?χεται επ?ση? να χρησιμοποι?σουμε δημογραφικ? στοιχε?α και πληροφορ?ε? προτ?μηση? για διαφ?μιση, προκειμ?νου να απευθυν?μαστε πιο στοχευμ?να σε χρ?στε? που ενδιαφ?ρονται. Με αυτ?ν τον τρ?πο, οι χρ?στε? θα βλ?πουν διαφημ?σει? που ε?ναι πιο πιθαν? να του? ενδιαφ?ρουν. Σεβ?μαστε τα αιτ?ματα διαγραφ??. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? πρακτικ?? διαφ?μιση? που εφαρμ?ζουμε, κ?ντε κλικ εδ? για να δε?τε την πολιτικ? μα? για τι? διαδικτυακ?? διαφημ?σει? β?σει ενδιαφερ?ντων.
 • Για να σα? παρ?χουμε ?λλε? προσφορ??. Μερικ?? φορ??, θα στ?λνουμε προσφορ??, κουπ?νια και πληροφορ?ε?, καθ?? και καταλ?γου? μ?σω ταχυδρομε?ου. Για παρ?δειγμα, ?ταν οι πελ?τε? υποβ?λλουν μ?α παραγγελ?α online στα καταστ?ματα του καταλ?γου μα? ? εγγρ?φονται για ?ναν απ? του? online καταλ?γου? μα? ενδ?χεται να του? προσθ?σουμε στη λ?στα για τη λ?ψη αυτο? του καταλ?γου. Ενδ?χεται επ?ση? να χρησιμοποι?σουμε λ?στε? απ? τρ?του? ? απ? δημ?σιε? πηγ??. Με τη συγκατ?θεσ? σα?, ενδ?χεται να ανταλλ?ξουμε ον?ματα και διευθ?νσει? με ?λλε? εταιρε?ε? που ενδ?χεται να επικοινων?σουν μαζ? σα? μ?σω ταχυδρομε?ου για να σα? στε?λουν προσφορ??. Μπορε?τε να διαγραφε?τε οποιαδ?ποτε στιγμ?.
 • Για τη βελτ?ωση των δυνατοτ?των, των προ??ντων και των υπηρεσι?ν που προσφ?ρουμε μ?σω των Ιστ?τοπων. Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε Προσωπικ? Δεδομ?ενα για να βελτι?σουμε την οικογ?νεια των προ??ντων τη? Mars, καθ?? και του? Ιστ?τοπου? και τα χαρακτηριστικ? των προ??ντων μα?.
 • Για ορισμ?νε? αυτοματοποιημ?νε? δραστηρι?τητε? λ?ψη? αποφ?σεων. Ενδ?χεται να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να που συλλ?γουμε για διαδικτυακ? διαφ?μιση ?/και να δημιουργ?σουμε ?να προφ?λ προσωπικ?τητα? για εσ??. Λεπτομ?ρειε? σχετικ? με τα Προσωπικ? Δεδομ?να που συλλ?γουμε, τον τρ?πο χρ?ση? του? και τον τρ?πο διαγραφ?? σα? απ? οποιαδ?ποτε αυτοματοποιημ?νη λ?ψη αποφ?σεων περιγρ?φονται παρακ?τω

Ποιε? ε?ναι οι ν?μιμε? β?σει? στι? οπο?ε? στηριζ?μαστε για να επεξεργαστο?με τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα?;

 • Η προστασ?α των ?ννομων συμφερ?ντων σα?. Ενδ?χεται, για παρ?δειγμα, να επεξεργαστο?με Προσωπικ? Δεδομ?να για λ?γου? υγε?α? και ασφ?λεια?, ε?ν βρ?σκεστε σε εγκατ?σταση τη? Mars ?, για του? αιτο?ντε? εργασ?α, για περαιτ?ρω συμφων?ε? με εκπροσ?που? υπαλλ?λων σε ορισμ?νε? χ?ρε? και για την προστασ?α του δημοσ?ου συμφ?ροντο?.
 • Κατ?πιν εντολ?? σα? και με τη συγκατ?θεσ? σα?.
 • Για σκοπο?? επιστημονικ?? ?ρευνα?.
 • Για ?λλου? ν?μιμου? επιχειρηματικο?? σκοπο??.?Αυτ? περιλαμβ?νει, ενδεικτικ?, τη νομικ? συμμ?ρφωση και του? σκοπο?? που περιγρ?φονται παραπ?νω.

Ενδ?χεται να κοινοποι?σουμε ? να αποκαλ?ψουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? στι? παρακ?τω περιπτ?σει?.

 • Εντ?? τη? Mars και τη? οικογ?νεια? των επιχειρ?σε?ν τη?.
 • Σε προμηθευτ?? ? αντιπροσ?που?. Ενδ?χεται να κοινοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? σε εταιρε?ε? που ?χουμε προσλ?βει για την παροχ? υπηρεσι?ν για λογαριασμ? μα?. ?ταν κοινοποιο?με Προσωπικ? Δεδομ?να σε εταιρε?ε? για την παροχ? υπηρεσι?ν για λογαριασμ? μα?, δεν επιτρ?πεται να τα χρησιμοποιο?ν για οποιονδ?ποτε ?λλο σκοπ?. Πρ?πει να διατηρ?σουν τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? εμπιστευτικ?, εκτ?? ε?ν ?λλω? συναιν?σετε.
 • Σε περιπτ?σει? ?που τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? πρ?πει να μεταφερθο?ν μαζ? με ?λλα περιουσιακ? στοιχε?α τη? επιχε?ρηση?.
 • Σε περ?πτωση που ?χουμε λ?βει σχετικ? οδηγ?α ? συνα?νεση απ? εσ?? για την κοινοπο?ηση των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?.
 • Προ? συμμ?ρφωση με τον ν?μο ? προ? απ?ντηση σε κλ?τευση ? ν?μιμα αιτ?ματα, μεταξ? των οπο?ων αιτ?ματα που προ?ρχονται απ? κρατικ?? υπηρεσ?ε? ? διωκτικ?? αρχ??.
 • Για τη διεξαγωγ? ερευν?ν για παρ?πονα καταναλωτ?ν ? πιθαν? παρ?βαση του ν?μου, για την προστασ?α τη? ακεραι?τητα? του ιστ?τοπου, για την διεκπερα?ωση των αιτημ?των σα? ? για συνεργασ?α με οποιαδ?ποτε ν?μιμη ?ρευνα,
 • Για την προστασ?α των δικαιωμ?των ? τη? ιδιοκτησ?α? του ομ?λου Mars ? των πελατ?ν μα?, μεταξ? των οπο?ων η επιβολ? των ?ρων που δι?πουν τη χρ?ση απ? εσ?? των υπηρεσι?ν.
 • ?Για να ενεργο?με καλ?πιστα θεωρ?ντα? ?τι η πρ?σβαση ? η αποκ?λυψη ε?ναι απαρα?τητε? για την προστασ?α τη? υγε?α? ?/και τη? ασφ?λεια? των συνεργατ?ν, των πελατ?ν, του κοινο? και των κατοικιδ?ων.
 • Για ?λλου? ν?μιμου? επιχειρηματικο?? σκοπο??.Αυτο? περιλαμβ?νουν, ενδεικτικ?, τη νομικ? συμμ?ρφωση, την προ?θηση κλινικ?ν μελετ?ν, την αξιολ?γηση τη? δι?γνωση? και τη? θεραπε?α? των κατοικιδ?ων.

Λ?βετε υπ?ψη ?τι οι Ιστ?τοποι ενδ?χεται να περιλαμβ?νουν συνδ?σμου? ? να παραπ?μπουν σε ιστοτ?που? τρ?των, των οπο?ων οι πρακτικ?? απορρ?του ενδ?χεται να διαφ?ρουν απ? τι? δικ?? μα?. Ε?ν υποβ?λλετε Προσωπικ? Δεδομ?να σε οποιονδ?ποτε απ? αυτο?? του? ιστοτ?που?, η προστασ?α των δεδομ?νων σα? δι?πεται απ? τι? δικ?? του? πολιτικ?? απορρ?του. Σα? παροτρ?νουμε να εξετ?σετε την πολιτικ? απορρ?του σε οποιονδ?ποτε ιστ?τοπο που επισκ?πτεστε.

Ενδ?χεται να πουλ?σουμε αν?νυμα δεδομ?να σε τρ?του? και να κοινοποι?σουμε αν?νυμα ? μη προσωπικ? στοιχε?α, ?πω? περιγρ?φεται ανωτ?ρω. Ενδ?χεται να συνδυ?σουμε αν?νυμα ? μη ταυτοποι?σιμα δεδομ?να με ?λλα αν?νυμα ? μη ταυτοποι?σιμα δεδομ?να απ? ?λλε? πηγ??. Ενδ?χεται επ?ση? να κοινοποι?σουμε συγκεντρωτικ?? και αν?νυμε? πληροφορ?ε? σε τρ?του?, συμπεριλαμβανομ?νων, για παρ?δειγμα, συμβο?λων, διαφημιστ?ν και επενδυτ?ν, για σκοπο?? γενικ?? επιχειρηματικ?? αν?λυση?. Για παρ?δειγμα, ενδ?χεται να ενημερ?σουμε του? διαφημιστ?? μα? για τον αριθμ? των επισκεπτ?ν στον Ιστ?τοπ? μα? και για τι? πιο δημοφιλε?? δυνατ?τητε? ? υπηρεσ?ε? μα?.

?ταν υποβ?λλετε α?τηση για εργασ?α στη Mars, θα επεξεργαστο?με τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? ?πω? περιγρ?φεται στην παρο?σα, σ?μφωνα με του? ισχ?οντε? ν?μου? περ? προστασ?α? δεδομ?νων. Η Mars σ?βεται το απ?ρρητ? σα? και θα διατηρε? την εμπιστευτικ?τητα των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που μα? παρ?χετε στην α?τησ? σα? για εργασ?α. Θα χρησιμοποι?σουμε και θα κοινοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? ?πω? περιγρ?φεται στην παρο?σα δ?λωση απορρ?του, καθ?? και?πω? περιγρ?φεται παρακ?τω, στο βαθμ? που σχετ?ζονται με εσ?? ω? υποψ?φιοι για εργασ?α.

Προσωπικ? Δεδομ?να που συλλ?γουμε για εσ?? ω? υποψ?φιοι για εργασ?α

?ταν υποβ?λλετε α?τηση για εργασ?α στη Mars, θα σα? ζητ?σουμε να μα? παρ?χετε Προσωπικ? Δεδομ?να για σκοπο?? αξιολ?γηση? τη? α?τησ?? σα?. Μπορε?τε επ?ση? να επιλ?ξετε την παροχ? πρ?σθετων Προσωπικ?ν Δεδομ?νων (για παρ?δειγμα, πληροφορ?ε? σχετικ? με τα χ?μπι και τι? προτιμ?σει? σα?). ?λε? οι πληροφορ?ε? παρ?χονται σε εθελοντικ? β?ση και εσε?? επιλ?γετε ποια Προσωπικ? Δεδομ?να θ?λετε να παρ?χετε. Λ?βετε υπ?ψη ?τι, ε?ν επιλ?ξετε να μην παρ?χετε τα Προσωπικ? Δεδομ?να που ζητ?με, η δυνατ?τητ? μα? να σα? λ?βουμε υπ?ψη για μια θ?ση εργασ?α? ενδ?χεται να ε?ναι περιορισμ?νη.

Πληροφορ?ε? απ? ?λλα τρ?τα μ?ρη

Ενδ?χεται επ?ση? να λ?βουμε πληροφορ?ε? για εσ?? απ?δημ?σιε? πηγ?? ? τρ?του?. Για παρ?δειγμα, για την επαλ?θευση πληροφορι?ν στην α?τησ? σα? ? τη διεξαγωγ? ελ?γχων ιστορικο? μ?σω τρ?του, ?πω? προβλ?πεται απ? την ισχ?ουσα νομοθεσ?α. Ε?ν το επιλ?ξετε, μπορε?τε να μα? παρ?χετε Προσωπικ? Δεδομ?να που ε?ναι διαθ?σιμα σε ιστοτ?που? τρ?των, ?πω? το LinkedIn, ε?ν χρησιμοποιο?νται στην αγορ? σα?. Ε?ν δ?σετε ?δεια πρ?σβαση? στη Mars για τα εν λ?γω Προσωπικ? Δεδομ?να, συμφωνε?τε ?τι η Mars μπορε? να συλλ?ξει, να αποθηκε?σει και να χρησιμοποι?σει αυτ?? τι? πληροφορ?ε? σ?μφωνα με την παρο?σα δ?λωση απορρ?του.

Π?? χρησιμοποιε? η Mars τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? ω? υποψ?φιοι για εργασ?α.

Η Mars θα χρησιμοποι?σει τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για την επεξεργασ?α τη? α?τησ?? σα?, μεταξ? ?λλων για του? παρακ?τω σκοπο??.?

 • Πρ?σληψη, αξιολ?γηση και επιλογ? υποψηφ?ων για θ?σει? εργασ?α?
 • Διο?κηση και διαχε?ριση ανθρ?πινων π?ρων
 • Διεξαγωγ? ερευν?ν ικανοπο?ηση? (για παρ?δειγμα, για τη διαχε?ριση και βελτ?ωση τη? διαδικασ?α? προσλ?ψεων)
 • Επαλ?θευση των στοιχε?ων απασχ?ληση?, διεξαγωγ? ελ?γχων ιστορικο? και σχετικ?ν αξιολογ?σεων
 • Συμμ?ρφωση με τι? νομικ?? και εταιρικ?? απαιτ?σει? (για παρ?δειγμα, για την παρακολο?θηση τη? διαφορετικ?τητα?)
 • Επικοινων?α μαζ? σα? σχετικ? με την α?τησ? σα? και το ενδιαφ?ρον σα? για τη Mars
 • Μελλοντικ?? ευκαιρ?ε? εργασ?α?, ε?ν επιτρ?πετε την εν λ?γω χρ?ση

Δημιουργ?α προφ?λ και αυτοματοποιημ?νη λ?ψη αποφ?σεων

Η Mars ενδ?χεται επ?ση? να επεξεργαστε? τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για σκοπο?? αν?λυση? δεδομ?νων και στατιστικ?? αν?λυση?. Στο πλα?σιο τη? συμμ?ρφωση? με νομικ?? απαιτ?σει? ? για την προστασ?α των ?ννομων συμφερ?ντων τη? Mars, ενδ?χεται να αξιοποι?σουμε υπηρεσ?ε? αν?λυση? προσλ?ψεων και παρακολο?θηση? διαφορετικ?τητα? σε παγκ?σμιο επ?πεδο, με τη συγκατ?θεσ? σα? και ?που επιτρ?πεται απ? την ισχ?ουσα νομοθεσ?α. ?χετε το δικα?ωμα να μην ληφθε? μια απ?φαση για λογαριασμ? σα?, που βασ?ζεται αποκλειστικ? σε αυτοματοποιημ?νη επεξεργασ?α, συμπεριλαμβανομ?νου του προφ?λ ε?ν η απ?φαση παρ?γει νομικ? αποτελ?σματα για εσ?? ? σα? επηρε?ζει σημαντικ?. Η Mars δεν λαμβ?νει, ω? μ?ρο? τη? διαδικασ?α? πρ?σληψη?, αποκλειστικ? αυτοματοποιημ?νε? αποφ?σει? σχετικ? με του? υποψηφ?ου?.

Σε ποιον θα κοινοποι?σει η Mars τα Προσωπικ? Δεδομ?να που μα? παρ?χετε ω? υποψ?φιοι για εργασ?α;

Τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? θα κοινοποιηθο?ν μ?νο σε εκε?νου? του? συνεργ?τε? τη? Mars που τα χρει?ζονται για την εκτ?λεση των εργασι?ν και καθηκ?ντων του?, καθ?? και σε τρ?τα μ?ρη με β?σιμη επιχειρηματικ? αν?γκη. Τα τρ?τα μ?ρη τα οπο?α εμπλ?κονται στι? αιτ?σει? για εργασ?α περιλαμβ?νουν γραφε?α πρ?σληψη?, συμβο?λου?, παρ?χου? υπηρεσι?ν ελ?γχου ιστορικο? και δικηγ?ρου?. Αυτο? οι π?ροχοι υπηρεσι?ν ενδ?χεται να αλλ?ξουν αν?λογα με την οντ?τητα τη? Mars στην οπο?α εργ?ζεστε και ενδ?χεται να αλλ?ξουν με την π?ροδο του χρ?νου. Επιδι?κουμε?π?ντοτε να διασφαλ?ζουμε ?τι τα τρ?τα μ?ρη που χειρ?ζονται ?Προσωπικ? Δεδομ?να το πρ?ττουν με τρ?πο που συμμ?ρφ?νεται με την παρο?σα δ?λωση απορρ?του και την ισχ?ουσα νομοθεσ?α.

Ε?ν δεν επιθυμε?τε πλ?ον να χρησιμοποιο?με τα στοιχε?α επικοινων?α? σα? για την προ?θησητων προ??ντων ? των υπηρεσι?ν τη? Mars ? τρ?των, στε?λτε μα? ?να email με το α?τημ? σα? στη διε?θυνση [email protected].

Ε?ν σα? στε?λουμε ?να προωθητικ? email, μπορε?τε επ?ση? να διαγραφε?τε απ? τα μην?ματα στο κ?τω μ?ρο? του email, ?στε να μην λαμβ?νετε μελλοντικ? προωθητικ? email. Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, ενδ?χεται να ζητ?σουμε τη συγκατ?θεσ? σα? προτο? σα? στε?λουμε διαφημιστικ? μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Ε?ν αρνηθε?τε να δ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα?, δεν θα λ?βετε ορισμ?να email απ? εμ??.

Ακ?μα κι αν επιλ?ξετε να μην λαμβ?νετε προωθητικ? email, ενδ?χεται να εξακολουθε?τε να λαμβ?νετε email που διευκολ?νουν, ολοκληρ?νουν ? επιβεβαι?νουν μια εμπορικ? συναλλαγ? που ?χετε ?δη συμφων?σει να πραγματοποι?σετε μαζ? μα?. Αυτ? περιλαμβ?νουν επικοινων?α σχετικ? με την υγε?α του κατοικιδ?ου σα?, υπενθυμ?σει? ραντεβο?, ολοκλ?ρωση τη? εγγραφ?? σα?, δι?ρθωση δεδομ?νων χρ?στη, αιτ?ματα επαναφορ?? κωδικο? πρ?σβαση?, επιβεβαι?σει? συναλλαγ?ν, ειδοποι?σει? αποστολ?? και λοιπ? μην?ματα που ε?ναι απαρα?τητα για τι? συναλλαγ?? σα? μαζ? μα?.

Ενδ?χεται επ?ση? να σα? στε?λουμε μην?ματα κειμ?νου/SMS. Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, ενδ?χεται να απαιτ?σουμε απ? εσ?? να επιλ?ξετε αν θ?λετε να λαμβ?νετε μην?ματα κειμ?νου απ? εμ??. Αν? π?σα στιγμ?, μπορε?τε να διαγραφε?τε απ? τη λ?ψη συγκεκριμ?νων μηνυμ?των κειμ?νου απ? εμ?? (εκτ?? απ? υπενθυμ?σει? ραντεβο? κειμ?νου) στ?λνοντα? STOP ω? απ?ντηση σε οποιοδ?ποτε μ?νυμα κειμ?νου.

Εκτ?? αν αναφ?ρεται ρητ?, ?λε? οι υπηρεσ?ε? ανταλλαγ?? μηνυμ?των προσφ?ρονται χωρ?? χρ?ωση σε εσ??. Ενδ?χεται να ισχ?ουν χρε?σει? μηνυμ?των, δεδομ?νων και ?λλε? χρε?σει?. Εσε?? ευθ?νεστε για τυχ?ν χρε?σει? κινητο? τηλεφ?νου (χρ?ση, συνδρομ? κ.λπ.) ω? αποτ?λεσμα τη? χρ?ση? οποιουδ?ποτε απ? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? μα?. Συμβουλευτε?τε το τιμολ?γιο τη? εταιρε?α? κινητ?? τηλεφων?α? σα? για να προσδιορ?σετε τι? χρε?σει? για την αποστολ? και τη λ?ψη μηνυμ?των κειμ?νου.

Τι ισχ?ει για το απ?ρρητο των παιδι?ν;

Οι περισσ?τεροι ιστ?τοπο? μα? ?χουν σχεδιαστε? και προορ?ζονται για εν?λικε?. ?ταν ?να? απ? του? ιστοτ?που? μα? απευθ?νεται σε νεαρ?τερο κοιν?, λαμβ?νουμε τη συγκατ?θεση εν?? γον?α ? κηδεμ?να σ?μφωνα με την τοπικ? νομοθεσ?α. ?

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, διαβ?στε το Ειδικ? Σημε?ωμα για Γονε?? και τον Κ?δικα Μ?ρκετινγκ τη? Mars. Ε?ν υποπ?σει στην αντ?ληψ? σα? ?τι, κατ? παρ?βαση τη? παρο?σα? δ?λωση? απορρ?του, ?να παιδ? ?χει εγγραφε? σε σε ενημερωτικ? δελτ?α μ?σω email, ? ?χει παρ?σχει με ?λλον τρ?πο τα Προσωπικ? Δεδομ?να του, αναφ?ρετ? τοσε εμ?? εδ?. Ε?ν αντιληφθο?με ?τι ?να? αν?λικο? χρ?στη? ?χει παρ?σχει Προσωπικ? Δεδομ?να χωρ?? γονικ? ?δεια, θα τερματ?σουμε αυτ?ν τον λογαριασμ? και θα διαγρ?ψουμε ?λα τα Προσωπικ? Δεδομ?να που θα παρασχεθο?ν απ? τον εν λ?γω χρ?στη, στο βαθμ? που αυτ? ε?ναι εφικτ?.

Ποιε? ε?ναι οι πολιτικ?? μα? για τι? online διαφημ?σει? β?σει ενδιαφ?ροντο?;

Ανατρ?ξτε στι? ειδοποι?σει? μα? για τι? Επιλογ?? Διαφημ?σεων και τα Cookies για να ενημερωθε?τε για τι? πρακτικ?? μα? σχετικ? με τι? διαδικτυακ?? διαφημ?σει? β?σει ενδιαφ?ροντο? και τη χρ?ση των Cookies.

Τι ?λλο πρ?πει να ξ?ρετε;

Πο? γ?νεται η αποθ?κευση και επεξεργασ?α των στοιχε?ων σα?;

Τα Προσωπικ? Δεδομ?να που συλλ?γουμε ? λαμβ?νουμε ενδ?χεται να αποθηκευτο?ν και να υποστο?ν επεξεργασ?α στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? ? σε οποιαδ?ποτε ?λλη χ?ρα ?που εμε?? ? οι π?ροχοι υπηρεσι?ν μα? διαθ?τουμε εγκαταστ?σει?.

Οι διακομιστ?? και οι β?σει? δεδομ?νων στι? οπο?ε? αποθηκε?ονται Προσωπικ? Δεδομ?να μπορε? να βρ?σκονται εκτ?? τη? χ?ρα? απ? την οπο?α ?χετε πρ?σβαση στον παρ?ντα Ιστ?τοπο και σε χ?ρα που δεν ?χει του? ?διου? ν?μου? περ? απορρ?του ?πω? η χ?ρα κατοικ?α? σα?. Τα Προσωπικ? Δεδομ?να που μα? παρ?χετε ενδ?χεται να σταλο?ν στο εξωτερικ? σ?μφωνα με τυχ?ν απαιτ?σει? τη? νομοθεσ?α?. Συλλ?γουμε, επεξεργαζ?μαστε και χρησιμοποιο?με Προσωπικ? Δεδομ?να μ?νο σ?μφωνα με την παρο?σα δ?λωση απορρ?του.

Για π?σο χρονικ? δι?στημα αποθκε?ουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα?;

Διατηρο?με και αποθηκε?ουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? μ?νο για ?σο δι?στημα ?χουμε ν?μιμο επιχειρηματικ? σκοπ? και σ?μφωνα με τι? πολιτικ?? μα? για τη διατ?ρηση δεδομ?νων.

Τι ισχ?ει για τα Προσωπικ?Δεδομ?να που ε?ναι δημ?σια διαθ?σιμα (?πω? σε χ?ρου? συζ?τηση?, παρ?θυρα μηνυμ?των ? ?λλα διαδραστικ? φ?ρουμ);

Ενδ?χεται να προσφ?ρουμε χ?ρου? συζ?τηση? ? παρ?θυρα μηνυμ?των ? διαδραστικ?? περιοχ?? ?που οι επισκ?πτε? μπορο?ν να δημοσιε?ουν σχ?λια ? πληροφορ?ε?. Ε?ν υπ?ρχει χ?ρο? συζ?τηση?, παρ?θυρο μηνυμ?των, δυνατ?τητα κοινωνικ?? δικτ?ωση? ? ?λλε? διαδραστικ?? περιοχ??, φροντ?στε να ελ?γξετε του? καν?νε? που αναρτ?νται. Θα δεσμευτε?τε απ? του? αναρτημ?νου? καν?νε?, καθ?? και του? ?ρου? χρ?ση? του Ιστοτ?που μα?. Οι καν?νε? συμμετοχ??? ενδ?χεται να ορ?ζουν ηλικιακο?? ? ?λλου? περιορισμο??, ?πω? σε σχ?ση με τη δημοσ?ευση υβριστικο?, προσβλητικο? ? προκλητικο? περιεχομ?νου. Οτιδ?ποτε δημοσιε?ετε στο διαδ?κτυο συνιστ? δημ?σια πληροφορ?α. Δεν ευθυν?μαστε για οτιδ?ποτε δημοσιε?ετε εθελοντικ? στο διαδ?κτυο. Οι χρ?στε? πρ?πει να ε?ναι προσεκτικο? ?ταν αποκαλ?πτουν Προσωπικ? Δεδομ?να στο διαδ?κτυο.

Εκχ?ρηση

Σε περ?πτωση που ?λα ? μ?ρο? των περιουσιακ?ν στοιχε?ων μα? πουληθο?ν ? αποκτηθο?ν απ? ?λλο μ?ρο? ? σε περ?πτωση συγχ?νευση?, μα? δ?νετε το δικα?ωμα να εκχωρ?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να που ?χουμε συλλ?ξει απ? εσ??.

Π?? προστατε?ουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα?;

Διατηρο?με (και απαιτο?με απ? του? παρ?χου? υπηρεσι?ν μα? να διατηρο?ν) κατ?λληλα οργανωτικ? και τεχνικ? μ?τρα για την προστασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?. Ε?ν ?χετε απορ?ε? σχετικ? με τα μ?τρα ασφαλε?α? που λαμβ?νουμε, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? εδ?.

Σα? συνιστο?με να λ?βετε επιπλ?ον μ?τρα για την προστασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?. Για παρ?δειγμα, να εγκαταστ?σετε ενημερωμ?νο λογισμικ? προστασ?α? απ? ιο??, να κλε?νετε τα προγρ?μματα περι?γηση? μετ? τη χρ?ση, να διατηρε?τε εμπιστευτικ? τα διαπιστευτ?ρια σ?νδεση? και του? κωδικο?? πρ?σβαση? και να ενημερ?νετε τακτικ? το λογισμικ? και τι? εφαρμογ?? για να βεβαιωθε?τε ?τι ?χετε τι? πιο πρ?σφατε? δυνατ?τητε? ασφαλε?α?.

Μεταφορ? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων στο εξωτερικ?

Ε?ν επιλ?ξετε να μα? παρ?χετε Προσωπικ? Δεδομ?να, ενδ?χεται να μεταφ?ρουμε τα εν λ?γω Προσωπικ? Δεδομ?να στι? συνδεδεμ?νε? και τι? θυγατρικ?? εταιρε?ε? μα? ? σε τρ?του?, σ?μφωνα με την τοπικ? νομοθεσ?α. Ενδ?χεται επ?ση? να προβο?με σε διασυνοριακ? μεταφορ? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?, απ? τη χ?ρα ? τη δικαιοδοσ?α σα? σε ?λλε? χ?ρε? ? δικαιοδοσ?ε? σ?μφωνα με τι? νομικ?? απαιτ?σει?. Η Mars χρησιμοποιε? κατ? κ?ριο λ?γο τι? τυπικ?? συμβατικ?? ρ?τρε? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? για τη διαβ?βαση δεδομ?νων απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση, τον ΕΟΧ, το ΗΒ και την Ελβετ?α σε χ?ρε? εκτ?? του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομ?νου του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου). Η Mars χρησιμοποε? επ?ση? το Πλα?σιο Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων ΕΕ/ΗΠΑ για τη διαβ?βαση δεδομ?νων μεταξ? τη? ΕΕ και των ΗΠΑ, καθ?? και τα Πλα?σια Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων ΗΒ/ΗΠΑ και Ελβετ?α?/ΗΠΑ για τη διαβ?βαση δεδομ?νων μεταξ? Ελβετ?α? και ΗΠΑ. Για διαβ?βαση δεδομ?νων μεταξ? ?λλων χωρ?ν, η Mars δ?ναται να βασιστε? σε ?λλου? νομικο?? μηχανισμο?? για διεθν? διαβ?βαση δεδομ?νων, ?πω? απαιτε?ται δυν?μει τη? σχετικ?? νομοθεσ?α?.

Η Δ?σμευσ? μα? για την Ασπ?δα Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

Η Mars και οι ελεγχ?μενε? απ? την Mars θυγατρικ?? τη? στι? ΗΠΑ (δε?τε τη λ?στα των οντοτ?των στι? ΗΠΑ που καλ?πτονται απ? την Mars και των θυγατρικ?ν τη? Mars) συμμετ?χουν στο Πλα?σιο Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετ?α?-ΗΠΑ. ?χουμε καταθ?σει στο Υπουργε?ο Εμπορ?ου ?τι δεσμευ?μαστε απ? τι? Αρχ?? τη? Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων κατ? την επεξεργασ?α του συν?λου των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που μεταφ?ρονται απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση και την Ελβετ?α στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?. Η Mars παραμ?νει υπε?θυνη, σ?μφωνα με τι? Αρχ?? τη? Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, ε?ν τρ?τοι αντιπρ?σωπο? τη? επεξεργ?ζονται Προσωπικ? Δεδομ?να κατ? τρ?πο που δεν συν?δει με τι? Αρχ??, εκτ?? ε?ν η Mars αποδε?ξει ?τι δεν ε?ναι υπε?θυνη. Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, ενδ?χεται να απαιτηθε? απ? τη Mars να κοινοποι?σει Προσωπικ? Δεδομ?να ω? απ?ντηση σε ν?μιμα αιτ?ματα απ? δημ?σιε? αρχ??. Αυτ? περιλαμβ?νει τι? απαιτ?σει? σχετικ? με την εθνικ? ασφ?λεια ? την επιβολ? του ν?μου. Πολ?τε? τη? ΕΕ, του ΗΒ και τη? Ελβετ?α? με τυχ?ν καταγγελ?α ? απορ?ε? σε σχ?ση με την Ασπ?δα Προστασ?α?, μπορο?ν να επικοινων?σουν μαζ? μα? εδ?. Για τυχ?ν καταγγελ?ε? που δεν επιλ?ονται ?μεσα μαζ? μα?, συνεργαζ?μαστε με την επιτροπ? που ιδρ?θηκε απ? τι? Ευρωπα?κ?? Αρχ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων (DPA), το Γραφε?ο Επιτρ?που Πληροφορι?ν του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου (ICO) και τον Ελβετικ? Ομοσπονδιακ? Επ?τροπο Προστασ?α? Δεδομ?νων και Πληροφορι?ν (FDPIC).

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, η Ασπ?δα Προστασ?α? παρ?χει στα θιγ?μενα ?τομα το δικα?ωμα να επικαλεστο?ν τη δεσμευτικ? απ?φαση διαιτησ?α?. Επισκεφθε?τε τη σελ?δα του Παραρτ?ματο? I εδ? για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?. Η Mars?ΗΠΑ υπ?κειται στι? εξουσ?ε? ?ρευνα? και επιβολ?? του ν?μου τη? Αμερικανικ?? Ομοσπονδιακ?? Επιτροπ?? Εμπορ?ου (FTC). Σε περ?πτωση σ?γκρουση? μεταξ? των ?ρων τη? παρο?σα? Δ?λωση? Απορρ?του και των Αρχ?ν τη? Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, υπερισχ?ουν οι Αρχ?? τη? Ασπ?δα? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων. Για περισσ?τερα σχετικ? με την Ασπ?δα Προστασ?α? και για προβολ? τη? πιστοπο?ησ?? μα?, επισκεφθε?τε τη διε?θυνση www.privacyshield.gov.

Τι πρ?πει να κ?νετε ε?ν ?χετε απορ?ε? ? θ?λετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?;

Λαμβ?νουμε μ?τρα για να διατηρ?σουμε τα προσωπικ? δεδομ?να σα? ακριβ?. Ορισμ?να προγρ?μματα τη? Mars παρ?χουν πρ?σβαση για προβολ? ? ενημ?ρωση των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων online. Ελ?γξτε τη σελ?δα στην οπο?α πραγματοποι?σατε την εγγραφ? σα? για να μ?θετε ε?ν μπορε?τε να δε?τε ? να ενημερ?σετε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? εκε?.

?που η επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα? βασ?ζεται στη συγκατ?θεση, ?χετε το δικα?ωμα να ανακαλ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? κ?νοντα? κλικ εδ?.? Λ?βετε υπ?ψη ?τι η αν?κληση τη? συγκατ?θεση? δεν θα επηρε?σει τη νομιμ?τητα τη? πρ?τερη? επεξεργασ?α? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα? δυν?μει τη? συγκατ?θεσ?? σα? πριν απ? την αν?κλησ? τη?. Κατ? περ?πτωση, ?χετε επ?ση? το δικα?ωμα να υποβ?λετε καταγγελ?α στην τοπικ? αρχ? προστασ?α? δεδομ?νων. Στ?χο? μα? ε?ναι η επ?λυση ζητημ?των σε σχ?ση με τον τρ?πο με τον οπο?ο χειριζ?μαστε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα?. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? αν? π?σα στιγμ? για τυχ?ν ερωτ?σει? ? ανησυχ?ε?.

Π?? μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?;

Μπορε?τε να επικοινων?σετε με την παγκ?σμια ομ?δα απορρ?του και τον Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων τη? Mars κ?νοτα? κλικ εδ? .

Δεσμευ?μαστε να συνεργαστο?με μαζ? σα? για την επ?λυση τυχ?ν καταγγελι?ν σα?. Ε?ν ?χετε κ?ποια ανησυχ?α, επικοινων?στε μαζ? μα? κ?νοντα? κλικ εδ?. Θα επικοινων?σουμε σ?ντομα μαζ? σα?.

Δικαι?ματα προστασ?α? δεδομ?νων με β?ση την περιοχ?

Αν?λογα με την κατοικ?α σα?, τα δικαι?ματ? σα? νδ?χεται να διαφ?ρουν σε μερικ? σημε?α. Η Mars θα απαντ?σει σε οποιοδ?ποτε α?τημα ?σκηση? δικαι?ματο? σ?μφωνα με του? τοπικο?? κανονισμο??.

Ε?ν επιθυμε?τε να υποβ?λετε α?τημα σχετικ? με οποιοδ?ποτε απ? αυτ? τα δικαι?ματα, κ?ντε κλικ εδ?.

Δικα?ωμα πρ?σβαση?

?χετε το δικα?ωμα να λ?βετε επιβεβα?ωσησχετικ? με το κατ? π?σο γ?νεται επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?. Ε?ν αυτ? ισχ?ει,??χετε το δικα?ωμα πρ?σβαση? στα Προσωπικ? Δεδομ?να και σε ?λλε? πληροφορ?ε?, ?πω? οι σκοπο?, οι κατηγορ?ε? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, οι παραλ?πτε? (? οι κατηγορ?ε? παραληπτ?ν) στου? οπο?ου? ?χουν κοινοποιηθε? ? θα κοινοποιηθο?ν τα Προσωπικ? Δεδομ?να, πληροφορ?ε? για συγκεκριμ?νου? παραλ?πτε? σε τρ?τε? χ?ρε? ? διεθνε?? οργανισμο??, ?που ε?ναι δυνατ?ν, το προβλεπ?μενο χρονικ? δι?στημα αποθ?κευση? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, ?, ε?ν αυτ? δεν ε?ναι εφικτ?, τα κριτ?ρια που χρησιμοποι?θηκαν για τον προσδιορισμ? αυτο? του χρονικο? διαστ?ματο?, τα δικαι?ματ? σα? κ.λπ.

?που ε?ναι εφικτ? και επιτρ?πεται απ? τη νομοθεσ?α, θα παρ?χουμε ?να αντ?γραφο των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων που επεξεργαζ?μαστε. Για περαιτ?ρω αντ?γραφα, ενδ?χεται να χρε?σουμε μια ε?λογη αμοιβ? β?σει των διοικητικ?ν δαπαν?ν. Ε?ν υποβ?λλετε το α?τημα με ηλεκτρονικ? μ?σα και εκτ?? ε?ν ?λλω? ζητηθε?, οι πληροφορ?ε? παρ?χονται σε ηλεκτρονικ? μορφ?.

Δικα?ωμα δι?ρθωση?

?χετε το δικα?ωμα να διορθ?σετε ? να συμπληρ?σετε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? ε?ν ε?ναι ανακριβ? ? ελλιπ?.

Δικα?ωμα διαγραφ?? ("δικα?ωμα στη λ?θη")

?χετε το δικα?ωμα διαγραφ?? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα? σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?. Παραδε?γματα παρατ?θενται παρακ?τω.?

 • Τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητα για του? σκοπο?? για του? οπο?ου? υποβλ?θηκαν σε επεξεργασ?α
 • ?χετε αποσ?ρει τη συγκατ?θεσ? σα? στην οπο?α βασ?ζεται η επεξεργασ?α και δεν ?χουμε καν?ναν ?λλο ν?μιμο λ?γο για την επεξεργασ?α
 • ?χετε προβ?λλει ?νσταση για την επεξεργασ?α και δεν υπ?ρχουν υπερισχ?οντε? ν?μιμοι λ?γοι για την επεξεργασ?α
 • Τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? ?χουν υποβληθε? σε παρ?νομη επεξεργασ?α
 • Πρ?πει να διαγρ?ψουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? για σκοπο?? συμμ?ρφωση? με νομικ? υποχρ?ωση στην οπο?α υπ?κειται η δραστηρι?τητ? μα?

Αυτ? το δικα?ωμα δεν ισχ?ει στον βαθμ? που η επεξεργασ?α ε?ναι απαρα?τητη για?του? παρακ?τω σκοπο??.?

 • Για την ?σκηση του δικαι?ματο? τη? ελευθερ?α? ?κφραση? και ενημ?ρωση?
 • Για συμμ?ρφωση με νομικ? υποχρ?ωση που απαιτε? επεξεργασ?α δυν?μει εν?? ν?μου που δι?πει τη δραστηρι?τητ? μα?
 • Για την εκτ?λεση μια? διαδικασ?α? για λ?γου? δημοσ?ου συμφ?ροντο?
 • Για λ?γου? δημοσ?ου συμφ?ροντο? στον τομ?α τη? δημ?σια? υγε?α?
 • Για σκοπο?? αρχειοθ?τηση? για λ?γου? δημοσ?ου συμφ?ροντο?, επιστημονικο?? ? ιστορικο?? ερευνητικο?? σκοπο?? ? στατιστικο?? σκοπο??
 • στοιχειοθ?τηση, ?σκηση ? υπερ?σπιση των νομικ?ν μα? αξι?σεων

Δικα?ωμα περιορισμο? τη? επεξεργασ?α?

?χετε το δικα?ωμα να περιορ?σετε την επεξεργασ?α για του? παρακ?τω λ?γου?.

 • Αμφισβητε?τε την ακρ?βεια των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?, για μια περ?οδο που μα? επιτρ?πει να επαληθε?σουμε την ακρ?βεια των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων.
 • Η επεξεργασ?α ε?ναι παρ?νομη και αντιτ?θεστε στη διαγραφ? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, ζητ?ντα? τον περιορισμ? τη? χρ?ση? του? ?
 • Δεν χρειαζ?μαστε πλ?ον τα Προσωπικ? Δεδομ?να για του? σκοπο?? τη? επεξεργασ?α?, αλλ? απαιτο?νται απ? εσ?? για τη στοιχειοθ?τηση, ?σκηση ? υπερ?σπιση ν?μιμων αξι?σεων
 • Ασκ?σατε το δικα?ωμ? σα? να προβ?λλετε ?νσταση στην επεξεργασ?α εν αναμον? τη? επαλ?θευση? του κατ? π?σο συντρ?χουν ν?μιμοι λ?γοι απ? μ?ρου? μα? που υπερισχ?ουν των δικ?ν σα?

Δικα?ωμα στη φορητ?τητα των δεδομ?νων

?χετε το δικα?ωμα να λαμβ?νετε τα Προσωπικ? Δεδομ?να που μα? ?χετε παραχωρ?σει, σε μια δομημ?νη, ευρ?ω? χρησιμοποιο?μενη και αναγν?σιμη απ? μηχαν? μορφ?. ?χετε το δικα?ωμα να στε?λετε αυτ? τα Προσωπικ? Δεδομ?να σε ?λλον υπε?θυνο επεξεργασ?α?, ε?ν η επεξεργασ?α βασ?ζεται στη συγκατ?θεση δυν?μει σ?μβαση? και πραγματοποιε?ται με αυτοματοποιημ?να μ?σα.

Δικα?ωμα ?νσταση?

?χετε?το δικα?ωμα ?νσταση? ω? προ? την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων σα?, η οπο?α πραγματοποιε?ται με β?ση του? ν?μιμου? σκοπο?? μα?, για λ?γου? που σχετ?ζονται με την ιδια?τερη κατ?στασ? σα?. Θα σταματ?σουμε να επεξεργαζ?μαστε τα Προσωπικ? Δεδομ?να εκτ?? ε?ν υφ?στανται επιτακτικο? ν?μιμοι λ?γοι για τη συν?χιση τη? επεξεργασ?α?, ?οι οπο?οι υπερισχ?ουν των συμφερ?ντων, των δικαιωμ?των και των ελευθερι?ν του υποκειμ?νου των δεδομ?νων ? για τη στοιχειοθ?τηση, ?σκηση ? υπερ?σπιση νομικ?ν αξι?σεων. Ε?ν τα Προσωπικ? Δεδομ?να υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α για σκοπο?? ?μεσου μ?ρκετινγκ, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? διαμ?ρφωση? προφ?λ, μπορε?τε να προβ?λλετε ?νσταση αν? π?σα στιγμ?.

Αυτοματοποιημ?νη λ?ψη αποφ?σεων, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? δημιουργ?α? προφ?λ

?χετε το δικα?ωμα να μην συμπεριληφθε?τε σε απ?φαση που βασ?ζεται αποκλειστικ? σε αυτοματοποιημ?νη επεξεργασ?α, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? δημιουργ?α? προφ?λ, εκτ?? απ? ορισμ?νε? εξαιρ?σει? δυν?μει τη? τοπικ?? νομοθεσ?α?.?

Δικα?ωμα αν?κληση? συγκατ?θεση?

?ταν η επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων βασ?ζεται στη συγκατ?θεσ? σα?, ?χετε το?δικα?ωμα να ανακαλ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? αν? π?σα στιγμ?, χωρ?? να επηρεαστε? η νομιμ?τητα τη? πρ?τερη? επεξεργασ?α? δυν?μει τη? συγκατ?θεση? πριν απ? την απ?συρση.

Δικα?ωμα ανωνυμ?α?

?χετε επ?ση? το δικα?ωμα να ζητ?σετε τη διατ?ρηση τη? ανωνυμ?α? σα?. Αυτ? σημα?νει ?τι τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? δεν θα συλλ?γονται ο?τε θα υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α. Ε?ν επιλ?ξετε να ασκ?σετε αυτ? το δικα?ωμα, ενδ?χεται να μην ε?μαστε σε θ?ση να σα? παρ?χουμε τα αγαθ? ? τι? υπηρεσ?ε? που ζητ?σατε.

Δικα?ωμα υποβολ?? καταγγελ?α? σε εποπτικ? αρχ?

?χετε το δικα?ωμα να υποβ?λετε καταγγελ?α σε εποπτικ? αρχ?.

Ε?ν επιθυμε?τε να υποβ?λετε α?τημα σχετικ? με? οποιοδ?ποτε απ? αυτ? τα δικαι?ματα, κ?ντε κλικ εδ?.

Ποια ε?ναι τα δικαι?ματ? σα? για το απ?ρρητο στην Καλιφ?ρνια;

Η νομοθεσ?α τη? Καλιφ?ρνια επιτρ?πει στου? κατο?κου? τη? Καλιφ?ρνια να ζητ?σουν πληροφορ?ε? σχετικ? με την κοινοπο?ηση των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του? σε τρ?του? για σκοπο?? ?μεσου μ?ρκετινγκ. Για να υποβ?λετε ?να τ?τοιο α?τημα, επικοινων?στε μαζ? μα? και αναγρ?ψτε "Shine the Light" στη γραμμ? θ?ματο? του μην?ματ?? σα?.

Απ? την 1η Ιανουαρ?ου 2020, η νομοθεσ?α τη? Καλιφ?ρνια παρ?χει στου? καταναλωτ?? τη? Καλιφ?ρνια ορισμ?να επιπλ?ον δικαι?ματα.

 1. Το δικα?ωμα να αποκτ?σουν γν?ση για τη συλλογ?, χρ?ση και κοινοπο?ηση απ? μ?ρου? μα? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων?που ?χουμε συλλ?ξει για αυτο?? του? προηγο?μενου? 12 μ?νε?
 2. Το δικα?ωμα "εξα?ρεση?" απ? την π?ληση των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του??σε τρ?του? (?, για του? καταναλωτ?? κ?τω των 16 ετ?ν, το δικα?ωμα μη π?ληση? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του? χωρ?? τη συγκατ?θεσ? του? ? τη συγκατ?θεση των γον?ων του?). Η Mars δεν πωλε? Προσωπικ? Δεδομ?να επ??του παρ?ντο?
 3. Το δικα?ωμα διαγραφ?? των Προσωπικ?ν?Δεδομ?νων του?, με ορισμ?νε? εξαιρ?σει? ?πω??ορ?ζει η νομοθεσ?α
 4. Το δικα?ωμα στη μη δι?κριση για τη λ?ψη ισ?τιμη? εξυπηρ?τηση? και τιμολ?γηση? απ? μια επιχε?ρηση, ακ?μη και μετ? την ?σκηση των δικαιωμ?των του?

Οι καταναλωτ?? τη? Καλιφ?ρνια μπορο?ν να υποβ?λουν ?να α?τημα σχετικ? με τα παραπ?νω δικαι?ματα κ?νοντα? κλικ εδ?. Μπορε?τε επ?ση? να υποβ?λετε α?τημα καλ?ντα? στο 1-844-316-5985 ? επικοινων?ντα? με μια συγκεκριμ?νη οντ?τητα τη? Mars με την οπο?α ?χετε κ?ποια σχ?ση.

 • Banfield Pet Hospital: κ?νοντα? κλικ εδ? ? καλ?ντα? στο 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: κ?νοντα? κλικ εδ? ? καλ?ντα? στο 855-900-8444
 • VCA Animal Hospitals: κ?νοντα? κλικ εδ? ? καλ?ντα? στο 1-844-276-5786

  Λ?βετε υπ?ψη ?τι υπ?ρχουν περιορισμο? σχετικ? με το π?σε? φορ?? μπορε?τε να ασκ?σετε ορισμ?να απ? αυτ? τα δικαι?ματα. Μπορε?τε να ορ?σετε ?ναν εξουσιοδοτημ?νο αντιπρ?σωπο για να υποβ?λλει ?να α?τημα εκ μ?ρου? σα?. Ο αντιπρ?σωπο? πρ?πει να παρ?χει απ?δειξη τη? εξουσιοδ?τησ?? σα? και ?τι ?χει καταγραφε? στο μητρ?ο του Γενικο? Γραμματ?α τη? Πολιτε?α? τη? Καλιφ?ρνια (California Secretary of State). Υπ?ρχει η πιθαν?τητα απ?ρριψη? αιτ?ματο? απ? αντιπρ?σωπο που δεν ?χει υποβ?λλει αποδεικτικ? εξουσιοδ?τηση? απ? εσ?? να ενεργ?σει για λογαριασμ? σα?.

?σω? χρειαστε? να επαληθε?σουμε το α?τημ? σα? προτο? ανταποκριθο?με σε αυτ?. Για παρ?δειγμα, ενδ?χεται να σα? ζητ?σουμε να επιβεβαι?σετε κ?ποια στοιχε?α που ?δη διατηρο?με για εσ??. Θα χρησιμοποι?σουμε Προσωπικ? Δεδομ?να που παρ?χονται σε ?να α?τημα μ?νο για την επαλ?θευση τη? ταυτ?τητα? ? τη? εξουσιοδ?τηση? του αιτο?ντο?.

Σχετικ? με ρυθμ?σει? περι?γηση? υπ? συνθ?κε? μη αν?χνευση? (Do-Not-Track)

Καθ?? δεν υπ?ρχουν παγκοσμ?ω? αναγνωρισμ?νε? ρυθμ?σει? περι?γηση? υπ? συνθ?κε? μη αν?χνευση? (Do-Not-Track), δεν υποστηρ?ζουμε τι? αντ?στοιχε? ρυθμ?σει? των προγραμμ?των περι?γηση? και δεν συμμετ?χουμε σε πλα?σια που θα μα? επ?τρεπαν να ανταποκριθο?με σε σ?ματα ? ?λλου? μηχανισμο?? απ? εσ??.

Αλλαγ??

Αλλαγ?? στην παρο?σα δ?λωση απορρ?του

Θα χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? μ?νο με τον τρ?πο που περιγρ?φεται στην παρο?σα δ?λωση απορρ?του. Ε?ν ?αποφασ?σουμε να χρησιμοποι?σουμε τα Προσωπικ? Δεδομ?να σα? με τρ?πο διαφορετικ? απ? αυτ?ν που δηλ?θηκε κατ? τη στιγμ? τη? συλλογ?? του?, θα ειδοποιηθε?τε καταλλ?λω?. Ε?ν υπ?ρξει τυχ?ν διαφοροπο?ηση αν?μεσα στην αγγλικ? ?κδοση τη? δ?λωση? απορρ?του μα? και μιαμεταφρασμ?νη ?κδοση, υπερισχ?ει η αγγλικ? εκδοχ?.

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看