MūSU PAZI?OJUMS PAR KONFIDENCIALITāTI

Pēdējoreiz atjaunināts: 2020 08 31

Pārskats

“Mars” ar lepnumu ir bijis ?imenei piedero?s uz?ēmums vairāk nekā 100 gadus. Tie?i ?ī neatkarība sniedz mums brīvību domātu paaud?u, nevis ceturk??u griezumā, tāpēc mēs varam investēt sava uz?ēmuma, darbinieku, patērētāju un planētas nākotnē – vienmēr ievērojot savus nezūdo?os principus. Mēs uzskatām, ka pasaule, kādu vēlamies redzēt rītdien, sākas ar mūsu darbu ?odien.

Mūsu datu konfidencialitātes principi:

 1. Mēs augstu vērtējam un cienām sev uzticētos Personas datus.
 2. Mēs vēlamies sev uzticētos Personas datus apstrādāt caurskatāmi un atbildīgi, ievērojot savus Piecus principus un tiesību aktus.
 3. Mēs ievērojam un cienām savu patērētāju, klientu un darba kandidātu tiesības uz konfidencialitāti.
 4. Mēs esam ap?ēmu?ies pastāvīgi uzlabot savu konfidencialitātes un dro?ības praksi.

?ajā Pazi?ojumā par konfidencialitāti jums ir sniegta informācija par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam Personas datus uz?ēmumā “Mars, Incorporated” un tā uz?ēmumu saimē, kas ietver apak?uz?ēmumus un saistītos uz?ēmumus (kopā “Mars”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”), mūsu tīmek?a vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās vai citās vietnēs, kurās iek?auts ?is Pazi?ojums par konfidencialitāti (kopā “Vietnes”). ?is Pazi?ojums par konfidencialitāti attiecas arī uz informāciju, kas iegūta no jums personīgi un jebkurā no mūsu mazumtirdzniecības vietām un/vai veterinārajām slimnīcām (arī “Vietnes”), kā arī jums piesakoties darbā Mars.

Lai iesniegtu pieprasījumu par saviem Personas datiem, kas kopīgoti ar Mars, lūdzu, izmantojiet ?o saiti.

Uz ko attiecas ?is Pazi?ojums par konfidencialitāti?

Personas datu iegū?ana – ko, kādē? un kā

Kādas Personas datu kategorijas mēs vācam un apstrādājam?

Kādē? mēs vācam jūsu Personas datus, un kā mēs tos izmantojam?

Kā mēs kopīgojam un izpau?am jūsu Datus?

Pieteik?anās darbā Mars

Kā mēs sazināmies ar jums

Bērni

Kā tiek ievērota bērnu informācijas konfidencialitāte?

Reklāma un sīkfaili

Kāda ir mūsu politika attiecībā uz interesēm atbilsto?u tie?saistes reklāmu?

Noderīga papildu informācija

Kas vēl jums ir jāzina?

Sazinā?anās ar mums

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Likumi un tiesības, kas var attiekties uz jums

Individuālas datu tiesības

Kādas ir jūsu konfidencialitātes tiesības Kalifornijā?

Izmai?as

Izmai?as ?ajā Pazi?ojumā par konfidencialitāti.

?is Pazi?ojums par konfidencialitāti attiecas uz Personas datiem, kurus vāc vai apstrādā uz?ēmums “Mars, Incorporated” un tā uz?ēmumu saime. Pazi?ojums par konfidencialitāti ir piemērojams, ja mēs vācam Personas datus personīgi, savās tīmek?a vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās, e-pastā, veterinārajās slimnīcās, sociālajos medijos un citās vietās, kur parādīts ?is Pazi?ojums par konfidencialitāti (“Vietnes”).? Jūsu Personas dati ietver informāciju vai informācijas kombināciju, ko varētu tie?i vai netie?i izmantot jūsu identifikācijai (“Personas dati”). ?Tā ietver tādus identifikatorus kā vārdu un uzvārdu, personas kodu, atra?anās vietas datus, tie?saistes identifikatoru vai faktorus par fizisko, fiziolo?isko, ?enētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.? Lūdzu, ?emiet vērā, ka Personas datu definīcija var at??irties atkarībā no re?iona. Ja mēs vācam informāciju, kas ir uzskatāma par Personas datiem jūsu re?ionā, mēs attieksimies pret to kā tādiem saska?ā ar ?o Pazi?ojumu par konfidencialitāti un vietējiem piemērojamiem tiesību aktiem.? ??

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet ?o Pazi?ojumu par konfidencialitāti, lai saprastu mūsu politiku un praksi, kas attiecas uz jūsu Personas datiem. ?is Pazi?ojums par konfidencialitāti var laiku pa laikam mainīties. Mēs pavēstīsim jums par būtiskām izmai?ām, publicējot pazi?ojumu savā mājaslapā saprātīgu laika periodu un mainot pēdējās atjauninā?anas reizes datumu. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai nav veikti atjauninājumi.

Mēs ievērojam valstu un ?tatu datu aizsardzības tiesību aktus un sadarbojamies ar datu aizsardzības varas institūcijām.

Ja jūs esat jurisdikcijā, kas atzīst “datu pārzi?a” vai līdzīgu jēdzienu, datu pārzinis ir:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Sazi?a: ?eit

Ja jums ir jautājums par to, kā tiek izmantoti jūsu Personas dati, jūs varat sazināties ar datu pārzini, noklik??inot ?eit vai ?eit.? Lūdzu, skatiet arī sada?u “Individuālās datu tiesības” tālāk tekstā.

Mēs varam iegūt vai apstrādāt da?ādu kategoriju Personas datus. Turpmāk minētajām Personas datu kategorijām seko informācija par to avotu(-iem), nolūku(-iem) un izpau?anu.

 • Identifikatori. Mēs iegūstam ?identifikatorus tie?i no jums vai no tre?ajām pusēm, piemēram, datu brokeriem vai sociālo mediju platformām. Identifikatori ir, piemēram, jūsu vārds un uzvārds vai kontaktinformācija. Mēs tos izmantojam, lai nodro?inātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; re?istrācijai, konkursiem un akcijām; lai sazinātos ar jums informācijas snieg?anas nolūkā; lai sniegtu personalizētu saturu, informāciju, un lai nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; Personas datu apstrādei, kas nepiecie?ama, lai novērtētu un pie?emtu klientus vai pārdevējus; lai sniegtu piemērotas reklāmas; un/vai izpētes nolūkos. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Personas datu kategorijas, kas iek?autas klientu ierakstos. Mēs tās iegūstam tie?i no jums. Mēs tās izmantojam, lai nodro?inātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; un lai nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai Personas datu apstrādei, kas nepiecie?ama, lai novērtētu un pie?emtu klientus vai pārdevējus. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Aizsargātas klasifikācijas īpa?ības. Mēs iegūstam aizsargātas klasifikācijas īpa?ības tie?i no jums vai no tre?ajām pusēm, piemēram, datu brokeriem vai sociālo mediju platformām. Mēs tās izmantojam, lai nodro?inātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai Personas datu apstrādei, kas nepiecie?ama, lai novērtētu un pie?emtu klientus vai pārdevējus. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Komerciāla informācija. Mēs to iegūstam tie?i no jums, kad jūs iegādājaties preces un pakalpojumus jebkurā no mūsu mazumtirdzniecības vietām, ieskaitot mūsu veterinārās slimnīcas, vai tie?saistē. Mēs izmantojam komerciālu informāciju, lai nodro?inātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Interneta vai citu līdzīgu tīklu aktivitāte. Mēs to ?netie?i iegūstam no jums (piem., novērojot jūsu darbības mūsu Vietnēs) vai no tre?ajām pusēm, piemēram, datu analītikas sniedzējiem. Mēs to izmantojam, lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • ?eogrāfiskās atra?anās vietas dati. Mēs iegūstam ?eogrāfiskās atra?anās vietas datus tie?i no jums, netie?i no jums (piem., ja jūs at?aujat atra?anās vietas pakalpojumus) un/vai no tre?ajām pusēm, piemēram, sociālo mediju platformām. Mēs tos izmantojam, lai nodro?inātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; re?istrācijai, konkursiem un akcijām; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Profesionāla vai ar nodarbinātību saistīta informācija. Mēs iegūstam profesionālu vai ar nodarbinātību saistītu informāciju tie?i no jums vai no tre?ajām pusēm (t.i., iepriek?ējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem). Mēs to izmantojam, lai apstrādātu darba pieteikumus, kā arī īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Secinājumi no citiem Personas datiem. Mēs to netie?i iegūstam no jums (piem., novērojot jūsu darbības mūsu Vietnēs) vai no tre?ajām pusēm, piemēram, datu analītikas sniedzējiem. Mēs tos izmantojam, lai nodro?inātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tie tiek kopīgoti komercdarbības nolūkos “Mars” uz?ēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs varam iegūt informāciju no citiem avotiem, ieskaitot kontaktpersonu sarakstus un demogrāfisko informāciju. Tā var tikt apvienota ar citu informāciju, kuru mēs vācam aprakstītajiem nolūkiem.

Mēs vācam ?ādus konkrētus Personas datu elementus:

 • Personiska kontaktinformācija. Tā ietver tādu informāciju kā vārdu un uzvārdu, adreses, telefona numurus vai e-pasta adreses. Piemēram, kad jūs sniedzat kontaktinformāciju tie?saistes re?istrācijas laikā, veicot darījumus ar mums vai sniedzot mums pakalpojumus. Da?as Vietnes ?auj jums noteikt lietotājvārdu un paroli konta izveido?anai.
 • Informācija par jūsu darījumiem ar mums.?Piemēram, jūsu pirkumu vēsture, norē?inu un piegādes informācija un cita informācija par mūsu pre?u vai pakalpojumu lieto?anu, ko jūs veicat.
 • Maksājumu informācija. Tā ietver informāciju no jūsu kredītkartes vai debetkartes, tie?saistes maksājumu konta vai citām maksājumu iespējām.
 • Unikāla klienta un komerciālā informācija. Piemēram, lietotājvārdi un citi pieteik?anās akreditācijas dati.
 • Informācija, kas norāda uz jūsu interesi par amatu. Piemēram, jūsu preferences, darba vēsture un informācija, kas sniegta darba pieteikumos.
 • Demogrāfiska informācija. Piemēram, tādi dati kā vecums, dzimums, hobiji vai aktivitātes, gaume vai preferences.
 • Dati līgumiem ar klientiem vai pārdevējiem. Tie ietver klienta vai pārdevēja novērtējumu un pie?em?anu. Piemēram, mēs vācam kredītvēstures statusu vai informāciju, kas publiski pieejama sankciju vai uzraudzības sarakstos.?
 • Informācija, kas iegūta no mūsu Vietnēm un sociālo mediju lapām. Tā ietver informāciju, kas iegūta jūsu sazi?ā ar mums. Piemēram, komentāri, fotogrāfijas vai cita informācija, kuru jūs publicējat blogos, forumos vai sociālajos tīklos.
 • Ierīces informācija.?Piemēram, interneta protokola (IP) adrese, ierīces identifikators, ierīces operētājsistēma, pārlūkprogrammas veids, tīmek?a vietnes, kas apmeklētas pirms vai pēc jūs apmeklējat mūsu vietni, mūsu vietnē skatītās lapas un veiktās darbības, kā arī mijiedarbība ar reklāmdevējiem.
 • Tre?o pu?u pakalpojumu un reklāmas partneri arī var iegūt informāciju automātiski.
 • Cita informācija, ko esam ieguvu?i no jums ar jūsu piekri?anu.

Informāciju, kuru mēs iegūstam par jūsu mājdzīvnieku – piemēram, jūsu mājdzīvnieka suga, ??irne, dzim?anas diena vai ārstē?anas vēsture – neuzskata par Personas datiem.

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus da?ādiem pamatotiem nolūkiem, tostarp:

 • Lai nodro?inātu funkcijas, preces un pakalpojumus, ko jūs pieprasāt. Mēs varam izmantot Personas datus, kurus iegūstam, lai nodro?inātu jums iespēju izmantot mūsu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus pieprasāt. Tas ietver maksājumu apstrādi pirkumiem, abonementiem vai pārdo?anai, kā arī aizsardzību pret iespējamiem krāpnieciskiem darījumiem vai to identifikāciju.
 • Re?istrācijai, konkursiem un akcijām. Mēs varam izmantot jūsu Persona datus, lai re?istrētu jūsu dalību konkursos, ja izvēlaties piedalīties, lai pazi?otu jums par rezultātiem un re?istrētu jūs noteiktām funkcijām, precēm un pakalpojumiem atbilsto?i jūsu mārketinga preferencēm.
 • Lai sazinātos ar jums un sniegtu jums informāciju. Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai sazinātos ar jums, atbildētu uz jūsu jautājumiem vai komentāriem vai sniegtu jums atjauninājumus un zi?as. Un, ja norādāt uz interesi par darbu “Mars”, lai informētu jūs par piemērotām vakancēm.
 • Lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un lai nosūtītu jums bro?ūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uz?ēmumu saimi. Ja tiesību akti nosaka ?ādu prasību, mēs prasām apmeklētājiem, kas sniedz e-pasta adreses, lai tie mums pavēsta, vai vēlas sa?emt vairāk informācijas vai atjauninājumus no mums, piemēram, informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas pieejami no mūsu uz?ēmumu saimes. Mēs arī sniedzam apmeklētājiem atteik?anās iespēju, ja tie vairs nevēlas turpmāk sa?emt no mums informāciju. Reizēm jūs varat tikt aicināti pieteikties, pirms mēs sazināmies ar jums noteiktos veidos vai pirms noteikti pakalpojumi k?ūst pieejami.
 • Mums izpildot savus pienākumus līgumā ar jums. Mēs varam pēc nepiecie?amības izmantot jūsu Personas datus, kad jūs strādājat kā pakalpojumu sniedzējs vai piesakāties darbā pie mums. Ja jūs esat patērētājs vai mūsu pakalpojumu lietotājs, mēs izmantosim jūsu Personas datus, lai izpildītu savus pienākumus mūsu līgumā ar jums.
 • Lai novērtētu un pie?emtu?klientus vai pārdevējus. Tas ietver da?u klientu vai pārdevēju identitātes un kredītstatusa pārbaudī?anu, uzticamības pārbaudes veik?anu un pārbaudes, izmantojot publiski pieejamus valdības un/vai sankciju sarakstus un citus tre?o pu?u datu avotus, “Mars” incidentu re?istru un sektora brīdinājumu sistēmu izmanto?anu un dalību tajās un/vai tre?o pu?u pārbau?u pakalpojumus. ?o Personu datu iegū?anā var būt iesaistīta kredītinformācijas a?entūra vai cita tre?ā puse.
 • Lai sniegtu piemērotas reklāmas. Mēs varam iegādāties un izmantot izvēles e-pasta sarakstus, lai sazinātos ar potenciāliem klientiem. Mēs prasām, lai ?o sarakstu sniedzēji apstiprinātu, ka tiek sniegta tikai to ?personu kontaktinformācija, kuras vēlas sa?emt piedāvājumus un informāciju pa e-pastu. Mēs varam arī izmantot demogrāfisko un preferen?u informāciju, lai sniegtu reklāmas lietotājiem, kuriem tās ir vispiemērotākās. Tādējādi lietotāji redzēs reklāmas, kuras tos varētu interesēt. Mēs ievērojam atteik?anās pieprasījumus. Sīkākai informācijai par mūsu reklāmas praksi, lūdzu, noklik??iniet ?eit ?, lai skatītu mūsu tie?saistes intere?u reklāmas politiku.
 • Lai sniegtu jums citus piedāvājumus. Reizēm mēs sniedzam piedāvājumus, kuponus un informāciju, tostarp katalogus, pa pastu. Piemēram, kad klienti veic tie?saistes pasūtījumu mūsu katalogu veikalos vai re?istrējas mūsu kataloga sa?em?anai tie?saistē, mēs varam tos pievienot attiecīgā kataloga sa?ēmēju sarakstam. Mēs varam arī izmantot sarakstus no tre?ajām pusēm vai publiskiem avotiem. Ar jūsu piekri?anu mēs varam apmainīties ar vārdiem un adresēm ar citiem uz?ēmumiem, kuri var sazināties ar jums pa pastu, lai sniegtu piedāvājumus. Jūs varat atteikties no abonementa jebkurā laikā.
 • Lai uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam Vietnēs. Mēs varam izmantot Personas datus, lai uzlabotu Mars saimes pre?u piedāvājumus, pakalpojumus, kā arī savas Vietnes un funkcijas.
 • Noteiktām automatizētām lēmumu pie?em?anas darbībām. Mēs varam izmantot iegūtos Personas datus tie?saistes reklāmai un/vai jūsu personības profila izveido?anai. Sīkāka informācija par Personas datiem, kurus mēs iegūstam, to izmanto?anu un to, kā jūs varat atteikties no jebkādas automātiskas lēmumu pie?em?anas, ir sniegta tālāk tekstā.

Ar kādu likumīgo pamatu mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus?

 • Lai aizsargātu jūsu vitālās intereses. Mēs varam, piemēram, apstrādāt Personas datus veselības un dro?ības iemeslu dē?, ja jūs atrodaties Mars objektos, vai, darba kandidātiem, lai īstenotu vieno?anās ar darbinieku pārstāvniecībām noteiktās jurisdikcijās, kā arī lai aizsargātu sabiedrības intereses.
 • Atbilsto?i jūsu norādījumiem un ar jūsu piekri?anu.
 • Zinātniskas izpētes nolūkos.
 • Citiem pamatotiem komercdarbības nolūkiem.?Tie ietver tiesiskās atbilstības nodro?inā?anu un iepriek?minētos nolūkus, ta?u neaprobe?ojas ar tiem.

Mēs varam kopīgot vai izpaust jūsu Personas datus turpmāk aprakstītajos gadījumos.

 • Uz?ēmuma Mars un Mars uz?ēmumu saimes ietvaros.
 • Ar pārdevējiem vai a?entiem. Mēs varam kopīgot jūsu Personas datus ar uz?ēmumiem, kurus esam nolīgu?i sniegt mums pakalpojumus. Kad mēs kopīgojam Personas datus ar uz?ēmumiem, lai tie sniegtu mums pakalpojumus, tiem nav at?auts tos izmantot nekādiem citiem mēr?iem. Tiem ir jāievēro jūsu Personas datu konfidencialitāte, ja vien jūs nesniedzat citādu piekri?anu.
 • Ja jūsu Personas dati tiek nodoti kopā ar citiem uz?ēmuma aktīviem.
 • Ja mēs esam sa?ēmu?i jūsu norādījumu vai piekri?anu savu Personas datu izpau?anai.
 • Lai ievērotu tiesību aktus vai atbildētu uz tiesas procesu vai likumīgiem pieprasījumiem, tostarp no tiesībsargājo?ām vai valdības iestādēm.
 • Lai izmeklētu patērētāju sūdzības vai iespējamus likumpārkāpumus, lai aizsargātu tīmek?a vietnes integritāti, lai izpildītu jūsu pieprasījumus, vai lai sadarbotos jebkādas juridiskas izmeklē?anas ietvaros.
 • Lai aizsargātu Mars uz?ēmumu grupas vai mūsu klientu tiesības vai īpa?umu, tostarp realizējot noteikumus, kas attiecas uz jūsu veikto pakalpojumu izmanto?anu.
 • Lai rīkotos, labticīgi uzskatot, ka piek?uve vai izpau?ana ir nepiecie?ama, lai aizsargātu mūsu darbinieku, klientu, sabiedrības un mājdzīvnieku veselību un/vai dro?ību.
 • Lai atbalstītu citus pamatotus komercdarbības mēr?us.?Tas ietver, ta?u neaprobe?ojas ar tiesisko atbilstību, klīnisko pētījumu īsteno?anu, diagno?u novērtē?anu un mājdzīvnieku ārstē?anu.

Lūdzu, ?emiet vērā, ka Vietnes var ietvert saites vai atsauces uz tre?o pu?u tīmek?a vietnēm, kuru privātuma prakse var at??irties no mūsu prakses. Ja jūs iesniedzat savus Personas datus kādai no ?īm vietnēm, uz tiem attiecas ?o viet?u konfidencialitātes politika. Mēs mudinām jūs pārskatīt katras jūsu apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs varam pārdot anonimizētus datus tre?ajām pusēm, un mēs varam kopīgot anonimizētus vai personiski neidentificējamu informāciju, kā aprakstīts iepriek?. Mēs varam kombinēt anonimizētu vai deidentificētu informāciju ar citu anonimizētu vai deidentificētu informāciju no citiem avotiem. Mēs varam arī kopīgot apkopotu un anonimizētu informāciju ar tre?ajām pusēm, tostarp, piemēram, ar konsultantiem, reklāmdevējiem un investoriem, vispārējai komercdarbības analīzei. Piemēram, mēs varam atklāt saviem reklāmdevējiem savu tīmek?a viet?u apmeklētāju skaitu un populārākās funkcijas vai pakalpojumus.

Kad jūs piesakāties darbā uz?ēmumā Mars, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kā aprakstīts ?eit, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus. Mars ievēro jūsu privātuma tiesības un uzskata, ka jūsu Personas dati kā darba kandidātam ir konfidenciāli. Mēs izmantojam un kopīgojam jūsu Personas datus, kā aprakstīts ?ajā Pazi?ojumā par konfidencialitāti, un arī kā aprakstīts turpmāk tekstā attiecībā uz jums kā darba kandidātu.

Personas dati, kurus mēs iegūstam par jums kā darba kandidātu

Kad jūs piesakāties darbam uz?ēmumā Mars, mēs lūdzam jūs sniegt Personas datus jūsu pieteikuma izvērtē?anai. Jūs varat arī izvēlēties sniegt papildu Personas datus (piemēram, informāciju par hobijiem un sociālajām preferencēm). Visa informācija ir sniedzama brīvprātīgi, un jūs varat izvēlēties, kādus Personas datus vēlaties sniegt. Lūdzu, ?emiet vērā, ka, ja jūs izvēlaties nesniegt Personas datus, mūsu spēja izvērtēt jūsu kandidatūru var būt ierobe?ota.

Informācija no tre?ajām pusēm

Mēs varam arī iegūt informāciju par jums no publiskiem avotiem vai tre?ajām pusēm. Piemēram, lai pārbaudītu?informāciju jūsu pieteikumā vai veiktu iepriek?ējās darbības pārbaudi ar tre?ās puses starpniecību atbilsto?i piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja izvēlaties to darīt, jūs varat sniegt mums Personas datus tre?o pu?u vietnēs, piemēram, LinkedIn, ja tās ir piemērojamas jūsu tirgū. Ja izvēlaties at?aut Mars piek?ūt ?iem Personas datiem, jūs piekrītat, ka Mars var iegūt, saglabāt un izmantot ?o informāciju saska?ā ar ?o Pazi?ojumu par konfidencialitāti.

Kā Mars izmanto jūsu kā darba kandidāta Personas datus

Mars izmanto jūsu Personas datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu, tostarp turpmāk aprakstītajiem nolūkiem.?

 • Darba kandidātu atlase, novērtē?ana un pie?em?ana
 • Vispārējā, cilvēkresursu administrācija un pārvaldība
 • Apmierinātības aptauju veik?ana (piemēram, lai pārvaldītu un uzlabotu darbā pie?em?anas procesu)
 • Jūsu darba atsauksmju un iepriek?ējās darbības pārbau?u veik?ana un saistīti novērtējumi
 • Juridisko un uz?ēmuma prasību ievēro?ana (piemēram, lai pārraudzītu da?ādību)
 • Sazi?a ar jums saistībā ar jūsu pieteikumu un ieinteresētību uz?ēmumā Mars
 • Turpmākas darba iespējas, ja jūs at?aujat ?ādu izmanto?anu

Profilē?ana un automatizēta lēmumu pie?em?ana

Mars var arī apstrādāt jūsu Personas datus datu un statistiskajai analīzei. Lai ievērotu juridiskās prasības vai Mars likumīgās intereses, mēs varam īstenot globāla līme?a personāla atlasi un da?ādības pārraudzību ar jūsu piekri?anu un ja to at?auj piemērojamie tiesību akti. Jums ir tiesības noteikt, ka lēmumu par jums nedrīkst pie?emt, pamatojoties tikai uz automātisku apstrādi, ieskaitot profilē?anu, ja ?is lēmums rada juridiskas sekas vai būtiski jūs ietekmē. Mars savā personāla atlases procesā nepie?em tikai automātiskus lēmumus par kandidātiem.

Ar ko Mars kopīgos jūsu kā darba kandidāta Personas datus?

Jūsu Personas dati tiks kopīgoti tikai ar tiem Mars dalībniekiem, kuriem tie patie?ām ir nepiecie?ami savu uzdevumu un pienākumu veik?anai, kā arī ar tre?ajām pusēm, kurām tiem ir pamatoti nepiecie?ami komercdarbības nolūkos. Tre?ās puses, kas tie?i saistītas ar darba kandidātiem, ietver personāla atlases a?entūras, konsultantus, iepriek?ējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējus un juristus. ?ie pakalpojumu sniedzēji var mainīties atkarībā no Mars struktūrvienības, kura jūs nodarbina, un var laika gaitā mainīties. Mēs?vienmēr cen?amies nodro?ināt, lai tre?ās puses, kuras apstrādā Personas datus,?darītu to veidā, kas atbilst ?im Pazi?ojumam par konfidencialitāti un piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja jūs vairs nevēlaties, lai mēs izmantotu jūsu kontaktinformāciju, lai reklamētu Mars vai tre?o pu?u preces vai pakalpojumus, nosūtiet mums e-pastu ar savu pieprasījumu uz [email protected].

Ja mēs nosūtām?jums reklāmas e-pastu, jūs varat arī atteikties no abonementa ?e-pasta apak?ā, lai atteiktos no turpmākiemreklāmas e-pasta zi?ojumiem. Da?os gadījumos mēs varam prasīt jūsu piekri?anu pirms reklāmas e-pastu nosūtī?anas. Ja?atteiksities sniegt piekri?anu, jūs nesa?emsit noteiktus e-pastus no mums.

Pat ja izvēlaties nesa?emt reklāmas e-pastus, jūs joprojām varat sa?emt e-pastus, kuru nolūks ir īstenot, pabeigt vai apstiprināt komerciālu darījumu, kuru jau esat piekritis(-usi) slēgt ar mums. To vidū ir sazi?a par jūsu mājdzīvnieka veselību, atgādinājumi par vizītēm, re?istrācijas pabeig?anu, lietotāja datu labojumi, paroles atiestatī?anas pieprasījumi, darījumu apstiprinājumi, pazi?ojumi par piegādi, kā arī cita sazi?a, kas ir būtiska jūsu darījumiem ar mums.

Mēs varam arī jums piedāvāt īszi?u pakalpojumus. Da?os gadījumos mēs varam jums prasīt piekrist sa?emt īszi?as no mums. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no noteiktu īszi?u sa?em?anas no mums (iz?emot īszi?as ar atgādinājumiem par vizītēm), nosūtot ?STOP kā atbildi uz jebkuru īszi?u.

Ja vien nav īpa?i norādīts citādi, visi īszi?u pakalpojumi jums tiek sniegti bez maksas. Var tikt piemērota maksa par īszi?ām, datu savienojumu un citas maksas. Jūs esat atbildīgi par visiem mobilā tālru?a maksājumiem (par lieto?anu, abonementu u.tml.), kas izriet no jebkādu mūsu pre?u vai pakalpojumu lieto?anas. Lūdzu, skatiet sava mobilo pakalpojumu sniedzēja tarifu plānu, lai noskaidrotu maksu par īszi?u nosūtī?anu un sa?em?anu.

Kā tiek ievērota bērnu informācijas konfidencialitāte?

Lielākā da?a mūsu tīmek?a viet?u ir veidotas un paredzētas pieaugu?ajiem. Ja kāda no mūsu vietnēm ir paredzēta jaunākai auditorijai, mēs sa?emam piekri?anu no vecāka vai aizbild?a saska?ā ar vietējiem tiesību aktiem. ?

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet mūsu? īpa?o piezīmi vecākiem un Mars mārketinga kodeksu. Ja uzzināt, ka bērns, pārkāpjot ?o politiku, ir re?istrējies e-pasta jaunumu sa?em?anai vai citādi sniedzis savus Personas datus, lūdzu, zi?ojiet mums par to ?eit. Ja mēs uzzinām, ka nepilngadīgs lietotājs ir sniedzis Personas datus bez vecāku at?aujas, mēs izbeidzam attiecīgā konta darbību un dzē?am visus Personas datus, ko sniedzis attiecīgais lietotājs, ciktāl tas ir praktiski iespējams.

Kāda ir mūsu politika attiecībā uz interesēm atbilsto?u tie?saistes reklāmu?

Lūdzu, skatiet mūsu pazi?ojumus par Reklāmu izvēli un Sīkfailiem, lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu praksi attiecībā uz interesēm atbilsto?u tie?saistes reklāmu un sīkfailu izmanto?anu.

Kas vēl jums ir jāzina?

Kur jūsu informācija tiek glabāta un apstrādāta?

Personas dati, kurus mēs iegūstam vai sa?emam, var tikt glabāti un apstrādāti Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kur atrodas mūsu vai mūsu pakalpojumu sniedzēju objekti.

Serveri un datubāzes, kur glabājas?Personas dati, var atrasties ārpus valsts, no kuras jūs piek?uvāt ?ai tīmek?a vietnei, un valstī, kurai nav tādi pa?i konfidencialitātes tiesību akti kā jūsu mītnes valstij. Personas dati, kurus jūs mums sniedzat, var tikt nosūtīti uz citām valstīm saska?ā ar tiesiskajām prasībām. Mēs iegūsim, apstrādāsim un izmantosim Personas datus tikai saska?ā ar ?o Pazi?ojumu par konfidencialitāti.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu Personas datus?

Mēs paturam un glabājam jūsu Personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir pamatots komercdarbības mēr?is, un saska?ā ar savu datu glabā?anas politiku.

Kā ar Personas datiem, ka ir publiski pieejami (piemēram, tērzētavas, zi?ojumu dē?i vai citi interaktīvi forumi)?

Mēs varam piedāvāt tērzētavas, zi?ojumu dē?us vai interaktīvas telpas, kurās apmeklētāji var publicēt komentārus vai informāciju. Ja pastāv ?āda tērzētava, zi?ojumu dēlis, sociālo tīklu iespējas vai citas interaktīvas telpas, noteikti pārbaudiet publicētos noteikumus. Uz jums attieksies publicētie noteikumi, kā arī mūsu Vietnes Lieto?anas noteikumi. Dalības noteikumi var noteikt vecuma un citus ierobe?ojumus, piemēram, attiecībā uz aizskaro?a satura publicē?anu. Viss, ko jūs publicējat tie?saistē, ir publiska informācija. Mēs neesam atbildīgi ne par ko, ko jūs brīvprātīgi publicējat tie?saistē. Lietotājiem ir jāievēro piesardzība, izpau?ot Personas datus tie?saistē.

Nodo?ana

Gadījumā, ja mūsu aktīvus pilnībā vai da?ēji iegādājas vai iegūst cita puse, vai apvieno?anās gadījumā, jūs sniedzat mums tiesības nodot Personas datus, kurus esam ieguvu?i no jums.

Kā mēs sargājam jūsu Personas datus?

Mēs uzturam (un pieprasām, lai mūsu pakalpojumu sniedzēji uzturētu) atbilsto?us organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datu dro?ību. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu izmantotajiem dro?ības pasākumiem, jūs varat ar mums sazināties ?eit.

Mēs iesakām jums arī veikt papildu pasākumus? savu Personas datu aizsardzībai. Piemēram, instalējiet atjauninātu antivīrusu programmatūru, aizveriet pārlūkprogrammas pēc lieto?anas, uzturiet savu pieteik?anās akreditācijas datu un paro?u konfidencialitāti un regulāri atjauniniet programmatūru un lietotnes, lai nodro?inātu, ka izmantojat aktuālākās dro?ības iespējas.

Personas datu starptautiska pārsūtī?ana

Ja jūs izvēlaties mums sniegt Personas datus, mēs varam pārsūtīt ?os Personas datus saviem partneriem un apak?uz?ēmumiem vai citām tre?ajām pusēm saska?ā ar vietējiem tiesību aktiem. Mēs varam arī pārsūtīt jūsu Personas datus uz ārzemēm, no jūsu valsts vai jurisdikcijas uz citām valstīm vai jurisdikcijām saska?ā ar tiesiskajām prasībām. Mars galvenokārt izmanto Eiropas Savienības Komisijas Līgumu standartklauzulas datu pārsūtī?anai no Eiropas Savienības, EEZ, Lielbritānijas un ?veices uz valstīm ārpus EEZ (ieskaitot Lielbritāniju). Mars arī izmanto ES un ASV Privātuma vairoga regulējumu datu pārsūtī?anai starp ES un ASV, un Lielbritāniju un ASV, un ?veices un ASV Privātuma vairoga regulējumu datu pārsūtī?anai starp ?veici un ASV. Pārsūtī?anai starp citām jurisdikcijām Mars var pa?auties uz citiem juridiskiem starptautiskās pārsūtī?anas mehānismiem, kas ir atbilsto?i saska?ā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Mūsu privātuma vairoga saistības

Mars ASV un tā pārvaldītie ASV apak?uz?ēmumi (skatiet attiecināmo Mars ASV struktūrvienību un apak?uz?ēmumu sarakstu ?eit) piedalās ES un ASV Privātuma vairoga sistēmā un ?veices un ASV Privātuma vairoga sistēmā. Mēs esam apliecināju?i ASV Tirdzniecības ministrijai, ka ap?emamies ievērot Privātuma vairoga principus, apstrādājot visus Personas datus, kas tiek pārsūtīti no Eiropas Savienības, EEZ, Lielbritānijas un ?veices uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Uz?ēmums Mars ir atbildīgs saska?ā ar Privātuma vairoga principiem, ja tā tre?o pu?u a?enti apstrādā Personas datus veidā, kas neatbilst ?iem principiem, ja vien Mars nepierāda, ka nav atbildīgs. Da?os gadījumos Mars var būt pienākums izpaust Personas datus, atbildot uz likumīgiem valsts iestā?u pieprasījumiem. Tas ietver valsts dro?ības vai tiesībsargājo?o iestā?u prasības. ES, Lielbritānijas un ?veices iedzīvotāji, kuriem ir sūdzības vai jautājumi saistībā ar Privātuma vairogu, var sazināties ar mums ?eit. Saistībā ar sūdzībām, kas netiek tie?i atrisinātas ar mums, mēs sadarbojamies ar paneli, kuru izveidoju?as Eiropas datu aizsardzības iestādes (DAI), Lielbritānijas Informācijas komisāra birojs (ICO) un ?veices Federālais datu aizsardzības un informācijas komisārs (FDPIC).

Noteiktos gadījumos Privātuma vairogs sniedz skartajām personām tiesības izmantot saisto?u arbitrā?u. Lūdzu, apmeklējiet Privātuma vairoga I pielikuma lapu ?eit, lai skatītu sīkāku informāciju. Mars ASV ir pak?auts?ASV Federālās tirdzniecības komisijas (FTC) izmeklē?anas un izpildes pilnvarām. Ja pastāv kādas pretrunas starp ?ī Pazi?ojuma par konfidencialitāti noteikumiem un Privātuma vairoga principiem, noteico?ie ir Privātuma vairoga principi. Lai uzzinātu vairāk par Privātuma vairoga programmu un skatītu mūsu sertifikāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.privacyshield.gov.

Kā jums jārīkojas, ja jums ir jautājumi vai vēlaties ar mums sazināties?

Mēs veicam pasākumus, lai uzturētu jūsu Personas datus precīzus. Da?as Mars programmas sniedz piek?uvi Personas datu skatī?anai vai atjauninā?anai. Pārbaudiet vietā, kur jūs re?istrējāties, lai uzzinātu, vai varat tur skatīt vai atjaunināt savus Personas datus.

Ja mūsu veiktā jūsu Personas datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekri?anu, jums var būt tiesības atsaukt savu piekri?anu, noklik??inot ?eit.? ?emiet vērā, ka piekri?anas atsauk?ana neietekmēs mūsu veiktās jūsu Personas datu apstrādes likumību, pamatojoties uz jūsu piekri?anu pirms atsauk?anas. Attiecīgos gadījumos jums var arī būt tiesības iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības iestādei. Mēs ap?emamies atrisināt jautājumus, kas saistīti ar to, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus. Jūs varat ar mums jebkurā laikā sazināties saistībā ar jebkādiem jautājumiem vai ba?ām.

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Jūs varat sazināties ar globālo privātuma komandu un Mars par datu aizsardzību atbildīgo amatpersonu, noklik??inot ?eit.

Mēs esam ap?ēmu?ies sadarboties ar jums, lai atrisinātu jebkādas jūsu sūdzības. Ja jums ir kādas ba?as, lūdzu, sazinieties ar mums, noklik??inot ?eit. Mēs ātri rea?ēsim uz jūsu komunikāciju.

Individuālas datu tiesības

Da?i jūsu tiesību aspekti var at??irties atkarībā no jūsu dzīvesvietas. Mars atbildēs uz visiem tiesību pieprasījumiem saska?ā ar vietējiem tiesību aktiem.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar jebkuru no ?īm tiesībām, lūdzu, noklik??iniet ?eit.

Piek?uves tiesības

Jums var būt tiesības sa?emt apstiprinājumu par to, vai jūsu Personas dati tiek vai netiek apstrādāti. Ja tā ,,?

jums ir tiesības piek?ūt ?iem Personas datiem un citai informācijai, piemēram, nolūkiem, Personas datu kategorijām, sa?ēmējiem (vai sa?ēmēju kategorijām), kuriem Personas dati ir izpausti vai tiks izpausti, noteiktiem sa?ēmējiem tre?ajās valstīs vai starptautiskās organizācijās, ja iespējams, paredzamajam periodam, kurā Personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritērijiem, kas tiek izmantoti ?ī perioda noteik?anai, jūsu tiesībām utt.

Ja tas ir praktiski iespējams un to at?auj tiesību akti, mēs sniegsim mūsu apstrādāto Personas datu kopiju. Par jebkādām papildu kopijām mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Ja jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniski, un ja vien nav prasīts citādi, ?ī informācija tiks sniegta elektroniskā veidā.

Izlabo?anas tiesības

Jums var būt tiesības izlabot vai papildināt savus Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Izdzē?anas tiesības (“tiesības tikt aizmirstiem”)

Jums var būt tiesības uz savu Personas datu dzē?anu noteiktos apstāk?os. Piemērus skatiet tālāk tekstā.?

 • Jūsu Personas dati vairs nav nepiecie?ami nolūkiem, kuru dē? tie tika apstrādāti
 • Jūs atsaucat savus piekri?anu, uz kuras apstrāde ir pamatota, un mums nav cita juridiska pamata apstrādei
 • Jūs iebilstat pret apstrādi un nav nekādu pārāku juridisku pamatu apstrādei
 • Jūsu Personas dati ir tiku?i nelikumīgi apstrādāti
 • Jūsu Personas dati ir jādzē?, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas uz mums attiecas

?īs tiesības nav piemērojamas apstrādei tādā apmērā, kādā tā nepiecie?ama tālāk minētajiem nolūkiem.?

 • Vārda un informācijas brīvības realizācijai
 • Lai izpildītu tiesisku pienākumu, kas nosaka apstrādi ar tiesību aktu, kas uz mums attiecas
 • Lai veiktu kādu uzdevumu sabiedrības interesēs
 • Sabiedrības intere?u dē? veselības aizsardzības jomā
 • Arhivē?anas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos
 • Lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās prasības

Apstrādes ierobe?o?anas tiesības

Jums var būt tiesības ierobe?ot apstrādi tālāk minēto iemeslu dē?.

 • Jūs apstrīdat savu Personas datu precizitāti – uz periodu, kas ?auj jums pārbaudīt ?o Personas datu precizitāti
 • Apstrāde ir nelikumīga un jūs iebilstat pret ?o Personas datu dzē?anu un pieprasāt to lieto?anas ierobe?o?anu?
 • Mums ?ie Personas dati vairs nav nepiecie?ami apstrādes nolūkiem, ta?u tie ir nepiecie?ami jums, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
 • Jūs izmantojāt savas tiesības iebilst pret apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu likumīgie pamati ir pārāki par jūsu

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības sa?emt Personas datus, kurus esat mums sniegu?i, strukturētā, pla?i izmantotā un ma?īnlasāmā formātā. Jums ir tiesības nosūtīt ?os Personas datus citam pārzinim, ja apstrāde ir balstīta uz piekri?anu vai uz līgumu un tiek veikta ar automatizētiem līdzek?iem.

Tiesības iebilst

Jums var būt tiesības iebilst, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, pret savu Personas datu apstrādi, kas ir balstīta uz pamatotiem mūsu iemesliem. Mēs izbeigsim ?o Personas datu apstrādi, ja vien mums nebūs tādu pārliecino?u iemeslu to apstrādei, kas ir pārāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai likumīgu prasību izveido?anai, īsteno?anai vai aizstāvē?anai. Ja Personas dati tiek apstrādāti tie?ā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilē?anu, jūs varat iebilst jebkurā laikā.

Automatizēta individuāla lēmumu pie?em?ana, ieskaitot profilē?anu

Jums var būt tiesības netikt pak?autam/-ai lēmumam, kas pamatots tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilē?anu, iz?emot noteiktus iz?ēmuma gadījumus saska?ā ar vietējiem tiesību aktiem.?

Tiesības atsaukt piekri?anu

Ja Personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekri?anu, jums var?būt tiesības atsaukt piekri?anu jebkurā laikā, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kas balstīta uz piekri?anu pirms atsauk?anas.

Anonimitātes tiesības

Jums var arī būt tiesības pieprasīt anonimitāti. Tas nozīmē, ka jūsu Personas dati netiktu iegūti vai apstrādāti. Ja jūs izvēlaties izmantot ?īs tiesības, mums var nebūt iespējas sniegt jums prasītās preces vai pakalpojumus.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar jebkuru no ?īm tiesībām, lūdzu, noklik??iniet ?eit.Ja jūs vēlaties iesniegt pieprasījumu attiecībā uz kādu no minētajām tiesībām, lūdzu, noklik??iniet ?eit.

Kādas ir jūsu konfidencialitātes tiesības Kalifornijā?

Kalifornijas tiesību akti ?auj Kalifornijas iedzīvotājiem pieprasīt noteiktu informāciju par mūsu veikto Personas datu?izpau?anu tre?ajām pusēm to tie?ā mārketinga nolūkos. Lai iesniegtu ?ādu pieprasījumu, lūdzu,? sazinieties ar mums un iek?aujiet sava pieprasījuma tēmas rindi?ā frāzi “Shine the Light”.

Kop? 2020. gada 1. janvāra Kalifornijas tiesību akti sniedz Kalifornijas patērētājiem da?as papildu tiesības.

 1. Tiesības zināt, kā mēs iegūstam, izmantojam un kopīgojam Personas datus, kurus esam par tiem ieguvu?i pēdējo 12 mēne?u laikā
 2. Tiesības atteikties no savu Personas datu pārdo?anas tre?ajām pusēm (vai, patērētājiem, kuri nav sasniegu?i 16 gadu vecumu, tiesības uz savu Personas ?datu?nepārdo?anu bez savas vai savu vecāku piekri?anas. Mars ?obrīd Personas datus nepārdod
 3. Tiesības dzēst savus Personas datus?ar noteiktiem iz?ēmumiem, kurus nosaka tiesību akti
 4. Tiesības uz nediskriminē?anu, lai sa?emtu vienādu apkalpo?anu un cenas no uz?ēmuma pat pēc savu? tiesību?izmanto?anas

Kalifornijas patērētāji var iesniegt pieprasījumu saistībā ar minētajām tiesībām, noklik??inot ?eit. Jūs varat arī iesniegt pieprasījumu, zvanot pa tālruni 1-844-316-5985 vai sazinoties ar noteiktu Mars struktūrvienību, ar kuru jums ir attiecības.

 • Banfield Pet Hospital: noklik??inot ?eit vai zvanot pa tālruni 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: noklik??inot ?eit vai zvanot pa tālruni 855-900-8444
 • VCA Animal Hospitals: noklik??inot ?eit vai zvanot pa tālruni 1-844-276-5786

  ?emiet vērā, ka da?as no ?īm tiesībām jūs varat izmantot ierobe?otu rei?u skaitu. Jūs varat iecelt pilnvarotu pārstāvi pieprasījumu iesnieg?anai jūsu vārdā. Pārstāvim ir jāsniedz pierādījums par jūsu sniegto pilnvarojumu un savu re?istrāciju pie Kalifornijas valsts sekretāra. Mēs varam noraidīt tāda pārstāvja pieprasījumu, kur? neiesniedz pierādījumu par to, ka ir sa?ēmis jūsu pilnvarojumu rīkoties jūsu vārdā.

Pirms jūsu pieprasījuma izpildī?anas mums var būt nepiecie?ams to pārbaudīt. Piemēram, mēs varam lūgt jūs apstiprināt datu punktus, kuri mums jau ir par jums. Mēs izmantosim Personas datus, kas sniegti pieprasījumā, tikai lai pārbaudītu prasītāja identitāti vai pilnvaras.

Kā mēs rea?ējam uz “Neizseko?anas” pieprasījumiem

Tā kā nav nekādu globāli atzītu “Neizseko?anas” iestatījumu, mēs neatbalstām pārlūkprogrammu “Neizseko?anas” iestatījumus un ?obrīd nepiedalāmies sistēmās, kas ?autu mums rea?ēt uz signāliem vai citiem mehānismiem no jums.

Izmai?as

Izmai?as ?ajā Pazi?ojumā par konfidencialitāti

Mēs izmantosim jūsu Personas datus tikai veidā, kas aprakstīts ?ajā Pazi?ojumā par konfidencialitāti. Ja mēs izlemsim izmantot jūsu Personas datus veidā, kas at??iras no tā, kas tika norādīts informācijas iegū?anas brīdī, jums tiks sniegts pazi?ojums. Ja ir kādas pretrunas starp mūsu Pazi?ojuma par konfidencialitāti versiju ang?u valodā un tulkotu versiju, noteico?ā ir versija ang?u valodā.

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看