MūS? PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2020 08 31

Ap?valga

?Mars“ jau daugiau nei 100 met? yra ?eimos verslas, kuriuo did?iuojam?s. Esame nepriklausomas verslas, tod?l galime sprendimus priimti kart?, o ne ketvir?i?, principu. Tai ?galina mus investuoti ? ilgalaik? mūs? verslo, darbuotoj?, vartotoj? ir visos planetos ateit?, vadovaujantis mūs? tvariaisiais principais. Tikime, kad pasaulis, kur? norime matyti rytoj, priklauso nuo to, kaip versl? vykdome ?iandien.

Mūs? duomen? privatumo principai:

 1. Mes vertiname mums patik?tus asmens duomenis ir juos tvarkome su atitinkama pagarba.
 2. Siekiame mūs? saugomus asmens duomenis tvarkyti skaidriai ir atsakingai, vadovaudamiesi savo Penkiais principais ir galiojan?iais ?statymais.
 3. Mes laikom?s ir gerbiame mūs? vartotoj?, klient? ir d?l darbo besikreipian?i? asmen? turimas privatumo teises.
 4. Esame ?sipareigoj? nuolat tobulinti savo privatumo ir saugumo praktik?.

?i Privatumo politika suteikia jums informacij? apie tai, kaip mes, ?Mars, Incorporated“ ir mūs? ?moni? grup?, apimanti mūs? filialus ir dukterines ?mones?(toliau kartu vadinama ?Mars“, ?mes“, ?mus“ ar ?mūs?“), renka, naudoja ir bendrina asmens duomenis per mūs? tinklapius, mobili?j? ?rengini? program?les ar kitas svetaines, kuriose pateikiama ?i Privatumo politika (toliau kartu vadinama ?svetain?mis“). ?i Privatumo politika taip pat yra taikoma ir informacijai, kuri? jūs mums pateikiate asmeni?kai, ar bet kuriame mūs? ma?menin?s prekybos ta?ke ir (arba) veterinarijos klinikoje (taip pat ir ?svetain?se“), bei kai kreipiat?s d?l darbo ?Mars“.

Jei pageidaujate pateikti u?klaus? apie savo asmens duomenis, pateikiamus ?Mars“, paspauskite ?i? nuorod?.

Kada taikoma ?i Privatumo politika?

Renkami asmens duomenys – kokie, kod?l, ir kaip

Koki? kategorij? asmens duomenis renkame ir apdirbame?

Kod?l renkame ir kam naudojame jūs? asmens duomenis?

Kaip bendriname ir vie?iname jūs? asmens duomenis?

Kreipimasis ? ?Mars“ d?l darbo

Mūs? bendravimo su jumis būdai

Vaikai

Kaip saugomas vaik? privatumas?

Reklama ir slapukai

Kokia yra mūs? internetin?s reklamos pagal pom?gius politika?

Kita naudinga informacija

K? dar turite ?inoti?

Susisiekite su mumis

Kaip susisiekti su mumis?

Jus galintys liesti ?statymai ir taisykl?s

Su asmens duomenimis susijusios individ? teis?s

Jūs? privatumo teis?s pagal Kalifornijos ?statymus

Pakeitimai

?ios Privatumo politikos pakeitimai.

?i Privatumo politika taikoma ?Mars, Incorporated“ ir jos grup?s ?moni? renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims. Privatumo politika taikoma asmeni?kai, per mūs? tinklapius, mobili?sias program?les, el. pa?t?, veterinarines klinikas, socialini? medij? puslapius ir kitas svetaines, kuriose pateikiama ?i privatumo politika (?svetain?s“) surinktiems asmens duomenims.? Jūs? asmens duomenys apima informacij? arba informacini? duomen? derin?, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotas jūs? tapatybei nustatyti (?asmens duomenys“).? Tai apima tokius tapatyb?s identifikatorius kaip vardas ir pavard?, asmens kodas, buvimo vietos nustatymo duomenys, internetinis tapatyb?s nustatymas arba jūs? fizin?, fiziologin?, genetin?, psichin?, ekonomin?, kultūrin? ar socialin? tapatyb? i?duodantys veiksniai.? Atkreipkite d?mes?, kad asmens duomen? apibr??imas gali skirtis priklausomai nuo regiono. Jei rinksime informacij?, kuri jūs? regione laikoma asmens duomenimis, mes j? taip ir traktuosime, laikydamiesi ?ios Privatumo politikos ir galiojan?i? vietini? ?statym? nuostat?.???

Kad suprastum?te mūs? ?mon?s jūs? asmens duomenims taikom? politik? ir praktik?, atid?iai perskaitykite ?i? Privatumo politik?. ?i Privatumo politika laikas nuo laiko gali keistis. Apie esminius poky?ius prane?ime jums, tam tikram pateisinamam laiko tarpui patalpindami prane?im? savo svetain?s pagrindiniame puslapyje ir pakeisdami ?Atnaujinta“ dat?. Karts nuo karto patikrinkite, ar nebuvo atlikta pakeitim?.

Mes laikom?s ?ali? ir valstij? duomen? apsaugos ?statym? ir bendradarbiaujame su duomen? apsaugos institucijomis.

Jei esate jurisdikcijoje, kuri pripa??sta ?asmens duomen? valdytojo“ ar pana?i? s?vok?, asmens duomen? valdytojas yra:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Susisiekti: ?ia

Jei turite klausim? apie tai, kaip naudojami jūs? asmens duomenys, su asmens duomen? valdytoju galite susisiekti, paspausdami ?ia arba ?ia.? Taip pat pra?ome perskaityti ir toliau pateikt? pastraip? ?Su asmens duomenimis susijusios individ? teis?s“.

Galime rinkti bei tvarkyti ?vairi? kategorij? asmens duomenis.? Po toliau nurodyt? kategorij? asmens duomen? pateikiama informacija apie j? ?altin? (-ius), tiksl? (-us) ir atskleidim? (-us).

 • Tapatyb?s identifikatoriai. Identifikatorius gauname tiesiogiai i? jūs? arba i? tre?i?j? ?ali?, toki? kaip duomen? makleriai ar socialini? medij? platformos. Identifikatoriais vadinami tokie duomenys, kaip jūs? vardas bei pavard? ar kontaktin? informacija. Mes juos naudojame jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; registracijai, konkursams ir akcijoms; informacijai jums teikti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti; vykdydami savo pareigas pagal sutart? su jumis; apdirbdami asmens duomenis klient? ar tiek?j? ?vertinimo ir bendradarbiavimo su jais prad?jimo tikslais; atitinkamos reklamos teikimui; ir (arba) tyrimams. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • Asmens duomen? kategorijos, gaunamos su klient? registracijos ?ra?ais. ?iuos duomenis gauname tiesiogiai i? jūs?. Mes juos naudojame jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti; vykdydami savo pareigas pagal sutart? su jumis; ir (arba) apdirbdami asmens duomenis klient? ar tiek?j? ?vertinimo ir bendradarbiavimo su jais prad?jimo tikslais. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • Apsaugotos klasifikavimo charakteristikos. Apsaugotas klasifikavimo charakteristikas gauname tiesiogiai i? jūs? arba i? tre?i?j? ?ali?, toki? kaip duomen? makleriai ar socialini? medij? platformos. ?iuos duomenis naudojame jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; vykdydami savo pareigas pagal sutart? su jumis; ir (arba) apdirbdami asmens duomenis klient? ar tiek?j? ?vertinimo ir bendradarbiavimo su jais prad?jimo tikslais. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • Komercin? informacija. J? gauname tiesiogiai i? jūs?, kai perkate produktus ir paslaugas bet kurioje i? mūs? ma?menin?s prekybos viet?, ?skaitant mūs? veterinarijos klinikas bei pirkimus internetu. Komercinius duomenis naudojame jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • Internetin? ar kita pana?i veikla tinkluose. ?iuos duomenis gauname netiesiogiai i? jūs? (pvz.: steb?dami jūs? veiksmus mūs? interneto svetain?se) arba i? tre?i?j? ?ali?, toki? kaip duomen? analiz?s teik?jai. Juos naudojame suasmenintam turiniui ir informacijai jums teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • Geografin?s pad?ties duomenys. Geografin?s pad?ties duomenis gauname ir tiesiogiai, ir netiesiogiai i? jūs? (pvz.: jei esate aktyvav? vietos nustatymo paslaugas) ir (arba) i? tre?i?j? ?ali?, toki? kaip socialini? medij? platformos. Juos naudojame jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; registracijai, konkursams ir akcijoms; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti; vykdydami savo pareigas pagal sutart? su jumis; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • Informacija apie profesin? arba darbin? veikl?. Informacij? apie profesin? arba darbin? veikl? gauname tiesiogiai i? jūs? arba i? tre?i?j? ?ali? (t. y. asmens biografijos fakt? tikrinimo paslaug? teik?j?). ?iuos duomenis naudojame apdirbdami ?darbinimo parai?kas ir vykdydami savo pareigas pagal sutart? su jumis. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.
 • I? kit? asmens duomen? i?plaukian?ios i?vados. ?ias i?vadas darome i? netiesiogiai i? jūs? gaunam? duomen? (pvz.: steb?dami jūs? veiksmus mūs? interneto svetain?se) arba i? tre?i?j? ?ali?, toki? kaip duomen? analiz?s teik?jai. ?iuos duomenis naudojame jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami ?Mars“ ?moni? grup?je ir su paslaug? teik?jais.

Mes galime rinkti informacij? ir i? kit? ?altini?, ?skaitant kontaktini? asmen? s?ra?us ir demografin? informacij?. Ji gali būti derinama su kita apra?ytiems tikslams renkama informacija.

Renkame ?iuos konkre?ius asmens duomenis:

 • Asmeniniai kontaktiniai duomenys. Jie apima toki? informacij? kaip vardai ir pavard?s, adresai, telefon? bei el. pa?to adresai. Pavyzd?iui, kai pateikiate kontaktin? informacij? registracijos internetu metu, kai turite verslo reikal? su mumis ar kai teikiate mums paslaugas. Kai kurios interneto svetain?s internetin?s paskyros kūrimo metu leid?ia nustatyti vartotojo vard? ir slapta?od?.
 • Informacija apie jūs? sandorius su mumis.?Pavyzd?iui, jūs? pirkim? istorija, atsiskaitym? ir pristatymo adreso informacija bei kita informacija, susijusi su jūs? naudojimuisi mūs? produktais arba paslaugomis.
 • Mok?jimo informacija. Ji apima jūs? kreditin?s arba debeto kortel?s duomenis, internetin?s mok?jimo paskyros bei kitus mok?jim? duomenis.
 • Unikali kliento ir komercin? informacija. Pavyzd?iui, vartotojo vardai ir kiti prisijungimo duomenys.
 • Informacija apie jūs? susidom?jim? darbo vieta. Pavyzd?iui, tai, kam teikiate pirmenyb?, jūs? darbo istorija ir informacija, pateikiama kreipimosi d?l darbo parai?kose.
 • Demografin? informacija. Pavyzd?iui, tokie duomenys kaip am?ius, lytis, hobis, m?gstama veikla, skonis ar tai, kam teikiate pirmenyb?.
 • Sutar?i? su klientais ar pardav?jais duomenys. Jie apima klient? ar tiek?j? ?vertinimo ir bendradarbiavimo su jais priimtinumo duomenis. Pavyzd?iui, renkame duomenis apie kredito status? arba vie?ai prieinam? informacij? apie patirtas sankcijas ar patekim? ? stebim?j? s?ra?us.?
 • I? mūs? svetaini? ir socialini? medij? puslapi? surinkta informacija. Tai apima informacij?, surenkam? jums bendraujant su mumis. Pavyzd?iui, komentarus, nuotraukas bei kit? informacij?, kuri? skelbiate tinklara??iuose, prane?im? lentose ar socialiniuose tinkluose.
 • Informacija apie prietais?.?Pavyzd?iui, Interneto protokolo (IP) adresas, prietaiso identifikatorius, prietaiso operacin? sistema, nar?ykl?s tipas, svetain?s, lankytos prie? ar po jūs? apsilankymo mūs? svetain?je, per?iūr?ti puslapiai bei veikla mūs? svetain?je, taip pat s?veika su reklaminiais skelbimais.
 • Tre?i?j? ?ali? paslaug? tiek?jai ir reklamos partneriai taip pat gali automati?kai rinkti informacij?.
 • Kita su jūs? sutikimu surinkta informacija.

Mūs? surinkta informacija apie jūs? augintin?, pvz.: jūs? augintinio rū?is, veisl?, gimtadienis ar gydym? istorija, n?ra laikoma asmens duomenimis.

Jūs? asmens duomenis galime naudoti ?vairiais teis?tais tikslais, ?skaitant:

 • Jūs? pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti. Renkamus asmens duomenis galime naudoti jūs? pra?ymams ?vykdyti ir galimybei naudotis mūs? funkcijomis, produktais ir paslaugomis suteikti. Tai apima mok?jim? u? pirkinius, prenumeratas ar pardavimus apdirbim? bei apsaug? nuo galim? apgauling? operacij? ir j? atpa?inim?.
 • Registracijai, konkursams ir akcijoms. Jūs? asmens duomenis galime naudoti jums u?registruoti ? konkursus, jei pageidaujate dalyvauti, prane?ti apie rezultatus ir u?registruoti jus tam tikroms funkcijoms, produktams ir paslaugoms pagal jūs? pa?ym?tus rinkodaros pasirinkimus gauti.
 • Bendravimui su jumis ir informacijai jums teikti. Jūs? asmens duomenis galime naudoti, nor?dami susisiekti su jumis, atsakyti ? jūs? klausimus ar komentarus ?arba informacijai apie atnaujinimus ir naujienas jums pateikti. Arba, jei esate deklarav?, kad domit?s darbu ?Mars“, ?sp?ti jus apie atsiradusi? tinkam? darbo viet?.
 • Suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei bro?iūroms, kuponams, pavyzd?iams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūs? produktus ar mūs? ?moni? grup? jums si?sti. Kai to reikalauja ?statymai, lankytoj?, pateikian?i? savo el. pa?to adresus, pra?ome mums pasakyti, ar jie nor?t? i? mūs? gauti daugiau informacijos bei naujien?, pavyzd?iui, informacijos apie mūs? ?moni? grup?s teikiamus produktus ir paslaugas. Savo lankytojams mes taip pat siūlome ir ?atsisakymo“ galimyb?, jei jie nutaria atsisakyti mūs? siun?iamos informacijos. Kartais, prie? mums susisiekiant su jumis tam tikrais būdais arba prie? tam tikr? nauj? paslaug? atsiradim?, jūs? gali būti papra?yta ?sutikti“.
 • Kai atliekame savo pareig? pagal sutart? su jumis. Jūs? asmens duomenis, jei reikia, galime naudoti, jei esate paslaug? teik?jas arba kreipiat?s ? mus d?l darbo. Jei esate vartotojas arba mūs? paslaug? naudotojas, jūs? asmens duomenis naudosime savo sutartin?ms pareigoms jums vykdyti.
 • Klientams bei tiek?jams ?vertinti ir pripa?inti priimtinais. Tai apima kai kuri? klient? bei tiek?j? tapatyb?s ir kredito statuso patikrinim?, i?samaus tikrinimo procedūros atlikim? bei patikrinim? pagal vie?ai prieinamus vyriausyb?s ir (arba) sankcij? s?ra?us ir kitus tre?i?j? ?ali? duomen? ?altinius, naudojim?si ?Mars“ incident? registrais, ?sp?jamosiomis sektoriaus sistemomis ir (arba) tre?i?j? ?ali? tikrinimo paslaugomis ir dalyvavim? juose (jose). Renkant ?iuos asmens duomenis, gali būti naudojamasi kredito reiting? agentūros ar kitos tre?iosios ?alies paslaugomis.
 • Atitinkamai reklamai teikti. Nor?dami susisiekti su potencialiais klientais, galime pirkti ir naudoti adresat?, sutinkan?i? gauti toki? informacij?, el. pa?to adres? s?ra?us.. Tokius s?ra?us pateikian?iuosius pra?ome patvirtinti, kad teikiama tik toki? asmen? kontaktin? informacija, kurie pageidauja gauti pasiūlymus ir informacij? el. pa?tu. Parinkdami reklam?, taip pat galime naudoti demografin? informacij? ir informacij? apie vartotoj? pom?gius, kad pasiektume tuos, kuriems tokia reklama yra labiausiai aktuali. Tokiu būdu vartotojams bus teikiama juos labiausiai dominanti reklama. Mes patenkiname atsisakymo pra?ymus. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie mūs? reklamavimo praktik?, spustel?kite ?ia , kad pasiektum?te mūs? internetin?s pom?giais gr?stos reklamos politik?.
 • Kitiems pasiūlymams jums teikti. Kartais pasiūlymus, kuponus ir informacij?, ?skaitant katalogus, pateiksime el. pa?tu. Pavyzd?iui, kai klientai pateikia internetin? u?sakym? mūs? katalog? parduotuv?se arba u?siregistruoja vienam i? mūs? katalog? gauti internetu, galime juos ?traukti ? to katalogo gav?j? s?ra??. Mes taip pat galime naudoti tre?i?j? ?ali? ar vie??j? ?altini? teikiamus s?ra?us. Gav? jūs? sutikim?, mes galime keistis klient? vard? ir adres? s?ra?ais su kitomis ?mon?mis, kurios gali susisiekti su jumis pa?tu, kad pateikt? savo pasiūlymus. ?i? pasiūlym? galite bet kada atsisakyti.
 • Funkcijoms, produktams ir paslaugoms, kurias siūlome svetain?se, tobulinti. Asmens duomenis galime naudoti ?Mars“ siūlom? produkt? pasiūlai, paslaugoms, o taip pat ir mūs? svetain?ms bei j? funkcijoms tobulinti.
 • Kai kuriems automatizuotiems sprendimams priimti. Renkamus asmens duomenis galime naudoti internetinei reklamai ir (arba) jūs? asmenyb?s profilio sudarymui. I?sami informacija apie renkamus asmens duomenis bei tai, kaip jie naudojami ir kaip galite atsisakyti j? panaudojimo bet kokiems automatizuotiems sprendimams priimti, pateikiama toliau.

Kokiais teisiniais pagrindais galime tvarkyti jūs? asmens duomenis?

 • Jūs? gyvybiniams interesams apsaugoti. Pavyzd?iui, jums esant ?Mars“ ?mon?je, asmens duomenis galime tvarkyti sveikatos ir saugos sumetimais, arba kandidatams, jiems kreipiantis d?l darbo, atrinkti, kai kuriose jurisdikcijose – sudarydami susitarimus su darbuotoj? s?jungomis, bei vie?iesiems interesams apsaugoti.
 • Jūs? nurodymu ir su jūs? sutikimu.
 • Mokslini? tyrim? tikslais.
 • Kitais teis?tais verslo tikslais.?Tai apima, bet tuo neapsiriboja, atitikimo ?statymams bei pirmiau apra?ytais tikslais.

Jūs? asmens duomenis galime bendrinti ir vie?inti toliau nurodytais atvejais.

 • ?Mars“ ?mon?je ir ?Mars“ ?moni? grup?s viduje.
 • Tiek?jams arba agentams. Jūs? asmens duomenimis galime dalintis su mums paslaugas teikti nusamdytomis ?mon?mis. Kai asmens duomenimis dalijam?s su kitomis ?mon?mis paslaug? mums tiekimo tikslais, joms neleid?iama j? panaudoti jokiais kitais tikslais. Jei nesate dav? kitokio sutikimo, jos privalo su jūs? asmens duomenis elgtis konfidencialiai.
 • Kai jūs? asmens duomenys perduodami kartu su kitu ?mon?s verslo turtu.
 • Jei esame gav? jūs? nurodym? ar sutikim? jūs? asmens duomenims atskleisti.
 • Siekdami laikytis ?statym?, teismini? proces? metu arba gav? teis?tus pareikalavimus, ?skaitant pareikalavimus, gautus i? ?statym? prie?iūros ir vyriausyb?s ?staig?.
 • Vartotoj? skundams ar galimiems ?statym? pa?eidimams tirti, svetain?s vientisumui apsaugoti, jūs? pra?ymams ?vykdyti bei bendradarbiaujant koki? nors teisini? tyrim? vykdymo metu.
 • Siekdami apsaugoti ?Mars“ ?moni? grup?s arba klient? teises ar nuosavyb?, ?skaitant s?lyg?, reglamentuojan?i? jūs? naudojim?si paslaugomis, laikym?si.
 • Kai esame nuo?ird?iai ?sitikin?, kad prieiga prie informacijos arba jos atskleidimas yra būtini, siekiant apsaugoti mūs? ?associates“, klient?, visuomen?s ir namini? gyvūn? sveikat? ir (arba) u?tikrinti j? saugum?.
 • Kitiems teis?tiems verslo tikslams paremti. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, ?statym? nuostat? laikym?si, klinikini? tyrim? r?mim?, namini? gyvūn? diagnozavimo ir gydymo vertinim?.

Atkreipkite d?mes?, kad svetain?se gali būti nuorod? arba jos gali būti susietos su tre?i?j? ?ali? svetain?mis, kuri? privatumo praktika gali skirtis nuo mūs? Privatumo politikos. Jei savo asmens duomenis pateikiate bet kuriai i? toki? svetaini?, jūs? duomenys bus tvarkomi pagal j? privatumo politik?. Raginame skaityti vis? interneto svetaini?, kuriose lankot?s, privatumo politik?.

Suanonimintus duomenis mes galime parduoti tre?iosioms ?alims, taip pat suanonimint? bei tapatyb?s neatskleid?ian?i? informacij? galime bendrinti, kaip apra?yta pirmiau. Suanonimint? arba tapatyb?s neatskleid?ian?i? informacij? galime derinti su kita suanoniminta arba tapatyb?s neatskleid?ian?ia informacija, gauta i? kit? ?altini?. Sukaupta ir anonimine informacija taip pat galime dalintis su tre?iosiomis ?alimis, ?skaitant, pavyzd?iui, patar?jus, reklamuotojus ir investuotojus, bendros verslo analiz?s tikslais. Pavyzd?iui, galime reklamuotojus informuoti apie mūs? svetain?s lankytoj? skai?i? bei populiariausias funkcijas arba teikiamas paslaugas.

Kai ? ?Mars“ kreipiat?s d?l darbo, jūs? asmens duomenis tvarkome taip, kaip apra?yta ?ia, laikydamiesi galiojan?i? duomen? apsaugos ?statym?. ?Mars“ gerbia jūs? privatum? ir jūs?, kaip darbo kandidato, asmens duomenis laiko konfidencialiais. Jūs? asmens duomenis naudojame ir bendriname taip, kaip apra?yta ?ioje Privatumo politikoje, bei taip, kaip apra?yta toliau, nes jie yra susij? su jumis, kaip darbo ie?kan?iu asmeniu.

Asmens duomenys, kuriuos renkame apie jus, kaip besikreipiant?j? d?l darbo

Kai kreipiat?s ? ?Mars“ d?l darbo, mes pra?ome jūs? pateikti savo asmens duomenis, kad gal?tum?te ?vertinti jūs? parai?k?. Jūs taip pat galite pasirinkti pateikti papildomus asmens duomenis (pavyzd?iui, informacij? apie savo hobius ir socialinius pom?gius). Visa informacija yra teikiama savanori?kai ir jūs pats pasirenkate, kokius asmens duomenis norite pateikti. Atkreipkite d?mes?, kad jei nuspr?site neteikti pra?om? asmens duomen?, mūs? galimyb?s svarstyti jūs? kandidatūr? d?l pareig? gali būti ribotos.

I? kit? tre?i?j? ?ali? gaunama informacija

Informacij? apie jus mes taip pat galime gauti i? vie??j? ?altini? ar tre?i?j? ?ali?. Pavyzd?iui, nor?dami patikrinti?jūs? parai?koje pateikt? informacij? arba jūs? biografijos faktus, naudodamiesi tre?iosios ?alies paslaugomis, kaip tai leid?ia galiojantys ?statymai. Jei norite, galite mums pateikti savo asmens duomenis, esan?ius tre?i?j? ?ali? svetain?se, tokiose kaip ?LinkedIn“, jei jos naudojamos jūs? rinkoje. Jei nusprend?iate suteikti ?Mars“ prieig? prie ?i? asmens duomen?, jūs sutinkate, kad ?Mars“ gali rinkti, saugoti ir naudoti ?i? informacij? taip, kaip i?d?styta ?ioje Privatumo politikoje.

Kaip ?Mars“ naudoja jūs?, kaip besikreipian?iojo d?l darbo, asmens duomenis

?Mars“ naudos jūs? asmens duomenis jūs? parai?kai apdoroti, ?skaitant toliau nurodytus tikslus.?

 • Kandidat? verbavimas, ?vertinimas ir atranka
 • Bendrasis ?mogi?k?j? i?tekli? administravimas ir valdymas
 • Poreiki? tenkinamumo tyrim? vykdymas (pavyzd?iui, verbavimo procesui valdyti ir tobulinti)
 • Darbo istorijos nuorodos (-?) tikrinimas, biografijos fakt? tikrinimas ir susijusi? vertinim? atlikimas
 • Laikantis teisini? ir ?mon?s reikalavim? (pavyzd?iui, darbuotoj? ?vairovei steb?ti)
 • Bendravimui su jumis d?l jūs? parai?kos ir susidom?jimo darbu ?Mars“
 • Būsimoms ?sidarbinimo galimyb?ms, jei esate dav? sutikim? tokiam duomen? panaudojimui

Profiliavimas ir automatizuotas sprendim? pri?mimas

?Mars“ taip pat gali naudoti jūs? asmens duomenis duomen? ir statistin?ms analiz?ms atlikti. Siekdami laikytis teisini? reikalavim? arba gindami teis?tus ?Mars“ interesus, gav? jūs? sutikim? ir?jei tai leid?ia galiojantys ?statymai, galime vykdyti darbuotoj? verbavimo analiz? bei ?vairov?s steb?jim? pasauliniu mastu. Jūs turite teis? nesutikti su sprendimo apie jus pri?mimu, jei jis yra pagr?stas tik automatizuotu duomen? apdorojimu, ?skaitant profiliavim?, jei toks sprendimas sukuria teisines pasekmes jūs? at?vilgiu arba ?ymiai jus paveikia. ?Mars“ jokiame savo ?darbinimo proceso etape nepriima tik automatizuot? sprendim? apie kandidatus.

Su kuo ?Mars“ dalinasi jūs?, kaip darbo ie?kan?io asmens, asmens duomenimis?

Jūs? asmens duomenimis bus dalijamasi tik su tais ?Mars“ ?associates“, kuriems j? tikrai reikia savo u?duotims ir pareigoms atlikti, bei tre?iosioms ?alims, turin?ioms teis?t? verslo poreik?. Tre?iosios ?alys, būdingos darbo ie?kan?i? asmen? reikaluose, yra ?darbinimo agentūros, konsultantai, biografini? fakt? tikrinimo paslaug? teik?jai bei advokatai. ?ie paslaug? teik?jai gali skirtis, priklausomai nuo jus ?darbinan?ios ?Mars“ ?mon?s, ir, laikui b?gant, keistis. Mes?visada stengiam?s u?tikrinti, kad tre?iosios ?alys, apdirban?ios asmens duomenis, tai daryt? laikydamosi ?ios Privatumo politikos ir galiojan?i? ?statym?.

Jei nebenorite, kad mes naudotume jūs? kontaktin? informacij? reklamuoti ?Mars“ arba tre?i?j? ?ali? produktams ar paslaugoms, atsi?skite mums el. lai?k?, i?d?stydami savo pra?ym?, adresu p[email protected].

Kai jums atsiun?iame reklamin? el. lai?k?, jūs galite atsisakyti toki? lai?k? gavimo, paspausdami nuorod? el. lai?ko pabaigoje, kad ateityje?reklamini? lai?k? negautum?te. Kai kuriais atvejais, prie? si?sdami reklaminius el. lai?kus, galime papra?yti jūs? sutikimo. Atsisak??pateikti sutikim?, tam tikr? el. lai?k? i? mūs? negausite.

Net jei nuspr?site negauti reklamini? el. lai?k?, vis tiek galite gauti el. lai?kus, patvirtinan?ius komercini? sandori?, kuriuos jau esate sudar? su mumis, vykdym?, ?vykdym? ar patvirtinim?. Tai apima mūs? tarpusavio bendravim? apie jūs? augintinio sveikat?, priminimus apie paskirtus apsilankymus klinikoje, jūs? registracijos u?baigim?, vartotojo duomen? taisym?, slapta?od?io pakeitimo u?klausas, sandori? patvirtinimus, prane?imus apie produkt? i?siuntim? bei kit? bendravim?, kuris yra būtinas, jums sudarius sandorius su mumis.

Mes taip pat galime pasiūlyti jums bendravim? teksto / SMS ?inut?mis. Tam tikromis aplinkyb?mis galime pra?yti jūs? patvirtinti, kad sutinkate gauti tekstines ?inutes i? mūs?. Jūs bet kada galite atsisakyti gauti i? mūs? tam tikrus tekstinius prane?imus (i?skyrus tekstinius priminimus apie susitart? apsilankym?), ? bet kur? tekstin? prane?im? atsakydami ?inute ?STOP“.

Jei ai?kiai neprane?ta kitaip, visos tekstini? prane?im? paslaugos jums siūlomos nemokamai. Gali būti taikomi prane?im?, duomen? perdavimo ir kiti mokes?iai. U? vis? mobiliojo telefono mokes?i? (naudojimosi, abonento mokest? ir t. t.), susijusi? su naudojimusi mūs? produktais ar paslaugomis, apmok?jim? esate atsakingas. Informacij? apie tekstini? prane?im? siuntimo ir gavimo mokes?ius galite rasti mobiliojo ry?io operatoriaus kainora?tyje.

Kaip saugomas vaik? privatumas?

Dauguma mūs? svetaini? yra sukurtos ir skirtos suaugusiesiems. Kai kuri nors i? mūs? svetaini? yra skiriama jaunesnei auditorijai, mes pasirūpiname gauti t?v? ar glob?j? sutikim? pagal vietinius ?statymus. ?

Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos, perskaitykite mūs? special?j? prane?im? t?vams ir ?Mars“ rinkodaros kodeks?. Jei jums tampa ?inoma, kad vaikas, pa?eisdamas ?i? politik?, u?siregistravo gauti naujienlai?kius el. pa?tu ar savo asmens duomenis pateik? kitu būdu, prane?kite mums apie tai ?ia. Jei su?inosime, kad nepilnametis vartotojas pateik? asmens duomenis be t?v? sutikimo, mes panaikinsime toki? paskyr? ir i?trinsime visus to vartotojo pateiktus asmens duomenis, kiek tai bus ?manoma.

Kokia yra mūs? internetin?s reklamos pagal pom?gius politika?

Jei pageidaujate i?samios informacijos apie mūs? pom?giais gr?stos internetin?s reklamos ir slapuk? naudojimo praktik?, per?iūr?kite mūs? prane?imus apie reklamini? skelbim? pasirinkim? ir slapukus.

K? dar turite ?inoti?

Kur yra saugomi ir apdorojami jūs? duomenys?

Mūs? renkami ar gaunami asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi JAV ar bet kurioje kitoje ?alyje, kurioje mes arba mūs? paslaug? teik?jai turi ?mones.

Asmens duomenis talpinantys serveriai ir duomen? baz?s gali būti ne toje ?alyje, kurioje būdami jūs lank?t?s ?ioje svetain?je, o ?alyje, kurioje galioja kiti privatumo ?statymai, nei jūs? gyvenamojoje ?alyje. Jūs? pateikti asmens duomenys gali būti siun?iami ? u?sien? laikantis teisini? reikalavim?. Asmens duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame tik taip, kaip nurodyta ?ioje Privatumo politikoje.

Kiek laiko saugome jūs? asmens duomenis?

Jūs? asmens duomenis laikome ir saugome tik tol, kol turime teis?t? verslo tiksl?, ir taip, kaip i?d?styta mūs? duomen? saugojimo politikoje.

Kaip elgiamasi su vie?ai prieinamais asmens duomenimis (pvz.: duomenimis pokalbi? svetain?se, prane?im? lentose ar kituose interaktyviuose forumuose)?

Savo svetain?se galime tur?ti pokalbi? svetaines, prane?im? ar skelbim? lentas arba interaktyvi?sias zonas, kuriose lankytojai gali ra?yti komentarus ar skelbti informacij?. Jei esama pokalbi? svetain?s, prane?im? ar skelbim? lentos, socialini? tinkl? galimyb?s ar kit? interaktyvi?j? sri?i?, , būtinai susipa?inkite su skelbiamomis taisykl?mis. Jums bus taikomos paskelbtos taisykl?s bei mūs? svetain?s naudojimo s?lygos. Dalyvavimo taisykl?se gali būti nustatyti am?iaus ir kiti apribojimai, pavyzd?iui, draud?iantys u?gaulaus, ??eid?ian?io ar kurstomojo turinio skelbim?. Viskas, k? skelbiate internete, yra vie?oji informacija. Mes neatsakome u? niek?, k? jūs savavali?kai skelbiate internete. Atskleisdami asmens duomenis internete, vartotojai tur?t? būti atsargūs.

Perdavimas

Tuo atveju, jei visas mūs? turtas ar jo dalis būt? parduodami arba j? (j?) ?sigyt? kita ?alis, arba susijungimo su kita ?mone atveju, jūs suteikiate mums teis? perduoti mūs? surinktus jūs? asmens duomenis.

Kaip apsaugome jūs? asmens duomenis?

Turime (ir reikalaujame, kad ir mūs? paslaug? teik?jai tur?t?) tinkamas organizacines ir technines priemones jūs? ?asmens duomen? saugumui u?tikrinti. Jei turite klausim? d?l mūs? naudojam? saugumo priemoni?, galite susisiekti su mumis ?ia.

Mes rekomenduojame, kad ir jūs imtum?t?s papildom? priemoni? savo asmens duomenims apsaugoti. Pavyzd?iui, kad u?tikrintum?te naujausias saugos funkcijas, ?diekite naujausi? antivirusin? programin? ?rang?, po naudojimo i?junkite nar?ykles, neatskleiskite savo prisijungimo duomen? ir slapta?od?i? bei reguliariai atnaujinkite programin? ?rang? ir mobili?sias program?les.

Tarptautinis asmens duomen? perdavimas

Jei nuspr?site mums pateikti savo asmens duomenis, mes galime tuos asmens duomenis perduoti savo filialams ir dukterin?ms ?mon?ms ar kitoms tre?iosioms ?alims, laikydamiesi vietos ?statym?. Jūs? asmens duomenis mes taip pat galime perduoti ? u?sien?, i? jūs? ?alies ar jurisdikcijos ? kitas ?alis ar jurisdikcijas, laikydamiesi ?statymini? nuostat?. ?Mars“ vis? pirma naudojasi Europos S?jungos Komisijos standartin?mis sutar?i? s?lygomis duomenims i? Europos S?jungos, EEE, JK ir ?veicarijos ? ?alis, nepriklausan?ias EEE (?skaitant JK), perduoti. ?Mars“ taip pat naudoja ES ir JAV ?Privatumo skydo“ sistem? duomen? perdavimui tarp ES ir JAV bei JK ir JAV ir ?veicarijos ir JAV ?Privatumo skydo“ sistem? duomen? perdavimui tarp ?veicarijos ir JAV. Duomen? perdavimui tarp kit? jurisdikcij? ?Mars“ gali remtis kitais teisiniais tarptautinio duomen? perdavimo mechanizmais, priklausomai nuo atitinkam? ?statym?.

Mūs? Privatumo skydo ?sipareigojimas

?Mars“ JAV ir jos kontroliuojami Jungtini? Valstij? filialai (?Mars“ JAV ?moni? ir filial? s?ra?as pateikiamas ?ia) dalyvauja ES ir JAV ?Privatumo skydo“ bei ?veicarijos ir JAV ?Privatumo skydo“ sistemose. Prekybos departamentui esame patvirtin?, kad, tvarkydami visus asmens duomenis, perduodamus i? Europos S?jungos, EEE, JK ir ?veicarijos ? JAV, ?sipareigojame laikytis ?Privatumo skydo“ princip?. ?Mars“ ne?a atsakomyb? pagal ?Privatumo skydo“ principus, jei jos tre?i?j? ?ali? atstovai asmens duomenis tvarko ?i? princip? neatitinkan?iu būdu, i?skyrus atvejus kai ?Mars“ pavyksta ?rodyti, jog ji n?ra atsakinga. Kai kuriais atvejais ?Mars“ gali prival?ti atskleisti asmens duomenis teis?tu vald?ios institucij? pareikalavimu. Tai gali būti nacionalinio saugumo arba teis?saugos tarnyb? reikalavimai. ES, JK ir ?veicarijos asmenys, turintys su ?Privatumo skydu“ susijusi? skund? ar klausim?, su mumis gali susisiekti ?ia. D?l skund?, kuri? negalime i?spr?sti tiesiogiai, bendradarbiaujame su specialist? komisija, ?steigta Europos duomen? apsaugos institucijos (DAI), JK informacijos komisaro biuro (ICO) ir ?veicarijos federalinio duomen? apsaugos ir informacijos komisaro (FDPIC).

Tam tikrais atvejais ?Privatumo skydas“ suteikia paliestiems asmenims teis? kreiptis ? arbitra??, kurio sprendimas yra negin?ijamas. Jei pageidaujate daugiau informacijos, apsilankykite ?Privatumo skydo“ I priedo puslapyje ?ia. ?Mars“ JAV yra priklausoma nuo JAV Federalin?s prekybos komisijos (FPK) tyrim? ir vykdymo u?tikrinimo gali?. Jei kyla koki? nors prie?taravim? tarp ?ios Privatumo politikos s?lyg? ir ?Privatumo skydo“ princip?, galioja ?Privatumo skydo“ principai. Jei norite su?inoti daugiau apie ?Privatumo skydo“ program? ir per?iūr?ti mūs? sertifikat?, apsilankykite www.privacyshield.gov.

K? daryti, jei turite klausim? arba pageidaujate susisiekti su mumis?

Mes rūpinam?s, kad jūs? asmens duomenys būt? teisingi. Kai kurios ?Mars“ programos suteikia prieig? asmens duomenims per?iūr?ti ar atnaujinti internete. Patikrinkite savo registracijos puslap?, kad su?inotum?te, ar savo asmens duomenis galite per?iūr?ti ar atnaujinti ten.

Kai mes jūs? asmens duomenis tvarkome, tur?dami jūs? sutikim?, jums gali būti suteikta teis? savo sutikim? at?aukti, spustel?jus ?ia.? Atkreipkite d?mes?, kad sutikimo at?aukimas netur?s ?takos jūs? asmens duomen? tvarkymo mūs? ?mon?je teis?tumui, grind?iamam jūs? sutikimu prie? sutikimo at?aukim?. Kai taikoma, jūs taip pat galite tur?ti teis? pateikti skund? savo vietos duomen? apsaugos institucijai. Klausimus, susijusius su jūs? asmens duomen? tvarkymu, mes esame pasiry?? i?spr?sti. Jei turite klausim? ar dvejoni?, galite visada susisiekti su mumis.

Kaip susisiekti su mumis?

Su pasaulio duomen? privatumo reikal? skyriumi ir ?Mars“ duomen? apsaugos pareigūnu galite susisiekti, spustel?dami ?ia.

Mes ?sipareigojame bendradarbiauti su jumis visiems jūs? nusiskundimams i?spr?sti. Jei turite klausim?, susisiekite su mumis, spustel?dami ?ia. Jūs? u?klausa bus nedelsiant nagrin?jama.

Su asmens duomenimis susijusios individ? teis?s

Priklausomai nuo jūs? gyvenamosios vietos, jūs? turimos teis?s kai kuriais aspektais gali skirtis. ?Mars“ atsakys ? visas su teis?mis susijusias u?klausas pagal galiojan?ius vietinius ?statymus.

Jei pageidaujate pateikti pra?ym?, susijus? su bet kuria i? ?i? teisi?, paspauskite ?ia.

Prieigos teis?

Galite tur?ti teis? gauti patvirtinim? apie tai, ar jūs? asmens duomenys apdorojami, ar ne. Jei taip,?turite teis? gauti prieig? prie asmens duomen? ir kitos informacijos, pavyzd?iui, tokios, kaip apdorojimo tikslai, asmens duomen? kategorijos, gav?jai (arba gav?j? kategorijos), kuriems asmens duomenys buvo arba bus atskleid?iami, jei ?manoma - konkretūs gav?jai tre?iosiose ?alyse ar tarptautin?se organizacijose, numatomas asmens duomen? saugojimo laikotarpis arba, jei ne?manoma, kriterijai, kurie yra naudojami ?iam laikotarpiui nustatyti, jūs? teis?s ir kt.

Jei ?manoma ir leid?ia ?statymai, pateiksime mūs? tvarkom? asmens duomen? kopijas. U? daugybines kopijas galime imti pagr?sto dyd?io mokest? administracin?ms i?laidoms padengti. Jei pra?ym? pateikiate elektronin?mis priemon?mis ir jei nepra?oma kitaip, informacija pateikiama elektronine forma.

Teis? i?taisyti

Galite tur?ti teis? savo asmens duomenis i?taisyti arba papildyti, jei jie netikslūs ar nei?samūs.

Teis? i?trinti (?teis? būti pamir?tam“)

Tam tikromis aplinkyb?mis galite tur?ti teis? reikalauti i?trinti jūs? asmens duomenis. Toliau pateikiami keli pavyzd?iai.?

 • Jūs? asmens duomenys daugiau nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo tvarkomi
 • Jūs at?aukiate savo sutikim?, kuriuo buvo grind?iamas jūs? duomen? tvarkymas, o mes nebeturime jokio kito teisinio pagrindo jūs? duomen? tvarkymui
 • Jūs prie?taraujate duomen? apdorojimui ir duomen? apdorojimui n?ra jokio vir?esnio teis?to pagrindo
 • Jūs? asmens duomenys buvo tvarkomi neteis?tai
 • Jūs? asmens duomenys turi būti i?trinti pagal mums taikom? teisini? ?sipareigojim? nuostatas

?i teis? netaikoma, jei duomen? tvarkymas yra būtinas toliau nurodytais tikslais.?

 • Kai naudojamasi savirai?kos ir informacijos laisv?s teise
 • Kai turi būti laikomasi teisin?s prievol?s, reikalaujan?ios duomenis apdoroti pagal mums taikomus ?statymus
 • Kai duomen? tvarkymas reikalingas visuomen?s labui skirtos u?duoties vykdymui
 • Kai to reikia visuomen?s labui d?l su visuomen?s sveikata susijusi? prie?as?i?
 • Archyvavimo tikslais visuomen?s labui, mokslini? ar istorini? tyrim? bei statistiniais tikslais
 • Kai to reikia mūs? teisini? pretenzij? nustatymo, vykdymo ar gynimo tikslais

Teis? apriboti duomen? tvarkym?

Galite tur?ti teis? reikalauti apriboti duomen? tvarkym? d?l toliau nurodyt? prie?as?i?.

 • Kai u?gin?ijate savo asmens duomen? teisingum?, laikotarpiui, leid?ian?iam mums patikrinti asmens duomen? teisingum?
 • Kai tvarkymas yra neteis?tas, ta?iau jūs prie?taraujate asmens duomen? i?trynimui ir pra?ote apriboti j? naudojim? ?
 • Asmens duomenys j? tvarkymo tikslais mums daugiau nebereikalingi, bet jie reikalingi jums jūs? teisin?ms pretenzijoms apibr??ti, ?gyvendinti ar apginti
 • Jūs pasinaudojote savo teise prie?tarauti duomen? tvarkymui, o sprendimas dar nepriimtas, laukiant, kol bus patikrinta, ar mūs? teis?tos prie?astys tvarkyti duomenis yra vir?esn?s u? jūs? prie?taravim?

Teis? ? duomen? perk?lim?

Jūs galite tur?ti teis? gauti i? mūs? jūs? mums pateiktus savo asmens duomenis gerai organizuotu, pla?iai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu. Jūs turite teis? nusi?sti tuos asmens duomenis kitam duomen? valdytojui, jei tvarkymas yra grind?iamas sutartimi pagr?stu sutikimu ir yra atliekamas automati?kai.

Teis? prie?tarauti

D?l?su jūs? konkre?ia pad?timi susijusi? prie?as?i? jūs galite tur?ti teis? prie?tarauti mūs? teis?tais tikslais pagr?stam jūs? asmens duomen? tvarkymui. Jei netur?sime ?tikinam? teis?t? duomen? tvarkymo prie?as?i?, vir?ijan?i? duomen? subjekto interesus, teises ir laisves, arba jei duomen? tvarkymas nebus reikalingas teisini? pretenzij? nustatymui, ?gyvendinimui ar gynimui, jūs? asmens duomen? tvarkym? nutrauksime. Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesiogin?s rinkodaros tikslais, ?skaitant profiliavim?, galite bet kuriuo metu tam prie?tarauti.

Automatizuotas individualus sprendim? pri?mimas, ?skaitant profiliavim?

Jūs galite tur?ti teis? nepripa?inti sprendimo, priimto vien automatinio duomen? tvarkymo, ?skaitant profiliavim?, pagrindu, i?skyrus tam tikras i?imtis pagal vietinius ?statymus.?

Teis? at?aukti sutikim?

Kai asmens duomen? tvarkymas grind?iamas jūs? sutikimu, jūs galite tur?ti teis? bet kada at?aukti savo sutikim?, nepadarydami ?takos duomen? tvarkymo, pagr?sto sutikimu, suteiktu prie? jo at?aukim?, teis?tumui.

Teis? ? anonimi?kum?

Jūs taip pat galite tur?ti teis? reikalauti anonimi?kumo. Tai rei?kia, kad?jūs? asmens duomenys negali būti renkami bei tvarkomi. Jei nuspr?site pasinaudoti ?ia teise, mes galbūt negal?sime suteikti jums jūs? pra?om? produkt? ar paslaug?.

Teis? pateikti skund? prie?iūros institucijai

Jūs galite tur?ti teis? pateikti skund? prie?iūros institucijai.

Jei pageidaujate pateikti pra?ym?, susijus? su kuria nors i? ?i? pirmiau i?d?styt? teisi?, paspauskite ?ia.

Jūs? privatumo teis?s pagal Kalifornijos ?statymus

Kalifornijos ?statymai leid?ia Kalifornijos gyventojams reikalauti tam tikros informacijos, susijusios su mūs? vykdomu asmens duomen??atskleidimu tre?iosioms ?alims j? tiesiogin?s rinkodaros tikslais. Jei pageidaujate pateikti tok? pra?ym?, susisiekite su mumis, ? jūs? u?klausos temos langel? ?ra?ydami ?Shine the Light“.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Kalifornijos ?statymai suteikia Kalifornijos vartotojams kelet? papildom? teisi?.

 1. Teis? ?inoti apie mūs? vykdom? j? asmens duomen?,?surinkt? per pastaruosius 12 m?nesi?, rinkim?, naudojim? ir bendrinim?
 2. Teis? ?u?drausti“ parduoti j? asmens duomenis tre?iosioms ?alims (arba vartotoj?, jaunesni? nei 16 met?, teis?, draud?ianti j? asmens duomenis parduoti be j? arba j? t?v? sutikimo). ?Mars“ ?iuo metu asmens duomen? duomen? neparduoda
 3. Teis? i?trinti j? asmens duomenis su tam tikromis ?statym? numatytomis i?imtimis
 4. Teis? ? nediskriminavim?, gaunant vienodas verslo teikiamas paslaugas ir ?kainius, net ir pasinaudojus savo teis?mis

Kalifornijos vartotojai gali pateikti pra?ym?, susijus? su auk??iau nurodytomis teis?mis, spustel?dami ?ia. Jūs taip pat galite pateikti pra?ym?, paskambin? 1-844-316-5985 arba susisiek? su konkre?ia ?Mars“ ?mone, su kuria palaikote ry??.

 • ?Banfield Pet Hospital“: spauskite ?ia arba skambinkite 888-899-7071
 • ?BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital“: spauskite ?ia arba skambinkite 855-900-8444
 • ?VCA Animal“ ligonin?s: spauskite ?ia arba skambinkite 1-844-276-5786

  Atkreipkite d?mes?, kad yra ribojama, kiek kart? galite pasinaudoti kai kuriomis i? ?i? teisi?. Galite paskirti ?galiot?j? atstov? pra?ymui jūs? vardu pateikti. Atstovas turi pateikti jūs? suteikto leidimo ?rodym? ir tai, kad yra u?siregistrav?s Kalifornijos valstijos kanceliarijoje. Mes galime atmesti atstovo, nepateikusio ?rodym?, kad jis yra jūs? ?galiotas veikti jūs? vardu, pra?ym?.

Prie? vykdant jūs? pra?ym?, mums gali reik?ti j? patikrinti. Pavyzd?iui, galime papra?yti jūs? patvirtinti tam tikrus duomenis, kuriuos jau turime apie jus. Pra?ytojo tapatyb? bei ?galiojimus tikrinsime, pasinaudodami tik pra?yme pateiktais asmens duomenimis.

Kaip reaguojame ? nurodymus ?nesekti“ (?Do Not Track“)

Kadangi n?ra pasauliniu mastu pripa?int? ?Nesekti“ (?Do Not Track“) nustatym?, mes nepalaikome nar?ykl?s ?Nesekti“ nustatym? ir ?iuo metu neturime sistem?, kurios leist? mums reaguoti ? jūs? siun?iamus signalus ar kitus mechanizmus.

Pakeitimai

?ios Privatumo politikos pakeitimai

Jūs? asmens duomenis naudosime tik ?ioje Privatumo politikoje apra?ytu būdu. Jei nuspr?sime jūs? asmens duomenis naudoti kitaip, nei buvo deklaruojama j? rinkimo metu, jums bus prane?ta. Jei yra prie?taravim? tarp mūs? Privatumo politikos versijos angl? kalba ir vertimo, galioja versija angl? kalba.

欧美乱妇高清免费_欧美90少妇XX00_欧美?日本 亚欧在线观看